1. Pályázat - Informatika Technika 99 Kft. „f.a.”

  Budapest XVIII kerületi lakás eladó

  Pályázat kezdete
  2017. 02. 04. | 12:00
  Pályázat vége
  2017. 02. 19. | 12:01
  Irányár
  55 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Auditinfo Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266648, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56.., levelezési cím: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56..), mint a(z) Informatika Technika 99 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 678518, székhely: 1045 Budapest, Lőrincz utca 19.. fszt. em. 8.) Fővárosi Törvényszék 57.Fpk.3.096/2016/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. január 19. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P678960
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2017. február 4. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2017. február 19. 12 óra 01 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 1 850 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összege 237/2009. (X.20.) Korm. rendelete alapján került kiszámításra. A kiszámított ajánlati biztosítékot a(z) Informatika Technika 99 Kft. "f.a."-t képviselő felszámoló, AUDITINFO Kft. MKB BANK–nál vezetett 10300002-10585749-49020019 számú bankszámlájára kell megfizetni "Informatika Technika 99 PÁLYÁZAT - bánatpénz” megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot az adósi bankszámlán az ajánlattételi határidő letelte előtt hiánytalanul jóváírják.
  A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot - ajánlatának el nem fogadása esetén - milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A szabálytalanul eljáró pályázót a felszámoló az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Budapest XVIII Belterület 145201/51/A/1. hrsz. alatti „lakás” megnevezésű, 182 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 55 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Budapest XVIII Belterület 145201/51/A/1. hrsz.

  Típus:
  lakás
  Területe:
  182 m²
  Állapota:
  átlagos
  Közművesítettség foka:
  teljesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság:
  182 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Budapest XVIII Belterület 145201/51/A/1. hrsz.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1.Jelzálogjog 14.500.000.-Ft, azaz tizennégymilló-ötszázezer forint és járulékai erejéig.jogosultja: Budapest Bank ZRT. (1138 Budapest, Váci Út 193.)2.Végrehajtási jog 16.400.-Ft, azaz tizenhatezer-négyszáz forint főkövetelés és járulékai erejéig.jogosultja: Budapest Főváros XIII. Ker. Önkormányzat (1139 Budapest, Béke tér 1.)3.Végrehajtási jelzálogjog 16.400.-Ft, azaz tizenhatezer-négyszáz forint főkövetelés és járulékai erejéig.jogosultja: Budapest Főváros XIII. Ker. Önkormányzat (1139 Budapest, Béke tér 1.)4.Végrehajtási jog 16.400.-Ft, azaz tizenhatezer-négyszáz forint főkövetelés és járulékai erejéig.jogosultja: Budapest Főváros XIII. Ker. Önkormányzat (1139 Budapest, Béke tér 1.)5.Végrehajtási jog 1.632.000.-Ft, azaz egymillió-hatszázharminckétezer forint főkövetelés és járulékai erejéig.jogosultja: NAV Észak-budapesti Adóigazgatósága (1134 Budapest, Lehel u. 27-29.)

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló által értékesíteni kívánt vagyonelem(ek) jelen hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételét követő 12. napon (munkaszüneti nap esetén az azt követő napon), előzetes telefonon (+36 1 785 6680) az értékesítési megbízottal történő egyeztetést, és regisztrációt követően, 9:00–11:00 óra közti időpontokban tekinthető(k) meg.A vagyoni elemek részletes leírása az EÉR rendszerben letölthető, előzetes költségtérítés megfizetése ellenében. A költségtérítés összege 63.500.-Ft, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet. A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet igénylése.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 nap. A vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat átutalással, egy összegben köteles megfizeti eladó részére. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 60 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által kiválasztott ügyvédet bízzák meg, akinek munkadíját (1,5%+áfa, de min. 100.000.-Ft+áfa) a vevő köteles megfizetni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgyak birtokbavételéről és elszállításáról vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 15 napon belül köteles gondoskodni.
  A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A eladó és az őt képviselő felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. Az értékesítésre a mindenkor hatályos ÁFA tv. megfelelő rendelkezései irányadóak.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az EÉR igénybevételével elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

  •a pályázó nevét, azonosító adatait,


  • cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,


  •a megvásárolni kívánt vagyontárgyat,


  •a nettó vételi ár egyértelmű megjelölését,


  •az ajánlott fizetési feltételeket,


  •az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,


  •120 napos ajánlati kötöttség vállalását,


  •az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (Igazolásként az erre a célra elkülönített és zárolt számlán történő pénz rendelkezésre állásának pénzintézeti igazolása, vagy bankgarancia, vagy az ügyvédi letétbe helyezés hitelt érdemlő igazolása (ügyvédi letéti szerződéssel, a letéti bankszámlára történő befizetés banki igazolásával, illetve az illetékes ügyvédi kamara által működtetett Letétkezelő Nyilvántartási Rendszer által kiállított, bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás egyidejű csatolásával) fogadható el, melyet a pályázó a pályázathoz köteles csatolni.)


