1. Pályázat - TAXA-SAFE Zrt. „f.a.”

  üzletrész

  Pályázat kezdete
  2020. 10. 16. | 12:00
  Pályázat vége
  2020. 11. 02. | 12:00
  Becsérték
  19 083 451 Ft
  Minimálár
  19 083 451 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Adra Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173345, székhely: 1054 Budapest, Falk Miksa utca 13. 4 em. 1, levelezési cím: 1366 Budapest, hrsz. Pf.: 52), mint a(z) TAXA-SAFE Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-10-046192, székhely: 1085 Budapest, József körút 69..) Fővárosi Törvényszék 7.Fpk.4418/2017/9.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. október 1. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P2032059
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2020. október 16. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2020. november 2. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 772 504 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: 10 millió forint vagy annál magasabb összegű irányár (becsérték) esetén 10 millió forint irányár (becsérték) után annak legfeljebb 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak legfeljebb 3%-a ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtásának határidejéig az Adra Holding Kft. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11706023-20016038 sz. számlájára (közlemény rovatba: TAXA-SAFE Zrt. „f.a.”- ajánlati biztosíték) történő átutalással kell megfizetni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejáratakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelenül zárul, az ajánlati biztosítékot a felszámoló a befizető részére 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázó részére az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Ingatlan Duó Kft-ben (Cg.:14-09-315594, asz.: 25437724-1-14) lévő 49 %-os üzletrész

  A pályázati felhívás első alkalommal jelenik meg.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 19 083 451 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 19 083 451 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész

  Cég neve:
  Ingatlan Duó Kft.
  Cégjegyzékszáma:
  14-09-315594
  Cég főtevékenysége:
  Egyéb
  Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad:
  Kisebbségi tulajdon tag
  Tehermentes:
  nem NAV végrehajtási jog
  Szavazati jog:
  49 %
  Becsérték:
  19 083 451 forint

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az üzletrésszel kapcsolatos személyes tájékoztatást a felszámoló szervezet székhelyén 2020. október 13-án 11-12 óra között biztosítjuk, kizárólag az EÉR-en előzetesen bejelentkező érdeklődők részére.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az üzletrész átruházás ÁFA MENTES!

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, illetve kizárja az érvénytelen ajánlatokat. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. A kiértékelési jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredményt az EÉR felületén közzéteszi. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő pályázat esetén) nyilvános elektronikus online ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével értesíti az érintetteket az ártárgyalási fordulóról. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat. Az a pályázó, akinek a felszámolás alatt álló gazdálkodóval szemben bármilyen tartozása áll fenn, a pályázaton nem vehet részt, így beérkezett pályázatát a felszámoló nem veszi figyelembe. Jelen hirdetményre a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014.(II.03.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az Adra Holding Kft. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11706023-20016038. számú számlájára kell megfizetni az adásvételi szerződés megkötését követő 8 napon belül a közlemény rovatban „TAXA-SAFE Zrt. „f.a.” vételár” megnevezéssel. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja. A felszámoló az esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyam-különbségekből adódó veszteségekkel kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy az EÉR rendszert üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az üzletrésszel kapcsolatos, felszámoló rendelkezésére álló okiratok átadására a teljes vételár megfizetését követő 5 napon belül kerül sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ajánlatok az EÉR igénybevételével, elektronikusan nyújthatók be. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy és gazdasági társaság vehet részt. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázat benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és a képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait, gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetén cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet neve és bankszámlaszám, képviselő neve, címe, magánszemély pályázó esetén név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely és idő, személyi igazolvány száma, adóazonosító jel, személyi szám; a vagyontárgy pontos megnevezését és a nettó vételár egyértelmű megjelölését; ajánlott fizetési feltételeket; ajánlati biztosíték befizetésének igazolását; nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a részletes pályázatai feltételeket megismerte és elfogadja; nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról; nyilatkozat arról, hogy nyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenéstől számított 30 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően a pályázatban megajánlott, de legkésőbb a kiírásban megszabott határidőn belül átutalja; nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a vagyontárgyat a vételár megfizetését követően a pályázati kiírásban megjelölt határidőn belül birtokba veszi; tudomásvételi nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy amennyiben a szerződésben foglalt határidőn belül a vételár nem kerül megfizetésre, az eladók elállnak a szerződéstől; nyilatkozatot, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy a megvásárolni kívánt vagyonelem tekintetében az eladó kizárja a kellékszavatossági vagy garanciális igény érvényestésének jogát; nyilatkozat, hogy nem nyertes pályázat esetén mely számlára kéri visszautalni az ajánlati biztosíték összegét.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2032059/tetelek.pdf

