1. Pályázat - AluWork Kft.„f.a.”

  Renault Clio tehergépkocsi

  Pályázat kezdete
  2018. 07. 06. | 08:01
  Pályázat vége
  2018. 07. 24. | 08:01
  Becsérték
  211 400 Ft
  Minimálár
  211 400 Ft

  P?ly?zati Hirdetm?ny

  A(z) Miteusz Kft. (c?gjegyz?ksz?m: 01-09-197689, sz?khely: 1092 Budapest, Ferenc k?r?t 40. 2 em. 16, levelez?si c?m: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 157), mint a(z) AluWork Kft. ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m: 20-09-070317, sz?khely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 70. C ?p.) Zalaegerszegi T?rv?nysz?k 3. Fpk. 86/2017.. sz. v?gz?se ?ltal kijel?lt felsz?mol?ja, a C?gk?zl?nyben 2018. j?nius 21. napj?n meghirdetett p?ly?zati felh?v?snak megfelel?en

  nyilv?nos p?ly?zati felh?v?s


  ?tj?n, az al?bbi felt?telekkel ?rt?kes?ti az ad?s ing?s?g?t.

  A p?ly?zat adatai:
  A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P1047734
  A p?ly?zatok beny?jt?s?nak kezd? id?pontja:
  2018. j?lius 6. 08 ?ra 01 perc
  A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?rideje:
  2018. j?lius 24. 08 ?ra 01 perc

  Aj?nlati biztos?t?k ?sszege: 10?570 forint.

  Aj?nlati biztos?t?k form?ja, megfizet?s?nek m?dja ?s hat?rideje: A p?ly?zaton val? r?szv?tel felt?tele a fent meghat?rozott ?sszeg? b?natp?nz befizet?se ad?s c?g Raiffeisen Bank-n?l vezetett 12072507-01634120-00100000. sz?m? banksz?ml?j?ra (k?zlem?ny rovatban k?rj?k felt?ntetni: b?natp?nz), legk?s?bb a p?ly?zat beny?jt?s?nak hat?ridej?ig ?s ennek igazol?sa (felt?lt?se) a p?ly?zat beny?jt?sakor az E?R-ben. A p?ly?zat felt?tele, hogy a b?natp?nz a megadott banksz?mlasz?mra j?v??r?sra ker?lj?n p?ly?zat hat?ridej?ig.

  Az aj?nlati biztos?t?kkal kapcsolatos egy?b k?zlem?ny: Az ?tutal?sr?l sz?l? bizonylatot a p?ly?zati anyaghoz csatolni kell. A p?ly?zati aj?nlat ?rv?nyess?g?nek felt?tele az aj?nlati biztos?t?k megfizet?se. Ha a p?ly?zati elj?r?s eredm?nyes, az aj?nlati biztos?t?k a nyertes p?ly?z?n?l a v?tel?rba besz?m?t, m?g a t?bbi p?ly?z?n?l az aj?nlati biztos?t?k teljes ?sszege a p?ly?zat eredm?nyhirdet?s?t?l sz?m?tott 8 munkanapon bel?l visszaj?r.

  A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak):

  LHL-700 frsz.-? Renault Clio t?pus? teherg?pkocsi (alv.sz.: VF1SB8M0540493495, m.sz.: K9K1740D102964, gy.?ve: 2008., diesel, m?szaki ?rv.: 2018.10.20-ig., futott km: 163145, feh?r, forg. kivonva, 1461cm3, 47kw, 2 szem?lyes, rendsz?ma bevonva)

  A vagyont?rgy gyorsan roml? / k?l?nleges kezel?st ig?nyl? / csek?ly ?rt?k?: nem.

  A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) becs?rt?ke ?sszesen: 211?400 forint.

  A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) minim?l?ra ?sszesen: 211?400 forint.


  1. t?tel: A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) megnevez?se: Renault Clio

  T?pus:
  J?rm?
  Tehermentes:
  igen
  Mennyis?ge:
  1 db

  Az ing?s?g megtekinthet?s?g?nek helye, ideje, egy?b k?zlem?ny: Az aut? P?cs-K?k?nypuszt?n tekinthet? meg, felsz?mol? munkat?rs?val t?rt?n? el?zetes egyeztet?st k?vet?en (tel: 30/660-1654) 2018.07.17-?n 10 ?s 11 ?ra k?z?tt.

  R?szletfizet?si lehet?s?g: nincs

  A szerz?d?sk?t?s hat?rideje: A p?ly?zatok ?rt?kel?s?t?l sz?m?tott 15 napon bel?l ker?l sor az ad?sv?teli-szerz?d?s megk?t?s?re.