  •tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 15 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó elállhat a szerződéstől,


  •kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított legkésőbb 15 napon belül birtokba veszi,


  •a pályázók pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadják,


  •a pályázók a pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázat benyújtását megelőzően nem hagyatkoztak kizárólagosan az eladót képviselő felszámolótól származó információkra, hanem a megvásárolni kívánt vagyoni eszközöket maguk is körültekintően megvizsgálták, annak valamennyi lényeges tulajdonságát megismerték,


  •az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,

  A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot - ajánlatának el nem fogadása esetén - milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.

  Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja a jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási joguk fennállását és elérhetőségeiket a pályázat benyújtási határidejéig jelentsék be a felszámolónál. A bejelentés elmaradása esetén - a felszámoló által nem ismert jogosultak vonatkozásában - a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

  A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázati kiírásban szereplő vagyonelemekre vonatkozóan a pályázati kiírás időpontjában nem ismert információ jut a tudomására, vagy egyéb az értékesítést befolyásoló ok merül fel, a pályázati kiírást visszavonja.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P678960/tetelek.pdf

  A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P678960#tenderfuzet

  1 Tétel
 2. Pályázat - KÓNYA Kft. „f.a.”

  Ózdi ipari ingatlanok eladók

  Pályázat kezdete
  2017. 02. 04. | 12:00
  Pályázat vége
  2017. 02. 19. | 12:01
  Irányár
  40 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Auditinfo Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266648, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56.., levelezési cím: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56..), mint a(z) KÓNYA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05 09 007833, székhely: 3600 Ózd, Bolyki Tamás út 64..) Miskolci Törvényszék 7.Fpk.373.2013/33 7.Fpk.373/2013. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. január 19. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P678954
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2017. február 4. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2017. február 19. 12 óra 01 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 1 400 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összege 237/2009. (X.20.) Korm. rendelete alapján került kiszámításra. A kiszámított ajánlati biztosítékot a(z) "KÓNYA" KFT. "f.a." K&H Bank Zrt–nél vezetett 10400353-49564849-49521033 számú bankszámlájára kell megfizetni "KÓNYA PÁLYÁZAT - bánatpénz” megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot az adósi bankszámlán az ajánlattételi határidő letelte előtt hiánytalanul jóváírják. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot - ajánlatának el nem fogadása esetén - milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A szabálytalanul eljáró pályázót a felszámoló az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  1. Ózd Belterület 8813/1. hrsz. alatti „kivett üzem” megnevezésű, 1.1535 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada

  2. Ózd Belterület 8813/1/A. hrsz. alatti „egyéb épület, fatároló” megnevezésű, 180 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada

  3. Ózd Belterület 8813/2. hrsz. alatti „kivett üzem” megnevezésű, 2701 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 40 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ózd Belterület 8813/1. hrsz.

  Típus:
  ipari ingatlan
  Területe:
  11 635 m²
  Állapota:
  átlagos
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság:
  11 635 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Ózd Belterület 8813/1. hrsz.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1.Vezetékjog, szolgalmi jog 70 m²-rejogosultja: BAZ Megyei Vízművek Vállalat –Miskolc (3501 Miskolc, Tömösi u. 2.)2.Egyéb átjárási szolgalmi jog 26 m²-rejogosultja: Ózdi Asztalos és Szolgáltató Kft. (3600 Ózd, Bolyki főút 118.)3.Átjárási szolgalmi jog a 8813/1/A. hrsz-ú ingatlan mindenkori tulajdonosának4.Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog 45 m² területrejogosultja: BAZ Megyei Földhivatal (3525 Miskolc, Vologda u. 4.)5.Keretbiztosítéki jelzálogjog 150.000.000.-Ft, azaz százötvenmillió forint legmagasabb összeg erejéigjogosultja: MKB Bank Zrt. (1056 Budapest Váci u. 38.)6.Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 80.000.000.-Ft, azaz nyolcvanmillió forint legmagasabb összeg erejéigjogosultja: MKB Bank Zrt. (1056 Budapest Váci u. 38.)7.Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 100.000.000.-Ft, azaz százmillió forint legmagasabb összeg erejéigjogosultja: OAM Ózdi Acélművek Kft. (Ózd, Max Aicher út 1.)