  1 Tétel
 2. Pályázat - PÓNI Kkt. „f.a.”

  I. Budapest XIII KER. 25259/10/A/3. hrsz., 73 m2 üzlethelyiség 1/1 tulajdoni hányada, II. II. Immobil, elfekvő árukészlet, amely döntően gyermekjátékokból tevődik ki.

  Pályázat kezdete
  2020. 10. 17. | 10:00
  Pályázat vége
  2020. 11. 02. | 12:00
  Becsérték
  19 100 000 Ft
  Minimálár
  19 100 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Kurátor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-726061, székhely: 1035 Budapest, Kórház utca 29. 1 em. 3, levelezési cím: 1035 Budapest, Kórház utca 29. 1 em. 3), mint a(z) PÓNI Kkt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 03 021953, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 36.. Ü-3.) Fővárosi Törvényszék 52. Fpk. 2740/2019.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. október 1. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P2049106
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2020. október 17. 10 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2020. november 2. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 573 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A megvásárolni kívánt vagyoncsoport becsértéke alapján számított fenti összegű ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése, banki jóváírása, legkésőbb a pályázati ajánlattétel határidejének lejárati időpontjáig a PÓNI Kkt. „f.a.” Takarékbanknál vezetett 50460155-10002508 sz. bankszámlaszámlájára.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: • A megvásárolni kívánt vagyoncsoport becsértéke alapján számított fenti összegű ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése, banki jóváírása, legkésőbb a pályázati ajánlattétel határidejének lejárati időpontjáig a PÓNI Kkt. „f.a.” Takarékbanknál vezetett 50460155-10002508 sz. bankszámlaszámlájára.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  I. Eladásra kerül az adós tulajdonát képező Budapest XIII KER. 25259/10/A/3. hrsz.-ú, természetben 1137 Budapest, XIII.KER. Pozsonyi út 36. ajtó:Ü-3. sz. alatt elhelyezkedő „üzlethelyiség” megnevezésű, 73 m2 területű belterületi társasházi ingatlan 1/1 tulajdoni hányada, s a kapcsolódó 352/10000 eszmei hányad.Az alagsori ingatlan közműellátottsága: városi vezetékes víz, városi kommunális szennyvízkezelés, 220 V elektromos energia, távfűtés.A tulajdoni lap III részben bejegyzett jogok, feljegyzett tények: végrehajtási jog.
  Az ingatlan környezeti teherrel nem érintett.

  II. Immobil, elfekvő árukészlet, amely döntően gyermekjátékokból tevődik ki.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 19 100 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 19 100 000 forint. (a becsérték 100%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlethelyiség

  Típus:
  üzlethelyiség
  Területe:
  73 m²
  Állapota:
  felújítandó
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Budapest
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  Bp.25259/10/A/3.
  Ingatlan postai címe:
  1137 Budapest, Pozsonyi út 36.. Ü-3.
  Területnagyság:
  73 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  üzlethelyiség

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  PÓNI Kkt. f.a.1137 Bp., XIII. Pozsonyi út 36. ajtó Ü-3.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): NAV vh. jog.

  Ingatlan állapota: felújítandó

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Immobil, elfekvő árukészlet, amely döntően gyermekjátékokból tevődik ki.