  A vagyont?rgy elsz?ll?t?s?nak, ?tv?tel?nek m?dja, hat?rideje: Vev? gondoskodik a teljes v?tel?r megfizet?s?t k?vet? 15 napon bel?l az ing? birtokbav?tel?r?l (P?cs telep?l?sen), illetve elsz?ll?t?s?r?l saj?t k?lts?g?n.

  17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti r?szletes felt?telek: A meghirdetett ir?ny?r nett? ?r. Minim?l ?r a becs?rt?kkel megegyez? m?rt?k?, annak 100%-?ban ker?lt meghat?roz?sra. Jelen hirdet?s a meghirdetett aut? els? ?rt?kes?t?si hirdetm?nye. Tekintettel arra, hogy a hitelez?k v?lasztm?nyt, illetve k?pvisel?t nem hoztak l?tre/b?ztak meg az elj?r?s alatt, illetve mivel a meghirdetett ing? tehermentes, ez?rt a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. ? (2). bek. szerinti ?rtes?t?s kik?ld?s?re nem ker?lt sor. Felsz?mol? a hirdet?s tervezet?t a honlapj?n k?zz?tette.Ad?alany vev? eset?n az ?rt?kes?t?se a 2007. ?vi CXXVII. ?fa t?rv?ny 142.? szerint a ford?tott ad?z?s al? tartozik, ahol az ad? megfizet?s?re a vev? ad?alany k?telezett. Mag?nszem?ly vev? eset?n a meghirdetett ing?k ?rt?kes?t?s?t a mindenkori ?fa t?rv?ny szerinti ad?m?rt?k terheli. Felsz?mol?biztos t?j?koztatja az ?rdekl?d?ket, hogy nyertes p?ly?z? a teljes v?tel?r megfizet?s?n fel?l a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.? (1) b) pontja szerint a nett? v?tel?r 1%-?t, mint jutal?kot k?teles megfizetni az E?R m?k?dtet?je r?sz?re. Az Elad?val szembeni hitelez?i k?vetel?sek v?tel?rba t?rt?n? besz?m?t?s?ra nincs lehet?s?g. A felsz?mol? az ?rt?kes?t?ssel kapcsolatban a Aluwork Kft. "f.a." hirdetm?ny alapj?n az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren kereszt?l, elektronikus ?ton k?ri a p?ly?zatok beny?jt?s?t. Az aj?nlatoknak tartalmazniuk kell: - a p?ly?z? nev?t, sz?khely?t, - hat?lyos c?gkivonat?t, - telefonsz?m?t, - a c?gjegyz?sre jogosult vezet? tiszts?gvisel?(k) al??r?si c?mp?ld?ny?t, - a megaj?nlott nett? v?tel?rat, - valamint a k?vetkez? nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arr?l, hogy az aj?nlattev? 60 napos aj?nlati k?t?tts?get v?llal, - nyilatkozat arr?l, hogy a tenderf?zetben meghat?rozott tartalommal ad?s-v?teli szerz?d?st k?t az ?rt?kel?si jegyz?k?nyv E?R-be t?rt?n? felt?lt?s?t k?vet? 30 napon bel?l, - nyilatkozatot a kell?kszavatoss?g, garanci?lis ig?ny ?rv?nyes?t?s?nek kiz?r?s?r?l - nyilatkozatot arr?l, hogy vele szemben nem ?llnak fenn a Cstv. 49. ? (3) ?s (3b) bekezd?s?ben meghat?rozott kiz?r? felt?telek - nyilatkozat, hogy sikertelen p?ly?zat eset?n, milyen banksz?mlasz?mra v?rja a b?natp?nzt visszautalni, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen kereszt?l t?rt?n? ?rtes?t?st, amennyiben igen, azt milyen e-mail c?mre k?ri. Az aj?nlatok ?rt?kel?s?re a beny?jt?si hat?rid?t k?vet? 8 napon bel?l ker?l sor. A Cstv.49/A ? (4) bekezd?se ?rtelm?ben t?bb megfelel?, k?zel azonos ?rt?k? (a v?tel?r vonatkoz?s?ban legfeljebb 10 %-kal elt?r?) aj?nlat eset?n ?rt?rgyal?sra ker?l sor az E?R rendszer?nek ig?nybev?tel?vel. A rendszer ?zenettel t?j?koztatja az ?rt?rgyal?sra megh?vott p?ly?z?kat az ?rt?rgyal?s fordul?j?nak kezd? ?s z?r? id?pontj?r?l. A Ki?r? fenntartja mag?nak a jogot, hogy a p?ly?zatokat nem megfelel? v?tel?raj?nlatok eset?n eredm?nytelennek nyilv?n?tsa ?s lez?rja. A felsz?mol? felh?vja a jogszab?ly vagy szerz?d?s alapj?n el?v?s?rl?si jogosultak figyelm?t, hogy az el?v?s?rl?si joguk gyakorl?s?ra ir?nyul? esetleges sz?nd?kukat a p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?ridej?ig a felsz?mol?nak ?r?sban jelents?k be, az el?v?s?rl?si jogukat a Cstv. 49/C. ? (3) bekezd?se szerint a nyilv?nos ?rt?kes?t?sen, vagy azt k?vet?en a felsz?mol? felh?v?s?ra gyakorolhatj?k oly m?don, hogy a v?glegesen kialakult v?tel?r ismeret?ben nyilatkoznak v?teli sz?nd?kukr?l.

