1. Pályázat - Hostel & Hotel Kft.„f.a.”

  8668 Tengőd, hrsz. 032/10 telekterület, 12 romos ingatlan. Volt szovjet laktanya.

  Pályázat kezdete
  2018. 06. 08. | 09:00
  Pályázat vége
  2018. 06. 25. | 16:00
  Becsérték
  55 000 000 Ft
  Minimálár
  44 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Leascenter Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-671068, székhely: 1136 Budapest, Pannónia utca 36.., levelezési cím: 1136 Budapest, Pannónia utca 36..), mint a(z) Hostel & Hotel Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-732852, székhely: 1087 Budapest, Bíró Lajos utca 64..) Fővárosi Törvényszék 10.Fpk.3376/2016/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. május 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P1019538
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2018. június 8. 09 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2018. június 25. 16 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 1 850 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó az ajánlatával egyidőben köteles a pályázati biztosítékot a felszámoló által megadott bankszámlára átutalni, és az erről szóló igazolást az EÉR rendszerbe feltölteni. Az ajánlat benyújtásáig kizárólag átutalással az MKB Bank Zrt-nél nyitott 10300002-25510908-00003285 számú felszámolási gyűjtőszámlára „Hostel & Hotel Kft.fa. Pályázati biztosíték” megjegyzéssel kell befizetni. Amennyiben nem átutalással történik a befizetés, úgy a felszámoló azt pályázaton kívüli befizetésként kezelheti, és a felmerülő költségeket a befizetőre terheli.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni, mely a pályázati ajánlatuk eredménytelenségéről történő tájékoztatásnak minősül. A felszámoló a befizetés után kamatot nem fizet. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  12 ingatlan termálvízzel 8668 Tengőd, telekterület

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 55 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 44 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: volt szovjet laktanya

  Típus:
  telek
  Területe:
  88 894 m²
  Állapota:
  elhanyagolt, romos
  Közművesítettség foka:
  hiányosan közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1
  Becsérték:
  55 000 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Tengőd
  Ingatlan fekvése:
  külterület
  Helyrajzi szám:
  032/10
  Ingatlan postai címe:
  7700 Tengőd, hrsz. 032/10
  Területnagyság:
  88 894 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  volt szovjet laktanya

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  Hostel & Hotel Kft. "fa"1087 Budapest, Bíró Lajos utca 64.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Tengőd külterület 032/03 hrsz. illető vízvezetési szolgalmi jog, Tengőd külterület 032/7 hrsz., 032/12 hrsz., 032/13 hrsz. illető útszolgalmi jog a tengődi 032/2 hrsz út megnevezésű ingatlan folytatásától a tengődi 032/14 hrsz ingatlanig 4 méter szélességig. Építő-Burkoló Vasker Kft. zálogjog 107 371 160 Ft és járulékai, Pusztai László önálló bírósági végrehajtó 500 000 Ft végrehajtási jog: magánszemély, OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. 40 000 000 Ft jelzálogjog, Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 233 416 Ft jelzálogjogE.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. 56 nm területére állomás építése, és 3390 nm terület elektromos vezeték elhelyezését biztosító vezeték jog.

  Az épületnél jellemző sajátosságok: Az épületek romosak, ablakai, ajtajai nincsenek, tetőszerkezet néhány helyen sérült, falak omladozóak, hiányos közművesítettségű.