  Típus:
  Játék
  Állapot:
  új, átlagos és sérült, főként gyermekjátékok, íróeszközök.
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  100 db

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan helyszíni megtekintése időpontjának egyeztetése kérhető munkanapokon 9.00-14.00 óra között a felszámoló cégnél a felszámolóbiztostól.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A fenti minimálár és becsérték áfát nem tartalmaz, s az értékesítés a 27 %-os áfakörbe tartozik.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő árajánlat hiányában az adott vagyonra vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön.A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítunk az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm rendelet 27. § (4) bekezdés]. Ettől eltérő eljárásról nem rendelkezhet.Több megfelelő ajánlatot tevő, a teljes vételár tekintetében legfeljebb 10 %-kal eltérő pályázat esetén, a pályázók között az EÉR rendszerben online ártárgyalásra kerül sor az eljárásra vonatkozó 1991. évi XLIX. Törvény (Cstv.) 49./A.§. (4) bekezdésében és a 17/2014. (II.3.) Kormányrendelet 26. §-ban foglaltaknak megfelelően.A pályázati eljárás nyertes ajánlata a legmagasabb árajánlatot tévő pályázó, amennyiben a pályázati ajánlata megfelel a vonatkozó jogszabályokban és a pályázati kiírásban, a tenderfüzetben foglalt feltételeknek. A pályázati hirdetményben megjelölt minimálár alatti összegű árajánlatot, ellenértéket a pályázatot kiíró nem fogad el (Cstv. 49/A. § (1) bek. c) pontja).

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Szerződéskötésre a pályázatbontástól, eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor, s a vételár megfizetésére a hatályos jogszabályok szerinti fizetési móddal (banki átutalás, készpénz) a szerződéskötést követő 30 napon belül kerül sor. A vételár megfizetése kapcsán részletfizetésre nincs lehetőség, s az Eladó beszámítást nem fogad el. A pályázatbontásra az EÉR rendelet, a 17/2014.(II.3.) Kormányrendelet 14. § (1)-(2) bekezdése alkalmazandó.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázatbontástól, eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kifizetésétől számított 10 napon belül.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámolási eljárás és az értékesítés sajátosságaira tekintettel az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés előkészítéséhez, megkötéséhez, ellenjegyzéséhez és az ingatlan-nyilvántartási eljárás bonyolításához az ügyvédet a felszámoló biztosítja. Az ügyvédi munkadíjat a vevőnek a vételár összegén felül, a szerződéskötéskor kell megfizetnie az eljáró ügyvéd részére. Az ügyvédi munkadíj összege az adásvételi nettó összegű vételár 3%-a, amelyet ÁFA fizetési kötelezettség terhel.• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási határidőtől számított 40 napig fenntartja.• Pályázati Tájékoztatóban foglaltak megismerése és elfogadása.• A Pályázati Tájékoztató részét képező „Pályázati Adatlap” elektronikus benyújtása.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan, az eszközök bemutatását a Pályázati Tájékoztató tartalmazza.
  A pályázati ajánlatoknak tartalmazniuk kell többek között a pályázó főbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyon nevesítését, az ajánlott áfa-mentes vételárat, s a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot. A pályázati ajánlatot a tenderfüzet részét képező „Pályázati Adatlap” formanyomtatvány kitöltésével, illetve benyújtásával kell megadni, s elektronikusan mellékelni kell hozzá a tenderfüzetben leírtaknak megfelelően szükséges okiratokat, nyilatkozatokat.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2049106/tetelek.pdf

  A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2049106#tenderfuzet

  2 Tétel
 3. Pályázat - CITI MÁZSA Kft.„f.a.”

  gépjármű elemek, részegységek

  Pályázat kezdete
  2020. 10. 10. | 08:00
  Pályázat vége
  2020. 10. 25. | 16:00
  Becsérték
  48 928 000 Ft
  Minimálár
  48 928 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-070938, székhely: 4625 Záhony, Ady E. út 13., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady E. út 13.), mint a(z) CITI MÁZSA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16 09 013604, székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 3.. 1. em. 1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 4.Fpk.16-14-000204/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. szeptember 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P2040068
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2020. október 10. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2020. október 25. 16 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 1 667 840 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: az ajánlati biztosítéknak az adós társaság OTP Banknál vezetett 11744168-21446098 számú bankszámláján „CITI MÁZSA KFT „FA” ajánlati biztosíték” megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie.

