Bevezetés

Az Elektronikus Értékesítési Rendszert (továbbiakban EÉR) a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EÉR Korm. rendelet) 2. § (1) alapján működtető Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága – a továbbiakban: Adatkezelő – által alkalmazott adatvédelmi szabályzata és adatvédelmi tájékoztatója, az általa alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvek és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikája az Európai Parlament és a Tanács (EU.) 2016/679 számú rendelete (a továbbiakban: GDPR - Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján készült, és az Adatkezelő magára nézve kötelező érvénnyel ismeri el a „29-es munkacsoport” állásfoglalását.

A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által jogszabályban meghatározott feladatainak elvégzése során, valamint az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén minden természetes személy számára biztosítva legyenek az Érintettek személyes adataikhoz fűződő jogai, a személyes adatainak elektronikus, gépi és kézi adatkezelése során (adatvédelem).

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei, partnerei személyes adatainak védelmében, személyes adataikat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan adatbiztonsági, adatvédelmi, technikai és szervezeti intézkedést, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Fogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adata alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

Harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

A szervezet bemutatása

Az Adatkezelő

Az Adatkezelő neve: Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
Az Adatkezelő székhelye: 1051 Budapest, Sas utca 20-22.
Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége:

Adatkezelési tevékenység jogalapja

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységét a GDPR - Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja figyelembe vételével a mindenkor hatályos jogszabályi kötelezettsége alapján végzi.
Az adatkezelést az Adatkezelő az EÉR Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az EÉR működtetését és üzemeltetését előíró jogszabályi kötelezettségének a teljesítése érdekében alapján végzi.

Adatvédelmi Tisztviselő

Az Adatkezelő 2018. május 25. napjával Adatvédelmi Tisztviselő kinevezésére kötelezett, ezért kinevezett Adatvédelmi Tisztviselővel rendelkezik. Az Adatvédelmi Tisztviselő az email címen érhető el
A weboldal működésével kapcsolatos általános adatvédelmi tájékoztató

A kezelt adatok

Az Adatkezelő a portál látogatása során a szerveren biztonsági okokból rögzíti az Érintett hálózati identitását: számítógépének úgynevezett IP-címét és az Érintett által használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Ezeket az adatokat az Adatkezelő elektronikus formátumban tárolja az EÉR szolgáltatást biztosító szerveren változatlan formában a mindenkori hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő időtartamig. Az adatokat harmadik személynek csak bíróság vagy büntetőeljárás folytatására jogosult nyomozati jogkörrel illetve hatósági ellenőrzési jogkörrel rendelkező szervezet megkeresése esetén adja ki.
Az Érintett az EÉR felület látogatása során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat a weboldalunktól, az oldalunk látogatottságát mérő külső, független auditáló szolgáltatásoktól (Google Analytics). A cookiek elfogadása nem kötelező (böngészőprogramjában letilthatja), ám egyes szolgáltatásaink csak ezek elfogadásával vehetők igénybe. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: Google Analytics. Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.Szervezetünk hírlevél-szolgáltatást nem üzemeltet. Az „elérhetőségeink” menüponton keresztül teremthet kapcsolatot szervezetünkkel. Munkatársaink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Érintett hozzájárulása nélkül az első bekezdésben meghatározottakon kívül nem történhet meg. A személyes kapcsolatfelvétel során az adatvédelmi törvény és a GDPR - Általános Adatvédelmi Rendelet figyelembe vételével járunk el.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása. Ennek keretében az EÉR rendelet 1. §-a szerint, az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére 2015. január 1-jétől a világhálón elérhető elektronikus értékesítési rendszert (a továbbiakban: EÉR) kell alkalmazni minden olyan esetben, amikor a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 49. § (1) bekezdése értelmében a nyilvános értékesítés kötelező, kivéve az értékpapíroknak a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ÉRT rendelet) 4. § (6) bekezdés szerinti módon történő értékesítését. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 104. §-a és 122. §-a alapján a végelszámolási és a vagyonrendezési és eljárásokban történő pályázati és árverési értékesítésekre is az EÉR felületén kerül sor. Az Adatkezelő feladata az EÉR, mint az adós gazdálkodó szervezetek vagyontárgyainak átlátható, nyilvános és ellenőrizhető formában történő értékesítését biztosító online értékesítési felület működtetése,és a regisztráció, valamint az árveréseken és pályázatokon való részvétel során az Érintettek személyes adatainak védelme érdekében az anonimitás biztosítása illetéktelen harmadik személyek irányában. Az árveréseken és pályázatokon anonim módon résztvevő személyek személyes adatai a licitzárást illetve a pályázatok bontását követően kizárólag az értékesítést végző felszámoló szervezet és az EÉR működtetéséért felelős Adatkezelő számára válik megismerhetővé az értékesítési eljárás jogszabályszerűségének, érvényességének és eredményességének megállapítása, ellenőrizhetősége, és a nyertessel történő adásvételi szerződés megkötése érdekében. Az értékesítő az árverés ajánlattételi határidejének lejártakor, illetve a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártakor elvégzi a licitálók, illetve pályázók azonosító adatainak ellenőrzését, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet (ideértve azt is, akinek kizárására a korábbi értékesítési eljárás során történt mulasztása miatt került sor, továbbá akiről megállapításra került, hogy valótlan adatok vagy hamisított, illetve érvénytelen dokumentumok megadásával vagy más módon az eljárás eredményét csalárd módon próbálta befolyásolni, és ezért kizárták, vagy a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése alapján nem vehet részt az értékesítésben.)