  Ingatlan állapota: átlagos

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ózd Belterület 8813/1/A. hrsz.

  Típus:
  ipari ingatlan
  Területe:
  180 m²
  Állapota:
  átlagos
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság:
  180 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Ózd Belterület 8813/1/A. hrsz.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1.Keretbiztosítéki jelzálogjog 150.000.000.-Ft, azaz százötvenmillió forint legmagasabb összeg erejéigjogosultja: MKB Bank Zrt. (1056 Budapest Váci u. 38.)2.Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 80.000.000.-Ft, azaz nyolcvanmillió forint legmagasabb összeg erejéigjogosultja: MKB Bank Zrt. (1056 Budapest Váci u. 38.)3.Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 100.000.000.-Ft, azaz százmillió forint legmagasabb összeg erejéigjogosultja: OAM Ózdi Acélművek Kft. (Ózd, Max Aicher út 1.)

  Ingatlan állapota: átlagos

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ózd Belterület 8813/2. hrsz.

  Típus:
  ipari ingatlan
  Területe:
  2 701 m²
  Állapota:
  átlagos
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság:
  2 701 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Ózd Belterület 8813/2. hrsz.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1.Vezetékjog, szolgalmi jog 37 m²-rejogosultja: BAZ Megyei Vízművek Vállalat –Miskolc (3501 Miskolc, Tömösi u. 2.)2.Keretbiztosítéki jelzálogjog 150.000.000.-Ft, azaz százötvenmillió forint legmagasabb összeg erejéigjogosultja: MKB Bank Zrt. (1056 Budapest Váci u. 38.)3.Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 80.000.000.-Ft, azaz nyolcvanmillió forint legmagasabb összeg erejéigjogosultja: MKB Bank Zrt. (1056 Budapest Váci u. 38.)4.Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 100.000.000.-Ft, azaz százmillió forint legmagasabb összeg erejéigjogosultja: OAM Ózdi Acélművek Kft. (Ózd, Max Aicher út 1.)

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló által értékesíteni kívánt vagyonelem(ek) jelen hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételét követő 12. napon (munkaszüneti nap esetén az azt követő napon), előzetes telefonon (+36 1 785 6680) az értékesítési megbízottal történő egyeztetést, és regisztrációt követően, 9:00–11:00 óra közti időpontokban tekinthető(k) meg.A vagyoni elemek részletes leírása az EÉR rendszerben letölthető, előzetes költségtérítés megfizetése ellenében. A költségtérítés összege 57.150.-Ft, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet. A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet igénylése.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 nap. A vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat átutalással, egy összegben köteles megfizeti eladó részére. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 60 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által kiválasztott ügyvédet bízzák meg, akinek munkadíját (1,5%+áfa, de min.100.000.-Ft+áfa) a vevő köteles megfizetni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgyak birtokbavételéről és elszállításáról vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 15 napon belül köteles gondoskodni.
  A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A eladó és az őt képviselő felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. Az értékesítésre a mindenkor hatályos ÁFA tv. megfelelő rendelkezései irányadóak

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A fenti vagyonelemeket a felszámoló kizárólag egyben kívánja értékesíteni.

  Az EÉR igénybevételével elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
  •a pályázó nevét, azonosító adatait,
  • cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,
  •a megvásárolni kívánt vagyontárgyat,
  •a nettó vételi ár egyértelmű megjelölését,
  •az ajánlott fizetési feltételeket,
  •az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
  •120 napos ajánlati kötöttség vállalását,
  •az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (Igazolásként az erre a célra elkülönített és zárolt számlán történő pénz rendelkezésre állásának pénzintézeti igazolása, vagy bankgarancia, vagy az ügyvédi letétbe helyezés hitelt érdemlő igazolása (ügyvédi letéti szerződéssel, a letéti bankszámlára történő befizetés banki igazolásával, illetve az illetékes ügyvédi kamara által működtetett Letétkezelő Nyilvántartási Rendszer által kiállított, bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás egyidejű csatolásával) fogadható el, melyet a pályázó a pályázathoz köteles csatolni.)
  •tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 15 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó elállhat a szerződéstől,
  •kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított legkésőbb 15 napon belül birtokba veszi,
  •a pályázók pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadják,
  •a pályázók a pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázat benyújtását megelőzően nem hagyatkoztak kizárólagosan az eladót képviselő felszámolótól származó információkra, hanem a megvásárolni kívánt vagyoni eszközöket maguk is körültekintően megvizsgálták, annak valamennyi lényeges tulajdonságát megismerték,
  •az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,

  A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot - ajánlatának el nem fogadása esetén - milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.

  Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja a jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási joguk fennállását és elérhetőségeiket a pályázat benyújtási határidejéig jelentsék be a felszámolónál. A bejelentés elmaradása esetén - a felszámoló által nem ismert jogosultak vonatkozásában - a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

  A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázati kiírásban szereplő vagyonelemekre vonatkozóan a pályázati kiírás időpontjában nem ismert információ jut a tudomására, vagy egyéb az értékesítést befolyásoló ok merül fel, a pályázati kiírást visszavonja.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P678954/tetelek.pdf

  A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P678954#tenderfuzet

  3 Tétel
 3. Pályázat - EGÉSZSÉGHÁZ-BUDAPEST Kft. „f.a.”

  Magánszeméllyel szemben fennálló, kölcsönszerződésből eredő, kifejezetten kétes megtérülésű, illetve bizonytalan behajthatóságú követelés eladó

  Pályázat kezdete
  2017. 02. 04. | 12:00
  Pályázat vége
  2017. 02. 19. | 12:01
  Irányár
  11 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Auditinfo Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266648, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56.., levelezési cím: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56..), mint a(z) EGÉSZSÉGHÁZ-BUDAPEST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 734454, székhely: 1146 Budapest, Abonyi utca 5.. fszt. em. 1.) Fővárosi Törvényszék 28.Fpk.8618/2014/21.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. január 19. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P678850
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2017. február 4. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2017. február 19. 12 óra 01 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 530 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összege 237/2009. (X.20.) Korm. rendelete alapján került kiszámításra. A kiszámított ajánlati biztosítékot a(z) felszámolóként eljáró AUDITINFO Tanácsadó Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10585749-49020019 számú bankszámlájára kell megfizetni „EGÉSZSÉGHÁZ-BUDAPEST Pályázat - bánatpénz” megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot a bankszámlán az ajánlattételi határidő letelte előtt hiánytalanul jóváírják. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot - ajánlatának el nem fogadása esetén - milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A szabálytalanul eljáró pályázót a felszámoló az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Magánszeméllyel szemben fennálló, kölcsönszerződésből eredő, kifejezetten kétes megtérülésű, illetve bizonytalan behajthatóságú követelés.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 11 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: követelés

  A követelés összege:
  11 000 000
  Lejárati ideje:
  Lejárt (1 éven túl)
  Számviteli besorolása:
  Egyéb követelés
  A követelés kötelezettje:
  Magánszemély
  A követelés biztosított-e:
  nem

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló által értékesíteni kívánt vagyonelem(ek) jelen hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételét követő 12. napon (munkaszüneti nap esetén az azt követő napon), az értékesítési megbízottal való előzetes telefonon(+36 1 785 6680) történő egyeztetést, és regisztrációt követően 900–1100 óra közti időpontokban tekinthető(k) meg.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 nap. A vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat átutalással, egy összegben köteles megfizeti eladó részére. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

  A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 60 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által kiválasztott ügyvédet bízzák meg, akinek munkadíját (vételár 1,5%+áfa, de min. 30.000.-Ft+áfa) a vevő köteles megfizetni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgyak birtokbavételéről és elszállításáról vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 15 napon belül köteles gondoskodni.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A eladó és az őt képviselő felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. Az értékesítésre a mindenkor hatályos ÁFA tv. megfelelő rendelkezései irányadóak.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az EÉR igénybevételével elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

  •a pályázó nevét, azonosító adatait,


  • cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,


  •a megvásárolni kívánt vagyontárgyat,


  •a nettó vételi ár egyértelmű megjelölését,


  •az ajánlott fizetési feltételeket,


  •az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,


  •120 napos ajánlati kötöttség vállalását,


  •az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről. Igazolásként az erre a célra elkülönített és zárolt számlán történő pénz rendelkezésre állásának pénzügyi intézményi igazolása, vagy bankgarancia, vagy az ügyvédi letétbe helyezés hitelt érdemlő igazolása (ügyvédi letéti szerződéssel és a letéti bankszámlára történő befizetés banki igazolásával) fogadható el, melyet a pályázó a pályázathoz köteles csatolni.