  A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett tender f?zet az al?bbi linken ?rhet? el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1047734/tetelek.pdf

  A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett r?szletes tender f?zet megv?s?rolhat? az al?bbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P1047734#tenderfuzet

  1 Tétel
 2. Pályázat - Konimor Kft.„f.a.”

  Opel Combo típusú tgk.

  Pályázat kezdete
  2018. 07. 06. | 08:01
  Pályázat vége
  2018. 07. 24. | 08:01
  Becsérték
  210 000 Ft
  Minimálár
  210 000 Ft

  P?ly?zati Hirdetm?ny

  A(z) Miteusz Kft. (c?gjegyz?ksz?m: 01-09-197689, sz?khely: 1092 Budapest, Ferenc k?r?t 40. 2 em. 16, levelez?si c?m: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 157), mint a(z) Konimor Kft. ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m: 07-09-014059, sz?khely: 2459 R?calm?s, T?th ?rp?d utca 36.) Sz?kesfeh?rv?ri T?rv?nysz?k 7. Fpk. 307/2017. sz. v?gz?se ?ltal kijel?lt felsz?mol?ja, a C?gk?zl?nyben 2018. j?nius 21. napj?n meghirdetett p?ly?zati felh?v?snak megfelel?en

  nyilv?nos p?ly?zati felh?v?s


  ?tj?n, az al?bbi felt?telekkel ?rt?kes?ti az ad?s ing?s?g?t.

  A p?ly?zat adatai:
  A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P1048090
  A p?ly?zatok beny?jt?s?nak kezd? id?pontja:
  2018. j?lius 6. 08 ?ra 01 perc
  A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?rideje:
  2018. j?lius 24. 08 ?ra 01 perc

  Aj?nlati biztos?t?k ?sszege: 10?500 forint.

  Aj?nlati biztos?t?k form?ja, megfizet?s?nek m?dja ?s hat?rideje: A p?ly?zaton val? r?szv?tel felt?tele a fent meghat?rozott ?sszeg? b?natp?nz befizet?se ad?s c?g Raiffeisen Bank-n?l vezetett 12072507-01641454-00100002. sz?m? banksz?ml?j?ra (k?zlem?ny rovatban k?rj?k felt?ntetni: b?natp?nz), legk?s?bb a p?ly?zat beny?jt?s?nak hat?ridej?ig ?s ennek igazol?sa (felt?lt?se) a p?ly?zat beny?jt?sakor az E?R-ben. A p?ly?zat felt?tele, hogy a b?natp?nz a megadott banksz?mlasz?mra j?v??r?sra ker?lj?n p?ly?zat hat?ridej?ig.

  Az aj?nlati biztos?t?kkal kapcsolatos egy?b k?zlem?ny: Az ?tutal?sr?l sz?l? bizonylatot a p?ly?zati anyaghoz csatolni kell. A p?ly?zati aj?nlat ?rv?nyess?g?nek felt?tele az aj?nlati biztos?t?k megfizet?se. Ha a p?ly?zati elj?r?s eredm?nyes, az aj?nlati biztos?t?k a nyertes p?ly?z?n?l a v?tel?rba besz?m?t, m?g a t?bbi p?ly?z?n?l az aj?nlati biztos?t?k teljes ?sszege a p?ly?zat eredm?nyhirdet?s?t?l sz?m?tott 8 munkanapon bel?l visszaj?r.

  A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak):

  KDV-347 frsz.-? Opel Combo t?pus? tgk. (futott km: 152179, alv. sz?ma: W0L0XCF2563037362, motorsz.: Z13DT1120071, feh?r sz?n?, gy. ?ve: 2006., m?szaki lej?rt, forg.kivonva, 1248cm3, 51kw, 2 szem?lyes)

  A vagyont?rgy gyorsan roml? / k?l?nleges kezel?st ig?nyl? / csek?ly ?rt?k?: nem.

  A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) becs?rt?ke ?sszesen: 210?000 forint.

  A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) minim?l?ra ?sszesen: 210?000 forint.


  1. t?tel: A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) megnevez?se: Opel Combo

  T?pus:
  J?rm?
  Tehermentes:
  igen
  Mennyis?ge:
  1 db

  Az ing?s?g megtekinthet?s?g?nek helye, ideje, egy?b k?zlem?ny: Az aut? Daruszentmikl?s?n tekinthet? meg, felsz?mol? munkat?rs?val t?rt?n? el?zetes egyeztet?st k?vet?en (tel: 30/660-1654) 2018.07.16-?n 13 ?s 14 ?ra k?z?tt.

