1. Pályázat - CONCORDIA TRES "93" Kft. „f.a.”

  1. Baktalórántháza belterület 1272/2 hrsz.-ú „kivett ipartelep" 2. Baktalórántháza belterület 1272/4 hrsz.-ú „kivett ipartelep” 3. Baktalórántháza belterület 1272/5 hrsz.-ú „kivett ipartelep”

  Pályázat kezdete
  2018. 01. 19. | 16:00
  Pályázat vége
  2018. 01. 19. | 21:46
  Becsérték
  69 400 000 Ft
  Minimálár
  24 290 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  A(z) Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66.., levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66..) felszámoló által a CONCORDIA TRES "93" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15 09 062035 , székhely: 4561 Baktalórántháza, Naményi utca 5.) adóssal szembeni, 13 Fpk.370/2016/7 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

  3 Tétel
 2. Pályázat - ÉRDI ÉPÍTŐ Kft. „f.a.”

  Érden kivett saját használatú út 183/1053 tul.hányada

  Pályázat kezdete
  2018. 02. 02. | 10:00
  Pályázat vége
  2018. 02. 17. | 14:00
  Becsérték
  2 490 000 Ft
  Minimálár
  1 743 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..), mint a(z) ÉRDI ÉPÍTŐ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 060559, székhely: 2030 Érd, Fehérvári utca 63-65.) Budapest Környéki Törvényszék 11.Fpk.164/2016/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. január 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P956153
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2018. február 2. 10 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2018. február 17. 14 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 124 500 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a megpályázott ingatlanok tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a pályázat benyújtása előtt kell befizetni az ÉRDI Építő Kft. „f.a” MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-nél vezetett 16200010-10068144 számú bankszámlájára az „ÉRDI Építő Kft. „f.a.” bánatpénz” közleménnyel.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv.49/A.§(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Érd belterület 17970/5 hrsz-ú ingatlan 183/1053-ad tulajdoni hányada. A közös tulajdonra tekintettel a tulajdonostársakat elővásárlási jog illeti meg.
  A felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2.§ (4a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy az ingatlan második alkalommal történő értékesítésére kerül sor.
  A vagyontárgy irányára: 2.490.000,- forint, amely összeg az általános forgalmi adót nem tartalmazza. Az értékesítésre a hatályos Áfa törvény vonatkozik.
  Minimálár: 1.743.000,-Ft, amely összeg az általános forgalmi adót nem tartalmazza. Az értékesítésre a hatályos Áfa törvény vonatkozik. A minimálár a becsérték 70%-a, melyet a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4.§ (2a) bekezdése szerinti személy előzetesen jóváhagyott.
  A felszámolónak nincs tudomása környezeti kárról, környezeti teherről.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 490 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 743 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

  Típus:
  kivett saját használatú út
  Területe:
  1 053 m²
  Állapota:
  átlagos
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  183/1053
  Becsérték:
  2 490 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Érd
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  17970/5
  Ingatlan postai címe:
  2030 Érd , hrsz. 17970/5
  Területnagyság:
  1 053 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  ÉRDI Építő szak-Szerelőipari és Korrózióvédő Kft. „f.a.” (2030 Érd, Fehérvári út 63-65.)

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): TIGÁZ DSO Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184.) javára bejegyzett vezetékjog 226m2 területre A tulajdoni lap tartalmazza az ÉRDI Építő Kft.-vel szembeni felszámolási eljárás tényét.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésének feltétele az előzetes telefonos egyeztetés a megtekintés időpontjára vonatkozóan a 06-70-777-5577-es telefonszámon, munkaidőben, 8 és 16 óra között.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázó a vételárat átutalással köteles megfizetni a szerződéskötéstől számított 60 napon belül.
  A vételár kifizetésén kívül a pályázónak vállalnia kell a pályázati nyertesség esetén a szerződéskötéssel kapcsolatos – felszámoló által kijelölt - ügyvéd munkadíjának megfizetését, amely a vételár 1%-a, de legalább 50.000,-Ft +ÁFA

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokba adás: a teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor.Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben.A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél.A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart.A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.Jelen hirdetményre a 237/2009.(X.20) Korm. rendelet és a 17/2014.(II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.
  Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.
  A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot ismerteti az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló.
  A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az AGRO-ALBA zrt. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.

  Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:
  • A pályázatot teljes bizonyító erejű magánokirati formában szükséges csatolni
  • pályázó főbb adatainak bemutatása (magánszemély esetén: név, lakcím, azonosítására alkalmas további adatok, gazdálkodó szervezet esetén: cégnév, székhely, azonosítására alkalmas további adatok, 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya);
  • magánszemély pályázó esetén hozzájáruló nyilatkozat az adatainak lemásolásához és pályázati eljárásban történő felhasználásához
  • az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását
  • ajánlott nettó vételár, (ÁFA összeg) és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása;
  • nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról;
  • Az érvényes pályázat feltétele a banki fedezetigazolás csatolása a következő szempontok szerint: a pályázó köteles a megajánlott értékesítési ár és a befizetett bánatpénz különbözetét egy magyarországi székhelyű banknál letétbe elhelyezni. A pályázó köteles igazolni, hogy az elhelyezett összeg kifejezetten és kizárólag jelen pályázatban érintett ingatlan(ok) megvásárlására használható fel, amennyiben a pályázó kerül a pályázat nyerteseként kihirdetésre. A pályázó köteles igazolni, hogy a bankszámlán a fedezet a bánatpénz befizetésének időpontjában már rendelkezésre áll és nyertes pályázat esetén a szerződéskötést követően beálló fizetési határidőben az összeg átutalásra kerül az ÉRDI Építő Kft. „f.a” MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-nél vezetett 16200010-10068144 számú bankszámlájára. A bank által kiállított igazolást kérjük feltölteni az EÉR felületére;
  • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó vállalja az EÉR felé fizetendő a vételár 1%-ának megfelelő licitindítási díj megfizetését;
  • kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követő 60 napon belül átutalja;
  • nyilatkozatot arról, hogy az ingatlant a teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül birtokba veszi
  • titoktartási nyilatkozatot,
  • nyilatkozatot a kellékszavatosság kizárásának elfogadásáról
  • nyilatkozatot az esetleges környezeti teher átvállalásáról
  • nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a, de legalább 50.000,- Ft+ÁFA, mely költséget a vevő viseli.
  • a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja.

  A meghirdetett ingatlanról részletes tenderfüzet is készült, mely az EÉR rendszerben megtekinthető, illetve letölthető, előzetes költségtérítés ellenében. A költségtérítés összege: 20.000 Ft +áfa, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet.
  A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet megvásárlása.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P956153/tetelek.pdf

  A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P956153#tenderfuzet

  1 Tétel
 3. Pályázat - ÉRDI ÉPÍTŐ Kft. „f.a.”

  Érdi telek és iroda

  Pályázat kezdete
  2018. 02. 02. | 10:00
  Pályázat vége
  2018. 02. 17. | 14:00
  Becsérték
  87 875 000 Ft
  Minimálár
  61 512 500 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..), mint a(z) ÉRDI ÉPÍTŐ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 060559, székhely: 2030 Érd, Fehérvári utca 63-65.) Budapest Környéki Törvényszék 11.Fpk.164/2016/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. január 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P956140
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2018. február 2. 10 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2018. február 17. 14 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 2 636 250 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a megpályázott ingatlanok tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a pályázat benyújtása előtt kell befizetni az ÉRDI Építő Kft. „f.a” MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-nél vezetett 16200010-10068144 számú bankszámlájára az „ÉRDI Építő Kft. „f.a.” bánatpénz” közleménnyel.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv.49/A.§(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Érd belterület 17970/8 hrsz-ú „kivett telephely” megnevezésű ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányada. Az ingatlan természetben 2030 Érd, Fehérvári út 63-65.sz. alatt található. A telek területe: 1867m2, a rajta lévő felépítmény: 735,09 m2. Az ingatlan teljesen közművesített, gázszolgáltatás jelenleg nincs.
  A vagyontárgy irányára: 87.875.000,- forint, amely összeg az általános forgalmi adót nem tartalmazza. Az értékesítésre a hatályos Áfa törvény vonatkozik.
  A minimálár a becsérték 70%-a, melyet a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4.§ (2a) bekezdése szerinti személy előzetesen jóváhagyott.
  A felszámolónak nincs tudomása környezeti kárról, környezeti teherről. A felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2.§ (4a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy az ingatlan második alkalommal történő értékesítésére kerül sor.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 87 875 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 61 512 500 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely

  Típus:
  iroda
  Területe:
  1 867 m²
  Állapota:
  átlagos
  Közművesítettség foka:
  teljesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1
  Becsérték:
  87 875 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Érd
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  17970/8
  Ingatlan postai címe:
  2030 Érd, Fehérvári utca 63-65.
  Művelési ág:
  kivett telephely
  Területnagyság:
  1 867 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  kivett telephely

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  ÉRDI Építő szak-Szerelőipari és Korrózióvédő Kft. „f.a.” (2030 Érd, Fehérvári út 63-65.)