  Ingatlan állapota: elhanyagolt, romos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyontárgy külső területének megtekintése időponthoz nem kötött, belső területének megtekintése előre egyeztetett időpontban, a megtekintésre való bejelentkezés és információkérés az EÉR rendszeren keresztül történik.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése kizárólag átutalással az MKB Bank Zrt-nél nyitott 10300002-25510908-00003285 számú felszámolási gyűjtőszámlára „Hostel & Hotel Kft. f.a. vételár” megjegyzéssel történhet. A vételár megfizetésének pályázó által vállalt határideje nem lehet hosszabb, mint a szerződéskötéstől számított 30 munkanap, kivéve banki finanszírozás igénybevétele esetén, amikor is a felszámoló a szerződéskötést követően legfeljebb 60 napos fizetési haladékot biztosíthat. A társaság az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) pontja szerint az értékesítés tekintetében mentes az adó alól.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázó köteles az általa tett és a felszámoló által elfogadott ajánlat tartalma szerint az értesítéstől számított 8 munkanapon belül szerződést kötni, ellenkező esetben a felszámoló úgy tekinti, hogy a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jött létre. A szerződéskötésre megadott határidőn belül a nyertes pályázó köteles az EÉR rendszer részére megfizetni az előírt díjakat, ennek elmaradása esetén a felszámoló nem köteles szerződést kötni