  •tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 15 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó elállhat a szerződéstől,


  •kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított legkésőbb 15 napon belül birtokba veszi,


  •A pályázók pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadják,


  •a pályázók a pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázat benyújtását megelőzően nem hagyatkoztak kizárólagosan az eladót képviselő felszámolótól származó információkra, hanem a megvásárolni kívánt vagyoni eszközöket maguk is körültekintően megvizsgálták, annak valamennyi lényeges tulajdonságát megismerték,


  •az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,

  A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot - ajánlatának el nem fogadása esetén - milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.

  Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja a jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási joguk fennállását és elérhetőségeiket a pályázat benyújtási határidejéig jelentsék be a felszámolónál annak érdekében, hogy a nyertes ajánlat az elővásárlási jogosultakkal közölhető legyen. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy a felszámoló által nem ismert elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

  A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázati kiírásban szereplő vagyonelemekre vonatkozóan a pályázati kiírás időpontjában nem ismert információ jut a tudomására, vagy egyéb az értékesítést befolyásoló ok merül fel, a pályázati kiírást visszavonja.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P678850/tetelek.pdf

  1 Tétel
 4. Pályázat - PRECAST SOLUTIONS Kft. „f.a.”

  Komlói ingatlanok eladók

  Pályázat kezdete
  2017. 02. 04. | 12:00
  Pályázat vége
  2017. 02. 19. | 12:01
  Irányár
  48 900 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Auditinfo Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266648, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56.., levelezési cím: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56..), mint a(z) PRECAST SOLUTIONS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 02 09 071114 , székhely: 7624 Pécs, Jurisics M. utca 26.. 1. em. 3.) Pécsi Törvényszék 15.Fpk.217/2016/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. január 19. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P678840
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2017. február 4. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2017. február 19. 12 óra 01 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 1 667 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A kiszámított ajánlati biztosítékot a(z) felszámolóként eljáró AUDITINFO Tanácsadó Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10585749-49020019 számú bankszámlájára kell megfizetni „PRECAST SOLUTIONS Pályázat - bánatpénz” megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot az adósi bankszámlán az ajánlattételi határidő letelte előtt hiánytalanul jóváírják. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot - ajánlatának el nem fogadása esetén - milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A szabálytalanul eljáró pályázót a felszámoló az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  1. KOMLÓ külterület 0350. hrsz. alatti „kivett saját használatú út” megnevezésű, 1.8616 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada
  2. KOMLÓ külterület 0351. hrsz. alatti „kivett drótkötélpálya” megnevezésű, 8820 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada
  3. KOMLÓ külterület 0352/1. hrsz. alatti „kivett meddőhányó, bányatelek” megnevezésű, 1.9475 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada
  4. KOMLÓ külterület 0352/2. hrsz. alatti „kivett út, bányatelek” megnevezésű, 1522 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada
  5. KOMLÓ külterület 0352/3. hrsz. alatti „kivett meddőhányó, bányatelek” megnevezésű, 10.2959 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada
  6. KOMLÓ külterület 0353. hrsz. alatti „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű, 1.0199 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 48 900 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: KOMLÓ külterület 0350. hrsz.

  Típus:
  telek
  Területe:
  18 616 m²
  Állapota:
  átlagos
  Tehermentes:
  igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság:
  18 616 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  KOMLÓ külterület 0350. hrsz.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Ingatlan állapota: átlagos

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: KOMLÓ külterület 0351. hrsz.

  Típus:
  telek
  Területe:
  8 820 m²
  Állapota:
  átlagos
  Tehermentes:
  igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság:
  8 820 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  KOMLÓ külterület 0351. hrsz.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Ingatlan állapota: átlagos

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: KOMLÓ külterület 0352/1. hrsz.

  Típus:
  telek
  Területe:
  19 475 m²
  Állapota:
  átlagos
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság:
  19 475 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  KOMLÓ külterület 0352/1. hrsz.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog 3.579.928.-Ft, azaz hárommillió-ötszázhetvenkilencezer-kilencszázhuszonnyolc forint és járulékai erejéigjogosultja: Komló Város Jegyzője, Önkormányzati Adóhatóság (7300 Komló, Városház tér 3.)

  Ingatlan állapota: átlagos

  4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: KOMLÓ külterület 0352/2. hrsz.