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): OTP Faktoring Zrt. (1066 Budapest, Mozsár utca 8.) javára 49843/2012.11.05. számú határozattal (eredeti határozat: 32017/2011.02.10.) bejegyzett jelzálogjog 38.000.000,-Ft tőke és járulékai erejéigA tulajdoni lap tartalmazza az ÉRDI Építő Kft.-vel szembeni felszámolási eljárás tényét.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésének feltétele az előzetes telefonos egyeztetés a megtekintés időpontjára vonatkozóan a 06-70-777-5577-es telefonszámon, munkaidőben, 8 és 16 óra között.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázó a vételárat átutalással köteles megfizetni a szerződéskötéstől számított 60 napon belül.
  A vételár kifizetésén kívül a pályázónak vállalnia kell a pályázati nyertesség esetén a szerződéskötéssel kapcsolatos – felszámoló által kijelölt - ügyvéd munkadíjának megfizetését, amely a vételár 1%-a, de legalább 50.000,-Ft +ÁFA

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokba adás: teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor.Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben.A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél.A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart.A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.Jelen hirdetményre a 237/2009.(X.20) Korm. rendelet és a 17/2014.(II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.
  Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.
  A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot ismerteti az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló.
  A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az AGRO-ALBA zrt. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.

  Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:
  • A pályázatot teljes bizonyító erejű magánokirati formában szükséges csatolni
  • pályázó főbb adatainak bemutatása (magánszemély esetén: név, lakcím, azonosítására alkalmas további adatok, gazdálkodó szervezet esetén: cégnév, székhely, azonosítására alkalmas további adatok, 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya);
  • magánszemély pályázó esetén hozzájáruló nyilatkozat az adatainak lemásolásához és pályázati eljárásban történő felhasználásához
  • az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását
  • ajánlott nettó vételár, (ÁFA összeg) és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása;
  • nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról;
  • Az érvényes pályázat feltétele a banki fedezetigazolás csatolása a következő szempontok szerint: a pályázó köteles a megajánlott értékesítési ár és a befizetett bánatpénz különbözetét egy magyarországi székhelyű banknál letétbe elhelyezni. A pályázó köteles igazolni, hogy az elhelyezett összeg kifejezetten és kizárólag jelen pályázatban érintett ingatlan(ok) megvásárlására használható fel, amennyiben a pályázó kerül a pályázat nyerteseként kihirdetésre. A pályázó köteles igazolni, hogy a bankszámlán a fedezet a bánatpénz befizetésének időpontjában már rendelkezésre áll és nyertes pályázat esetén a szerződéskötést követően beálló fizetési határidőben az összeg átutalásra kerül az ÉRDI Építő Kft. „f.a” MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-nél vezetett 16200010-10068144 számú bankszámlájára. A bank által kiállított igazolást kérjük feltölteni az EÉR felületére;
  • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó vállalja az EÉR felé fizetendő a vételár 1%-ának megfelelő licitindítási díj megfizetését;
  • kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követő 60 napon belül átutalja;
  • nyilatkozatot arról, hogy az ingatlant a teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül birtokba veszi
  • titoktartási nyilatkozatot,
  • nyilatkozatot a kellékszavatosság kizárásának elfogadásáról
  • nyilatkozatot az esetleges környezeti teher átvállalásáról
  • nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a, de legalább 50.000,- Ft+ÁFA, mely költséget a vevő viseli.
  • a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja.