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő köteles a vételár megfizetésének napját követő 8 munkanapon belül a megvásárolt vagyontárgy birtokbavételéről saját költségén gondoskodni. Amennyiben az átvétel a fenti határidőig nem történik meg, úgy a felszámoló az őrzés tekintetében költséget számíthat fel. Az eladó a vagyontárgy birtokát a teljes vételár beérkezését követő 8 napon belül ruházza át a vevőre.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell: (i) a pályázó nevét, pontos címét, (ii) cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, aláírási címpéldányát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolványának, vagy annak igazolására alkalmas más iratának másolatát, magánszemély esetén személyi igazolványának, lakcímkártyájának, adókártyájának másolatát, kapcsolattartó személyt (név, cím, telefonszám, e-mail cím), (iii) pályázati biztosíték megfizetésének igazolását, a pályázó azon bankszámlaszámát, amelyre a felszámoló visszautalja a vesztes, vagy a sikertelenné nyilvánított pályázó által befizetett pályázati biztosítékot, a bankszámlára való megfizetés kizárólag átutalással lehetséges, egyéb esetben a befizetést a pályázaton kívüli befizetésnek minősítheti a felszámoló és a felmerülő költségeket a befizetőre háríthatja, (iv) a megajánlott vételár pontos összegét és a fizetés módját, (v) a vételár megfizetésének pályázó által vállalt határidejét (amely nem lehet hosszabb, mint a szerződéskötéstől számított 8 munkanap, kivéve banki finanszírozás igénybevétele esetén, amikor is a felszámoló a szerződéskötést követően legfeljebb 60 napos fizetési haladékot biztosíthat), (vi) 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, (vii) a pályázat feltételeinek elfogadásáról szóló, valamint a titoktartási nyilatkozatot, (viii) a vételárra vonatkozó fedezetigazolást (bankszámlapénz, bankgarancia vagy hitelígérvény formájában) az ajánlati kötöttség és a pályázatban vállalt fizetési határidő idejére a teljes vételárra vonatkozón, (ix) nyilatkozatot arról, hogy nem tartozik a felszámoló, a vagyonfelügyelő (ideiglenes vagyonfelügyelő), az említett szervezetek tulajdonosa (tagja, részvényese, alapítója), vezető tisztségviselője, cégvezetője, felügyelőbizottsági tagja, könyvvizsgálója, foglalkoztatottja, a felszámoló, valamint az előbbiekben említett személyek közeli hozzátartozói közé, (x) nyilatkozatot arról, hogy nem tartozik az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja közé. (xi) nyilatkozzon, hogy elővásárlási joggal rendelkezik. A pályázat elbírálása a tartalmi vizsgálatot követően kizárólag a vételár összege alapján történik. A pályázó a pályázattal kapcsolatosan felmerült költségeit maga viseli.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen hirdetménnyel a vagyonelem 3. megismételt értékesítésére kerül sor.
  Az értékesítési hirdetmény tervezetéről az értesítés a 237/2009. Korm.rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon megtörtént.
  A minimálár leszállításánál fennállnak a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei, és a minimálár csökkentésére a 237/2009. Korm.rendelet 4. § (2a) alapján került sor. A meghirdetett vagyontárgy minimálára 44 000 000 Ft, ami a becsérték 80 %-a.
  A 237/2009. (X. 20.) Korm.rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek a minimálárra vonatkozóan kifogást nem emeltek, irásban nem ellenezték.
  A nyilvános pályázati eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a pályázó a www.eér.gov.hu elektronikus felületen regisztrál és vállalja az EÉR rendszer értékesítési szabályait. A pályázatot az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületén kell benyújtani az értékesítésről szóló cégközlönybeli hirdetmény alapján. Az EÉR felületen közzétett elbírálásról szóló jegyzőkönyvben rögzített ajánlat olyan vételi ajánlatnak minősül, melyet az eladó el kíván fogadni, egyben a felszámoló által nem ismert elővásárlási jogosult értesítésének minősül. Az elővásárlásra jogosult az értesítéstől számított 10 napon belül a pályázatban és az elfogadott ajánlatban foglalt feltételekkel élhet elővásárlási jogával. Erről írásban köteles a felszámolót értesíteni, mely időpontig a pályázatban előírt ajánlati biztosítékot is meg kell fizetnie a pályázatban feltüntetett bankszámlaszámra, továbbá igazolnia kell ugyanezen időn belül a vételár fedezetét a jelen pályázati kiírásban foglalt felhívásnak megfelelően. Több elővásárlási jogosult esetén a jogosultak az elővásárlási jogok keletkezésének sorrendjében gyakorolhatják ezen jogukat. Ha az elővásárlásra jogosult a felszámolóhoz intézett egyértelmű nyilatkozatában az ajánlatot elfogadja, a szerződés közöttük jön létre, de csak abban az esetben, amennyiben az elővásárlási jogosult a nyertes pályázatban foglalt vételárat a nyertes pályázatban foglaltak szerint vállalja megfizetni és egyben igazolja a vételár rendelkezésre állását, fedezetét. A szerződés megkötésére a magyar jogszabályok alapján kerül sor. A nyertes pályázó köteles a szerződéskötéskor a felszámoló által megjelölt jogi képviselő közreműködésével szerződést kötni, valamint viselni a szerződéskötés költségét, mely a nettó vételár 1 %+ÁFA, de minimum 50.000.- Ft+ÁFA. A nyertes pályázó – amennyiben kötelező elkészíttetése - köteles vállalni az energetikai tanúsítvány elkészítésének költségeit. Ártárgyalásra – megfelelő árajánlatok esetén – az azonos értékű (árajánlat tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatot benyújtók részvételével kerül sor, melynek helyéről és idejéről, valamint pontos feltételeiről a jogosultakat a felszámoló írásban értesíti. Az ártárgyalás több fordulóban is lebonyolítható. A beszámítás a vételárat érintően törvény erejénél fogva kizárt, kivéve, ha a Cstv. ettől ellentétes módon rendelkezik. A felszámoló a Cstv. alapján fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvános értékesítést eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben új információ jut a tudomására, és új pályázatot írjon ki. A felszámoló a pályázatban meghirdetett vagyonelemek tekintetében minden kellékszavatosságot kizár, a vagyonelemeket a pályázók megtekintett állapotban vásárolják meg. A pályázó köteles a Cstv. rendelkezéseit, a 237/2009. Korm. rendelet., az EÉR szabályzatában rögzítetteket figyelembe venni.
  Az ingatlan egy része jelenleg bérlet formájában hasznosított.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1019538/tetelek.pdf

  1 Tétel
 2. Pályázat - BALATON MEAT Baromfifeldolgozó Kft.„f.a.”

  Üzletrész

  Pályázat kezdete
  2018. 05. 05. | 12:00
  Eredménytelenítve
  2018. 05. 20. | 12:00
  Becsérték
  700 000 Ft
  Minimálár
  700 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 7.Fpk.2946 ügyszámú nyilvános pályázat, a Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...) felszámoló által a BALATON MEAT Baromfifeldolgozó Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-198671, székhely: 1134 Budapest, Váci út 47/B..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  Nem érkezett vételi ajánlat.

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 3. Pályázat - TeGaVill Kft. "fa"„f.a.”

