Eredménytelenítés ideje
2021. 11. 22. 16:00
Eredménytelen árverés: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 11. 22. 16:00

Ismertető

Magánszeméllyel szembeni követelés

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Árverés útján kerül értékesítésre az Értékesítőnek az alábbiakban megjelölt követelése: Kifejezetten bizonytalan követelésként kerül értékesítésre az Értékesítőnek 1 db magánszeméllyel szembeni, 708.608.797,- forint tőke és annak 2015. március 11-től a kifizetésig terjedő időre járó, a késedelemmel érintett egyes napokon érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamattal növelt összegű követelése. A késedelmi kamat mértékét az Üzletszabályzat mellékletét képező Díjtételek jegyzéke tartalmazza. (https://www.budacash.hu/wp-content/uploads/2019/07/dijtetelek-jegyzeke.pdf) A követelés késedelmi kamattal növelt, bruttó összege 2021.04.30-án 792.867.236,- Ft volt. A követelés kötelezettje az Értékesítővel szemben 79.905.192,- Ft összegű igényt jelentett be a felszámolás során, mely igényt az Értékesítő vitatottként tartja nyilván. Az Értékesítő a követelés érvényesítése érdekében jogi eljárást indított, a kereset benyújtására 2019.12.30-án került sor. Az értékesítésre kínált követelés kifejezetten bizonytalan (vitatott és peresített) és fedezetlen. Az értékesítendő vagyonelemek becsértéke: 73.023.072,- Ft Az értékesítendő vagyonelemek minimálára: 51.120.000,- Ft (ami a becsérték 70,0053 %-a) Az árverési hirdetményben szereplő árak nettó árak. 1. tétel: Az árverésben szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Magánszeméllyel szemben fennálló, biztosítékkal nem rendelkező, peres eljárásban érvényesített követelés A követelés összege : 792.867.236,- forint Lejárati ideje: Lejárt (1 éven túli) Számviteli besorolása: Egyéb követelés A követelés kötelezettje: Magánszemély A követelés biztosított-e: Nem A vagyontárgyak gyorsan romló/különleges kezelést igénylő/csekély értékű: nem. A Felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozik, hogy a vagyontárgy harmadik alkalommal kerül közzétételre. A Felszámoló nyilatkozik, hogy a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a hitelezők követelésarányosan számított többségét a minimálár leszállításáról értesítette, akik azt a Cégközlönyben történő közzétételre történő megküldéséig írásban nem ellenezték. A Felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2.§ (4a) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozik, hogy a minimálár leszállítása esetén fennállnak a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei, és a minimálár csökkentésére a 4. § (2a) pontja alapján, a becsérték mintegy 70%-áig került sor. A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn. Kikiáltási ár (minimálár): 51.120.000,- Ft (ami a becsérték 70,0053 %-a) Licitlépcső: 1 millió forintig: 5.000 forint 1 millió forint és 5 millió forint között: 30.000 forint 5 millió forint és 20 millió forint között 50 000 forint 20 millió forint és 200 millió forint között: 500 000 forint 200 millió forint és afelett: 2 millió forint Árverési előleg: 2.390.692 Ft

Jelentkezési határidő
2021. 11. 05. | 09:00
Árverés kezdete
2021. 11. 06. | 09:00
Árverés vége
2021. 11. 22. | 16:00
Ügyszám
24.Fpk.01-15-000918
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
A2458419
Becsérték
73 023 072 Ft
Kikiáltási ár
51 120 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.
Cégjegyzékszám
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság„f.a.”
Székhely
1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.
Cégjegyzékszám
Cg. 01-10-043344