  V?tel?r megfizet?s?nek m?dja, hat?rideje: A teljes v?tel?r megfizet?se banki ?tutal?ssal t?rt?nik a szerz?d?sk?t?st k?vet? 15 napon bel?l, r?szletfizet?si lehet?s?g nincs.

  R?szletfizet?si lehet?s?g: nincs

  A szerz?d?sk?t?s hat?rideje: A p?ly?zatok ?rt?kel?s?t?l sz?m?tott 15 napon bel?l ker?l sor az ad?sv?teli-szerz?d?s megk?t?s?re.

  17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti r?szletes felt?telek: A meghirdetett ir?ny?r nett? ?r. Minim?l ?r a becs?rt?kkel megegyez? m?rt?k?, annak 100%-?ban ker?lt meghat?roz?sra. Jelen hirdet?s a meghirdetett aut? els? ?rt?kes?t?si hirdetm?nye. Felsz?mol? a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. ? (2). bek. szerinti ?rtes?t?st kik?ldte. Felsz?mol? a hirdet?s tervezet?t a honlapj?n k?zz?tette. Ad?alany vev? eset?n az ?rt?kes?t?se a 2007. ?vi CXXVII. ?fa t?rv?ny 142.? szerint a ford?tott ad?z?s al? tartozik, ahol az ad? megfizet?s?re a vev? ad?alany k?telezett. Mag?nszem?ly vev? eset?n a meghirdetett ing?k ?rt?kes?t?s?t a mindenkori ?fa t?rv?ny szerinti ad?m?rt?k terheli. Felsz?mol?biztos t?j?koztatja az ?rdekl?d?ket, hogy nyertes p?ly?z? a teljes v?tel?r megfizet?s?n fel?l a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.? (1) b) pontja szerint a nett? v?tel?r 1%-?t, mint jutal?kot k?teles megfizetni az E?R m?k?dtet?je r?sz?re. Az Elad?val szembeni hitelez?i k?vetel?sek v?tel?rba t?rt?n? besz?m?t?s?ra nincs lehet?s?g. A felsz?mol? az ?rt?kes?t?ssel kapcsolatban a Konimor Kft. "f.a." hirdetm?ny alapj?n az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren kereszt?l, elektronikus ?ton k?ri a p?ly?zatok beny?jt?s?t. Az aj?nlatoknak tartalmazniuk kell: - a p?ly?z? nev?t, sz?khely?t, - hat?lyos c?gkivonat?t, - telefonsz?m?t, - a c?gjegyz?sre jogosult vezet? tiszts?gvisel?(k) al??r?si c?mp?ld?ny?t, - a megaj?nlott nett? v?tel?rat, - valamint a k?vetkez? nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arr?l, hogy az aj?nlattev? 60 napos aj?nlati k?t?tts?get v?llal, - nyilatkozat arr?l, hogy a tenderf?zetben meghat?rozott tartalommal ad?s-v?teli szerz?d?st k?t az ?rt?kel?si jegyz?k?nyv E?R-be t?rt?n? felt?lt?s?t k?vet? 30 napon bel?l, - nyilatkozatot a kell?kszavatoss?g, garanci?lis ig?ny ?rv?nyes?t?s?nek kiz?r?s?r?l - nyilatkozatot arr?l, hogy vele szemben nem ?llnak fenn a Cstv. 49. ? (3) ?s (3b) bekezd?s?ben meghat?rozott kiz?r? felt?telek - nyilatkozat, hogy sikertelen p?ly?zat eset?n, milyen banksz?mlasz?mra v?rja a b?natp?nzt visszautalni, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen kereszt?l t?rt?n? ?rtes?t?st, amennyiben igen, azt milyen e-mail c?mre k?ri. Az aj?nlatok ?rt?kel?s?re a beny?jt?si hat?rid?t k?vet? 8 napon bel?l ker?l sor. A Cstv.49/A ? (4) bekezd?se ?rtelm?ben t?bb megfelel?, k?zel azonos ?rt?k? (a v?tel?r vonatkoz?s?ban legfeljebb 10 %-kal elt?r?) aj?nlat eset?n ?rt?rgyal?sra ker?l sor az E?R rendszer?nek ig?nybev?tel?vel. A rendszer ?zenettel t?j?koztatja az ?rt?rgyal?sra megh?vott p?ly?z?kat az ?rt?rgyal?s fordul?j?nak kezd? ?s z?r? id?pontj?r?l. A Ki?r? fenntartja mag?nak a jogot, hogy a p?ly?zatokat nem megfelel? v?tel?raj?nlatok eset?n eredm?nytelennek nyilv?n?tsa ?s lez?rja. A felsz?mol? felh?vja a jogszab?ly vagy szerz?d?s alapj?n el?v?s?rl?si jogosultak figyelm?t, hogy az el?v?s?rl?si joguk gyakorl?s?ra ir?nyul? esetleges sz?nd?kukat a p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?ridej?ig a felsz?mol?nak ?r?sban jelents?k be, az el?v?s?rl?si jogukat a Cstv. 49/C. ? (3) bekezd?se szerint a nyilv?nos ?rt?kes?t?sen, vagy azt k?vet?en a felsz?mol? felh?v?s?ra gyakorolhatj?k oly m?don, hogy a v?glegesen kialakult v?tel?r ismeret?ben nyilatkoznak v?teli sz?nd?kukr?l.