  A meghirdetett ingatlanról részletes tenderfüzet is készült, mely az EÉR rendszerben megtekinthető, illetve letölthető, előzetes költségtérítés ellenében. A költségtérítés összege: 20.000 Ft +áfa, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet.
  A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet megvásárlása.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P956140/tetelek.pdf

  A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P956140#tenderfuzet

  1 Tétel
 4. Pályázat - CONCORDIA TRES "93" Kft. „f.a.”

  1. Baktalórántháza belterület 1272/2 hrsz.-ú „kivett ipartelep" 2. Baktalórántháza belterület 1272/4 hrsz.-ú „kivett ipartelep” 3. Baktalórántháza belterület 1272/5 hrsz.-ú „kivett ipartelep”

  Pályázat kezdete
  2018. 01. 19. | 16:00
  Pályázat vége
  2018. 01. 19. | 21:00
  Becsérték
  69 400 000 Ft
  Minimálár
  24 290 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  A(z) Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66.., levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66..) felszámoló által a CONCORDIA TRES "93" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15 09 062035 , székhely: 4561 Baktalórántháza, Naményi utca 5.) adóssal szembeni, 13 Fpk.370/2016/7 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

  3 Tétel
 5. Pályázat - ÉRDI ÉPÍTŐ Kft. „f.a.”

  Érdi telek és épület

  Pályázat kezdete
  -
  Érvénytelenítve
  2018. 01. 19. | 15:44
  Becsérték
  87 875 000 Ft
  Minimálár
  61 512 500 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvénytelen a 11.Fpk.164/2016 ügyszámú nyilvános pályázat, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a ÉRDI ÉPÍTŐ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 060559 , székhely: 2030 Érd, Fehérvári utca 63-65.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
  Adminisztratív okokból nem került feltöltésre a tenderfüzet.
  1 Tétel
 6. Pályázat - ÉRDI ÉPÍTŐ Kft. „f.a.”

  Érdi telek és épület

  Pályázat kezdete
  2018. 02. 02. | 10:00
  Pályázat vége
  2018. 02. 17. | 14:00
  Becsérték
  87 875 000 Ft
  Minimálár
  61 512 500 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..), mint a(z) ÉRDI ÉPÍTŐ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 060559 , székhely: 2030 Érd, Fehérvári utca 63-65.) Budapest Környéki Törvényszék 11.Fpk.164/2016/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. január 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P956130
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2018. február 2. 10 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2018. február 17. 14 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 2 636 250 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a megpályázott ingatlanok tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a pályázat benyújtása előtt kell befizetni az ÉRDI Építő Kft. „f.a” MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-nél vezetett 16200010-10068144 számú bankszámlájára az „ÉRDI Építő Kft. „f.a.” bánatpénz” közleménnyel.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv.49/A.§(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Érd belterület 17970/8 hrsz-ú „kivett telephely” megnevezésű ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányada. Az ingatlan természetben 2030 Érd, Fehérvári út 63-65.sz. alatt található.
  A telek területe: 1867m2, a rajta lévő felépítmény: 735,09 m2. Az ingatlan teljesen közművesített, gázszolgáltatás jelenleg nincs.

  A vagyontárgy irányára: 87.875.000,- forint, amely összeg az általános forgalmi adót nem tartalmazza. Az értékesítésre a hatályos Áfa törvény vonatkozik.
  A minimálár a becsérték 70%-a, melyet a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4.§ (2a) bekezdése szerinti személy előzetesen jóváhagyott.
  A felszámolónak nincs tudomása környezeti kárról, környezeti teherről.
  A felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2.§ (4a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy az ingatlan második alkalommal történő értékesítésére kerül sor.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 87 875 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 61 512 500 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely

  Típus:
  iroda
  Területe:
  1 867 m²
  Állapota:
  átlagos
  Közművesítettség foka:
  teljesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1
  Becsérték:
  87 875 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Érd
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  17970/8
  Ingatlan postai címe:
  2030 Érd, Fehérvári utca 63-65.
  Művelési ág:
  kivett telephely
  Területnagyság:
  1 867 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  kivett telephely

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  ÉRDI Építő szak-Szerelőipari és Korrózióvédő Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): OTP Faktoring Zrt. (1066 Budapest, Mozsár utca 8.) javára 49843/2012.11.05. számú határozattal (eredeti határozat: 32017/2011.02.10.) bejegyzett jelzálogjog 38.000.000,-Ft tőke és járulékai erejéig

  Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlanon lapos tetős 735m2 hasznos alapterületű üzemi épület áll, melynek földszintjén üzlethelyiség (240 m2), kazánház, öltöző, lépcsőház, raktár és szociális helyiségek vannak.Az emeleten irodák, öltözők, raktárak, szociális blokkok találhatóak. Az épület riasztóval felszerelt. Az ingatlanon térköves parkoló került kialakításra.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésének feltétele az előzetes telefonos egyeztetés a megtekintés időpontjára vonatkozóan a 06-70-777-5577-es telefonszámon, munkaidőben, 8 és 16 óra között.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázó a vételárat átutalással köteles megfizetni a szerződéskötéstől számított 60 napon belül.
  A vételár kifizetésén kívül a pályázónak vállalnia kell a pályázati nyertesség esetén a szerződéskötéssel kapcsolatos – felszámoló által kijelölt - ügyvéd munkadíjának megfizetését, amely a vételár 1%-a, de legalább 50.000,-Ft +ÁFA

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokba adásra a teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül kerül sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor.Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben.A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél.A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart.A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.Jelen hirdetményre a 237/2009.(X.20) Korm. rendelet és a 17/2014.(II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.
  Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.

  A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot ismerteti az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló.
  A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az AGRO-ALBA zrt. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.

  Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:
  • A pályázatot teljes bizonyító erejű magánokirati formában szükséges csatolni
  • pályázó főbb adatainak bemutatása (magánszemély esetén: név, lakcím, azonosítására alkalmas további adatok, gazdálkodó szervezet esetén: cégnév, székhely, azonosítására alkalmas további adatok, 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya);
  • magánszemély pályázó esetén hozzájáruló nyilatkozat az adatainak lemásolásához és pályázati eljárásban történő felhasználásához
  • az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását
  • ajánlott nettó vételár, (ÁFA összeg) és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása;
  • nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról;
  • Az érvényes pályázat feltétele a banki fedezetigazolás csatolása a következő szempontok szerint: a pályázó köteles a megajánlott értékesítési ár és a befizetett bánatpénz különbözetét egy magyarországi székhelyű banknál letétbe elhelyezni. A pályázó köteles igazolni, hogy az elhelyezett összeg kifejezetten és kizárólag jelen pályázatban érintett ingatlan(ok) megvásárlására használható fel, amennyiben a pályázó kerül a pályázat nyerteseként kihirdetésre. A pályázó köteles igazolni, hogy a bankszámlán a fedezet a bánatpénz befizetésének időpontjában már rendelkezésre áll és nyertes pályázat esetén a szerződéskötést követően beálló fizetési határidőben az összeg átutalásra kerül az ÉRDI Építő Kft. „f.a” MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-nél vezetett 16200010-10068144 számú bankszámlájára. A bank által kiállított igazolást kérjük feltölteni az EÉR felületére;
  • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó vállalja az EÉR felé fizetendő a vételár 1%-ának megfelelő licitindítási díj megfizetését;
  • kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követő 60 napon belül átutalja;
  • nyilatkozatot arról, hogy az ingatlant a teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül birtokba veszi
  • titoktartási nyilatkozatot,
  • nyilatkozatot a kellékszavatosság kizárásának elfogadásáról
  • nyilatkozatot az esetleges környezeti teher átvállalásáról
  • nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a, de legalább 50.000,- Ft+ÁFA, mely költséget a vevő viseli.
  • a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja.

  A meghirdetett ingatlanról részletes tenderfüzet is készült, mely az EÉR rendszerben megtekinthető, illetve letölthető, előzetes költségtérítés ellenében. A költségtérítés összege: 20.000 Ft +áfa, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet.
  A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet megvásárlása.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P956130/tetelek.pdf

  1 Tétel
 7. Pályázat - Budafilter 94 Kft.„f.a.”

  Vegyen Mezőfalván ingatlant

  Pályázat kezdete
  2018. 02. 03. | 12:00
  Pályázat vége
  2018. 02. 19. | 12:00
  Becsérték
  17 361 000 Ft
  Minimálár
  17 361 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) B & B Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-001547, székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7.., levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..), mint a(z) Budafilter 94 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 07-09-006769, székhely: 2422 Mezőfalva, Páskom rét 1.) Székesfehérvári Törvényszék 7.Fpk.19/2017/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. január 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P951939
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2018. február 3. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2018. február 19. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 720 830 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: a pályázó által az ajánlati biztosíték összegének a B & B Kft. felszámoló szervezet OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11741000-20156189 számú bankszámláján jóváírásra kell kerülnie a „Budafilter 94 Kft. „f.a.” ajánlati biztosítéka” megjelöléssel a pályázat benyújtásának határidejéig.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni kell. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 60 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot nyolc munkanapon belül a felszámoló visszautalja a pályázónak. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig a kiíró nyolc munkanapon belül visszautalja.

  Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő az ajánlati biztosítékot elveszíti.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Mezőfalva, 044/9 hrsz-ú beépítetlen ingatlan

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 17 361 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 17 361 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett udvar

  Típus:
  fejlesztési terület
  Területe:
  41 126 m²
  Állapota:
  átlagos
  Közművesítettség foka:
  részlegesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1
  Becsérték:
  17 361 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Mezőfalva
  Ingatlan fekvése:
  külterület
  Helyrajzi szám:
  044/9
  Ingatlan postai címe:
  2422 Mezőfalva , hrsz. 044/9
  Művelési ág:
  művelésből kivett
  Területnagyság:
  41 126 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  kivett udvar

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  Budafilter 94. Kft. „f.a.”2422 Mezőfalva, Páskom rét 1.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • Egyetemleges jelzálogjog 73.660.000,- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12.• Egyetemleges jelzálogjog 100.000.000,- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.• Végrehajtási jog 27.189.695,- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Nemzeti Adó-és Vámhivatal 1054 Budapest, Széchenyi utca 2.• Végrehajtási jog 2.939.801,- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Nemzeti Adó-és Vámhivatal 1054 Budapest, Széchenyi utca 2.• Végrehajtási jog 7.183.758,- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Nemzeti Adó-és Vámhivatal 1054 Budapest, Széchenyi utca 2.• Végrehajtási jog 2.233.889,- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: E.ON Energiakereskedelmi Kft. 1051 Budapest, Széchenyi utca 7-8.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: az üzem megtekintésére a felszámolóval történt előzetes időpont egyeztetést követően kerülhet sor.Érdeklődni lehet: telefon/fax:06 (32) 317-480-as számon

  Vételár megfizetésének módja, határideje: a vevő köteles a vételárat a szerződéskötést követő 15 napon belül, egy összegben, átutalással megfizetni a 11741000-20156189 számú bankszámlára . Az értékesítés az áfa-tv. 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján, amennyiben a vevő áfa alany, fordított áfás.

  A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni. Részletfizetési lehetőség: nincs.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: szerződéskötésre az értékesítési eljárás eredményének a megállapítását, a vételár 1%-ának üzemeltető felé történő befizetését és a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 15 napon belül kerül sor

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a teljes vételár megfizetése a tulajdonba kerülés és birtokba adás feltétele. A birtokba adásra a teljes vételár kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a legmagasabb vételárajánlatot fogadja el nyertesnek. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az EÉR igénybevételével történik. Ártárgyalás esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá ha az ajánlati ár nem éri el a minimál árat.A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A meghirdetett tárgyi eszközöket a felszámoló megtekintett és megvizsgált állapotban értékesíti, a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. A pályázó (vevő) tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség (ügyvédi munkadíj) a vevőt terheli. A pályázónak írásban kell nyilatkoznia a pályázati kiírásban meghatározott feltételek elfogadásáról, ennek hiányában a pályázatot nem áll módunkban elfogadni. A pályázatnak tartalmaznia kell: – a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait; gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek (szükséges iratok: képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, cégkivonata, adószáma, székhelye, levelezési címe, a képviselő neve, személyazonosító okmány számra és neve, általános forgalmiadó-alanyiság ténye); magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá (szükséges: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyazonosító okmány neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele) míg egyéni vállalkozó esetén a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolni kell e minőségét;- Az ajánlati ár egyértelmű meghatározását, a vételár megfizetési módjának és határidejének megjelölését. Az ajánlati árat egy összegben nettó módon kell megjelölni. - Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását;- 60 napos ajánlati kötöttség vállalását.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat kiírásáról a felszámoló a módosított 237/2009. Kormányrendelet 2.§-nak megfelelően a jogosult hitelezőket értesítette.

  Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

  A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

  A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentkezzenek a B & B Kft-nél (2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 7.) A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követő 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják.

  Amennyiben elővásárlási jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával.

  Az I. pont alatt meghirdetett üzem bérlemény formájában történő átmeneti működtetéséről előkészítő tárgyalások vannak folyamatban.

  A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR-en keresztül lehet kérdéseket feltenni.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P951939/tetelek.pdf

  1 Tétel