A nyertes ár
170 000 Ft
Az árverés eredményesen lezárult.
Eredményes árverés, kihirdetve: 2017. 11. 30. 12:00

Ismertető

HUN MINING Nyrt. "f.a." 69.596 db részvénye

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Nyrt. „f.a.” 69.596 db, a számlavezető által 500 HUF/ db névértéken nyilvántartott részvény. A részvények össznévértéke 34.798.000 HUF.

Árverés kezdete
2017. 11. 24. | 12:00
Árverés vége
2017. 11. 30. | 12:00
Ügyszám
32.Fpk.5368
Becsérték170 000 Ft
Kikiáltási ár170 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
YPLON VAGYONKEZELŐ, FELSZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1025 Budapest, Csévi út 11..
Cégjegyzékszám
01-09-461424

Adós adatai

Cégnév
LEVKÁED Plusz Kereskedelmi Kft.„f.a.”
Székhely
1078 Budapest, Murányi utca 34..
Cégjegyzékszám
01-09-996538

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 32.Fpk.5368 ügyszámú árverés, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..) felszámoló által a LEVKÁED Plusz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-996538, székhely: 1078 Budapest, Murányi utca 34..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 170 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: A909616F1
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre az eredmény kihirdetése után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 5 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 32.Fpk.5368 ügyszámú árverés 2017. november 30. 12 óra 00 perckor, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..) felszámoló által a LEVKÁED Plusz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-996538, székhely: 1078 Budapest, Murányi utca 34..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 32.Fpk.5368 ügyszámú árverés 2017. november 24. 12 óra 00 perckor, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..) felszámoló által a LEVKÁED Plusz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-996538, székhely: 1078 Budapest, Murányi utca 34..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A909616.

Árverési Hirdetmény

A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) LEVKÁED Plusz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-996538, székhely: 1078 Budapest, Murányi utca 34..) Fővárosi Törvényszék 32.Fpk.5368/2015/18. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cstv. 49. $ (1) bekezdése szerinti

egyéb nyilvános értékesítés


keretében értékesíti üzletrészét.

Az egyéb nyilvános érékesítés jogalapja: a várható bevételek nem fedezik az értékesítés költségeit.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A909616)
Az árverés kezdete:
2017. november 24. 12 óra 00 perc
Az árverés vége:
2017. november 30. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
170 000 forint.
Licitlépcső:
1 millió forintig:
10 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 8 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az árverés tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában előlegként a megjelölt 8.000,- Ft összeget az árverés megkezdése előtt köteles megfizetni átutalással, az YPLON Kft. felszámoló szervezet ERSTE Banknál vezetett 11996224-06089494-10000001 sz. bankszámlájára, "LEVKÁED Plusz Kft. f.a. árverési előleg” közleménnyel. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az árverés kezdő időpontjáig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az árverési felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetését a felszámoló az árverés kezdő időpontjáig ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt árverési előleget visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja. Az árverési eljárás második helyezettje esetében az árverési előleget a szerződéskötést követő 8 napon belül, míg a többi pályázónak pedig az árverési előleget az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az árverési előleg megfizetése a kikiáltási ár megadását is jelenti egyben. Ettől kezdve az ajánlattevőnek ajánlati kötöttsége van.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Nyrt. „f.a.” 69.596 db, a számlavezető által 500 HUF/ db névértéken nyilvántartott részvény. A részvények össznévértéke 34.798.000 HUF.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 170 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: HUN MINING Nyrt. "f.a." részvények

Cég neve:
HUN MINING Nyrt. "f.a."
Cégjegyzékszáma:
01-10-047607
Cég főtevékenysége:
Egyéb
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad:
Kisebbségi tulajdon kisebbségi részvény csomag
Jogtiszta:
igen

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A részvénnyel kapcsolatos iratok a felszámoló székhelyén tekinthetőek meg, munkanapokon 10 és 14 óra között, előzetes telefonos egyeztetés után. Telefon: 061/2005464

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában a vételárat a szerződéskötéskor kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az eredmény kihirdetése után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 5 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az árverésen részt vevő tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy amennyiben az árverésen nyertesnek nyilvánítja a felszámoló, úgy az értékpapír adósnál felmerülő transzferálási költségeit a vételáron felül viselni köteles. A felszámoló felhívja a jogosultakat, hogy az elővásárlási jogukat a legjobb ajánlat ismeretében azonos feltételek mellett a nyilvános árverés keretében gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár tekintetében nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy e jog gyakorlására irányuló szándékukat – írásos szándéknyilatkozat formájában – az árverés befejezését követő napon 16:00 óráig jelentsék be. Ha felajánlott vételár nem éri el a minimálárat, úgy a felszámoló az árverést eredménytelennek nyilvánítja. A felszámoló felhívja az árverésen résztvevőket, hogy az értékesítés adómentes. Nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A megvásárlásra felkínált vagyonelemekért a felszámoló kellékszavatosságot és jótállást nem vállal, azokat a pályázó az árverés előtt megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. A Cstv.49.§ (3) bekezdése alapján „az értékesítés során –kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy, vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal elismert, vagy tényleges vállalatcsoport tagja.”

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A909616/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 11. 30. | 12:00 || Az árverés véget ért.

2017. 11. 29. | 20:38 || A909616F1 170 000 Ft licitet tett.

2017. 11. 24. | 12:00 || Az árverés megkezdődött.