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 24.Fpk.01-15-000918 ügyszámú árverés, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az értékesítő megállapítja, hogy az értékesítő által megadott határidőig 0 db licitáló fizetett be árverési előleg összeget, amely az ajánlattétel előfeltétele. Tekintettel arra, hogy az árverési eljárás ajánlattételi határidejének kezdő napját megelőző 24 óráig árverési előleg befizetés nem történt, az EÉR Szabályzat és a 17/2014. (II.3.) Korm.rendelet 2021. október 01. napjától hatályos rendelkezései értelmében a felszámoló az értékesítési eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Árverési Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.), mint a(z) BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) Fővárosi Törvényszék 24.Fpk.01-15-000918/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. október 21. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2458419)
Az árverés kezdete: 2021. november 6. 09 óra 00 perc
Az árverés vége: 2021. november 22. 16 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 51 120 000 forint. (a becsérték 70%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 2 390 692 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési hirdetményben meghatározott összegű árverési előleget legkésőbb az árverési hirdetményben megjelölt, az árverés kezdő időpontját megelőző 24 óráig átutalással kell megfizetni a BUDA-CASH Zrt. „f.a." MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10639746-49020018 számú bankszámlájára. Az árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát (pl.: A1234567F01). Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terhelik. Az árverési előleg után nincs kamatfizetés, és az árverési hirdetményt kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előlegnek legkésőbb az értékesítés megkezdése előtt 24 órával hiánytalanul meg kell érkeznie az értékesítési hirdetményben szereplő pénzforgalmi jelzőszámra. Az árverési előleg teljes összegének befizetését a felszámoló a kezdő időpontot megelőzően 24 órával ellenőrzi.
Az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet. A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az Értékesítő az értékesítésből kizárja és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja.

Ha az árverés eredménytelen, a felszámoló az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi licitáló részére visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget a nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre vagy a nyertes az adásvételi szerződésben rögzített vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A fizetést elmulasztó nyertes licitáló az ingóság újabb árverezésében nem vehet részt.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Árverés útján kerül értékesítésre az Értékesítőnek az alábbiakban megjelölt követelése:

Kifejezetten bizonytalan követelésként kerül értékesítésre az Értékesítőnek 1 db magánszeméllyel szembeni, 708.608.797,- forint tőke és annak 2015. március 11-től a kifizetésig terjedő időre járó, a késedelemmel érintett egyes napokon érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamattal növelt összegű követelése. A késedelmi kamat mértékét az Üzletszabályzat mellékletét képező Díjtételek jegyzéke tartalmazza. (https://www.budacash.hu/wp-content/uploads/2019/07/dijtetelek-jegyzeke.pdf) A követelés késedelmi kamattal növelt, bruttó összege 2021.04.30-án 792.867.236,- Ft volt.

A követelés kötelezettje az Értékesítővel szemben 79.905.192,- Ft összegű igényt jelentett be a felszámolás során, mely igényt az Értékesítő vitatottként tartja nyilván.

Az Értékesítő a követelés érvényesítése érdekében jogi eljárást indított, a kereset benyújtására 2019.12.30-án került sor.

Az értékesítésre kínált követelés kifejezetten bizonytalan (vitatott és peresített) és fedezetlen.

Az értékesítendő vagyonelemek becsértéke: 73.023.072,- Ft
Az értékesítendő vagyonelemek minimálára: 51.120.000,- Ft (ami a becsérték 70,0053 %-a)

Az árverési hirdetményben szereplő árak nettó árak.

1. tétel: Az árverésben szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése:
Magánszeméllyel szemben fennálló, biztosítékkal nem rendelkező, peres eljárásban érvényesített követelés
A követelés összege : 792.867.236,- forint
Lejárati ideje: Lejárt (1 éven túli)
Számviteli besorolása: Egyéb követelés
A követelés kötelezettje: Magánszemély
A követelés biztosított-e: Nem

A vagyontárgyak gyorsan romló/különleges kezelést igénylő/csekély értékű: nem.

A Felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozik, hogy a vagyontárgy harmadik alkalommal kerül közzétételre.

A Felszámoló nyilatkozik, hogy a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a hitelezők követelésarányosan számított többségét a minimálár leszállításáról értesítette, akik azt a Cégközlönyben történő közzétételre történő megküldéséig írásban nem ellenezték. A Felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2.§ (4a) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozik, hogy a minimálár leszállítása esetén fennállnak a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei, és a minimálár csökkentésére a 4. § (2a) pontja alapján, a becsérték mintegy 70%-áig került sor.

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.