  A felsz?mol? hirdetm?nnyel kapcsolatos egy?b k?zlem?nye: Vev? gondoskodik a teljes v?tel?r megfizet?s?t k?vet? 15 napon bel?l az ing? birtokbav?tel?r?l (Daruszentmikl?s), illetve elsz?ll?t?s?r?l saj?t k?lts?g?n.

  A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett tender f?zet az al?bbi linken ?rhet? el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1048090/tetelek.pdf

  A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett r?szletes tender f?zet megv?s?rolhat? az al?bbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P1048090#tenderfuzet

  1 Tétel
 3. Pályázat - Water-Fer Kft„f.a.”

  Gépipari eszközök

  Pályázat kezdete
  2018. 06. 22. | 12:00
  Pályázat vége
  2018. 07. 09. | 12:00
  Becsérték
  2 962 200 Ft
  Minimálár
  2 962 200 Ft

  P?ly?zati Hirdetm?ny

  A(z) Portfoli? Kft. (c?gjegyz?ksz?m: 14 09 000928, sz?khely: 7400 Kaposv?r, Vir?gf?rt utca 21., levelez?si c?m: 7400 Kaposv?r, Vir?gf?rt utca 21.), mint a(z) Water-Fer Kft ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m: 01-09-275695, sz?khely: 1076 Budapest, Garai utca 16. fszt em. 4) Szeksz?rdi T?rv?nysz?k 11.Fpk.57/2016/5. sz. v?gz?se ?ltal kijel?lt felsz?mol?ja, a C?gk?zl?nyben 2018. j?nius 7. napj?n meghirdetett p?ly?zati felh?v?snak megfelel?en

  nyilv?nos p?ly?zati felh?v?s


  ?tj?n, az al?bbi felt?telekkel ?rt?kes?ti az ad?s ing?s?g?t.

  A p?ly?zat adatai:
  A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P1034030
  A p?ly?zatok beny?jt?s?nak kezd? id?pontja:
  2018. j?nius 22. 12 ?ra 00 perc
  A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?rideje:
  2018. j?lius 9. 12 ?ra 00 perc

  Aj?nlati biztos?t?k ?sszege: 148?110 forint.

  Aj?nlati biztos?t?k form?ja, megfizet?s?nek m?dja ?s hat?rideje: A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?ridej?ig a kik?t?tt b?natp?nzt, Dr. G?losi Vera ?gyv?d Unicredit Bank Zrt-n?l vezetett 10918001-00000061-53350018 sz?m? let?ti sz?ml?j?ra kell befizetni.

  Az aj?nlati biztos?t?kkal kapcsolatos egy?b k?zlem?ny: Az ?tutal?si bizonylat a beny?jtott p?ly?zathoz mell?kelend?! A befizetend? b?natp?nz (aj?nlati biztos?t?k) a nyertes p?ly?z?n?l a v?tel?rba besz?m?t, a t?bbi p?ly?z?nak az eredm?nyhirdet?st?l sz?m?tott 8 munkanapon bel?l visszafizet?sre ker?l. Az aj?nlati biztos?t?kot a nyertes p?ly?z? akkor vesztheti el, ha ?rdekk?r?ben felmer?l? okb?l a szerz?d?s nem j?n l?tre, vagy a v?tel?rat az el??rt hat?rid?ben nem fizeti meg.