  Napelemes energiatermelő rendszer

  Pályázat kezdete
  2017. 08. 25. | 09:00
  Eredménytelenítve
  2017. 09. 09. | 09:00
  Becsérték
  2 200 000 Ft
  Kikiáltási ár
  2 451 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 1/2017 ügyszámú nyilvános pályázat, a MORECO Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.., levelezési cím: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26..) felszámoló által a TeGaVill Kft. "fa" „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-000271, székhely: 7300 Komló, Altáró út 18.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: a működtetőt megillető 1% jutalék megfizetésének igazolása nem történt meg

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 4. Pályázat - TEGAVILL Kft.„f.a.”

  Eladó ingatlan

  Pályázat kezdete
  2017. 08. 25. | 09:00
  Eredménytelenítve
  2017. 09. 09. | 09:00
  Becsérték
  2 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  1 065 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 2/2017 ügyszámú nyilvános pályázat, a MORECO Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.., levelezési cím: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26..) felszámoló által a TEGAVILL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-000271, székhely: 7300 Komló, Altáró út 18..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: a szerződéskötés egyéb okból meghiúsult

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 5. Pályázat - Csörögi Kft.„f.a.”

  X. ker. Salgótarjáni u. 63/A szám alatt és Csilla u. 10/A sz. alatt lévő üzlethelyiségek. A Vertilen Vagyonkezelő Kft. társaságban lévő 242.000.000,-Ft összegű tagi részesedés.

  Pályázat kezdete
  2018. 06. 09. | 08:00
  Pályázat vége
  2018. 06. 25. | 08:00
  Becsérték
  251 500 000 Ft
  Minimálár
  125 750 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Duna Libra Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 91.., levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 91..), mint a(z) Csörögi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-860573, székhely: 1101 Budapest, Doba utca 9..) Fővárosi Törvényszék 2.Fpk.01-15-000899/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. május 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P1001579
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2018. június 9. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2018. június 25. 08 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 4 105 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat érvényességének feltétele a fentiekben meghatározott összegű ajánlati biztosíték átutalással történő megfizetése a Duna Libra Zrt. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20322388-49020085 számú bankszámlájára " Csörögi Kft. "fa" ajánlati biztosíték" megjelöléssel a pályázat leadásáig. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, illetve érvénytelen/eredménytelen pályázat esetén a pályázó részére visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevők javára nem kamatozik.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Budapest, Salgótarjáni utca 63/A szám alatt és Budapest, Csilla utca 10/A szám alatt elhelyezkedő üzlethelyiségek.
  A Vertilen Vagyonkezelő Kft.1101 Budapest, Doba utca 9. szám alatti székhelyű társaságban lévő 242.000.000,-Ft összegű tagi részesedés.
  A Vertilen Kft. jegyzett tőkéje 821.500.000,-Ft.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 251 500 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 125 750 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: A Vertilen Kft. társaságban lévő 242.000.000,-Ft összegű tagi részesedés.

  Cég neve:
  Vertilen Vagyonkezelő Kft.
  Cégjegyzékszáma:
  01-09-202620
  Cég főtevékenysége:
  Egyéb
  Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad:
  Kisebbségi tulajdon törzsbetét
  Jogtiszta:
  igen

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlethelyiség

  Típus:
  üzlethelyiség
  Területe:
  21 m²
  Állapota:
  felújítandó
  Közművesítettség foka:
  teljesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Budapest
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  38911/24/A/3
  Ingatlan postai címe:
  1100 Budapest, Salgótarjáni utca 63/A.
  Területnagyság:
  21 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  üzlethelyiség
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
  Az alapító okirat szerint hozzátartozó mellékhelyiségek.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  Csörögi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt."fa" 1101 Budapest, Doba utca 9.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A NAV 1054 Budapest, Széchenyi utca 2. részére , a Társasház X. Ker Csilla u. 10. 1101 Budapest, Csilla utca 10. részére, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 1087 Budapest, Asztalos utca 4. részére, a Multi Alarm Zrt. 7621 Pécs, Perczel Miklós utca 15. részére és a Gyermelyi Zrt. 2821 Gyermely, Bajnai út 1. részére végrehajtási jogok, valamint a felszámolási eljárás megindításának ténye van bejegyezve.

  Ingatlan állapota: felújítandó

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlethelyiség

  Típus:
  üzlethelyiség
  Területe:
  37 m²
  Állapota:
  felújítandó
  Közművesítettség foka:
  teljesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Budapest
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  38911/48/A/5
  Ingatlan postai címe:
  1101 Budapest, Csilla utca 10/A. földszint em. 37.
  Területnagyság:
  37 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  üzlethelyiség
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
  az alapító okirat szerint hozzátartozó mellékhelyiségek

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  Csörögi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. "fa" 1101 Budapest, Doba utca 9.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A NAV 1054 Budapest, Széchenyi utca 2. részére , a Társasház X. Ker Csilla u. 10. 1101 Budapest, Csilla utca 10. részére, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 1087 Budapest, Asztalos utca 4. részére, a Multi Alarm Zrt. 7621 Pécs, Perczel Miklós utca 15. részére , végrehajtási jogok, valamint a felszámolási eljárás megindításának ténye van bejegyezve.

  Ingatlan állapota: felújítandó

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok belső megtekintésére nincsen lehetőség, csupán az ingatlanok külső megtekintésére, tekintettel arra, hogy az ingatlanok nincsenek a felszámoló birtokában.A tagi részesedéssel kapcsolatos iratok a a felszámoló székhelyén a 1/413-08-07 telefonszámon vagy az info@dunalibra.hu email címen előzetes időpont egyeztetést követően tekinthető meg.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés határidő a szerződéskötéstől számított 8 nap. A vételárat átutalással kell megfizetni a Duna Libra Zrt. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20322388-49020085 számú bankszámlára. A vételár akkor tekinthető megfizetettnek, amikor a fenti bankszámláján jóváírásra kerül. A Cstv. 49.§ (4) pontja szerint beszámítás lehetősége kizárt.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre meghatározott határidő 90 nap, ezen határidőn belül a szerződést a felszámoló által megküldött szerződéstervezet átvételétől számított 15 napon belül kell a nyertes pályázónak megkötnie. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló jelöli ki Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a+ÁFA, de minimum 50.000.- Ft + ÁFA. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a megvásárolt ingatlan birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésének napjától számított 8 napon belül gondoskodni köteles.A felszámoló felhívja a T. Pályázók figyelmét hogy az ingatlanok esetében, a közüzemi szolgáltatások átírásáról a Pályázóknak maguknak kell gondoskodniuk.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat elektronikusan nyújtható be az EÉR rendszerben. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: - a nettó vételi ajánlatot - az ajánlattevő azonosíthatóságát (név/cégnév, cím/székhely, telefon, e-mail és faxszám) - gazdasági társaság esetében 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonatot (azon nyilatkozatával együtt, hogy azok adataiban a pályázat benyújtásáig változás nem történt) a képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, - természetes személy esetén személyi igazolvány másolatot, - külföldi ajánlattevő esetében a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását (itt a személyi igazolvány helyett az útlevél másolat kell), - konzorcium pályázati ajánlata esetén a konzorciumi tagoknak a jelen pont első bekezdésében meghatározott módon történő azonosítását, a konzorcium képviselőjének a megnevezését, címét, telefonszámát, meghatalmazását, valamint nyilatkozatot arról, hogy a konzorcium tagjainak felelőssége a pályázati eljárásban és az adásvételi szerződés teljesítésében egyetemleges. A pályázati ajánlatban az ajánlatra nyitva álló határidő lejártától számított 150 (egy-százötven) napos ajánlati kötöttséget kell a pályázónak vállalnia. A pályázathoz csatolni szükséges: a fent meghatározott igazoló okiratokat, a nettó vételi ajánlatot, nyilatkozatukat, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket a maga teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadják, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Cstv.49§(3) és (3b) § szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben, továbbá az ajánlati biztosíték bánatpénz befizetését igazoló bizonylatot. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy e jogosultságukat, valamint azt, hogy e jogukkal élni kívánnak-e a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkező(k)nek, hogy elővásárlási jogukkal élni kívánnak, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, nyilatkozzanak (szándéknyilatkozat formájában): kívánják-e gyakorolni elővásárlási jogukat. Az értékesítés során - kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását - nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja. Amennyiben több megfelelő vagy azonos értékű, vagy a vételár vonatkozásában 10%-kal eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart. A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról. Jelen értékesítési hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló - megfelelő ajánlat hiányában – részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja. A felszámoló e döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítési hirdetményben szereplő tételek tekintetében további megismételt értékesítésére kerül sor. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a jogosultak kiértesítése megtörtént és azt a felszámoló tájékoztatásul közzétette az internetes adatbázisában.A felszámoló jelen további megismételt értékesítési eljárásban közzétett értékesítési hirdetményben a minimálárat a becsérték 50%-áig leszállította. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről az arra jogosultak értesítése a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2.§-ában foglaltak szerint megtörtént. A minimálár leszállítása tekintetében fennállnak a vélelmezett hozzájárulás feltételei. A minimálár összegét elérő, vagy azt meghaladó ajánlat a pályázati felhívásban elfogadhatónak tartott legalacsonyabb összegű ellenértékként (minimálárként) az eredményes értékesítési eljárás feltétele. Jelen pályázati felhívás, illetve minimálárat elérő, vagy azt meghaladó összegű ajánlat a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja.Az értékesítésre felkínált eszközökre kellékszavatosságot nem vállalunk. A befizetett ajánlati biztosíték visszafizetésén kívül a felszámolóval és az adóssal szemben semmilyen más, így kártérítési kötelezettség nem keletkezik.
  A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a pályázati eljárásban a 38911/24/A/3 hrsz-ú ingatlan becsértéke 3.500.000,-Ft, minimálára 1.750.000,-Ft (becsérték 50%-a), a 38911/48/A/5 ingatlan becsértéke 6.000.000,-Ft, minimálára 3.000.000,-Ft (becsérték 50%-a), a törzsbetét (tagi részesedés) becsértéke 242.000.000,-Ft, minimálára 121.000.000,-Ft (becsérték 50%-a). A felszámolónak környezeti teherről nincs tudomása. A jövőben esetlegesen felmerülő környezetvédelmi kötelezettségekért a felszámoló felelősséget nem vállal. Az ingatlan értékesítése a 2007. évi CXXVII. tv. (az Általános forgalmi adóról) 87. §. a) pontja alapján mentes az áfa alól. A 38911/24/A/3.hrsz-ú üzlethelyiség becsértéke 3.500.000,-Ft, az ajánlati biztosíték összege: 175.000,-Ft, a 38911/48/A/5.hrsz-ú üzlethelyiség becsértéke 6.000.000,-Ft, az ajánlati biztosíték összege: 300.000,-Ft., a tagi részesedés becsértéke 242.000.000,-Ft, az ajánlati biztosíték összege: 3.630.000,-Ft, az ingatlanokra valamint a tagi részesedésre külön-külön is lehet pályázatot benyújtani.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1001579/tetelek.pdf

  3 Tétel
 6. Pályázat - BERI IMMO PROJEKT Kft.„f.a.”

  BERI IMMO PROJEKT Kft. f.a. ingatlanai

  Pályázat kezdete
  2018. 05. 24. | 08:00
  Pályázat vége
  2018. 05. 24. | 13:00
  Becsérték
  343 545 320 Ft
  Minimálár
  343 545 320 Ft

  Pályázati Közlemény

  A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14..) felszámoló által a BERI IMMO PROJEKT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 12-09-005905, székhely: 3104 Salgótarján, Ipari Park, Park út 9.) adóssal szembeni, 2.Fpk.92 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