  Az ajánlati biztosíték vétel esetén a vételárba beszámításra, eredménytelen pályázat esetén a pályázat elbírálásától számított 8 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
  Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a pályázat záró időpontjáig, azaz 16 óra 00 percig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén, az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül.
  Ha pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázóknak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül.
  Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.
  A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  gépjármű elemek, részegységek

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 48 928 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 48 928 000 forint. (a becsérték 100%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: gépjármű elemek, részegységek

  Típus:
  Alkatrész
  Állapot:
  Átlagos
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  24 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A gépjárművek, illetve elemek megtekinthetőségét az EÉR felületén történő egyeztetést követően a felszámoló, a +36/30/412-3747 telefonszámon történt előzetes egyeztetés alapján biztosítja.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az Áfa-ra vonatkozóan a hatályos jogszabályok az irányadók, a pályázati irányárak az Áfa-t nem tartalmazzák. A pályázat során a pályázók nettó értéken pályáznak.ÁFA fizetésére vonatkozó szabályok: a minimál ár, illetve a vételi ajánlatok nettóban értendőek. A személygépjárművek értékesítése ÁFA mentes. Teherautók eladásánál, ha a vevő adóalany, akkor az értékesítése a 2007. évi CXXVII. Áfa törvény 142. § szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Magánszemély vevő esetén a meghirdetett teherautó értékesítését a mindenkori ÁFA törvény szerinti adómérték terheli.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényesnek nyilvánított pályázatok közül az a pályázat nyer, mely a vételár, a fizetés módja, és a fizetési határideje szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Ennek elbírálása során a vételár összegét súlyozottan veszi figyelembe a felszámolóbiztos.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése csak átutalással történhet, az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére a pályázat eredményének közlésétől számított 30 napon belül kerül sor, melynek időpontjáról a felszámoló írásban, e-papíron, e-mailen értesíti a nyertes pályázót. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1% -nak megfelelő mértékű jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a megvásárolt ingóság birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésének napjától számított maximum 15 napon belül saját költségén gondoskodni köteles. A felszámoló az ingóság őrzéséért, tárolásáért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi, melynek összege minden megkezdett nap után 10. 000,- Ft + ÁFA.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell:• A pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Jogi személy esetén: cég név, székhely, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a rendelkezésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya. Elektronikus elérhetőség és a telefonszám. Magánszemély esetén: név, születési hely, idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, adóazonosító jele, lakcíme, továbbá a pályázó telefon - és faxszáma, e-mail elérhetősége. Cég esetén, csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó pályázatát személyesen írta alá.• Külföldi pályázó esetén a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását és magyar kézbesítési megbízott megjelölését kérjük. • Amennyiben pályázó meghatalmazott útján nyújtja be ajánlatát, a meghatalmazott igénybevételére vonatkozóan a Pp. (2016. évi CXXX. tv.) 64-70. § -ában foglalt jogszabályok az irányadók.• Külföldi szervezet esetén nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szerződéskötésig az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges iratokat, így különösen az Inytv. (1997. évi CXLI. tv.) 36. és 37. § -ában foglaltak szerinti dokumentumokat átadja.• A megpályázott vagyontárgyakért felajánlott vételár összegét, a vételár megfizetésének módját, határidejét, amely nem lehet több, mint az adásvételi szerződés megkötését követő 30 naptári nap.• Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást, továbbá nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot – az ajánlatának el nem fogadása esetén – milyen számlára kéri visszautalni a pályázó.• A pályázat benyújtásának határ idejétől számított 60 napos ajánlati kötöttség vállalását.• Nyilatkozatot arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.• Nyilatkozatot a kellékszavatosság, a garanciális igény érvényesíthetősége kizárásának tudomásul vételéről.• Nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésben meghatározott kirázó feltételek.• A megajánlott vételár fedezetének hitelt érdemlő igazolását.• Nyilatkozatot, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlára lehet a bánatpénzt visszautalni.• Nyilatkozatot, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri, amelyet adjon meg.• Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a pályázó az adásvételi szerződés szerkesztésének és ellenjegyzésének ügyvédi költségét megtéríti. A szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti. A szerződéskötés jogi eljárásának költsége a bruttó vételár 1%-a +ÁFA, de minimum 70.000,- Ft. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a PRUDENS PROFIT CONTROLL Vagyonkezelő KFT. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújthatóak be.A pályázat benyújtásának kezdő időpontja a Cégközlönyben történt közzétételtől számított 16. nap 8:00 óra.A pályázat benyújtásának záró időpontja a pályázat benyújtásának kezdő időpontját követő 15. nap 16:00 óra.A pályázatok kiértékelésére a pályázat benyújtásának záró időpontját követő 20 napon belül kerül sor.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a kellékszavatosságot és a garanciát teljes körűen kizárja.
  Valamennyi gépjárműre vonatkozóan üzemképességükről, továbbá egyedi jellemzőiről információval a felszámolóbiztos nem tud szolgálni, továbbá a gépjárművek iratai sem lelhetők fel, forgalomba helyezésük kétséges, már csak a papírok és a kulcsok hiánya miatt is.
  Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj és illeték a nyertes pályázót terheli.
  A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról.
  Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X.20) Korm. rendelet 2. § -ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.
  Elővásárlási jogosultak kizárólag a nyilvános pályázat időszakában, a lejárat napjáig jelenthetik be elővásárlási szándékukat.
  A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy ha a körülmények indokolják, a pályázatot visszavonja, és új pályázat kiírásáról, vagy árverés alkalmazásáról döntsön.
  Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.
  17/2014 (II.3.) Kormányrendeletet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: jelen közlemény a meghirdetett vagyonelemek második hirdetése (a minimál ár a becsérték 100%-a).
  A 237/2009. (X.20.) Korm. r. 2. § (2) bek. szerinti módon az értesítés megtörtént.
  A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. A legmagasabb vételár az elsődleges értékesítési szempont.
  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján –elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2040068/tetelek.pdf