  A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak):

  1., HTUBN8 F?r?szszalag-hegeszt? g?p, 2012-es ?vj?rat Megjegyz?s: K?zepes teljes?tm?ny? berendez?s tartoz?kaival, 4db f?mipari f?r?sz szalaggal (els? ?rt?kes?t?si k?s?rlet) Becs?rt?k: 779.700,- Ft
  2., HTPP600F Univerz?lis szersz?m?lez?, 2012-es ?vj?rat Megjegyz?s: K?sz?r?g?p tartoz?kaival (els? ?rt?kes?t?si k?s?rlet) Becs?rt?k: 892.500,- Ft
  3., HTP11 Univerz?lis szersz?m?lez?, 2012-es ?vj?rat Megjegyz?s: K?sz?r?g?p hi?nyos tartoz?kokkal (els? ?rt?kes?t?si k?s?rlet) Becs?rt?k: 360.000,- Ft
  4., F?r?szt?rcsa-?lez? g?p, 2012-es ?vj?rat Megjegyz?s: Komplett, tartoz?kaival (els? ?rt?kes?t?si k?s?rlet) Becs?rt?k: 930.000,- Ft

  A felsz?mol? nyilatkozik, hogy a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. ? (2) bekezd?se szerinti ?rtes?t?s megt?rt?nt. A minim?l?r meg?llap?t?sa a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. ? (2) pontja szerint t?rt?nt, melyet a Korm. rendelet (2a) bekezd?s?ben megjel?lt szem?lyek ?r?sban nem elleneztek.

  A p?ly?zatban szerepl? vagyonelemek minim?l?ra:

  1. vagyont?rgy: 779.700 Ft, a becs?rt?k 100%-a
  2. vagyont?rgy: 892.500 Ft, a becs?rt?k 100%-a
  3. vagyont?rgy: 360.000 Ft, a becs?rt?k 100%-a
  4. vagyont?rgy: 930.000 Ft, a becs?rt?k 100%-a

  A vagyont?rgy gyorsan roml? / k?l?nleges kezel?st ig?nyl? / csek?ly ?rt?k?: nem.

  A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) becs?rt?ke ?sszesen: 2?962?200 forint.

  A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) minim?l?ra ?sszesen: 2?962?200 forint.


  1. t?tel: A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) megnevez?se: G?pipari eszk?z?k

  T?pus:
  Ipari g?p
  Tehermentes:
  nem z?logjog, v?grehajt?si jog
  Mennyis?ge:
  4 db
  Becs?rt?k:
  2?962?200 forint

  Az ing?s?g megtekinthet?s?g?nek helye, ideje, egy?b k?zlem?ny: Megtekint?s a p?ly?zat beny?jt?sa el?tt, Koncz ?d?m felsz?mol?biztosn?l a +36-20-472-5618-as mobilsz?mon, illetve az E?R fel?let?n egyeztetett id?pontban lehets?ges.

  V?tel?r megfizet?s?nek m?dja, hat?rideje: A v?tel?r teljes ?sszeg?t Dr. G?losi Vera ?gyv?d Unicredit Bank Zrt-n?l vezetett 10918001-00000061-53350018 sz?m? let?ti sz?ml?j?ra kell ?tutalni, legk?s?bb ad?s-v?teli szerz?d?s megk?t?se napj?ig.

  R?szletfizet?si lehet?s?g: nincs

  A szerz?d?sk?t?s hat?rideje: A nyertes p?ly?z?val a szerz?d?st az eredm?nyhirdet?st?l sz?m?tott 15 munkanapon bel?l k?ti meg a felsz?mol? a r?szletes p?ly?zati ki?r?sban foglaltak szerint. A birtokba ad?sra kiz?r?lag a teljes v?tel?r kifizet?s?nek id?pontja ut?n ker?lhet sor.

  A vagyont?rgy elsz?ll?t?s?nak, ?tv?tel?nek m?dja, hat?rideje: A vagyont?rgyak elsz?ll?t?s?r?l a vev? maga gondoskodik saj?t k?lts?g?re. Az ?tv?tel helysz?ne Bonyh?d.

  17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti r?szletes felt?telek: Az ?r?sos aj?nlat az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l, elektronikusan ny?jthat? be. A p?ly?zatnak tartalmaznia kell a p?ly?z? f?bb adatainak bemutat?s?t, t?rsas?g eset?n 30 napn?l nem r?gebbi c?gkivonat?t, a megaj?nlott t?teles v?tel?rat az ?FA megjel?l?s?vel, a p?nz?gyi biztos?t?kokat ?s a fizet?si hat?rid?t (ami nem lehet hosszabb 60 napn?l a p?ly?zatbead?s id?pontj?t?l sz?m?tva), valamint a b?natp?nz befizet?s?nek igazol?s?t. A p?ly?zatnak tartalmaznia kell tov?bb? azt a nyilatkozatot, mely szerint a p?ly?z? a r?szletes p?ly?zati ki?r?sban foglaltakat megismerte ?s elfogadja. A p?ly?zatban legal?bb 60 nap aj?nlati k?t?tts?get kell v?llalni. A p?ly?zat nyertese kiz?r?lag a megaj?nlott v?tel?r nagys?ga alapj?n ker?l kiv?laszt?sra. A p?ly?zati elj?r?sb?l kiz?r?sra ker?l az ?rt?kes?t?sb?l jogszab?ly alapj?n kiz?rt szem?ly vagy szervezet.

