Eredménytelenítés ideje
2022. 05. 13. 07:00
Eredménytelen árverés: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2022. 05. 13. 07:00

Ismertető

Komló iparcsarnok

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Komló 2413/55 hrsz-ú ingatlan. Az ingatlan természetben 7300 Komló, Tröszt utca 12. szám alatt található. Az ingatlan Komló központi belterületén, kereskedelmi-szolgáltató-ipari területen helyezkedik el közel a település központjához. Az ingatlanon egy szabadon álló szendvicspanel szerkezetű csarnok és hozzá csatlakozó hagyományos tégla építésű iroda és szociális kiszolgáló helyiségekből álló kétszintes épület található.

Jelentkezési határidő
2022. 05. 13. | 07:00
Árverés kezdete
2022. 05. 14. | 07:00
Árverés vége
2022. 05. 29. | 07:00
Ügyszám
7.Fpk.708
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
A2693720
Becsérték
193 500 000 Ft
Kikiáltási ár
193 500 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ECONO-GROUP Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
8200 Veszprém, Házgyári út 22. B ép.
Cégjegyzékszám
19-09-516476

Adós adatai

Cégnév
GRADINVEST Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1133 BUdapest, Pannónia utca 11.. 7. em.
Cégjegyzékszám
01-09-205254

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.708 ügyszámú árverés, a ECONO-GROUP Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 22. B ép., levelezési cím: 8200 Veszprém, Házgyári út 22. B ép.) felszámoló által a GRADINVEST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-205254, székhely: 1133 BUdapest, Pannónia utca 11.. 7. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Árverési Hirdetmény

A(z) ECONO-GROUP Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 22. B ép., levelezési cím: 8200 Veszprém, Házgyári út 22. B ép.), mint a(z) GRADINVEST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-205254, székhely: 1133 BUdapest, Pannónia utca 11.. 7. em.) Fővárosi Törvényszék 7.Fpk.708/2021/13.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. április 28. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2693720)
Az árverés kezdete: 2022. május 14. 07 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. május 29. 07 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 193 500 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 6 005 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az árverés tárgyát képező vagyon vonatkozásában árverési előleget kell megfizetnie átutalással az ECONO-GROUP Kft. Erste Bank Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-78847914 számú technikai al-bankszámlájára, a közlemény rovatba fel kell tüntetni a jelen árverés EÉR azonosító számát. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, az árverés kezdő időpontját megelőző legkésőbb 24 órával az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terheli.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az értékesítő az árverés megnyíltát megelőzően köteles elvégezni az EÉR-be bejelentkező licitáló által az azonosítása érdekében megadott adatok ellenőrzését annak érdekében, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet [ideértve azt is, akinek kizárására a korábbi értékesítési eljárás során történt mulasztása miatt került sor a Cstv. 49/B. § (5) bekezdése alapján, továbbá akiről megállapításra került, hogy valótlan adatok vagy hamisított, illetve érvénytelen dokumentumok megadásával vagy más módon az eljárás eredményét csalárd módon próbálta befolyásolni, és ezért kizárták, vagy a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése alapján nem vehet részt az értékesítésben]. A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi az értékesítő. Az árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg az EÉR rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre kerül. Az árverési előleg a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja.Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Komló 2413/55 hrsz-ú ingatlan. Az ingatlan természetben 7300 Komló, Tröszt utca 12. szám alatt található. Az ingatlan Komló központi belterületén, kereskedelmi-szolgáltató-ipari területen
helyezkedik el közel a település központjához. Az ingatlanon egy szabadon álló
szendvicspanel szerkezetű csarnok és hozzá csatlakozó hagyományos tégla építésű iroda és
szociális kiszolgáló helyiségekből álló kétszintes épület található.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 193 500 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett csarnok és udvar és gazdasági épület

Típus: ipari ingatlan
Területe: 8 805 m²
Állapota: új
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 8 805 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett csarnok és udvar és gazdasági épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): jelzálogjog, végrehajtási jog, vezetékjog

Ingatlan állapota: új

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan kívülről bármikor megtekinthető, a beazonosításhoz szükséges térképmásolat feltöltésre került az EÉR rendszerbe. Amennyiben az ingatlant belül is meg kívánja tekinteni az árverező, úgy arra az EÉR-ben való megjelenést követően 2 alkalommal, a licitálás kezdő időpontjáig van lehetőség, szerdai napokon 11-12 óra között. A megtekintési igényt előzetesen jelezni kell a felszámoló felé az EÉR renszer útján, mert csak akkor lesz ott a megadott időpontban.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés mentes az adó alól.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az árverés nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, számla ellenében egy összegben átutalással megfizetni az ECONO-GROUP Kft. Erste Bank Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-78847914 számú technikai al-bankszámlájára. A licitáló a kikiáltási árral egyező összegű vételár-rendelkezésre állását igazoló teljes bizonyító erejű okiratot köteles az árverési előleg megfizetését igazoló bizonylat feltöltésével egyidejűleg az EÉR-rendszerbe felcsatolni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az értékesítő az eljárásból a licitálni kívánót kizárja a feltételek nem teljesülése miatt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertessel a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló. A szerződéskötés feltétele EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése, amely nem része a vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan átadására a teljes vételár megfizetését követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan az adott felszámolási eljárásban harmadik alkalommal történő értékesítésére kerül sor. Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó. Licitáló köteles az árverésre bocsátott ingatlannal kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlat megtételéhez és a vételár kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Az ajánlatok értékelésére az árverést követő 8 napon belül kerül sor. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Az ingatlan az ajánlattevők által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerül értékesítésre. Vevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződés elkészítéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja, az ügyvédi munkadíj a vevőt terheli, mely az ingatlan vételárának 1%-a +Áfa. A tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség az árverezőt (vevőt) terheli. A felszámolónak nincs tudomása környezeti kárról, de a vevőnek vállalnia kell, hogy az esetlegesen felmerülő környezeti teherrel együtt vásárolja meg az ingatlant. Az értékesítést követően esetlegesen feltárt környezeti teherrel kapcsolatos felelősségét az eladó kizárja. Az árveréssel kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni az anonimitás megőrzése mellett. A 237/2009. (X.20.) Korm rendelet 2. § (2) bekezdése alapján az érintettnek észrevételre megküldésre került a hirdetmény, észrevétel nem érkezett.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2693720/tetelek.pdf