  Típus:
  telek
  Területe:
  1 522 m²
  Állapota:
  átlagos
  Tehermentes:
  igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság:
  1 522 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  KOMLÓ külterület 0352/2. hrsz.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Ingatlan állapota: átlagos

  5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: KOMLÓ külterület 0352/3. hrsz

  Típus:
  telek
  Területe:
  102 959 m²
  Állapota:
  átlagos
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság:
  102 959 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  KOMLÓ külterület 0352/3. hrsz

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog 3.579.928.-Ft, azaz hárommillió-ötszázhetvenkilencezer-kilencszázhuszonnyolc forint és járulékai erejéigjogosultja: Komló Város Jegyzője, Önkormányzati Adóhatóság (7300 Komló, Városház tér 3.)

  Ingatlan állapota: átlagos

  6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: KOMLÓ külterület 0353. hrsz.

  Típus:
  telek
  Területe:
  10 199 m²
  Állapota:
  átlagos
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság:
  10 199 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  KOMLÓ külterület 0353. hrsz.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog 3.579.928.-Ft, azaz hárommillió-ötszázhetvenkilencezer-kilencszázhuszonnyolc forint és járulékai erejéigjogosultja: Komló Város Jegyzője, Önkormányzati Adóhatóság (7300 Komló, Városház tér 3.)

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló által értékesíteni kívánt vagyonelem(ek) jelen hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételét követő 12. napon (munkaszüneti nap esetén az azt követő napon), előzetes telefonon (+36 1 785 6680) az értékesítési megbízottal történő egyeztetést, és regisztrációt követően, 9:00–11:00 óra közti időpontokban tekinthető(k) meg.A vagyoni elemek részletes leírása az EÉR rendszerben letölthető, előzetes költségtérítés megfizetése ellenében. A költségtérítés összege 63.500.-Ft, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet. A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet igénylése.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 nap. A vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat átutalással, egy összegben köteles megfizeti eladó részére. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 60 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által kiválasztott ügyvédet bízzák meg, akinek munkadíját (1,5%+áfa, de min. 100.000.-Ft+Áfa) a vevő köteles megfizetni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.
  A vagyontárgyak birtokbavételéről és elszállításáról vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 15 napon belül köteles gondoskodni.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A eladó és az őt képviselő felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. Az értékesítésre a mindenkor hatályos ÁFA tv. megfelelő rendelkezései irányadóak.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az EÉR igénybevételével elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
  •a pályázó nevét, azonosító adatait,
  • cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,
  •a megvásárolni kívánt vagyontárgyat,
  •a nettó vételi ár egyértelmű megjelölését,
  •az ajánlott fizetési feltételeket,
  •az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
  •120 napos ajánlati kötöttség vállalását,
  •az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (Igazolásként az erre a célra elkülönített és zárolt számlán történő pénz rendelkezésre állásának pénzintézeti igazolása, vagy bankgarancia, vagy az ügyvédi letétbe helyezés hitelt érdemlő igazolása (ügyvédi letéti szerződéssel, a letéti bankszámlára történő befizetés banki igazolásával, illetve az illetékes ügyvédi kamara által működtetett Letétkezelő Nyilvántartási Rendszer által kiállított, bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás egyidejű csatolásával) fogadható el, melyet a pályázó a pályázathoz köteles csatolni.)
  •tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 15 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó elállhat a szerződéstől,
  •kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított legkésőbb 15 napon belül birtokba veszi,
  •a pályázók pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadják,
  •a pályázók a pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázat benyújtását megelőzően nem hagyatkoztak kizárólagosan az eladót képviselő felszámolótól származó információkra, hanem a megvásárolni kívánt vagyoni eszközöket maguk is körültekintően megvizsgálták, annak valamennyi lényeges tulajdonságát megismerték,
  •az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,

  A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot - ajánlatának el nem fogadása esetén - milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.

  Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja a jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási joguk fennállását és elérhetőségeiket a pályázat benyújtási határidejéig jelentsék be a felszámolónál. A bejelentés elmaradása esetén - a felszámoló által nem ismert jogosultak vonatkozásában - a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

  A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázati kiírásban szereplő vagyonelemekre vonatkozóan a pályázati kiírás időpontjában nem ismert információ jut a tudomására, vagy egyéb az értékesítést befolyásoló ok merül fel, a pályázati kiírást visszavonja.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P678840/tetelek.pdf