  A felsz?mol? hirdetm?nnyel kapcsolatos egy?b k?zlem?nye: Az ing?s?gokra kiz?r?lag egy?ttes aj?nlat ny?jthat? be, nett? ?r+?FA megjel?l?s?vel. A megadott ir?ny?r nett? ?r, melyet 27% ?FA terhel.
  Az el?v?s?rl?sra jogosultak jogaikat a p?ly?zat keretein bel?l gyakorolhatj?k. A felsz?mol? a p?ly?zat ki?r?sakor nem tud el?v?s?rl?sra jogosultakr?l, ?gy k?ri azok p?ly?zat beny?jt?s?nak hat?rideje el?tti bejelentkez?s?t. A bejelent?s elmarad?sa eset?n a felsz?mol? ?gy tekinti, hogy az el?v?s?rl?si jogosultak el?v?s?rl?si jogukkal ?lni nem k?v?nnak, az aj?nlatok k?zl?s?t nem k?rik.?
  A bejelentkezett el?v?s?rl?sra jogosultak fel? a felsz?mol? ? az elektronikus ?rt?kes?t?s ?rv?nyess?g?nek ?s eredm?nyess?g?nek meg?llap?t?s?t k?vet?en ? a nyertes aj?nlatot bemutatja az ?ket megillet? sorrendben, annak ?rdek?ben, hogy nyilatkozzanak: k?v?nnak-e ?lni el?v?s?rl?si jogukkal. Az el?v?s?rl?sra jogosult 10 napon bel?l nyilatkozhat joga gyakorl?s?nak sz?nd?k?r?l.
  A felsz?mol? a p?ly?zatot megfelel? aj?nlat hi?ny?ban eredm?nytelennek nyilv?n?thatja.

  A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett tender f?zet az al?bbi linken ?rhet? el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1034030/tetelek.pdf

  1 Tétel
 4. Pályázat - Water-Fer Kft„f.a.”

  Nyomdaipari eszközök

  Pályázat kezdete
  2018. 06. 22. | 12:00
  Pályázat vége
  2018. 07. 09. | 12:00
  Becsérték
  2 330 000 Ft
  Minimálár
  1 631 000 Ft

  P?ly?zati Hirdetm?ny

  A(z) Portfoli? Kft. (c?gjegyz?ksz?m: 14 09 000928, sz?khely: 7400 Kaposv?r, Vir?gf?rt utca 21., levelez?si c?m: 7400 Kaposv?r, Vir?gf?rt utca 21.), mint a(z) Water-Fer Kft ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m: 01-09-275695, sz?khely: 1076 Budapest, Garai utca 16. fszt em. 4) Szeksz?rdi T?rv?nysz?k 11.Fpk.57/2016/5. sz. v?gz?se ?ltal kijel?lt felsz?mol?ja, a C?gk?zl?nyben 2018. j?nius 7. napj?n meghirdetett p?ly?zati felh?v?snak megfelel?en

  nyilv?nos p?ly?zati felh?v?s


  ?tj?n, az al?bbi felt?telekkel ?rt?kes?ti az ad?s ing?s?g?t.

  A p?ly?zat adatai:
  A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P1033820
  A p?ly?zatok beny?jt?s?nak kezd? id?pontja:
  2018. j?nius 22. 12 ?ra 00 perc
  A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?rideje:
  2018. j?lius 9. 12 ?ra 00 perc

  Aj?nlati biztos?t?k ?sszege: 116?500 forint.

  Aj?nlati biztos?t?k form?ja, megfizet?s?nek m?dja ?s hat?rideje: A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?ridej?ig a kik?t?tt b?natp?nzt, Dr. G?losi Vera ?gyv?d Unicredit Bank Zrt-n?l vezetett 10918001-00000061-53350018 sz?m? let?ti sz?ml?j?ra kell befizetni.

  Az aj?nlati biztos?t?kkal kapcsolatos egy?b k?zlem?ny: Az ?tutal?si bizonylat a beny?jtott p?ly?zathoz mell?kelend?! A befizetend? b?natp?nz (aj?nlati biztos?t?k) a nyertes p?ly?z?n?l a v?tel?rba besz?m?t, a t?bbi p?ly?z?nak az eredm?nyhirdet?st?l sz?m?tott 8 munkanapon bel?l visszafizet?sre ker?l. Az aj?nlati biztos?t?kot a nyertes p?ly?z? akkor vesztheti el, ha ?rdekk?r?ben felmer?l? okb?l a szerz?d?s nem j?n l?tre, vagy a v?tel?rat az el??rt hat?rid?ben nem fizeti meg.