  A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2040068#tenderfuzet

  1 Tétel
 4. Pályázat - HATÁRMENTI-KER Kft.„f.a.”

  Kosd 0265/3 hrsz. vágóhíd

  Pályázat kezdete
  2020. 10. 16. | 14:00
  Pályázat vége
  2020. 10. 31. | 14:00
  Becsérték
  320 000 000 Ft
  Minimálár
  160 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.), mint a(z) HATÁRMENTI-KER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-181231, székhely: 2612 Kosd, Cselőtepuszta, hrsz. 0265/3) Budapesti Törvényszék 16.Fpk.689/2018/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. október 1. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P2020837
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2020. október 16. 14 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2020. október 31. 14 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 9 800 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a vagyonelemeknél meghatározott ajánlati biztosíték (bánatpénz) összegét kell megfizetni, legkésőbb a pályázat benyújtásának időpontjáig a Help Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749008-20177968 számú bankszámlájára történő átutalással, "Határmenti-Ker Kft. fa. pályázat ajánlati biztosíték" közleménnyel. Az ajánlati biztosítékfizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó befizetett bánatpénze a vételárba beszámít, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja, kamat nélkül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Kosd külterület 0265/3 hrsz-ú, kivett művelési ágú, 9711 m2 nagyságú, kivett gazdasági épület (épületek nettó 2.496 m2), udvar, árok megnevezésű, ingatlan, mely a szükséges engedélyek birtokában sertés és szarvasmarha vágóhíd és hús feldolgozó üzemként működik, az eladó tulajdonát képező külön felsorolt, mellékletben lévő gépekkel és berendezésekkel együtt. Külön fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a működőképes vágó- és feldolgozó sorhoz nem tartozik hozzá a forrázó-kopasztó berendezés és a gőzfejlesztő, amelyek nem tartoznak a felszámolás alatt lévő adós társaság tulajdonához, mivel azok más gazdálkodó szervezet tulajdonát képezik, vagy lízingcégtől lízingszerződés útján van a birtokukban és használatukban.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 320 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 160 000 000 forint. (a becsérték 50%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett gazdasági épület, udvar, árok

