1. Pályázat - Marina Part Construction Kft.„f.a.”

  tároló (BP XIII. kerület)

  Pályázat kezdete
  2020. 10. 16. | 08:01
  Pályázat vége
  2020. 11. 03. | 08:01
  Becsérték
  520 000 Ft
  Minimálár
  520 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A, levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A), mint a(z) Marina Part Construction Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-729918, székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 78.) Fővárosi Törvényszék 15.Fpk.01-13-006490/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. október 1. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P2035758
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2020. október 16. 08 óra 01 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2020. november 3. 08 óra 01 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 26 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele a bánatpénz befizetése az adós cég Raiffeisen Banknál vezetett 12072507-01686156-00100002. számú elkülönített bankszámlájára „Marina Part - bánatpénz" közleménnyel úgy, hogy az ajánlattételt megelőzően a számlán jóváírásra kerüljön.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázat eredményes a felszámoló az előleget a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja. A felszámoló - megfelelő ajánlat hiányában – a pályázatot eredménytelenné nyilvánítja és új pályázatot ír ki. A pályázaton nem vehetnek részt azok, akik a Cstv. alapján a vásárlási lehetőségből kizártak körébe (Cstv. 49. § (3) bek., (3b) bek.) tartoznak. A felszámoló azokat az ajánlattevőket is kizárja az eljárásból, akik az elektronikus értékesítés szabályait, az eljárás eredményét csalárd módon befolyásolják, vagy hamis adatszolgáltatással vettek benne részt, illetve ezeket megkísérelték. Eredménytelen pályázóknak a bánatpénz az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra, kamatmentesen. Nem jár vissza a bánatpénz, ha a szerződés a nyertes érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Budapest XIII. ker. 25904/14/A/5. hrsz.-ú tároló megnevezésű, kerekítve 4m2 alapterületű ingatlan 1/1 tulajdoni illetősége. Az ingatlan természetben 1138 Budapest, Danubius u. 5, Úszódaru u. 4-5, Turóc u. 3-5 J épület -1 szint T-04 szám alatt található.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 520 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 520 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tároló

  Típus:
  tároló
  Területe:
  4 m²
  Állapota:
  felszámoló előtt nem ismert.
  Tehermentes:
  igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság:
  4 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  tároló

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: felszámoló előtt nem ismert.

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyon nincs felszámoló birtokában.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A benyújtott ajánlatok, illetve a hirdetésben szereplő minimál ár nettóban értendőek. Adóalany vevő esetén az értékesítése a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Magánszemély vevő esetén a meghirdetett ingatlan értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli. A pályázók a fentiek tudomásulvételével pályáznak az eljárás során.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámolóbiztos a legmagasabb vételár elérése alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat kínálót választja legkedvezőbbnek.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése banki átutalással történik a szerződéskötést követő 15 napon belül, részletfizetési lehetőség nincs.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázatok értékelésétől számított 30 napon belül kerül sor az adásvételi-szerződés megkötésére.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Tekintettel arra, hogy felszámoló nem rendelkezik a tároló bejárati ajtó kulcsával, ezért a birtokbavétel vevő feladata, annak költségeit vevő viseli.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Jelen hirdetmény a meghirdetett vagyon 1. hirdetése, amelyben a minimálár a becsérték 100%-a. A 237/2009. (X.20.) korm. rendelet 2.§.(2). szerinti értesítési kötelezettség feltétele nem áll fenn. A felszámolóbiztos a legmagasabb vételár elérése alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat kínálót választja legkedvezőbbnek. A pályázatok értékelésétől számított 30 napon belül kerül sor az adásvételi-szerződés megkötésére. A vételár megfizetése banki átutalással történik a szerződéskötést követő 30 napon belül, részletfizetési lehetőség nincs. Felszámolóbiztos tájékoztatja az érdeklődőket, hogy nyertes pályázó a teljes vételár megfizetésén felül a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) b) pontja szerint a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot köteles megfizetni az EÉR működtetője részére. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, telefonszámát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott vételárat, valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adásvételi szerződést köt a felszámolóbiztos által később megjelölt időpontban, - nyilatkozatot arról, hogy a vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül birtokba veszi a vagyont, - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri. - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett ingatlanokat pályázó megtekintette, annak állapotát, szavatossági idejét megismerte - kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat. – nyilatkozat arról, hogy pályázó vételi ajánlatát a megpályázott ingatlanok megtekintett, megismert műszaki állapotának, és jogi helyzetének (különös tekintettel arra, hogy ne került a vagyon felszámoló birtokába) ismeretében nyújtotta be. Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy pályázó az értékesítés jogi eljárásának költségét megfizeti, és elfogadja, hogy a szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti. A szerződéskötés jogi eljárásának költsége a vételár 1,5%-a+áfa, minimum 100ezer Ft + áfa. A részletes pályázati feltételeket és a meghirdetett vagyon leírását tartalmazó feltételfüzet az EÉR weboldalról letölthető bruttó 12.700,- Ft áron. Az értékesítésre felkínált vagyonelemek megtekintésében felszámoló nem tud közreműködni, mivel nem kerültek a birtokába, azokat közterületről – kívülről - tudja az érdeklődő megtekinteni. Megfelelő azonos értékű pályázatok esetén a felszámoló értékesítési ártárgyalást tart az EÉR weboldalon. melynek idejéről és szabályairól az ajánlattevőket értesíti. Azonos értékű ajánlatnak minősül, ha a megadott vételárak közötti eltérés 10 %-nál nem nagyobb. A felszámoló a beszámítás lehetőségét az 1991. évi XLIX. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja. A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2035758/tetelek.pdf