Ennek érdekében kerülnek rögzítésre az értékesítési i eljárásokban történő részvételre való regisztráció során, az anonimizálást megelőzően a regisztráló magányszemély személyes adatai közül:

 • a regisztráló neve
 • a regisztráló anyja neve
 • a regisztráló lakcíme
 • a regisztráló adóazonosító jele
 • a regisztráló személyazonosító okmányának típusa és száma
 • a regisztráló elektronikus levelezési címe (e-mail cím)

A licitálás és a pályázat benyújtása a visszaélések elkerülése végett anonim módon történik és az eljárások (árverés, pályázat) nyertese a regisztráció során megadott adatokkal lesz beazonosítható az értékesítést végző felszámoló és az EÉR-t működtető Adatkezelő számára. A fenti személyes adatok kezelése tehát az értékesítési eljárásban anonim módon résztvevő nyertes licitáló, vagy pályázókilétének minden kétséget kizáró módon történő beazonosíthatósága és megállapíthatósága, az értékesítés jogszabályszerűsége ellenőrizhetőségének érdekében történik. Az Adatkezelő az adatokat harmadik személynek csak bíróság vagy büntetőeljárás lefolytatására jogosult nyomozati jogkörrel illetve hatósági ellenőrzési jogkörrel rendelkező szervezet megkeresése esetén adja ki.

Az Adatkezelő a szerver által ezen felül automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében átmenetileg tároljuk, és a szolgáltatások működtetése, illetve a felhasználók azonosítása érdekében rögzíti és kezeli.
Az EÉR felületén felhasználóként történő regisztráció feltétele a Felhasználói Szabályzat elfogadása.
A Cstv., az ÉRT. rendelet, valamint az EÉR rendelet alapján az elektronikus értékesítési eljárás technikai feltételeit és működésének részletszabályait a Felhasználói Szabályzat tartalmazza, ami weboldalunkon mindenki által megismerhető.
A személyes adatoknak az értékesítési eljárás érvényes és eredményes lefolytatásához szükséges mértékben történő megadása, valamint ezeknek az adatoknak a kezeléséhez történő hozzájárulás megadása az értékesítési eljárásban történő részvételhez kötelező. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli, ezért az adatvédelmi tájékoztató Érintett általi elfogadásának hiányában az Érintett nem tud részt venni az Adatkezelő által működtetett informatikai rendszerben meghirdetett értékesítési eljárásokban. A személyes adatok megadásának elmaradása, az adatkezeléshez történő hozzájárulás megtagadása a licitálásból, ajánlattételi eljárásból történő kizárást eredményezi.
Az ügyfélszolgálaton keresztül történő kapcsolatfelvétel során a tudomásunkra jutott adatokat kapcsolattartásra, valamint jogszabályban meghatározott feladataink ellátása során használjuk fel.

Az adatkezelés időtartama

Az informatikai rendszernek és az értékesítést végző felszámolónak a Cstv. 49/E. § (5) bekezdésében meghatározott ideig meg kell őriznie az értékesítési eljárás során tudomására jutott adatokat - ideértve a személyes adatokat is -, valamint az értékesítési eljárásokkal összefüggésben feltöltött dokumentumokat és az értékesítők adatait a felszámolási értékesítési eljárások szabályszerűségének ellenőrizhetősége céljából, továbbá ezt követően is, ha a megőrzési idő alatt értesítést kap arról, hogy az értékesítési eljárással összefüggő bírósági vagy hatósági eljárás van folyamatban, mert ebben az esetben az informatikai rendszernek illetve a felszámolónak az értékesítésekre vonatkozó adatokat és dokumentumokat ezeknek az eljárásoknak a jogerős vagy végleges befejezéséig kell megőriznie és kezelnie. Az informatikai rendszer illetve a felszámoló az általa az értékesítési eljárással összefüggésben kezelt adatokat - ideértve a személyes adatokat is -, valamint az értékesítési eljárásokkal összefüggésben feltöltött dokumentumokat kizárólag a bíróság, az ügyész, a büntetőügyben eljáró szervek részére továbbíthatja. A megőrzési idő lejártát követően az értékesítésekre vonatkozó adatokat az informatikai rendszer és a felszámoló archív állományba helyezi, és a külön jogszabályban, illetve az adatvédelmi szabályzatában meghatározott módon és ideig tárolja, ezt követően megsemmisíti. A jogszabályban meghatározott határidőt követően a személyes adatok archiválásra kerülnek. Az archiválás külső adathordozóra történik és az adathordozókon archivált adatokat az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén és annak érdekében tárolja. A külső adathordozók tárolása zárt helyen történik, illetéktelen harmadik személy hozzáférési lehetőségét kizárva.