Kikiáltási ár (minimálár): 51.120.000,- Ft (ami a becsérték 70,0053 %-a)

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5.000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30.000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 500 000 forint
200 millió forint és afelett: 2 millió forint

Árverési előleg: 2.390.692 Ft

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 73 023 072 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Magánszeméllyel szembeni követelés

A követelés összege: 792 867 236
Lejárati ideje: Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása: Egyéb követelés
A követelés kötelezettje: Magánszemély
A követelés biztosított-e: nem
Becsértéke: 73 023 072 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A Követelésre vonatkozó iratanyag (ügyfélszámlakivonatok, kimutatások, levelezés, szerződések, a követelés érvényesítésével kapcsolatos iratanyagok: Dokumentáció) megtekintésére a jelen hirdetmény EÉR-felületen történő megjelenését követő 15 napon belül, munkanapokon 9 óra és 15 óra közötti időintervallumban, előre egyeztetett időpontban az Értékesítő székhelyén, titoktartási nyilatkozat aláírását követően kerülhet sor. Időpont-egyeztetés az info@budacash.hu e-mail-címen lehetséges. A Dokumentációt egy licitáló, legfeljebb két képviselője vagy meghatalmazottja tekintheti meg, amennyiben a titoktartási nyilatkozatot aláírták.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A követelés értékesítése nem tartozik az Áfa tv. hatálya alá.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A legmagasabb ajánlatot tevő nyertes licitáló köteles az árverési előleget (amely az adásvételi szerződésben foglalónak minősül) meghaladó vételárat a megkötött adásvételi szerződés írásba foglalásától számított legfeljebb 15 napon belül egy összegben banki átutalással megfizetni az Értékesítő MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10639746-49020018 számú bankszámlájára. Ha a nyertes licitáló ezt elmulasztja, úgy az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint, a foglalónak minősülő árverési előleg összegét elveszti.

A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal mint Értékesítővel szemben az árverési előleg összegén túl beszámítással nem élhet. A Felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés írásba foglalására az eredmény kihirdetése után a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 30 napon belül kerül sor.

A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltetője számára a Felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség – jutalék megfizetésére irányuló EÉR rendszerben létrehozott felhívástól számított 8 napon belül történő - teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A követelés dokumentációjának birtokba adására az adásvételi szerződés megkötését és a teljes vételár Értékesítő bankszámláján történt jóváírását követő 3 munkanapon belül, részletes iratadási jegyzőkönyv felvétele mellett kerül sor. A nyertes licitáló az iratanyag átvételéről, továbbá a peres eljárásba történő bekapcsolódásról, ill. a szükséges eljárások megindításáról saját költségén maga köteles gondoskodni (beleértve a követelés átruházási szerződés készítésének ügyvédi munkadíját is).

Az Értékesítő a vagyontárgy tekintetében kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, felelősség nem terheli, vevő az értékesítést követően az Értékesítővel és annak Felszámolójával szemben semmilyen kárigényt nem támaszthat. A vevő ezen tények tudomásulvételével teszi meg licitjét.


A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az árverés lebonyolítására a Cstv., 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata az irányadó. A nyilvános árverési eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a licitáló a www.eer.gov.hu elektronikus felületen regisztrál, és vállalja az EÉR rendszer szabályainak betartását.

Felhívjuk a tisztelt licitálók figyelmét, hogy a 17/2014. (II.3.) Korm.rendelet 2021. október 01. napjától hatályos rendelkezései folytán az elektronikus értékesítés folyamata, így az EÉR Szabályzata is módosult, amely miatt az egyik változás, hogy az értékesítésen történő részvétel kétlépcsős folyamattá válik.

Kérjük, az értékesítésben való szabályos részvétel érdekében figyelmesen olvassák el az EÉR Felhasználói Szabályzatát.

A regisztrációs célú első bejelentkezés magánszemélyként történik. Amennyiben a licitáló egy adott értékesítési eljárásban más magánszemély vagy szervezet képviseletében kíván részt venni, úgy a képviselt személy vagy szervezet adatait az adott értékesítési eljárásba való bekapcsolódás (regisztráció) során kell megadnia.

A licitáló az értékesítésben személyesen, vagy törvényes képviselője, illetőleg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti meghatalmazottja útján vehet részt. Kérjük a Tisztelt Licitálókat, hogy amennyiben jogi személy képviseletében meghatalmazottként kívánnak részt venni az árverésen, úgy a Ptk. előírásainak megfelelően elkészített meghatalmazást, valamint a meghatalmazó aláírási címpéldányát vagy aláírási mintáját azonos fájlba szíveskedjenek feltölteni, mert az EÉR rendszer az „Igazoló dokumentum”-hoz csak egyetlen fájl feltöltését engedélyezi.