  A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2035758#tenderfuzet

  1 Tétel
 2. Pályázat - BOTA INVEST Kft.„f.a.”

  Követelés

  Pályázat kezdete
  2020. 09. 04. | 12:00
  Pályázat vége
  2020. 09. 19. | 12:00
  Becsérték
  500 000 Ft
  Minimálár
  500 000 Ft
  Nyertes ár
  500 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvényes és eredményes a 47.Fpk.181 ügyszámú nyilvános pályázat, a CÉG-RÉVÉSZ Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1) felszámoló által a BOTA INVEST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-284040, székhely: 1083 Budapest, Práter utca 59..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 500 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P2008831F1
  Szerződéskötés dátuma: A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést a pályázat kiértékelését tartalmazó jegyzőkönyv EÉR-ben történő feltöltését követő 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.
  Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  1 Tétel
 3. Pályázat - VÁRZI Kft."„f.a.”

  Beépítetlen terület

  Pályázat kezdete
  2020. 10. 16. | 12:00
  Pályázat vége
  2020. 10. 31. | 12:00
  Becsérték
  26 000 000 Ft
  Minimálár
  20 800 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) DÉLPRODUKT Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca 16. 4 ép., levelezési cím: 6722 Szeged, Attila utca 11.), mint a(z) VÁRZI Kft." „f.a” (cégjegyzékszám: 0109951279, székhely: 1023 Budapest, HARCSA utca 2. 5/1.) Fővárosi Törvényszék 34.Fpk.01-2011-009897/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. október 1. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P2040276
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2020. október 16. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2020. október 31. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 780 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: . A vételi szándék bizonyítására a megpályázott vagyonelem irányárának 3 %-ának megfelelő ajánlati biztosítákot kell fizetni. A megjelölt ajánlati biztosíték a pályázat benyújtásának határidejéig a Délprodukt Kft. K & H Bank Zrt.-nél vezetett 10401268-50495655-52501004 sz. számlájára (közlemény rovatba: VÁRZI Kft.. „f.a.” ajánlati biztosítékot), vagy a Délprodukt Kft. pénztárába készpénzben kell befizetni. A ajánlati biztosítékra a Cstv.,valamint a 237/2009.(X.20.) Korm. rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, míg a többi pályázó ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb 8 napon belül vissza kell fizetni.
  Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Egyéb feltételek:
  Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.
  A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
  A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultat, illetve opciós jog jogosultját, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés kereti között gyakorolhatják.
  A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosíték vonatkozólag, mely a vételárba beleszámít.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  1.
  2081 PILISCSABA Belterület 1088/1. helyrajzi szám
  Művelési ág: kivett beépítetlen terület
  1/1 tulajdoni hányad
  3021 26.000.000,- 780.000,-

