Legmagasabb ajánlat
17 750 000 Ft
Az árverés kiértékelés alatt áll. A végeredmény megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett az eljárásra, a folyamatról rendszerüzenetben tájékoztatjuk.
Az árverés véget ért:2021. 10. 10. 10:10

Ismertető

Veszprém üzlethelyiség

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az árverés tárgyát képező ingatlan Veszprém 103/3/A/5 helyrajzi szám alatti, természetben 8200 Veszprém, Szeglethy utca 1. fszt. 4. ajtó alatt található belterület. Üzlet megnevezésű,1/1 tulajdoni hányadú, 29 nm területű ingatlan. Az értékesítésre kerülő ingatlan a belvárosi üzletházban található. Az üzlethelyiség jó állapotú, riasztóval ellátott, 2 bejáratú, földszinti. A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingóság tehermentesen kerül értékesítésre.

Árverés kezdete
2021. 09. 25. | 10:00
Árverés vége
2021. 10. 10. | 10:10
Ügyszám
53.Fpk.1.593
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
A2398186
Becsérték
17 700 000 Ft
Kikiáltási ár
17 700 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
BONUM SANATIO Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1107 Budapest, Mázsa utca 9.
Cégjegyzékszám
01-09-190471

Adós adatai

Cégnév
PROFI-COPY 2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1116 Budapest, hrsz. 1116 Budapest, Kondo
Cégjegyzékszám
01 09 200752

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 53.Fpk.1.593 ügyszámú árverés 2021. október 10. 10 óra 10 perckor, a BONUM SANATIO Kft (cégjegyzékszám: 01-09-190471, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) felszámoló által a PROFI-COPY 2005 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 200752, székhely: 1116 Budapest, hrsz. 1116 Budapest, Kondo) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 53.Fpk.1.593 ügyszámú árverés 2021. szeptember 25. 10 óra 00 perckor, a BONUM SANATIO Kft (cégjegyzékszám: 01-09-190471, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) felszámoló által a PROFI-COPY 2005 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 200752, székhely: 1116 Budapest, hrsz. 1116 Budapest, Kondo) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2398186.

Árverési Hirdetmény

A(z) BONUM SANATIO Kft (cégjegyzékszám: 01-09-190471, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.), mint a(z) PROFI-COPY 2005 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 200752, székhely: 1116 Budapest, hrsz. 1116 Budapest, Kondo) Fővárosi Törvényszék 53.Fpk.1.593/2020/9.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 9. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2398186)
Az árverés kezdete: 2021. szeptember 25. 10 óra 00 perc
Az árverés vége: 2021. október 10. 10 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 17 700 000 forint. (a becsérték 100%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 581 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az árverés tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában árverési előleget kell megfizetnie átutalással a PROFI-COPY Kft. „f.a” Magnet Banknál vezetett 16200106-11669645-00000000 számú bankszámlájára árverési előleg” közlemény megjelöléssel. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, az árverés kezdő időpontjáig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az átutalás költségei minden esetben az ajánlattevő licitálót (a továbbiakban: licitáló) terhelik.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetését a felszámoló az árverés lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró licitálót a felszámoló az eljárásból kizárja, az átutalt árverési előleget visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget a nyertes licitáló által fizetendő vételárba beszámítja, a többi licitálónak pedig az árverési előleg teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az árverési előleg megfizetésével a licitáló ajánlati- és fizetési kötelezettséget vállal minimálisan a kikiáltási ár, illetve a licitálás során megajánlásra kerülő vételár megfizetésére. Az ajánlati kötöttség időtartama a jelen árverési hirdetményben a teljes vételár megfizetésére kikötött határidőig áll fenn.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Az árverés tárgyát képező ingatlan Veszprém 103/3/A/5 helyrajzi szám alatti, természetben 8200 Veszprém, Szeglethy utca 1. fszt. 4. ajtó alatt található
belterület. Üzlet megnevezésű,1/1 tulajdoni hányadú, 29 nm területű ingatlan.

Az értékesítésre kerülő ingatlan a belvárosi üzletházban található.
Az üzlethelyiség jó állapotú, riasztóval ellátott, 2 bejáratú, földszinti.