  Típus:
  vágóhíd telephely
  Területe:
  9 711 m²
  Állapota:
  átlagos
  Közművesítettség foka:
  teljesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Kosd
  Ingatlan fekvése:
  külterület
  Helyrajzi szám:
  0265/3
  Ingatlan postai címe:
  2612 Kosd, Cselőtepuszta
  Művelési ág:
  kivett
  Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
  kivett gazdasági épület, udvar, árok
  Területnagyság:
  9 711 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Kivett gazdasági épület, udvar, árok

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  HATÁRMENTI-KER Kft.(7516 Berzence, Kossuth utca 1/9.)új címe: 2612 Kosd Cselőtepuszta 0265/3 hrsz.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 17. Vezetékjog 20kV-os földkábel és biztonsági öv BHTR állomás, a vázrajz szerint 3m2 területnagyságra - ELMŰ Hálózati Elosztó Kft.18. Végrehajtási jog 824 759 000 Ft főkövetelés és járulékai erejéig - NAV 20. Végrehajtási jog 23 691,5 EUR főkövetelés és járulékai erejéig - DAN-SLOVAKIA AGRAR A.S.21. Végrehajtási jog 125 193 324 Ft főkövetelés és járulékai erejéig - NAV22. Végrehajtási jog 721 068 Ft főkövetelés és járulékai erejéig - EON Energiakereskedelmi Kft.23. Végrehajtási jog 463 463 Ft főkövetelés és járulékai erejéig - EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.24. Jelzálogjog 49 600 000 Ft és járulékai erejéig I. zálogjogi ranghely, III/13 sorszám alatt törölt jelzálogjog ranghelyére, átruházás és engedményezés jogcímén - GOLDEN TIME Special Kft.25. Elidegenítési és terhelési tilalom - GOLDEN TIME Special Kft.26. Jelzálogjog 49 800 000 Ft kölcsön és járulékai erejéig - II. zálogjogi ranghely, III/15 sorszám alatt törölt jelzálogjog ranghelyére, átruházás és engedményezés jogcímén - GOLDEN TIME Special Kft.27. Elidegenítési és terhelési tilalom - GOLDEN TIME Special Kft.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelem megtekinthető munkaidőben az EÉR online felületén történő előzetes bejelentkezést követően (Kérdések és válaszok menüpont segítségével).

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés ÁFA mentes.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: a legmagasabb ajánlati ár alapján történik a kiválasztás.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül banki utalással történik, részletfizetésre nincs lehetőség. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat alapfeltételei: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, gazdasági társaság, jogi személy, jogi személyiséggel rendelkező szervezet vehet részt. A pályázat alapfeltételei: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, gazdasági társaság, jogi személy, jogi személyiséggel rendelkező szervezet vehet részt. A pályázatnak tartalmaznia kell: - gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: egy hónapnál nem régebbi, hiteles cégkivonat, cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő, képviselő aláírási címpéldánya; - magánszemély pályázó esetében: név, állampolgárság, születési név, anyja neve, lakcím, levelezési címe, születési hely, idő, személyazonosító okmány neve és száma, adóazonosító jel, esetleges általános forgalmi adó alanyiság, kizárólag a pályázó által használt elektronikus elérhetősége: e-mail címe; - Külföldi pályázó esetén a pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak továbbá tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakra vonatkozóan: - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - a pályázati árat, amelyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet. Az értékesítésre kerülő ingatlanért és annak egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos költségek (pl. földhivatali költségtérítés, ügyvédi díj) és vagyonátruházási illeték a pályázót (vevőt) terheli. A felszámoló tudomása szerint az ingatlan környezeti kárral, illetve környezeti teherrel nem érintett, azonban a később felmerülő (megismerendő) és az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet és az azzal járó költségeket is a vevő viseli. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja. A Cstv. 49/A.§ (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között online ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról, annak kezdő és záró időpontjáról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában, vagy ha az ajánlott vételár nem éri el a minimálárat eredménytelenné nyilvánítható. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet – a pályázatbontástól számított 20 napon belül – a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják, továbbá elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során a pályázati határidő lejártáig tehetik meg, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében 10 napon belül nyilatkozhatnak vételi szándékukról.

