Eredménytelenítés ideje
2019. 03. 03. 14:00
Eredménytelen árverés: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2019. 03. 03. 14:00

Ismertető

Mád kivett présház

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Mád kivett kivett présház megnevezésű 1284 helyrajzi számú, 9 m2 területű, 1/1 tulajdoni hányadú vagyontárgy. A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.

Árverés kezdete
2019. 02. 16. | 14:00
Árverés vége
2019. 03. 03. | 14:00
Ügyszám
5.Fpk.73
Becsérték12 480 000 Ft
Kikiáltási ár12 480 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
RATIS Pénzügyi, Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1107 Budapest, Mázsa utca 9.
Cégjegyzékszám
01-09-668454

Adós adatai

Cégnév
TEMEN-TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
3525 Miskolc, Nagy Imre utca 17. 3 ép. 307
Cégjegyzékszám
05 09 009301

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.73 ügyszámú árverés, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) felszámoló által a TEMEN-TRADE Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 009301, székhely: 3525 Miskolc, Nagy Imre utca 17. 3 ép. 307) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 5.Fpk.73 ügyszámú árverés 2019. március 3. 14 óra 00 perckor, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) felszámoló által a TEMEN-TRADE Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05 09 009301, székhely: 3525 Miskolc, Nagy Imre utca 17. 3 ép. 307) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.73 ügyszámú árverés 2019. február 16. 14 óra 00 perckor, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) felszámoló által a TEMEN-TRADE Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 009301, székhely: 3525 Miskolc, Nagy Imre utca 17. 3 ép. 307) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A1576118.

Árverési Hirdetmény

A(z) Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.), mint a(z) TEMEN-TRADE Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05 09 009301, székhely: 3525 Miskolc, Nagy Imre utca 17. 3 ép. 307) Miskolci Törvényszék 5.Fpk.73/2017/12.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. január 31. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A1576118)
Az árverés kezdete:
2019. február 16. 14 óra 00 perc
Az árverés vége:
2019. március 3. 14 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
12 480 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 50 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az árverés tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában árverési előleget kell megfizetnie átutalással a Ratis Kft. Otp Banknál vezetett 11712004-20349802 számú letéti bankszámlájára „Temen-Trade Kft. „f.a” közlemény megjelöléssel. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, az árverés kezdő időpontjáig (2019.02.16.-ig) az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terhelik.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetését a felszámoló az árverés lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró licitálót az eljárásból kizárja, az átutalt árverési előleget visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak pedig az árverési előleg teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az árverési előleg megfizetése a kikiáltási ár megadását is jelenti egyben. Ettől kezdve az ajánlattevőnek ajánlati kötöttsége van.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Mád kivett kivett présház megnevezésű 1284 helyrajzi számú, 9 m2 területű, 1/1 tulajdoni hányadú vagyontárgy.

A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 12 480 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett présház

Típus:
présház
Területe:
9 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
9 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett présház

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A telkek a 06709356493 telefonszámon előzetes időpont egyeztetést követően megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az áfa törvény142.§ alapján az értékesítés fordított adózás hatálya alá tartozik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét átutalással az Otp Banknál vezetett 11712004-20349802 számú letéti számlájára az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napos határidőn belül kell teljesíteni. Ennek elmaradása esetén a felszámoló írásban póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes árverési kiírásban foglaltak szerint.A szerződéskötés feltétele EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1 %-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése, amely nem része a vételárnak. A felszámoló által megjelölt ügyvéd munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1,5 %+áfa, de legalább 80.000 Ft + áfa, melynek költségét a vevő viseli.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha az árverési hirdetményben vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel. A felszámoló az ingatlan őrzéséért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban hatodik alkalommal történő értékesítésére kerül sor. Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó. Licitáló köteles az árverésre bocsátott ingatlannal kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlat megtételéhez és az ingatlan vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Licitáló tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére. Az ingatlanra bejegyzett terhek vonatkozásában a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. XLIX. tv. 38. § (1) bekezdésében foglaltak irányadóak, amely alapján az ingatlanon fennálló végrehajtási jogok a felszámolási eljárás kezdő időpontjában megszűnnek, ezért az ingatlan értékesítésével a végrehajtási jogok az ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerülnek. Az ajánlatok értékelésére az árverést követő 8 napon belül kerül sor. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat esetén nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Az ingatlan az ajánlattevők által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerül értékesítésre. Környezetszennyezésről a felszámolónak nincs tudomása. Az értékesítést követően esetlegesen feltárt környezeti teherrel kapcsolatos felelősségét az eladó kizárja. A felszámolónak elővásárlási jogosultról nincs tudomása. Az értékesített vagyonelem minimál ára összesen: 12 480 000- Ft, amely a becsérték 100 %-a. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A1576118/tetelek.pdf

Licitnapló

2019. 03. 03. | 14:00 || Az árverés véget ért.

2019. 02. 16. | 14:00 || Az árverés megkezdődött.