  6 Tétel
 7. Pályázat - SPECTRE MEDIA Bt.„f.a.”

  Fiat 500, 312 modell

  Pályázat kezdete
  2018. 06. 09. | 11:00
  Pályázat vége
  2018. 06. 25. | 12:00
  Becsérték
  1 550 000 Ft
  Minimálár
  1 550 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2. fszt em. 1, levelezési cím: 9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2. fszt em. 1), mint a(z) SPECTRE MEDIA Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-06-069682, székhely: 2120 Dunakeszi, Huszka Jenő utca 27. fszt em. 2) Budapest Környéki Törvényszék 4.Fpk.946/2016/25 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. május 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P1028269
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2018. június 9. 11 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2018. június 25. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 77 500 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét a TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. 11711041-29923003 számú bankszámlájára kell befizetni vagy átutalni legkésőbb a pályázat lezárásáig.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó ajánlatában foglalóként vesszük figyelembe, a sikertelen pályázóknak az ajánlati biztosíték összege az eredményhirdetést követően visszautalásra kerül.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Gépjármű típusa: Fiat 500, 312 modell
  Forgalmi rendszáma: LJN-828
  Gyártási év: 2008
  Forgalomba helyezés: 2009.05.03
  Műszaki vizsga: 2019.05.03-ig
  Hengerűrtartalom: 1242 cm3
  Teljesítmény: 51 kw
  Színe: piros
  Sebességváltó: automata
  A gépjármű jobb oldalán horpadás található, mely festékhibás. Első lökhárító sérült. A két hátsó lámpa csavarja törött, ezért nem illeszkedik pontosan. A belseje beázás miatt erősen szennyezett. Az automata váltó ráz. Törzskönyvvel rendelkezik. A gépjármű jelenleg is használatban van, még nincs a felszámoló birtokában.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 550 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 550 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Fiat 500, 312 modell

  Típus:
  Jármű
  Gyártmány:
  Fiat 500
  Gyártási idő:
  2008.
  Állapot:
  Átlagos
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  1 db
  Becsérték:
  1 550 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóság megtekintésére a felszámoló az EÉR rendszeren történt egyeztetés után lehetőséget biztosít.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül kell megfizetni a TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. 11711041-29923003 számú bankszámlájára. A vagyonelem értékesítésére az áfatörvény 142.§-a rendelkezései irányadóak.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy elszállítása illetve átvétele a vételár kifizetését követően lehetséges.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az eredmény értékelésnél az ajánlott vételár mértéke dönt.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat kötelező tartalmi elemei:
  • egyértelműen meghatározott vételi ár és fizetési feltételek megjelölése;
  • az ajánlattevő azonosítására szolgáló adatok a 17/2014. Korm.rendelet 16. § szerint
  • ajánlati biztosíték befizetés igazolása;
  • nyilatkozat, a pályázó részéről, hogy a vételár a rendelkezésére áll, és vállalja, hogy nyertes pályázóként a nettó vételár 1%-át mint jutalékot az elektronikus rendszer működtetője részére megfizet;
  • nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázat bontásától számítva 60 nap vételi kötelezettséget vállal;
  Több megfelelő pályázat esetén, ha ugyanazon elemre az ajánlatok között 10 %-nál kisebb az eltérés, a felszámoló az EÉR rendszerben ártárgyalást tart.
  Pályázatok értékelése az EÉR rendszerben történik, eredményhirdetés: pályázati határidő után 15 nap.
  Az ajánlat benyújtásakor pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy a vagyontárgy adásvételi szerződése elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 0,8 %-a + áfa, de legalább 50.000,- Ft + áfa, mely költséget a vevő viseli.
  A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak elővásárlási jogukkal kívánnak-e élni. Ezen nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő 10 nap.
  A felszámoló az eljárás alatt bármikor érvénytelenítheti a pályázatot, a lezárást követően csak megfelelő ajánlat hiányában nyilváníthatja a pályázatot eredménytelennek.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1028269/tetelek.pdf

  1 Tétel