  Az értékesítési hirdetmény tervezetéről az arra jogosultak értesítése a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint megtörtént.

  A vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban harmadik alkalommal történő értékesítésére kerül sor.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2020837/tetelek.pdf

  1 Tétel
 5. Árverés - Abony Metál Kft.„f.a.”

  Abony kivett beépítetlen terület

  Árverés kezdete
  2020. 08. 17. | 14:00
  Árverés vége
  2020. 10. 01. | 14:00
  Becsérték
  300 000 Ft
  Kikiáltási ár
  300 000 Ft

  Árverés lezárult

  Lezárult a(z) 12.Fpk.1.065 ügyszámú árverés 2020. október 1. 14 óra 00 perckor, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) felszámoló által a Abony Metál Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 162216, székhely: 2740 Abony, Simonffy Kálmán utca 1. D ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  1 Tétel
 6. Pályázat - KERO-FA Kft.„f.a.”

  Kivett telephely

  Pályázat kezdete
  2020. 09. 05. | 08:00
  Pályázat vége
  2020. 09. 20. | 17:00
  Becsérték
  6 000 000 Ft
  Minimálár
  6 000 000 Ft
  Nyertes ár
  6 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvényes és eredményes a 7.Fpk.31/2020 ügyszámú nyilvános pályázat, a Auditinfo Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266648, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56., levelezési cím: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56.) felszámoló által a KERO-FA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19 09 511344 , székhely: 8440 Herend, Táncsics utca 21.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 6 000 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P2006805F1
  Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 60 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.
  Az értékesít�� a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  2 Tétel
 7. Pályázat - LACHÁZI Ügyviteli „f.a.”

  Siófok 9601. hrsz. osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan 72/5052-ed tulajdoni hányada. 2 üzletház.

  Pályázat kezdete
  2020. 10. 17. | 10:00
  Pályázat vége
  2020. 11. 02. | 12:00
  Becsérték
  3 000 000 Ft
  Minimálár
  3 840 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Kurátor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-726061, székhely: 1035 Budapest, Kórház utca 29. 1 em. 3, levelezési cím: 1035 Budapest, Kórház utca 29. 1 em. 3), mint a(z) LACHÁZI Ügyviteli „f.a” (cégjegyzékszám: 0709027234, székhely: 2455 Beloiannisz, Murgána utca 2..) Székesfehérvári 3. Fpk.12/2019/3. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. október 1. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P2049024
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2020. október 17. 10 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2020. november 2. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A megvásárolni kívánt vagyoncsoport becsértéke alapján számított fenti összegű ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése, banki jóváírása, legkésőbb a pályázati ajánlattétel határidejének lejárati időpontjáig a Lacházi Ügyviteli Kft. „f.a.” Takarékbanknál vezetett 50460155-10002498 sz. bankszámlaszámlájára.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Takarékbank: 50460155-10002498 .

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Siófok 9601. hrsz.-ú, természetben 8600 Siófok, Vámház u. 4/B. sz. alatt elhelyezkedő „kivett szolgáltatóház, udvar (2 üzletház)” megnevezésű, 1271 m2 területű belterületi, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan 72/5052-ed tulajdoni hányada. A tulajdoni illetőség az ingatlan tulajdoni lapján 82. ssz. alatt feljegyzett 36/5052-ed tulajdoni hányadából, illetőleg 98. ssz. alatt feljegyzett 36/5052-ed tulajdoni hányadából tevődik ki, s az üzletházban lévő 16 m2 alapterületű „DUETT Ételbár” jelölésű üzlethelyiség és 16 m2 alapterületű 3-as sorszámú „Model” jelölésű üzlethelyiség kizárólagos használati jogosultságát tartalmazza a tulajdonostársak közötti használati megosztás alapján.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 840 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett szolgáltatóház, udvar (2 üzletház)

  Típus:
  üzlethelyiség
  Területe:
  1 271 m²
  Állapota:
  átlagos
  Közművesítettség foka:
  teljesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  36/5052-ed, 36/5052-ed

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Siófok
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  9601.
  Ingatlan postai címe:
  8600 Siófok, Vámház utca 4.. B ép.
  Területnagyság:
  1 271 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  kivett szolgáltatóház, udvar (2 üzletház)

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  LACHÁZI Kft. 1171 Bp., Vasútőr u. 36.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): végrehajtási jogok.