  A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P678840#tenderfuzet

  6 Tétel
 5. Pályázat - PIPA-MESTER BAU Kft. „f.a.”

  2 db tehergépjármű

  Pályázat kezdete
  2017. 02. 04. | 12:00
  Pályázat vége
  2017. 02. 19. | 12:01
  Irányár
  3 500 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Auditinfo Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266648, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56.., levelezési cím: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56..), mint a(z) PIPA-MESTER BAU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 129895, székhely: 2000 Szentendre, Sáska utca 3..) Pest Megyei Bíróság 6.Fpk.13-14-001408/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. január 19. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P678835
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2017. február 4. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2017. február 19. 12 óra 01 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 175 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összege 237/2009. (X.20.) Korm. rendelete alapján került kiszámításra. A kiszámított ajánlati biztosítékot a(z) felszámolóként eljáró AUDITINFO Tanácsadó Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10585749-49020019 számú bankszámlájára kell megfizetni „PIPA-MESTER BAU Pályázat - bánatpénz” megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot az adósi bankszámlán az ajánlattételi határidő letelte előtt hiánytalanul jóváírják. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot - ajánlatának el nem fogadása esetén - milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A szabálytalanul eljáró pályázót a felszámoló az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  1. Ford Transit Van 184 1.7 EF 2.4 TDI típusú tehergépjármű
  2. Volkswagen Transporter, Mixto 2.5 TDI típusú tehergépjármű

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 500 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ford Transit Van 184 1.7 EF 2.4 TDI típusú tehergépjármű

  Típus:
  Jármű
  Gyártmány:
  FORD
  Gyártási idő:
  2001.
  Állapot:
  Átlagos
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  1 db
  Becsérték:
  1 700 000 forint

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Volkswagen Transporter, Mixto 2.5 TDI típusú tehergépjármű

  Típus:
  Jármű
  Gyártmány:
  Volkswagen
  Gyártási idő:
  2001.
  Állapot:
  Átlagos
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  1 db
  Becsérték:
  1 800 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló által értékesíteni kívánt vagyonelem(ek) jelen hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételét követő 13. napon (munkaszüneti nap esetén az azt követő napon), előzetes telefonon (+36 1 785 6680) az értékesítési megbízottal történő egyeztetést, és regisztrációt követően, 9:00–11:00 óra közti időpontokban tekinthető(k) meg.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 nap. A vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat átutalással, egy összegben köteles megfizeti eladó részére. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 60 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által kiválasztott ügyvédet bízzák meg, akinek munkadíját a vevő köteles megfizetni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgyak birtokbavételéről és elszállításáról vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 15 napon belül köteles gondoskodni.
  A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A eladó és az őt képviselő felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. Az értékesítésre a mindenkor hatályos ÁFA tv. megfelelő rendelkezései irányadóak.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A fenti vagyonelemeket a felszámoló kizárólag egyben kívánja értékesíteni.

  Az EÉR igénybevételével elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

  •a pályázó nevét, azonosító adatait,


  • cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,


  •a megvásárolni kívánt vagyontárgyat,


  •a nettó vételi ár egyértelmű megjelölését,


  •az ajánlott fizetési feltételeket,


  •az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,


  •120 napos ajánlati kötöttség vállalását,


  •az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (Igazolásként az erre a célra elkülönített és zárolt számlán történő pénz rendelkezésre állásának pénzintézeti igazolása, vagy bankgarancia, vagy az ügyvédi letétbe helyezés hitelt érdemlő igazolása (ügyvédi letéti szerződéssel, a letéti bankszámlára történő befizetés banki igazolásával, illetve az illetékes ügyvédi kamara által működtetett Letétkezelő Nyilvántartási Rendszer által kiállított, bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás egyidejű csatolásával) fogadható el, melyet a pályázó a pályázathoz köteles csatolni.)


  •tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 15 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó elállhat a szerződéstől,


  •kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított legkésőbb 15 napon belül birtokba veszi,


  •a pályázók pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadják,


  •a pályázók a pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázat benyújtását megelőzően nem hagyatkoztak kizárólagosan az eladót képviselő felszámolótól származó információkra, hanem a megvásárolni kívánt vagyoni eszközöket maguk is körültekintően megvizsgálták, annak valamennyi lényeges tulajdonságát megismerték,

  •az ügyvédi munkadíj (az átruházott vagyonelem nettó ellenértékének 1,5%-a + áfa, de legalább 50 000 Ft + áfa) megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,

  •A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot - ajánlatának el nem fogadása esetén - milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.


  Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja a jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási joguk fennállását és elérhetőségeiket a pályázat benyújtási határidejéig jelentsék be a felszámolónál. A bejelentés elmaradása esetén - a felszámoló által nem ismert jogosultak vonatkozásában - a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

  A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázati kiírásban szereplő vagyonelemekre vonatkozóan a pályázati kiírás időpontjában nem ismert információ jut a tudomására, vagy egyéb az értékesítést befolyásoló ok merül fel, a pályázati kiírást visszavonja.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P678835/tetelek.pdf

  2 Tétel
 6. Pályázat - Murex Hungária Kft. „f.a.”

  Villamossági alkatrészek, eszközök

  Pályázat kezdete
  2016. 12. 27. | 09:00
  Eredménytelenítve
  2017. 01. 11. | 09:00
  Irányár
  5 700 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 5.Fpk.426-2015 ügyszámú nyilvános pályázat, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a Murex Hungária Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-018997, székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Külső-Szoboszlói út 1..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  Nem érkezett ajánlat.

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 7. Pályázat - DDR Autó Kft. „f.a.”

  OPEL ASTRA 1.8. és FORD ORION 1.8D gépjármű eladó

  Pályázat kezdete
  2017. 02. 04. | 12:00
  Pályázat vége
  2017. 02. 19. | 12:01
  Irányár
  180 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Auditinfo Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266648, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56.., levelezési cím: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56..), mint a(z) DDR Autó Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 02 09 077918 , székhely: 7624 Pécs, Damjanich utca 41/A..) PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK 5.Fpk.02-15-000194/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. január 19. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P657428
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2017. február 4. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2017. február 19. 12 óra 01 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 9 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összege 237/2009. (X.20.) Korm. rendelete alapján került kiszámításra. A kiszámított ajánlati biztosítékot a(z) felszámolóként eljáró AUDITINFO Tanácsadó Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10585749-49020019 számú bankszámlájára kell megfizetni „DDR Autó Pályázat - bánatpénz” megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot a bankszámlán az ajánlattételi határidő letelte előtt hiánytalanul jóváírják. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot - ajánlatának el nem fogadása esetén - milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A szabálytalanul eljáró pályázót a felszámoló az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  1. OPEL ASTRA 1.8. gépjármű
  2. FORD ORION 1.8D gépjármű

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 180 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: OPEL ASTRA 1.8. gépjármű

  Típus:
  Jármű
  Gyártmány:
  OPEL
  Állapot:
  Működésképtelen
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  1 db

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: FORD ORION 1.8D gépjármű

  Típus:
  Jármű
  Gyártmány:
  FORD
  Állapot:
  Működésképtelen
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  1 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló által értékesíteni kívánt vagyonelem(ek) jelen hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételét követő 13. napon (munkaszüneti nap esetén az azt követő napon), előzetes telefonon (+36 1 785 6680) az értékesítési megbízottal történő egyeztetést, és regisztrációt követően, 9:00–11:00 óra közti időpontokban tekinthető(k) meg.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 nap. A vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat átutalással, egy összegben köteles megfizeti eladó részére. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 60 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által kiválasztott ügyvédet bízzák meg, akinek munkadíját (1,5%+áfa, de min.15.000.-Ft+áfa) a vevő köteles megfizetni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.
  A vagyontárgyak birtokbavételéről és elszállításáról vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 15 napon belül köteles gondoskodni.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A eladó és az őt képviselő felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. Az értékesítésre a mindenkor hatályos ÁFA tv. megfelelő rendelkezései irányadóak.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A fenti vagyonelemeket a felszámoló kizárólag egyben kívánja értékesíteni.

  Az EÉR igénybevételével elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

  •a pályázó nevét, azonosító adatait,


  • cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,


  •a megvásárolni kívánt vagyontárgyat,


  •a nettó vételi ár egyértelmű megjelölését,


  •az ajánlott fizetési feltételeket,


  •az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,


  •120 napos ajánlati kötöttség vállalását,


  •tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 15 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó elállhat a szerződéstől,


  •kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított legkésőbb 15 napon belül birtokba veszi,


  •A pályázók pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadják.


  •az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,

  A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot - ajánlatának el nem fogadása esetén - milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.

  Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja a jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási joguk fennállását és elérhetőségeiket a pályázat benyújtási határidejéig jelentsék be a felszámolónál. A bejelentés elmaradása esetén - a felszámoló által nem ismert jogosultak vonatkozásában - a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

  A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázati kiírásban szereplő vagyonelemekre vonatkozóan a pályázati kiírás időpontjában nem ismert információ jut a tudomására, vagy egyéb az értékesítést befolyásoló ok merül fel, a pályázati kiírást visszavonja.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P657428/tetelek.pdf

  2 Tétel