A licitáló által a licitálás folyamatát megelőzően EÉR-be feltöltött meghatalmazás szkennelt változatát az Értékesítő az árverés ajánlattételi határidejének lejártakor tekinti meg. Az EÉR felületére feltöltött meghatalmazást a szerződés aláírásakor eredetben is be kell mutatni az Értékesítő részére. A meghatalmazást az Értékesítőnél minden önálló értékesítési eljárásban igazolni kell.

A követelés átruházási szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a Felszámoló választja ki, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes licitálót terheli. Az ügyvédi munkadíj összege a vételár 0,5%-a, de maximum 500.000,- Ft. Az ügyvédi munkadíj az áfa összegét nem tartalmazza.

A licitálók kötelesek a Követelés vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. A licitáló tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén a követelés tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére.

A Felszámoló felhívja az árverésen résztvevők figyelmét arra, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) Hpt. 3. § (1) bekezdés l) pontja alapján a követelésvásárlási tevékenység üzletszerű végzése pénzügyi szolgáltatásnak minősül. Ennek keretében a jelen hirdetmény alapján meghirdetett követelés annak nagysága miatt üzletszerűnek minősülhet. További információ az alábbi helyen érhető el:
https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2015-evi-sajtokozlemenyek/jegybanki-korlevel-az-uzletszeru-kovetelesvasarlas-jellemzoirol

A Felszámoló az értékesítésre felkínált követelés iratainak megtekintését követelésvásárlási tevékenység üzletszerű végzésére jogosító engedély bemutatásához, vagy arra vonatkozó nyilatkozat aláírásához köti, melyben a licitáló kijelenti, hogy nem végez üzletszerűen követelésvásárlási tevékenységet, ezen belül az elmúlt években nem vásárolt követelést.

A jelen árverési hirdetmény az Értékesítő számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható.

Az árverésre tulajdonszerzési képességgel és tevékenységi engedéllyel rendelkező, jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen résztvevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség.

Az Értékesítővel szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Az Értékesítő a teljes vételár kiegyenlítéséig a Követelés tekintetében a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja. Az Értékesítővel szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

A Felszámoló és az Értékesítő a követelés fennállásáért, bírósági úton való érvényesíthetőségéért, értékéért, valamint megtérüléséért semmilyen szavatosságot, garanciát nem vállal és felelősségét, továbbá kellékszavatosságát a jogszabályok által biztosított legteljesebb körben kizárja.
A Követelés engedményezését követően az Értékesítő az engedményezett Követeléssel kapcsolatban kizárólag az engedményezési szerződésben részletezett kötelezettségeket teljesíti.

A licitálók mindezek figyelembevételével kötelesek ajánlatot tenni.

A nyertes licitáló az ajánlatához, annak megtételétől számított 60 napig kötve van. A licitálók ajánlatuk megtételével tudomásul veszik, hogy nyertes licit esetén a Követelés megszerzéséhez kapcsolódó eljárásokat — ideértve az engedményezéshez szükséges okiratok és értesítések elkészítését és kézbesítését — maguk kötelesek a saját költségükre lefolytatni. Az Értékesítő az ehhez szükséges jognyilatkozatokat megadja.


A Felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése értelmében elővásárlási szándékot a nyilvános értékesítés során az értékesítési eljárás lezárásáig lehet bejelenteni és az értékesítési eljárásban kialakult vételáron lehet gyakorolni. A nyertes licitáló által megajánlott legmagasabb vételárról az elővásárlási szándékát bejelentőt a Felszámoló írásban tájékoztatja és ennek kézhezvételétől számított 10 napon belül kell a végleges elővásárlási nyilatkozatot megküldenie a Felszámolónak. A bejelentés elmaradása esetén a Felszámoló úgy tekinti, hogy – a Felszámoló által nem ismert – elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A Felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A Felszámoló vevőkijelölést tartalmazó nyilatkozatot nem fogad el.

Az árverés kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen árverési hirdetményt az EÉR Felhasználói Szabályzatban foglaltak esetén érvénytelenítse, továbbá az árverést - megfelelő ajánlat hiánya esetén – eredménytelennek nyilvánítsa.

Az Értékesítő és a Felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a hirdetményben közölt feltételeket az árverezésen való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik, valamint e körben a megtámadás jogáról kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondanak.



A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2458419/tetelek.pdf