  Az ingatlan tartozékai: A tulajdoni illetőség az ingatlan tulajdoni lapján 82. ssz. alatt feljegyzett 36/5052-ed tulajdoni hányadából, illetőleg 98. ssz. alatt feljegyzett 36/5052-ed tulajdoni hányadából tevődik ki, s az üzletházban lévő 16 m2 alapterületű „DUETT Ételbár” jelölésű üzlethelyiség és 16 m2 alapterületű 3-as sorszámú „Model” jelölésű üzlethelyiség kizárólagos használati jogosultságát tartalmazza a tulajdonostársak közötti használati megosztás alapján.

  Az épületnél jellemző sajátosságok: A MEGA CITY elnevezésű üzletház-ingatlan (földszint+két emelet) Siófok belterületén, a településen áthaladó 7. számú főút közelében található. megközelíthető szilárd, kiépített útvonalon személygépjárművel és helyi járatú tömegközlekedési eszközzel egyaránt. Környezetében lakóházak és kereskedelmi ingatlanok vannak.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan helyszíni megtekintése időpontjának egyeztetése kérhető munkanapokon 9.00-14.00 óra között a felszámoló cégnél a felszámolóbiztostól.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A fenti minimálár és becsérték áfát nem tartalmaz, s azértékesítés áfa-mentes körbe tartozik.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati eljárás nyertes ajánlata a legmagasabb árajánlatot tévő pályázó, amennyiben a pályázati ajánlata megfelel a vonatkozó jogszabályokban és a pályázati kiírásban, a tenderfüzetben foglalt feltételeknek. A pályázati hirdetményben megjelölt minimálár alatti összegű árajánlatot, ellenértéket a pályázatot kiíró nem fogad el (Cstv. 49/A. § (1) bek. c) pontja).

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésére a hatályos jogszabályok szerinti fizetési móddal (banki átutalás, készpénz) a szerződéskötést követő 30 napon belül kerül sor.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázatbontástól, eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár kifizetésétől számított 10 napon belül.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázati ajánlatoknak tartalmazniuk kell többek között a pályázó főbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyon nevesítését, az ajánlott áfa-mentes vételárat, s a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot. A pályázati ajánlatot a tenderfüzet részét képező „Pályázati Adatlap” formanyomtatvány kitöltésével, illetve benyújtásával kell megadni, s elektronikusan mellékelni kell hozzá a tenderfüzetben leírtaknak megfelelően szükséges okiratokat, nyilatkozatokat.A felszámolási eljárás és az értékesítés sajátosságaira tekintettel az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés előkészítéséhez, megkötéséhez, ellenjegyzéséhez és az ingatlan-nyilvántartási eljárás bonyolításához az ügyvédet a felszámoló biztosítja. Az ügyvédi munkadíjat a vevőnek a vételár összegén felül, a szerződéskötéskor kell megfizetnie az eljáró ügyvéd részére. Az ügyvédi munkadíj összege 200.000,- Ft, amelyet ÁFA fizetési kötelezettség terhel.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolási eljárás és az értékesítés sajátosságaira tekintettel az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés előkészítéséhez, megkötéséhez, ellenjegyzéséhez és az ingatlan-nyilvántartási eljárás bonyolításához az ügyvédet a felszámoló biztosítja. Az ügyvédi munkadíjat a vevőnek a vételár összegén felül, a szerződéskötéskor kell megfizetnie az eljáró ügyvéd részére. Az ügyvédi munkadíj összege 200.000,- Ft, amelyet ÁFA fizetési kötelezettség terhel.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2049024/tetelek.pdf

  A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2049024#tenderfuzet

  1 Tétel