A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingóság tehermentesen kerül értékesítésre.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 17 700 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlet megnevezésű

Típus: üzlethelyiség
Területe: 29 m²
Állapota: felújítandó
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 29 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): üzlet megnevezésű

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlan jelzálogjoggal és végrehajtási joggal terhelt.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető. A megtekintés feltétele, hogy a licitálni szándékozó legkésőbb a megtekintést megelőző munkanapon a megtekintésre vonatkozó szándékot és az időpontot a felszámolóval egyeztesse. (EÉR felületen vagy telefonon: 06/1-401-3001, 06-70-935-6493).

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés az Áfa Tv. 142.§ alapján fordított adózás hatálya alá tartozik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét átutalással a PROFI-COPY Kft. „f.a” Magnet Banknál vezetett 16200106-11669645-00000000 számú számlájára az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napos határidőn belül kell teljesíteni. Ennek elmaradása esetén a felszámoló írásban póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállással kapcsolatosan sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény vagy egyéb jogcímen igény nem érvényesíthető.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes árverési kiírásban foglaltak szerint a vevővel. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1 %-os jutalék fizetési kötelezettség nyertes licitáló általi teljesítése, amely összeg nem része a vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A Vevő a birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. A vagyonelem tulajdonba és birtokba adására a teljes vételár megfizetése esetén kerül sor tulajdonjog bejegyzési engedély, illetve a birtokátruházási jognyilatkozat alapján. A megvásárolt vagyonelemet a vevő a teljes vételár megfizetését követő nyolc (8) napon belül köteles birtokba venni. Késedelmes birtokbavétel esetén a Vevő napi 50.000,- Ft kötbért köteles fizetni.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó. Licitáló köteles az árverésre bocsátott ingatlannal kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és az ingatlan vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Licitáló tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére. Az ingatlanra bejegyzett terhek vonatkozásában a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. XLIX. tv. 38. § (1), (4) bekezdéseiben foglaltak irányadóak, amely alapján az ingatlanra bejegyzett végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási-, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingóság tehermentesen kerül értékesítésre. Az ajánlatok értékelésére az árverést követő 8 napon belül kerül sor. A felszámoló az eladó képviseletében a jelen árverési felhívásban foglaltakat maradéktalanul vállaló és teljesítő, az árverési eljárás szabályait maradéktalanul betartó, az árverés során érvényes ajánlatot tevő, adásvételi szerződés megkötésére kötelezettséget vállaló licitálók közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő licitálóval köt adásvételi szerződést a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. §-a szerint. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás a felszámoló értékelése szerinti megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható, mely döntéssel, továbbá az árverési eljárással kapcsolatosan - a Ptk. eltérést nem engedő rendelkezéseinek esetkörei kivételével - a licitáló kártérítést vagy bármely egyéb jogcímen követelést nem érvényesíthet. Az ingatlan a vevő által saját kockázatára megtekintett, az adásvételi szerződéskori állapotában, a kellékszavatosság és - a Ptk. eltérést nem engedő rendelkezéseinek esetkörei kivételével - a szerződés megtámadási jogának teljes körű eladói kizárása mellett kerül értékesítésre. Környezetszennyezésről a felszámolónak nincs tudomása. Az értékesítést követően esetlegesen ismertté vált, vagy feltárt környezeti teherrel kapcsolatos felelősségét az eladó és a felszámoló kizárja. Az értékesített vagyonelem minimál ára összesen: 17 700 000,- Ft, amely a becsérték 100%-a. A 237/2009.(X.20.) Korm. rend. 2. § (2) bek.-e szerinti értesítés megtörtént. A vagyontárgy az adós elleni felszámolási eljárásban második alkalommal kerül meghirdetésre. Az adásvételi szerződést a felszámoló által megjelölt ügyvéd készíti, melynek munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 2 %+áfa, de legalább 150.000 Ft + áfa, melynek költségét a vevő viseli.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2398186/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 10. | 10:10 || Az árverés véget ért.

2021. 10. 10. | 09:54 || A2398186F1014 17 750 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 04. | 10:34 || A2398186F9493 17 700 000 Ft licitet tett.

2021. 09. 25. | 10:00 || Az árverés megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || A2398186F1014 kommentje:

  ...

 • || A2398186F9044 kommentje:

  9044

 • || A2398186F9044 kommentje:

  .

 • || A2398186F9044 kommentje:

  ..

 • || A2398186F1 kommentje:

  .