  20.800.000,-
  A tulajdoni lap III. részében található bejegyzés:
  2081 Piliscsaba, Belterület 1088/1.helyrajzi szám
  1. Önálló szöveges bejegyzés a 1008 és 1090 hrsz-ú ingatlanokat összevontam és megosztottam 100/1, 1088/2 és 1090 hrsz-ú ingatlanokra az E-9/133.sz.alatt
  2. Vezetékjog
  26 m2 nagyságú területre a VMB-164/2009.számla alapján, a III/24. bejegyzés ranghelyén.
  Jogosult:
  név: ELMŰ HÁLOZATI KFT. törzsszám:13804983
  cím:1132 BUDAPEST XIII. KER. Váci út 72-74.
  3. Zálogjog: 297.550,-Ft, azaz kétszázkilencvenhétezer-ötszázötven Ft és járulékai erejéig
  Jogosult:
  név: PILISCSABA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
  cím: 2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál utca 1-3.
  4. Perindítás:
  Apáczai Kiadó Kft. felperes-Teletál Ételfutár Kft.alperes ellen kielégítés tűrésére kötelezés iránt indított per, 1.G.40.427/2011/2. Érinti a Piliscsaba 1090 hrsz-ú ingatlant is
  jogosult:
  név:PEST MEGYEI BÍRÓSÁG
  cím:1064 Budapest VI.ker. Rózsa utca 79.
  5. Egyetemes jelzálogjog 6.000.000,-Ft, azaz hatmillió Ft kölcsön és járulékai erejéig.
  Lásd még a PILISCSABAI 1090 hrszú ingatlant is, a III/13. sorszám alatti törlő bejegyzés ranghelyén.
  jogosult:
  név:TOP SITE INGATLANKEZELŐ ÉS BEFEKTETŐ KFT. törzsszám:14420920
  cím:1024 Budapest II. KER. Zivatar utca 11. 2. em. 3.
  6. Vezeték jog
  VMB-217/2011 engedély számú, (20615) Piliscsaba 2.sz. 0,4 kv. vezetékrendszerre vonatkozó vezetékjog a vázrajz szerint 8 m2-re az ingatlan területéből.
  jogosult:
  név: ELMŰ HÁLÓZATI KFT. törzsszám:13804983
  cím:1132 Budapest XIII. KER. Váci út 72-74.
  7. Egyetemes jelzálogjog 6.000.000,-Ft, azaz hatmillió Ft kölcsön és járulékai erejéig.
  Lásd még a PILISCSABAI 1090 hrszú ingatlant is, a III/14. sorszám ranghelyén.
  jogosult:
  név:TOP SITE INGATLANKEZELŐ ÉS BEFEKTETŐ KFT. törzsszám:14420920
  cím:1024 Budapest II. KER. Zivatar utca 11. 2. em. 3.
  8. Egyetemes jelzálogjog 3.600.000,-Ft, azaz hárommillió-hatszázezer Ft és járulékai erejéig.
  Lásd még a PILISCSABAI 1090 hrszú ingatlant is, a III/17. sorszám ranghelyén.
  jogosult:
  név:TOP SITE INGATLANKEZELŐ ÉS BEFEKTETŐ KFT. törzsszám:14420920
  cím:1024 Budapest II. KER. Zivatar utca 11. 2. em. 3.
  9. Egyetemes jelzálogjog 3.600.000,-Ft, azaz hárommillió-hatszázezer Ft és járulékai erejéig.
  Lásd még a PILISCSABAI 1090 hrszú ingatlant is, a III/19. sorszám ranghelyén.
  jogosult:
  név:TOP SITE INGATLANKEZELŐ ÉS BEFEKTETŐ KFT. törzsszám:14420920
  cím:1024 Budapest II. KER. Zivatar utca 11. 2. em. 3.
  10. . Egyetemes jelzálogjog 3.600.000,-Ft, azaz hárommillió-hatszázezer Ft és járulékai erejéig.
  Lásd még a PILISCSABAI 1090 hrszú ingatlant is, a III/20. sorszám ranghelyén.
  jogosult:
  név:TOP SITE INGATLANKEZELŐ ÉS BEFEKTETŐ KFT. törzsszám:14420920
  cím:1024 Budapest II. KER. Zivatar utca 11. 2. em. 3.
  11. . Egyetemes jelzálogjog 3.600.000,-Ft, azaz hárommillió-hatszázezer Ft és járulékai erejéig.
  Lásd még a PILISCSABAI 1090 hrszú ingatlant is, a III/21. sorszám ranghelyén.
  jogosult:
  név:TOP SITE INGATLANKEZELŐ ÉS BEFEKTETŐ KFT. törzsszám:14420920
  cím:1024 Budapest II. KER. Zivatar utca 11. 2. em. 3.
  12. . bejegyző határozat, érkezési idő:38760/2012/2011.10.14
  eredeti határozat:49330/2009.10.05
  Egyetemes jelzálogjog 3.600.000,-Ft, azaz hárommillió-hatszázezer Ft és járulékai erejéig.
  Lásd még a PILISCSABAI 1090 hrszú ingatlant is, a III/22. sorszám ranghelyén.
  jogosult:
  név:TOP SITE INGATLANKEZELŐ ÉS BEFEKTETŐ KFT. törzsszám:14420920
  cím:1024 Budapest II. KER. Zivatar utca 11. 2. em. 3.
  13. Egyetemes jelzálogjog 3.600.000,-Ft, azaz hárommillió-hatszázezer Ft és járulékai erejéig.
  Lásd még a PILISCSABAI 1090 hrszú ingatlant is, a III/23. sorszám ranghelyén.
  jogosult:
  név:TOP SITE INGATLANKEZELŐ ÉS BEFEKTETŐ KFT. törzsszám:14420920
  cím:1024 Budapest II. KER. Zivatar utca 11. 2. em. 3.
  14.Egyetemes jelzálogjog 4.800.000,-Ft, azaz négymillió-nyolcszázezer Ft és járulékai erejéig.
  Lásd még a PILISCSABAI 1090 hrszú ingatlant is, a III/24. sorszám ranghelyén.
  jogosult:
  név:TOP SITE INGATLANKEZELŐ ÉS BEFEKTETŐ KFT. törzsszám:14420920
  cím:1024 Budapest II. KER. Zivatar utca 11. 2. em. 3.
  15. Zárlat 18.000.000,-Ft , azaz tizennyolcmillió Ft főkövetelés és járulékai erejéig
  Mráz Gábor öbv. 0080V.1661/2014/14. számú megkeresés alapján
  jogosult:
  név:APÁCZAI KIADÓ ÉS KÖNYVTERJESZTŐ KFT. törzsszám:10380949
  cím:9500 CELLDÖMÖLK Széchenyi utca 18.
  16. jelzálogjog 18.000.000,-Ft, azaz tizennyolcmillió Ft és járulékai erejéig.
  jogutódlás a III/11. sorszám alatt törölt zálogjogi ranghelyre.
  jogosult:
  név:ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM
  cím:3300 EGER Eszterházy tér 1.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 26 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 20 800 000 forint. (a becsérték 80%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: beépítetlen terület

  Típus:
  telek
  Területe:
  3 021 m²
  Állapota:
  átlagos
  Tehermentes:
  igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság:
  3 021 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésével kapcsolatos időpontot a felszámolóval telefonon lehet egyeztetni a 06-62-426-375 telefonszámon a 237/2009.(X.20.) Korm. rendelet 3.§ (3.) szerint munkanapokon de.10.00 órától- du. 13.00 óráig.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés ÁFA fizetésére kötelezett, az ÁFA tv. 142.§ szabályai szerint az ÁFA fizetésére a vevő kötelezett !

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a DÉLPRODUKT Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével, üzenet útján értékesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.Az értékesítésről szóló jegyzőkönyvet – pályázatbontástól számított 20 napon belül- a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékesítésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: a fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül készpénzben vagy banki átutalással a vételárat megfizeti, részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: - minimum 60 napos szerződéskötési kötelezettség vállalása,

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a DÉLPRODUKT Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével, üzenet útján értékesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.Az értékesítésről szóló jegyzőkönyvet – pályázatbontástól számított 20 napon belül- a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékesítésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága. A pályázat alapfeltételei: 1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, társaság vehet részt. 2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. 3. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: -a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, -az ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF),- a pályázó elfogadó nyilatkozata, hogy az adás-vételi szerződés elkészítését a felszámoló által kijelölt ügyvéd végzi, - a fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül készpénzben vagy banki átutalással a vételárat megfizeti, részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít. - egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy esetén - minimum 60 napos szerződéskötési kötelezettség vállalása, - kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.
  A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
  A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultat, illetve opciós jog jogosultját, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés kereti között gyakorolhatják.
  A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosíték vonatkozólag, mely a vételárba beleszámít.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2040276/tetelek.pdf

  1 Tétel
 4. Pályázat - VÁRZI Kft.„f.a.”

  Kivett beépítetlen terület

  Pályázat kezdete
  2020. 10. 16. | 12:00
  Pályázat vége
  2020. 10. 31. | 12:00
  Becsérték
  20 000 000 Ft
  Minimálár
  16 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) DÉLPRODUKT Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca 16. 4 ép., levelezési cím: 6722 Szeged, Attila utca 11.), mint a(z) VÁRZI Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0109951279, székhely: 1023 Budapest, Harcsa utca 2.. 5/1) Fővárosi Törvényszék 34.Fpk.01-2011-009897/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. október 1. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P2040280
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2020. október 16. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2020. október 31. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 600 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: . A vételi szándék bizonyítására a megpályázott vagyonelem irányárának 3 %-ának megfelelő ajánlati biztosítákot kell fizetni. A megjelölt ajánlati biztosíték a pályázat benyújtásának határidejéig a Délprodukt Kft. K & H Bank Zrt.-nél vezetett 10401268-50495655-52501004 sz. számlájára (közlemény rovatba: VÁRZI Kft.. „f.a.” ajánlati biztosítékot), vagy a Délprodukt Kft. pénztárába készpénzben kell befizetni. A ajánlati biztosítékra a Cstv.,valamint a 237/2009.(X.20.) Korm. rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, míg a többi pályázó ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb 8 napon belül vissza kell fizetni.
  Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Egyéb feltételek:
  Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.
  A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
  A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultat, illetve opciós jog jogosultját, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés kereti között gyakorolhatják.
  A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosíték vonatkozólag, mely a vételárba beleszámít.
  A felszámoló a befizetett ajánlati biztosítékot a sikertelenül pályázónak a kihirdetést követő 8 napon belül visszafizeti, és kamatot nem fizet.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  2081 PILISCSABA Belterület 1090 helyrajzi szám, Mátyás király utca „felülvizsgálat alatt”
  Művelési ág:kivett beépítetlen terület
  1/1 tulajdoni hányad 2129 20.000.000,- 600.000,- 16.000.000,-

  A tulajdoni lap III. részében található bejegyzés:
  2081 PILISCSABA, 1090 HRSZ. Mátyás király utca „felülvizsgálat alatt
  1 Önálló szöveges bejegyzés a 1008 és 1090 hrsz-ú ingatlanokat összevontam és megosztottam 100/1, 1088/2 és 1090 hrsz-ú ingatlanokra az E-9/133.sz.alatt
  2. Egyetemes jelzálogjog 6.000.000,-Ft, azaz hatmillió Ft kölcsön és járulékai erejéig.
  Lásd még a PILISCSABAI 1088/1 hrszú ingatlant is
  jogosult:
  név:TOP SITE INGATLANKEZELŐ ÉS BEFEKTETŐ KFT. törzsszám:14420920
  cím:1024 Budapest II. KER. Zivatar utca 11. 2. em. 3.
  3. Egyetemes jelzálogjog 3.600.000,-Ft, azaz hárommillió-hatszázezer Ft és járulékai erejéig.
  Lásd még a PILISCSABAI 1088/1 hrszú ingatlant is
  jogosult:
  név:TOP SITE INGATLANKEZELŐ ÉS BEFEKTETŐ KFT. törzsszám:14420920
  cím:1024 Budapest II. KER. Zivatar utca 11. 2. em. 3.
  4. Egyetemes jelzálogjog 3.600.000,-Ft, azaz hárommillió-hatszázezer Ft és járulékai erejéig.
  Lásd még a PILISCSABAI 1088/1 hrszú ingatlant is
  jogosult:
  név:TOP SITE INGATLANKEZELŐ ÉS BEFEKTETŐ KFT. törzsszám:14420920
  cím:1024 Budapest II. KER. Zivatar utca 11. 2. em. 3.
  5. Egyetemes jelzálogjog 4.800.000,-Ft, azaz négymillió-nyolcszázezer Ft kölcsön és járulékai erejéig.
  Egyetemleges PILISCSABAI 1088/1 hrszú ingatlant, III/23 ranghelyén
  jogosult:
  név:TOP SITE INGATLANKEZELŐ ÉS BEFEKTETŐ KFT. törzsszám:14420920
  cím:1024 Budapest II. KER. Zivatar utca 11. 2. em. 3.
  6. Önálló szöveges bejegyzés apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft. zárlat feljegyzése iránti kérelem elutasítása, 0080V.1665/2012/7.
  7. Zárlat 18.000.000,-Ft , azaz tizennyolcmillió Ft főkövetelés és járulékai erejéig
  Mráz Gábor öbv. 0080V.1665/2012/15. számú megkeresés alapján
  jogosult:
  név:APÁCZAI KIADÓ ÉS KÖNYVTERJESZTŐ KFT. törzsszám:10380949
  cím:9500 CELLDÖMÖLK Széchenyi utca 18.
  8. . jelzálogjog 18.000.000,-Ft, azaz tizennyolcmillió Ft és járulékai erejéig.
  jogutódlás a III/12. sorszám alatt törölt zálogjogi ranghelyre.
  jogosult:
  név:ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM
  cím:3300 EGER Eszterházy tér 1.  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 20 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 16 000 000 forint. (a becsérték 80%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: beépítetlen terület

  Típus:
  telek
  Területe:
  2 129 m²
  Állapota:
  átlagos
  Tehermentes:
  igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság:
  2 129 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésével kapcsolatos időpontot a felszámolóval telefonon lehet egyeztetni a 06-62-426-375 telefonszámon a 237/2009.(X.20.) Korm. rendelet 3.§ (3.) szerint munkanapokon de.10.00 órától- du. 13.00 óráig.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés ÁFA fizetésére kötelezett, az ÁFA tv. 142.§ szabályai szerint az ÁFA fizetésére a vevő kötelezett !

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a DÉLPRODUKT Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével, üzenet útján értékesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.Az értékesítésről szóló jegyzőkönyvet – pályázatbontástól számított 20 napon belül- a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékesítésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: - a fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül készpénzben vagy banki átutalással a vételárat megfizeti, részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a DÉLPRODUKT Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével, üzenet útján értékesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.Az értékesítésről szóló jegyzőkönyvet – pályázatbontástól számított 20 napon belül- a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékesítésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága. A pályázat alapfeltételei: 1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, társaság vehet részt. 2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. 3. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: -a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, -az ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF),- a pályázó elfogadó nyilatkozata, hogy az adás-vételi szerződés elkészítését a felszámoló által kijelölt ügyvéd végzi, - a fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül készpénzben vagy banki átutalással a vételárat megfizeti, részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít. - egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy esetén - minimum 60 napos szerződéskötési kötelezettség vállalása, - kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2040280/tetelek.pdf

  1 Tétel
 5. Pályázat - BÉKÉS MEGYEI Kft.törölt cég

  Üzletrész

  Pályázat kezdete
  2020. 10. 16. | 12:00
  Pályázat vége
  2020. 10. 31. | 12:00
  Becsérték
  100 000 Ft
  Minimálár
  100 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) DÉLPRODUKT Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca 16. 4 ép., levelezési cím: 6722 Szeged, Attila utca 11.), mint a(z) BÉKÉS MEGYEI Kft. törölt cég (cégjegyzékszám: 0409005549, székhely: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2..) Gyulai Törvényszék 14.Vpk.2/2019/2. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2020. október 1. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P2040269
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2020. október 16. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2020. október 31. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 5 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a megpályázott vagyonelem irányárának megfelelő bánatpénzt kell fizetni. A megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig a Délprodukt Kft. K & H Bank Zrt.-nél vezetett 10401268-50495655-52501004 sz. számlájára (közlemény rovatba: Békés Megyei T.Kft. „v.r.” bánatpénz) kell befizetni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb 8 napon belül vissza kell fizetni.

  Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Egyéb feltételek:
  Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.
  A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
  A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó bánatpénzére vonatkozólag, mely a vételárba beleszámít.
  A felszámoló a befizetett bánatpénzt a sikertelenül pályázónak a kihirdetést követő 8 napon belül visszafizeti, és kamatot nem fizet.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  útján értékesíti az adós társaság kizárólagos tulajdonában lévő alábbi üzletrészt:
  Üzletrész megnevezése Értékesítési Ár (nettó) Ajánlati Biztosíték
  Ft
  Nettó Cstv. 49/A. (1)bek. C)
  minimálár
  Ft
  nettó
  Békés Megyei Energetikai Szolgáltató Kft.-ben 24%-os tulajdoni rész, Elővásárlásra jogosult a Magyar Állam 100.000,- 5.000,-


  100.000,-

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 100 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 100 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: ÜZLETRÉSZ

  Cég neve:
  BÉKÉS ENERG.SZ.
  Cégjegyzékszáma:
  04-09-005241
  Cég főtevékenysége:
  TEÁOR 94-96 Egyéb szolgáltatás
  Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad:
  Kisebbségi tulajdon 24%
  Tehermentes:
  igen
  Szavazati jog:
  1

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésére vonatkozólag információk az E.É.R felületén kérhetőek.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés mentes az ÁFA fizetési kötelezettség alól !

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázat alapfeltételei: 1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy,társaság vehet részt. 2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. 3. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: -a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, -az ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - a pályázó elfogadó nyilatkozata, hogy az adás-vételi szerződés elkészítését a felszámoló által kijelölt ügyvéd végzi, -a fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül banki átutalással a vételárat megfizeti; részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít, -egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén, -minimum 60 napos szerződéskötési kötelezettség vállalása, -kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat. 4. A vételi szándék bizonyítására a megpályázott vagyonelem irányárának megfelelő bánatpénzt kell fizetni. A megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig a Délprodukt Kft. K & H Bank Zrt.-nél vezetett 10401268-50495655-52501004 sz. számlájára (közlemény rovatba: Békés Megyei T.Kft. „v.r.” bánatpénz) kell befizetni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb 8 napon belül vissza kell fizetni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Egyéb feltételek: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó bánatpénzére vonatkozólag, mely a vételárba beleszámít. A felszámoló a befizetett bánatpénzt a sikertelenül pályázónak a kihirdetést követő 8 napon belül visszafizeti, és kamatot nem fizet.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: -a fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül banki átutalással a vételárat megfizeti; részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít,

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: -minimum 60 napos szerződéskötési kötelezettség vállalása,

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat alapfeltételei: 1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy,társaság vehet részt. 2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. 3. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: -a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, -az ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - a pályázó elfogadó nyilatkozata, hogy az adás-vételi szerződés elkészítését a felszámoló által kijelölt ügyvéd végzi, -a fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül banki átutalással a vételárat megfizeti; részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít, -egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén, -minimum 60 napos szerződéskötési kötelezettség vállalása, -kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2040269/tetelek.pdf

  1 Tétel
 6. Pályázat - BIO-GARDEN Zöldség- Gyümölcs Export-Import Kereskedelmi Kft„f.a.”

  Makón ingatlanhányad (kivett ipartelep, raktár), és egyéb készlet, egyéb tárgyi eszköz

  Pályázat kezdete
  2020. 09. 14. | 09:00
  Eredménytelenítve
  2020. 09. 30. | 10:00
  Becsérték
  31 600 000 Ft
  Minimálár
  25 300 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 2.Fpk.2/2020 ügyszámú nyilvános pályázat, a Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 109) felszámoló által a BIO-GARDEN Zöldség- Gyümölcs Export-Import Kereskedelmi Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06 09 001488, székhely: 6900 Makó, Lonovics sugárút 25-27..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  2 Tétel
 7. Pályázat - ENDUP 181205 STRADA SPEED Kft.„f.a.”

  Üzletrész

  Pályázat kezdete
  2020. 09. 11. | 12:00
  Eredménytelenítve
  2020. 09. 26. | 12:00
  Becsérték
  3 000 000 Ft
  Minimálár
  3 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 14.Fpk.70.166 ügyszámú nyilvános pályázat, a CÉG-RÉVÉSZ Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1) felszámoló által a ENDUP 181205 STRADA SPEED Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-026592, székhely: 2800 Tatabánya, Komáromi út 31.. fszt. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  1 Tétel