Az informatikai rendszerben regisztrált, de értékesítési eljárásban még részt nem vett Érintett személyes adatát az Adatkezelő addig kezeli, amíg az Érintett nem kéri a személyes adatainak törlését (elfeledtetését), illetve az adatkezelés korlátozását.
Az Érintett által önként megadott valamennyi adatot a mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott időtartamig őrizzük változatlan formában.
Az EÉR Ügyfélszolgálatra érkező megkeresésekés bejelentések intézése során az Adatkezelő birtokába kerülő adatokat, - mint a minden Érintetti adatot - az Adatkezelő a megadott adatok tartalmának és az ahhoz kapcsolódó eljárásnak megfelelően minősít, kezel és tárol.
A weboldal működésével kapcsolatos funkcionális adatvédelmi tájékoztató

Jogszabályban előírt közzétételi kötelezettség

Adatkezelés célja: Az adatkezelőre átruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása a fentebb kifejtettek szerint.
Adatkezelés jogalapja: Jogszabály által az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása a fentebb kifejtettek szerint.
Adatkezelő által kezelt személyes adatok: regisztráló neve, regisztráló anyja neve, regisztráló lakcíme, adóazonosító jele, regisztráló személyi személyazonosító okmány típusa és száma, regisztráló elektronikus levelezési címe (e-mail cím), Érintett által használt számítógép IP címe.
Adatok kezelésének időtartama: mindenkor hatályos jogszabály által meghatározott törvényes megőrzési idő.
Adatfeldolgozók: Az Adatkezelővel fennálló szerződéses jogviszony alapján és annak időtartama alatt az EÉR infrastrukturális és alkalmazás szintű üzemeltetéséért felelős szervezet, a szoftver továbbfejlesztését végző szervezet.

Fontos figyelmeztetések

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett tájékoztatási célú információ az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozat tételére eltérő jogi szabályozásig nem kerül sor.

Adatbiztonsági tájékoztató

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásához szükségesek. Az Érintett által megadott adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért az Érintett felelős. A tévesen megadott adatokból eredő károkért az Adatkezelő akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette.

Az adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót az EÉR felhasználóinak előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A hatályát vesztett tájékoztatót archiválja. Az adatvédelmi tájékoztató módosítása esetén a hatályba lépését követően az Érintett az Adatkezelő e-mail címen keresztül nyilatkozhat úgy az Adatkezelő felé, hogy a módosított tartalmú adatvédelmi tájékoztatót nem fogadja el.
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli, ezért a módosított tartalmú adatvédelmi tájékoztató Érintett általi elfogadásának hiányában az Érintett nem tud részt venni az Adatkezelő által működtetett informatikai rendszerben meghirdetett értékesítési eljárásokban.

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus csak az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk.

Adatvédelmi incidens bejelentése

Tekintettel arra, hogy adatvédelmi incidensek bármelyik adatkezelőnél előfordulhatnak, és ilyen esetekben az Adatkezelőknek a rendeletben meghatározott és a tagállami szabályozásban pontosított határidőben kell reagálniuk, fontos, hogy mint Adatkezelő mindent megteszünk az incidensek megelőzésére. Az Adatkezelő belső szabályzatban rendezte az incidensek kezelésével kapcsolatos teendőket, felelősségi köröket (ez tartalmazza a hatóság felé történő bejelentéssel kapcsolatos tennivalókat és az érintettek tájékoztatásával kapcsolatos lépéseket is) Az incidensek belső nyilvántartási rendjét kialakította.
Ugyanakkor kérjük Felhasználóinkat (Érintetteket) hogy amennyiben bármilyen arra utaló jelet éreznek weboldalunk használata során, amely arra utal, hogy

 • személyes adataik feletti rendelkezést elvesztették vagy a jogaik korlátozását észlelik
 • a személyazonosság-lopást vagy bármilyen, a személyazonosságukkal való visszaélést tapasztalnak
 • adatok bizalmas jellegének sérülését, feltételezik

azt az Adatkezelőnek haladéktalanul jelezzék, hogy megtehessük a szükséges lépéseket.

Jelzéseiket az adatvédelmi képviseletünkre legyenek szívesek megküldeni az elektronikus e-mail címre

Érintettek jogai és általános jogorvoslati lehetőségei

Az érintett hozzáférési joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen.
Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította. Amennyiben a Felhasználó Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A perre az Adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható.

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei

Amennyiben az Érintettet tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

 • Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését
 • Hozzájárulás jogalapján kezelt adatok tekintetében kérheti a személyes adatok törlését. Visszavonhatja hozzájárulását.
 • Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.
 • A Felhasználó személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki - vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Adatvédelmi főhatóság

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
E-mail: