1. Pályázat - FÉMPROFIT Kft. „f.a.”

  Kaposvári egyéb épület

  Pályázat kezdete
  2017. 06. 24. | 08:00
  Pályázat vége
  2017. 07. 10. | 20:00
  Irányár
  4 750 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 7.Fpk.14-14-000457 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. június 24. 08 óra 00 perckor, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a FÉMPROFIT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-203907, székhely: 1081 Budapest, Kun utca 4. Fszt em. 7) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P775530.
  1 Tétel
 2. Pályázat - Magyar Kémény Kft. „f.a.”

  Kéményseprőipari berendezések, felszerelések, mérő eszközök

  Pályázat kezdete
  2017. 07. 07. | 08:00
  Pályázat vége
  2017. 07. 23. | 08:00
  Irányár
  3 057 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.., levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 44..), mint a(z) Magyar Kémény Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 14-09-300520, székhely: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1.. 2 em. 216.) Kaposvári Törvényszék 1.Fpk.14-16-000113.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. június 22. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P775268
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2017. július 7. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2017. július 23. 08 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 152 850 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A meghirdetett vagyonelemek tekintetében a pályázat kiírója a 237/2009. (X 20.) Korm. rend. alapján kiszámított ajánlati biztosítékot köt ki. Az ajánlati biztosíték - a megpályázott vagyonelem 10 millió forintnál alacsonyabb összegű irányára esetén - a nettó pályázati irányárának 5 %-a, 10 millió forint vagy annál magasabb összegű irányár esetén 10 millió forint irányár után annak 5%-a, az a feletti összeg után pedig annak 3%-a, 1 Mrd forint vagy annál magasabb összegű irányár esetén az 1 Mrd forint becsérték után annak 3%-a, az afeletti összeg után pedig annak 1%-a, melynek elmaradása esetén a benyújtott pályázat érvénytelennek minősül. Az ajánlati biztosíték összegét az ajánlatot tevőnek -vételi szándéka bizonyítására- az ajánlattétel benyújtásának határidejéig be kell fizetnie (forintban) átutalással „Magyar Kémény Kft. „f.a.” kéményseprő műszerek ajánlati biztosíték” közleménnyel, az adós társaság OTP Bank Nyrt.által vezetett, 11711041-20955957-00000000 sz.számlájára

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő, befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül, valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege, az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson, neki felróható okból nem vesz részt vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti. Az ajánlat biztosíték befizetését és az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolását a felszámoló, a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejáratakor ellenőrzi, nem megfelelő igazolás alapján a szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja és az átutalt ajánlati biztosítékot visszautalja

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Az adós tulajdonát képező kéményseprőipari műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, mérő eszközök, kéménytisztító szerszámok

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 057 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kéményseprőipari berendezések, felszerelések, mérő eszközök, szerszámok

  Típus:
  Műszaki cikk
  Gyártmány:
  Testo, Wöhler, MRU, stb.
  Állapot:
  Átlagos
  Tehermentes:
  nem MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. jelzálogjoga, NAV Somogy Megyei Adó és Vámigazgatóság Végrehajtási Jog
  Mennyisége:
  602 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak megtekintését a felszámoló kizárólag e-mail-ben történő előzetes időpont egyeztetést követően biztosítja. (email: gonda.balazs@nrn.hu) A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy az e-mailen történő regisztráció során megtekintésre bejegyzett magánszemélynek vagy szervezetnek meg kell egyeznie a pályázóval. A megtekintésre szervezet esetében aláírásminta, vagy aláírási címpéldány másolati példánya és eredeti meghatalmazás helyszínen történő rendelkezésre állása esetén van lehetőség.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár ajánlati biztosíték feletti részének fizetési módja banki átutalás, legkésőbb a szerződés megkötését követő 5. napon, egy összegben. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága és a teljes vételár megfizetésének határideje. A felszámoló az ajánlatokat sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A pályázathoz elengedhetetlenül szükséges banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét) a vételárnak az ajánlati biztosítékon felül fizetendő részére. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig, az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázat bontása a lejáratot követően 8 napon belül történik. Kiértékelési jegyzőkönyv feltöltésének határideje a pályázat bontást követő 20 napon belül. A felszámoló az adásvételi szerződést a pályázat nyertesével az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 napon belül megköti, a felszámoló által elfogadott feltételekkel.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy átvétele és birtokba vétele a felszámolóval történt egyeztetést követően lehetséges, a teljes vételár megfizetését követő 20 napon belül. Eredményes pályázat esetén, a pályázat nyertese a birtokbavételről saját költségén köteles gondoskodni, ezzel kapcsolatban a felszámolóval szemben semmilyen költséget nem érvényesíthet.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (természetes személy esetén nevét, lakcímét,anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem természetes személy esetén elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját, nyilvántartási számát, adószámát, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot illetve bírósági nyilvántartást igazoló okirat, a képviseletre jogosult nevét és beosztását, valamint elérhetőségét, eredeti aláírási címpéldányt), a nettó ajánlati árat, az általános forgalmi adóalanyiság tényét, 120 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó nyilatkozatot, - az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, -a vételárfizetésen kívüli egyéb kötelezettségek megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,- az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy ajánlatának el nem fogadása esetén az ajánlati biztosítékot milyen bankszámlára kéri visszautalni. A pályázathoz szükséges a vételárra vonatkozó fedezetigazolást (bankszámlapénz, bankgarancia vagy hitelígérvény formájában) csatolni az ajánlati kötöttség és a pályázatban vállalt fizetési határidő idejére a teljes vételárra vonatkozóan. A pályázat nyertese az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon köteles a szerződést megkötni. A vételárat egy összegben kell megfizetni. A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: az érvényes ajánlatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő szempontjából a felszámoló által elfogadható legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Csatolni kell az ajánlattevő határozott nyilatkozatát arra nézve, hogy a birtokbavétel költségei, ÁFA a pályázat nyertesét terhelik. A pályázónak vállalnia kell az EÉR felé a nettó vételár 1%-ának megfelelő jutalék megfizetését. A külföldi ajánlattevő belföldi székhellyel rendelkező legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt módon kézbesítési megbízottat köteles megnevezni, és a kézbesítési megbízást a pályázathoz csatolni annak érdekében, hogy a pályázattal kapcsolatos iratokat a felszámoló joghatályosan kézbesíteni tudja. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót (licitálót) a felszámoló az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot kamatmentesen visszautalja. Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. A tulajdonszerzés kizárását az 1991. évi XLIX tv. 49. § (3) bek., a 49. § (3b) bek., valamint a 49/G. § (3) bekezdése szabályozza, amely alapján az értékesítés során nem szerezhet tulajdont az a személy, illetve az a szervezet, amelynek képviselője a személyazonosságának megállapításához nem szolgáltat adatot, nem tud bemutatni érvényes igazolványt, vagy a nyilvántartó szerv bevonásával lefolytatott ellenőrzés azt állapítja meg, hogy az igazolvány elvesztését, ellopását vagy megsemmisülését bejelentették és megtalálásának vagy megkerülésének ténye nincs nyilvántartva. Ez utóbbi esetben az igazolvány jogosulatlan felhasználásának megakadályozása céljából a felszámolóbiztos köteles az ellenőrzés során észlelt tényeket az okirat felhasználásának helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak haladéktalanul írásban bejelenteni, és e bejelentést ezzel egyidejűleg rövid úton is megtenni. A Cstv. 49. § (3b) bekezdése alapján ”Az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja.”

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A tárgyi eszközök vételárát Áfa fizetési kötelezettség terheli (felszámolásra tekintettel, cég esetében fordított Áfa). A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy elővásárlási jogukat nyilatkozatukkal, a nyilvános értékesítés során gyakorolhatják. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek. Az írásban bejelentett, e jogukkal élni kívánó szervezetek, személyek részére a felszámoló a kialakult vételárat írásban közli, megjelölve a nyilatkozattételre fennálló határidőt is. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés]. A pályázóktól szükséges tudomásul vételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a vételár megfizetésére vállalt 5 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől. Amennyiben a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő összegű pályázati ajánlatok érkeznek, úgy a kiíró ártárgyalást tart. A pályázat elnyerése esetén vevőkijelölésre lehetőség nincs. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. A felszámoló a beszámítás lehetőségét az 1991. évi XLIX. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja. A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A pályázónak vállalnia kell a pályázatban az üggyel kapcsolatban felmerülő összes költséget. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ elektronikus értékesítési rendszeren keresztül érhetőek el. A felszámoló fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot bármikor visszavonhatja. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. Az eszközök kizárólag egyben kerülnek értékesítésre.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P775268/tetelek.pdf

  1 Tétel
 3. Pályázat - Magyar Kémény Kft. „f.a.”

  Informatikai, számítástechnikai, hálózati eszközök

  Pályázat kezdete
  2017. 07. 07. | 08:00
  Pályázat vége
  2017. 07. 22. | 08:00
  Irányár
  2 400 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.., levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 44..), mint a(z) Magyar Kémény Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 14-09-300520, székhely: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1.. 2 em. 216.) Kaposvári Törvényszék 1.Fpk.14-16-000113.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. június 22. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P790206
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2017. július 7. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2017. július 22. 08 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 120 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A meghirdetett vagyonelemek tekintetében a pályázat kiírója a 237/2009. (X 20.) Korm. rend. alapján kiszámított ajánlati biztosítékot köt ki. Az ajánlati biztosíték - a megpályázott vagyonelem 10 millió forintnál alacsonyabb összegű irányára esetén - a nettó pályázati irányárának 5 %-a, 10 millió forint vagy annál magasabb összegű irányár esetén 10 millió forint irányár után annak 5%-a, az a feletti összeg után pedig annak 3%-a, 1 Mrd forint vagy annál magasabb összegű irányár esetén az 1 Mrd forint becsérték után annak 3%-a, az afeletti összeg után pedig annak 1%-a, melynek elmaradása esetén a benyújtott pályázat érvénytelennek minősül. Az ajánlati biztosíték összegét az ajánlatot tevőnek - vételi szándéka bizonyítására - az ajánlattétel benyújtásának határidejéig be kell fizetnie (forintban) átutalással „Magyar Kémény Kft. „f.a.” informatika ajánlati biztosíték” közleménnyel, az adós társaság OTP Bank Nyrt.által vezetett, 11711041-20955957-00000000 sz.számlájára.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő, befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül, valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege, az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson, neki felróható okból nem vesz részt vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti. Az ajánlat biztosíték befizetését és az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolását a felszámoló, a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejáratakor ellenőrzi, nem megfelelő igazolás alapján a szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja és az átutalt ajánlati biztosítékot visszautalja.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Az adós tulajdonát képező informatikai, számítástechnikai és hálózati berendezések, eszközök

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 400 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Informatikai, számítástechnikai, hálózati eszközök

  Típus:
  Számítástechnikai eszköz
  Gyártmány:
  különböző
  Állapot:
  Átlagos
  Tehermentes:
  nem MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. jelzálogjoga, NAV Somogy Megyei Adó és Vámigazgatóság végrehajtási joga
  Mennyisége:
  500 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak megtekintését a felszámoló előzetes időpont egyeztetést követően biztosítja. (email: gonda.balazs@nrn.hu) A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy az e-mailen történő regisztráció során megtekintésre bejegyzett magánszemélynek vagy szervezetnek meg kell egyeznie a pályázóval. A megtekintésre szervezet esetében aláírásminta, vagy aláírási címpéldány másolati példánya és eredeti meghatalmazás helyszínen történő rendelkezésre állása esetén van lehetőség. Az eszközök Pest és Nógrád megyében találhatók.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár ajánlati biztosíték feletti részének fizetési módja banki átutalás, legkésőbb a szerződés megkötését követő 5. napon, egy összegben. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága és a teljes vételár megfizetésének határideje. A felszámoló az ajánlatokat sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A pályázathoz elengedhetetlenül szükséges banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét) a vételárnak az ajánlati biztosítékon felül fizetendő részére. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig, az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázat bontása a lejáratot követően 8 napon belül történik. Kiértékelési jegyzőkönyv feltöltésének határideje a pályázat bontást követő 20 napon belül. A felszámoló az adásvételi szerződést a pályázat nyertesével az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 napon belül megköti, a felszámoló által elfogadott feltételekkel.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy átvétele és birtokba vétele a felszámolóval történt egyeztetést követően lehetséges, a teljes vételár megfizetését követő 20 napon belül. Eredményes pályázat esetén, a pályázat nyertese a birtokbavételről saját költségén köteles gondoskodni, ezzel kapcsolatban a felszámolóval szemben semmilyen költséget nem érvényesíthet.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (természetes személy esetén nevét, lakcímét,anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem természetes személy esetén elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját, nyilvántartási számát, adószámát, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot illetve bírósági nyilvántartást igazoló okirat, a képviseletre jogosult nevét és beosztását, valamint elérhetőségét, eredeti aláírási címpéldányt); a nettó ajánlati árat, az általános forgalmi adóalanyiság tényét, 120 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó nyilatkozatot, - az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, -a vételárfizetésen kívüli egyéb kötelezettségek megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,- az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy ajánlatának el nem fogadása esetén az ajánlati biztosítékot milyen bankszámlára kéri visszautalni. A pályázathoz szükséges a vételárra vonatkozó fedezetigazolást (bankszámlapénz, bankgarancia vagy hitelígérvény formájában) csatolni az ajánlati kötöttség és a pályázatban vállalt fizetési határidő idejére a teljes vételárra vonatkozóan. A pályázat nyertese az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon köteles a szerződést megkötni. A vételárat egy összegben kell megfizetni. A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: az érvényes ajánlatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő szempontjából a felszámoló által elfogadható legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Csatolni kell az ajánlattevő határozott nyilatkozatát arra nézve, hogy a birtokbavétel költségei, az ÁFA a pályázat nyertesét terhelik. A pályázónak vállalnia kell az EÉR felé a nettó vételár 1%-ának megfelelő jutalék megfizetését. A külföldi ajánlattevő belföldi székhellyel rendelkező legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt módon kézbesítési megbízottat köteles megnevezni, és a kézbesítési megbízást a pályázathoz csatolni annak érdekében, hogy a pályázattal kapcsolatos iratokat a felszámoló joghatályosan kézbesíteni tudja. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót (licitálót) a felszámoló az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot kamatmentesen visszautalja. Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. A tulajdonszerzés kizárását az 1991. évi XLIX tv. 49. § (3) bek., a 49. § (3b) bek., valamint a 49/G. § (3) bekezdése szabályozza, amely alapján az értékesítés során nem szerezhet tulajdont az a személy, illetve az a szervezet, amelynek képviselője a személyazonosságának megállapításához nem szolgáltat adatot, nem tud bemutatni érvényes igazolványt, vagy a nyilvántartó szerv bevonásával lefolytatott ellenőrzés azt állapítja meg, hogy az igazolvány elvesztését, ellopását vagy megsemmisülését bejelentették és megtalálásának vagy megkerülésének ténye nincs nyilvántartva. Ez utóbbi esetben az igazolvány jogosulatlan felhasználásának megakadályozása céljából a felszámolóbiztos köteles az ellenőrzés során észlelt tényeket az okirat felhasználásának helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak haladéktalanul írásban bejelenteni, és e bejelentést ezzel egyidejűleg rövid úton is megtenni. A Cstv. 49. § (3b) bekezdése alapján ”Az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja.”

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A tárgyi eszközök vételárát Áfa fizetési kötelezettség terheli (felszámolásra tekintettel, cég esetében fordított Áfa). A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy elővásárlási jogukat nyilatkozatukkal, a nyilvános értékesítés során gyakorolhatják. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek. Az írásban bejelentett, e jogukkal élni kívánó szervezetek, személyek részére a felszámoló a kialakult vételárat írásban közli, megjelölve a nyilatkozattételre fennálló határidőt is. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés]. A pályázóktól szükséges tudomásul vételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a vételár megfizetésére vállalt 5 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől. Amennyiben a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő összegű pályázati ajánlatok érkeznek, úgy a kiíró ártárgyalást tart. A pályázat elnyerése esetén vevőkijelölésre lehetőség nincs. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. A felszámoló a beszámítás lehetőségét az 1991. évi XLIX. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja. A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A pályázónak vállalnia kell a pályázatban az üggyel kapcsolatban felmerülő összes költséget. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ elektronikus értékesítési rendszeren keresztül érhetőek el. A felszámoló fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot bármikor visszavonhatja. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. Az eszközök kizárólag egyben kerülnek értékesítésre. Az eszközök több helyszínen találhatóak, Nógrád és Pest megyében kerül sor a megtekintésekre az előzetes egyeztetést követően.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P790206/tetelek.pdf

  1 Tétel
 4. Pályázat - Magyar Kémény Kft. „f.a.”

  Irodabútorok, egyéb bútorok és berendezések

  Pályázat kezdete
  2017. 07. 07. | 08:00
  Pályázat vége
  2017. 07. 22. | 08:00
  Irányár
  2 400 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.., levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 44..), mint a(z) Magyar Kémény Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 14-09-300520, székhely: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1.. 2 em. 216.) Kaposvári Törvényszék 1.Fpk.14-16-000113.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. június 22. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P790223
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2017. július 7. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2017. július 22. 08 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 120 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A meghirdetett vagyonelemek tekintetében a pályázat kiírója a 237/2009. (X 20.) Korm. rend. alapján kiszámított ajánlati biztosítékot köt ki. Az ajánlati biztosíték - a megpályázott vagyonelem 10 millió forintnál alacsonyabb összegű irányára esetén - a nettó pályázati irányárának 5 %-a, 10 millió forint vagy annál magasabb összegű irányár esetén 10 millió forint irányár után annak 5%-a, az a feletti összeg után pedig annak 3%-a, 1 Mrd forint vagy annál magasabb összegű irányár esetén az 1 Mrd forint becsérték után annak 3%-a, az afeletti összeg után pedig annak 1%-a, melynek elmaradása esetén a benyújtott pályázat érvénytelennek minősül. Az ajánlati biztosíték összegét az ajánlatot tevőnek - vételi szándéka bizonyítására - az ajánlattétel benyújtásának határidejéig be kell fizetnie (forintban) átutalással „Magyar Kémény Kft. „f.a.” irodabútorok ajánlati biztosíték” közleménnyel, az adós társaság OTP Bank Nyrt.által vezetett, 11711041-20955957-00000000 sz.számlájára.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő, befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül, valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege, az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson, neki felróható okból nem vesz részt vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti. Az ajánlat biztosíték befizetését és az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolását a felszámoló, a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejáratakor ellenőrzi, nem megfelelő igazolás alapján a szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja és az átutalt ajánlati biztosítékot visszautalja.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Az adós tulajdonát képező irodabútorok, egyéb bútorok, tároló eszközök, polcok, berendezések

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 400 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Az adós tulajdonát képező irodabútorok, egyéb bútorok, tároló eszközök, polcok, berendezések

  Típus:
  Bútor
  Gyártmány:
  Vegyes
  Állapot:
  Átlagos
  Tehermentes:
  nem MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. jelzálogjoga, NAV Somogy Megyei Adó és Vámigazgatóság végrehajtási joga
  Mennyisége:
  430 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak megtekintését a felszámoló előzetes időpont egyeztetést követően biztosítja. (email: gonda.balazs@nrn.hu) A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy az e-mailen történő regisztráció során megtekintésre bejegyzett magánszemélynek vagy szervezetnek meg kell egyeznie a pályázóval.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár ajánlati biztosíték feletti részének fizetési módja banki átutalás, legkésőbb a szerződés megkötését követő 5. napon, egy összegben. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága és a teljes vételár megfizetésének határideje. A felszámoló az ajánlatokat sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A pályázathoz elengedhetetlenül szükséges banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét) a vételárnak az ajánlati biztosítékon felül fizetendő részére. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig, az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázat bontása a lejáratot követően 8 napon belül történik. Kiértékelési jegyzőkönyv feltöltésének határideje a pályázat bontást követő 20 napon belül. A felszámoló az adásvételi szerződést a pályázat nyertesével az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 napon belül megköti, a felszámoló által elfogadott feltételekkel.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy átvétele és birtokba vétele a felszámolóval történt egyeztetést követően lehetséges, a teljes vételár megfizetését követő 20 napon belül. Eredményes p��lyázat esetén, a pályázat nyertese a birtokbavételről saját költségén köteles gondoskodni, ezzel kapcsolatban a felszámolóval szemben semmilyen költséget nem érvényesíthet.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (természetes személy esetén nevét, lakcímét,anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem természetes személy esetén elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját, nyilvántartási számát, adószámát, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot illetve bírósági nyilvántartást igazoló okirat, a képviseletre jogosult nevét és beosztását, valamint elérhetőségét, eredeti aláírási címpéldányt); a nettó ajánlati árat, az általános forgalmi adóalanyiság tényét, 120 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó nyilatkozatot, - az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, -a vételárfizetésen kívüli egyéb kötelezettségek megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,- az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy ajánlatának el nem fogadása esetén az ajánlati biztosítékot milyen bankszámlára kéri visszautalni. A pályázathoz szükséges a vételárra vonatkozó fedezetigazolást (bankszámlapénz, bankgarancia vagy hitelígérvény formájában) csatolni az ajánlati kötöttség és a pályázatban vállalt fizetési határidő idejére a teljes vételárra vonatkozóan. A pályázat nyertese az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon köteles a szerződést megkötni. A vételárat egy összegben kell megfizetni. A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: az érvényes ajánlatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő szempontjából a felszámoló által elfogadható legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Csatolni kell az ajánlattevő határozott nyilatkozatát arra nézve, hogy a birtokbavétel, ÁFA a pályázat nyertesét terhelik. A pályázónak vállalnia kell az EÉR felé a nettó vételár 1%-ának megfelelő jutalék megfizetését. A külföldi ajánlattevő belföldi székhellyel rendelkező legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt módon kézbesítési megbízottat köteles megnevezni, és a kézbesítési megbízást a pályázathoz csatolni annak érdekében, hogy a pályázattal kapcsolatos iratokat a felszámoló joghatályosan kézbesíteni tudja. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót (licitálót) a felszámoló az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot kamatmentesen visszautalja. Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. A tulajdonszerzés kizárását az 1991. évi XLIX tv. 49. § (3) bek., a 49. § (3b) bek., valamint a 49/G. § (3) bekezdése szabályozza, amely alapján az értékesítés során nem szerezhet tulajdont az a személy, illetve az a szervezet, amelynek képviselője a személyazonosságának megállapításához nem szolgáltat adatot, nem tud bemutatni érvényes igazolványt, vagy a nyilvántartó szerv bevonásával lefolytatott ellenőrzés azt állapítja meg, hogy az igazolvány elvesztését, ellopását vagy megsemmisülését bejelentették és megtalálásának vagy megkerülésének ténye nincs nyilvántartva. Ez utóbbi esetben az igazolvány jogosulatlan felhasználásának megakadályozása céljából a felszámolóbiztos köteles az ellenőrzés során észlelt tényeket az okirat felhasználásának helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak haladéktalanul írásban bejelenteni, és e bejelentést ezzel egyidejűleg rövid úton is megtenni. A Cstv. 49. § (3b) bekezdése alapján ”Az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja.”

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A tárgyi eszközök vételárát Áfa fizetési kötelezettség terheli (felszámolásra tekintettel, cég esetében fordított Áfa). A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy elővásárlási jogukat nyilatkozatukkal, a nyilvános értékesítés során gyakorolhatják. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek. Az írásban bejelentett, e jogukkal élni kívánó szervezetek, személyek részére a felszámoló a kialakult vételárat írásban közli, megjelölve a nyilatkozattételre fennálló határidőt is. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés]. A pályázóktól szükséges tudomásul vételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a vételár megfizetésére vállalt 5 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől. Amennyiben a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő összegű pályázati ajánlatok érkeznek, úgy a kiíró ártárgyalást tart. A pályázat elnyerése esetén vevőkijelölésre lehetőség nincs. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. A felszámoló a beszámítás lehetőségét az 1991. évi XLIX. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja. A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A pályázónak vállalnia kell a pályázatban az üggyel kapcsolatban felmerülő összes költséget. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ elektronikus értékesítési rendszeren keresztül érhetőek el. A felszámoló fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot bármikor visszavonhatja. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. Az eszközök kizárólag egyben kerülnek értékesítésre. Az eszközök több helyszínen találhatóak, Komárom-Esztergom, Nógrád és Pest megyében kerül sor a megtekintésekre az előzetes egyeztetést követően.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P790223/tetelek.pdf

  1 Tétel
 5. Pályázat - Unic-Fagus Kft „f.a.”

  Vajszlói telephely

  Pályázat kezdete
  2017. 06. 23. | 22:00
  Pályázat vége
  2017. 07. 08. | 23:00
  Irányár
  80 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 5.Fpk.742 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. június 23. 22 óra 00 perckor, a Hardeco Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-160314, székhely: 1132 Budapest, Alig utca 14.., levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Szilfa utca 28..) felszámoló által a Unic-Fagus Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-185203, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 85.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P778281.
  1 Tétel
 6. Pályázat - Logtron Kft. „f.a.”

  Megmunkáláshoz vegyes munkaeszközök, alkatrészek, alapanyagok, Salgó állvány, irányítástechnika

  Pályázat kezdete
  2017. 07. 10. | 12:33
  Pályázat vége
  2017. 07. 25. | 12:35
  Irányár
  9 600 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Pridentum Pro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-737621, székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 5.., levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 5..), mint a(z) Logtron Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0809025713 , székhely: 9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 6-8..) Győri Törvényszék 11.Fpk. 66/2016/8. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. június 22. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P789751
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2017. július 10. 12 óra 33 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2017. július 25. 12 óra 35 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 288 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vagyonelemekre meghatározott összegű „ajánlati biztosítékot” banki utalással kell teljesíteni, mely összegről szóló átutalási bizonylatot a pályázathoz kell csatolni, mely a pályázat megkezdésének a feltétele. Az ajánlati biztosíték összegét a Logtron Kft. "fa" MKB Banknál vezetett 10300002-10660721-49020017 számú számlaszámra kell utalni, a közlemény rovatban „Logtron Kft. fa ajánlati biztosíték” feltüntetésével.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésekor a közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „Logtron Kft. „fa” pályázati biztosíték. A biztosíték befizetése és a bizonylatának csatolása a pályázat érvényességének feltétele. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárhatja, és részére a megfizetett ajánlati biztosítékot visszautalja. Annak a pályázónak, akinek az ajánlata nem kerül elfogadásra, a pályázat eredményének kihirdetését követő 8 napon belül az összeg visszautalásra kerül.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Munkaeszközök, megmunkáláshoz szükséges szerszámok, BETA szerszámkocsik stb.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 9 600 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Szerszámok, csavarhúzók, BETA szerszámkocsi, salgó állványokányok,

  Típus:
  Műszaki cikk
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  100 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak az alábbi alábbi telephelyen tekinthetők meg: 1143 Budapest, Ezred utca 2., előzetesen egyeztetett időpontban.Időpontot az alábbi elérhetőségen lehet egyeztetni: Pridentum-Pro Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 5. Radics Mónika Telefon: 06-1-784-1252 Fax:06-1-784-2462 email:titkarsag@pridentumpro.hu

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a vételár teljes összegével rendelkezik, ezt ezen célra elkülönített és zárolt bankszámlán történő pénz rendelkezésre állását banki (fedezet) igazolással, az ajánlati biztosíték fenntartásának időtartamára (60 nap), vagy ügyvédi letétbe helyezéssel hitelt érdemlő módon igazolni kell, és a pályázathoz eredeti okiratként mellékelni szükséges.
  Be kell csatolni az ajánlattevő nyilatkozatát - a pályázat benyújtásától kezdődően a pályázatok bontásától számított 60 napig fennálló – az ajánlati kötöttség vállalásáról.
  Céges pályázók esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, cégszerű aláírást és a dátumot, a cég részéről megbízott személy adataival együtt. A vételár megfizetése egy összegben, a bankszámlán történő jóváírással tekintendő megfizetettnek, a vételárat a vételi jog megszerzéséről szóló felszámolói értesítést követő 15 munkanapon belül teljesíteni kell. Az elfogadott vételi ajánlatot tevő – amennyiben ajánlati kötöttsége alatt – ajánlatát visszavonja, illetőleg az adásvételi szerződést nem köti meg, vagy a kikötött vételárat az előírt határidőn belül nem fizeti meg, az ajánlati biztosíték összegét elveszti. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít.
  A meghirdetett eszközök értékesítésekor a legtöbbet ajánlott és a kiírási feltételeknek összességében megfelelő ajánlattevő köteles a vételárat egy összegben megfizetni, a szerződéskötés napján indított banki utalással, melynek befizetési bizonylatát csatolni szükséges. A befizetést az adós MKB Bank Zrt alábbi számlájára kell utalni: 10300002-10660721-49020017, közlemény rovatba írandó: Logtron Kft. "fa" munkaeszközök vételára. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a termék megvásárlója belföldi nyilvántartásba vett adóalany, úgy az ÁFA összeg számlázására az ÁFA tv. 142§. (1) bekezdésének g) pontja az irányadó. Amennyiben a termék megvásárlója magánszemély (nem adóalany), úgy az eladási ár ÁFÁ-val növelt, azaz a pályázat végén elfogadott és kihirdetésre került vételár + ÁFA-val együtt kell megfizetni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az eredményhirdetést követően a vételi jog megszerzéséről szóló felszámolói értesítést követő 15 munkanapon belül a pályázó köteles az adásvételi szerződéseket megkötni, melyet az eladó köteles elkészíttetni, és a pályázó az abban foglalt vételár utalásának eleget tenni. A vételárat a vételi jog megszerzéséről szóló értesítést követő legkésőbb 15. munkanapig kell teljesíteni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötését követő 3 napon belül a megvásárolt vagyonelemeket az eladó a vevőnek birtokba adja, majd a vevő 6 napon belül a vagyonelemek elszállításáról saját költségén gondoskodik. A felmerülő pályázati és szerződéskötéssel kapcsolatos egyéb költségek is a vevőt terhelik.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: a) nincs egyéb kötelezettségvállalás, b) egy összegben történik a vételár megfizetése, ezért a legmagasabb vételár az értékelés szempontja, amennyiben a pályázat az előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelel, c) az érvényes pályázatok azok, amelyek a pályázati kiírásban előírt valamennyi követelménynek együttesen eleget tesznek, az ajánlatban egyértelműen meg van jelölve a vételár, és a szükséges dokumentumok csatolásra kerül tek. Az érvényes pályázatok közül kerül kiválasztásra az eredményes pályázat, a kiválasztás módszere, hogy a legmagasabb ajánlati árat tartjuk a legkedvezőbbnek, ami akkor kerül elfogadásra, ha a pályázat tartalmi és formai követelményeknek a pályázati feltételek alapján megfelel. A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy megfelelő ajánlat hiányában az értékesítési eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyon használt állapotban, per- teher és igénymentesen, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerülnek értékesítésre. A pályázat beadása előtti megtekintés igény alapján biztosított. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a vételár teljes összegével rendelkezik, ezt ezen célra elkülönített és zárolt bankszámlán történő pénz rendelkezésre állását banki fedezetigazolással, vagy ügyvédi letétbe helyezéssel hitelt érdemlő módon igazolja, és a pályázathoz eredeti okiratban mellékeli. Be kell csatolni az ajánlattevő nyilatkozatát arról is, hogy - a pályázat benyújtásától kezdődően a pályázatok bontásától számított 60 napig fennállóan – ajánlati kötöttséget vállal. A teljes vételár kiegyenlítése a vagyonelemek birtokba adásának feltétele. Az elfogadott vételi ajánlatot tevő – amennyiben ajánlati kötöttsége alatt – ajánlatát visszavonja, illetőleg az adásvételi szerződést nem köti meg, vagy a kikötött vételárat az előírt határidőn belül részben vagy egészben nem fizeti meg, az ajánlati biztosíték összegét elveszti. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít. Az érvénytelen pályázatot benyújtók vagy az el nem fogadott vételi ajánlatot tevők ajánlati biztosítéka a pályázatok elbírálását követő nyolc (8) munkanapon belül visszautalásra kerül. A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámolónak. A pályázat eredményességének megállapítását követően az elővásárlási joggal rendelkezőnek bemutatásra kerül a nyertes ajánlat annak érdekében, hogy nyilatkozzon, kíván-e élni elővásárlási jogával. Az elővásárlási jogot gyakorlóra a hirdetményben pontosan megfogalmazott feltételek teljes körűen vonatkoznak, a pályázó cégszerű aláírását és dátumát. A Cstv. 49/A. § szerinti értékesítési pályázat esetén a számítógépes rendszer formai vizsgálatot végez arra nézve, hogy a pályázat határidőben érkezett-e. A mellékleteket szkennelt formában kell csatolni. A pályázati felhívásban meghatározott pályázatbontáskor az értékesítő megvizsgálja, hogy a pályázatok megfeleltek-e az értékesítési hirdetményben meghatározott feltételeknek, továbbá minden érvényes pályázatot értékel a részletes pályázati feltételekben meghatározott módon, különösen a 12. § (5) bekezdése szerinti szempontok szerint. A pályázatok értékeléséről szóló jegyzőkönyvet az értékesítő a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül köteles elkészíteni, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölteni az EÉR felületére. Ha a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti pályázati ártárgyalás feltételei fennállnak, akkor a pályázat nyertesének azonnali megállapítása helyett az EÉR felületet biztosít az ártárgyalás lebonyolítására, abban az esetben ha a legmagasabb és az ettől legfeljebb 10%-kal alacsonyabb árajánlatot adó pályázók online értesítést kapnak az újabb ártárgyalási fordulóról. Az online ártárgyalás időtartama 5 óra, a megtett ajánlatokat a rendszer rögzíti (naplózza) és archiválja. Az online ártárgyalást legkorábban a pályázatok értékeléséről szóló jegyzőkönyv feltöltését követő munkanapon, legkésőbb azonban a jegyzőkönyv feltöltését követő 5 munkanapon belül, 9 és 21 óra között kell megtartani. A vagyonelemekről a listát csatoljuk. Kapcsolattartás kizárólag az EÉR-en keresztül történik.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P789751/tetelek.pdf

  1 Tétel
 7. Árverés - ALT-GEO Kft. „f.a.”

  Citroen Jumper üzemképes tehergépkocsi, korának megfelelő állapotban.

  Árverés kezdete
  2017. 07. 08. | 17:45
  Árverés vége
  2017. 07. 24. | 17:45
  Becsérték
  260 000 Ft
  Kikiáltási ár
  260 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Pridentum Pro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-737621, székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 5.., levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 5..), mint a(z) ALT-GEO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-961036, székhely: 1074 Budapest, Dob utca 27.. 2. em. 1.) Fővárosi Törvényszék 10. Fpk.97/2016/16.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. június 22. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye:
  az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A789935)
  Az árverés kezdete:
  2017. július 8. 17 óra 45 perc
  Az árverés vége:
  2017. július 24. 17 óra 45 perc
  Kikiáltási ár (minimálár):
  260 000 forint.
  Licitlépcső:
  1 millió forintig:
  5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között:
  30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között:
  50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között:
  200 000 forint
  200 millió forint és afelett:
  500 000 forint

  Árverési előleg összege: 13 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A meghatározott összegű „árverési előleget” banki utalással kell teljesíteni, mely összegről szóló átutalási bizonylatot az árveréshez kell csatolni, mely az árverés megkezdésének a feltétele. Az árverési előleg összegét az ALT-GEO Kft "fa" MKB Banknál vezetett
  10300002-10639027-49020029 számú számlaszámra kell utalni, a közlemény rovatban „ALT-GEO Kft. fa. árverési előleg” feltüntetésével.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetése és a bizonylatának csatolása a licitálás feltétele. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárhatja. Annak az érvényes licitálónak, akinek az ajánlata nem kerül elfogadásra, a hirdetmény eredményének kihirdetését követő 8 napon belül az árverési előleg visszautalásra kerül.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  1. db. Tehergépkocsi, Rendszám: HGJ -376 Gyártmány: CITROEN Típus: JUMPER
  Gyártási év: 2000 , Alvázszám: VF7233G5215914621 okiratok rendelkezésre állnak, érvényes forgalmi engedély, diesel üzemeltetésű, km óraállás: 353.700, üzemképes.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 260 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üzemképes tehergépkocsi

  Típus:
  Jármű
  Gyártmány:
  Citroen Jumper
  Gyártási idő:
  2000.
  Állapot:
  Átlagos
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  1 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A gépjármű munkanapokon tekinthető meg az árverés kezdő időpontjáig,kizárólag előre egyeztetett időpontban.Időpont egyeztetéshez kapcsolatfelvétel Radics Mónikánál, Pridentum-Pro Kft. 1123 Budapest Alkotás u. 5. alatt, ill. Tel: 06-1-784-1252 számon van lehetőség.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A kikiáltási ár nettó összegre vonatkozik, a meghirdetett eszközök árverezése esetén a legtöbbet ajánlott és a kiírási feltételeknek megfelelő licitáló köteles a vételárat egy összegben megfizetni, a szerződéskötés napján indított banki utalással, melynek befizetési bizonylatát csatolni szükséges. A befizetést az adós MKB Bank Zrt. 10300002-10639027-49020029 sz. pénzforgalmi számlájára kell utalni, közlemény rovatba írandó: "ALT-GEO Kft. fa. Citroen gépkocsi vételára". Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a termék megvásárlója belföldi nyilvántartásba vett adóalany, úgy az ÁFA összeg számlázására az ÁFA tv. 142§. (1) bekezdésének g) pontja az irányadó. Amennyiben a termék megvásárlója magánszemély (nem adóalany), úgy az eladási ár ÁFÁ-val növelt, azaz a licit végén elfogadott és kihirdetésre került vételár + ÁFA-val együtt kell a megkötött szerződés szerint megfizetni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A felszámoló a szerződést a nyertes licitálóval az árverés végleges eredményének megállapítását követően 8 napon belül köti meg. Az EÉR-rendszer által előírt díjat, és az átírással kapcsolatosan felmerülő egyéb költségeket a vevő köteles viselni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A gépkocsi a szerződéskötés után, az EÉR- rendszeren történő kihirdetést követő naptól a szükséges okmányokkal együtt birtokba vehető.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyonelem használt állapotban, per- teher és igénymentesen, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerül értékesítésre. A pályázat beadása előtti megtekintés igény alapján biztosított. A licitáló az EÉR rendszerben történő regisztrációt követően megadja a licitáló nevét, adatait. Céges pályázó esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, meghatalmazott esetén a meghatalmazóra szóló magánokiratot is fel kell tölteni. Csatolni kell az ajánlati biztosíték megfizetésének banki bizonylatát és a licitáló nyilatkozatát arról, hogy a vételár teljes összegével a bankszámláján rendelkezik.
  Az értékesítő a licitáló csatolt adatait ellenőrzi, hamis vagy érvénytelen adatok megadása esetén a licitáló ez eljárásból kizárható. A licitnapló és az adatok ellenőrzése után kerül az eredmény kihirdetésre. A teljes vételár kiegyenlítése a vagyonelemek birtokba adásának feltétele. Amennyiben a nyertes licitáló az adásvételi szerződést nem köti meg, vagy a vételárat az előírt határidőn belül nem fizeti meg, az ajánlati biztosíték összegét elveszti. Az ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít. A nem nyertes licitálónak az ajánlati biztosítéka a hirdetmény elbírálását követő nyolc (8) munkanapon belül visszautalásra kerül. A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási joggal rendelkezőkről, ellenkező esetben az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékot a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban kell a felszámolónak bejelenteni. A mellékleteket szkennelt formában kell csatolni. A licitnapló alapján a pályázatok értékelésre kerülnek.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A789935/tetelek.pdf

  1 Tétel