  A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak):

  1., Roland SP-540i v?g?-nyomtat? berendez?s 2012-es ?vj?rat
  Megjegyz?s: nyomtat?fej cser?re szorul
  (m?sodik ?rt?kes?t?si k?s?rlet) Becs?rt?k: 1.290.000,- Ft
  2., RollLam E140 W lamin?l?g?p, 2012-es ?vj?rat
  Megjegyz?s: fels? henger ferde, a f?li?t gy?ri
  (m?sodik ?rt?kes?t?si k?s?rlet) Becs?rt?k: 500.000,- Ft
  3., HP Officejet 7000 nyomtat? 2012-es ?vj?rat
  (m?sodik ?rt?kes?t?si k?s?rlet) Becs?rt?k: 20.000,- Ft
  4., Evolution 2,1m asztali v?g?, darabol? ?s tartoz?kai, 2012-es ?vj?rat
  (m?sodik ?rt?kes?t?si k?s?rlet) Becs?rt?k: 120.000,- Ft
  5., Roland GX400 v?g? g?p, 2012-es ?vj?rat
  (m?sodik ?rt?kes?t?si k?s?rlet) Becs?rt?k: 400.000,- Ft

  A felsz?mol? nyilatkozik hogy a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. ? (2) bekezd?se szerinti ?rtes?t?s megt?rt?nt. A minim?l?r cs?kkent?se a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. ? (2a) pontja szerint t?rt?nt, melyet a Korm. rendelet (2a) bekezd?s?ben megjel?lt szem?lyek ?r?sban nem elleneztek.
  A p?ly?zatban szerepl? vagyonelemek minim?l?ra:
  1. vagyont?rgy: 903.000 Ft, a becs?rt?k 70%-a
  2. vagyont?rgy: 350.000 Ft, a becs?rt?k 70%-a
  3. vagyont?rgy: 14.000 Ft, a becs?rt?k 70%-a
  4. vagyont?rgy: 84.000 Ft, a becs?rt?k 70%-a
  5. vagyont?rgy: 280.000 Ft, a becs?rt?k 70%-a

  A vagyont?rgy gyorsan roml? / k?l?nleges kezel?st ig?nyl? / csek?ly ?rt?k?: nem.

  A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) becs?rt?ke ?sszesen: 2?330?000 forint.

  A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) minim?l?ra ?sszesen: 1?631?000 forint.


  1. t?tel: A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) megnevez?se: Nyomdaipari eszk?z?k

  T?pus:
  Ipari g?p
  Tehermentes:
  nem z?logjog, v?grehajt?si jog
  Mennyis?ge:
  5 db
  Becs?rt?k:
  2?330?000 forint

  Az ing?s?g megtekinthet?s?g?nek helye, ideje, egy?b k?zlem?ny: Megtekint?s a p?ly?zat beny?jt?sa el?tt, Koncz ?d?m felsz?mol?biztosn?l a +36-20-472-5618-as mobilsz?mon, illetve az E?R fel?let?n egyeztetett id?pontban lehets?ges.

  V?tel?r megfizet?s?nek m?dja, hat?rideje: A v?tel?r teljes ?sszeg?t Dr. G?losi Vera ?gyv?d Unicredit Bank Zrt-n?l vezetett 10918001-00000061-53350018 sz?m? let?ti sz?ml?j?ra kell ?tutalni, legk?s?bb ad?s-v?teli szerz?d?s megk?t?se napj?ig.

  R?szletfizet?si lehet?s?g: nincs

  A szerz?d?sk?t?s hat?rideje: A nyertes p?ly?z?val a szerz?d?st az eredm?nyhirdet?st?l sz?m?tott 15 munkanapon bel?l k?ti meg a felsz?mol? a r?szletes p?ly?zati ki?r?sban foglaltak szerint. A birtokba ad?sra kiz?r?lag a teljes v?tel?r kifizet?s?nek id?pontja ut?n ker?lhet sor.

  A vagyont?rgy elsz?ll?t?s?nak, ?tv?tel?nek m?dja, hat?rideje: A vagyont?rgyak elsz?ll?t?s?r?l a vev? maga gondoskodik saj?t k?lts?g?re. Az ?tv?tel helysz?ne Bonyh?d.

  17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti r?szletes felt?telek: Az ?r?sos aj?nlat az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l, elektronikusan ny?jthat? be. A p?ly?zatnak tartalmaznia kell a p?ly?z? f?bb adatainak bemutat?s?t, t?rsas?g eset?n 30 napn?l nem r?gebbi c?gkivonat?t, a megaj?nlott t?teles v?tel?rat az ?FA megjel?l?s?vel, a p?nz?gyi biztos?t?kokat ?s a fizet?si hat?rid?t (ami nem lehet hosszabb 60 napn?l a p?ly?zatbead?s id?pontj?t?l sz?m?tva), valamint a b?natp?nz befizet?s?nek igazol?s?t. A p?ly?zatnak tartalmaznia kell tov?bb? azt a nyilatkozatot, mely szerint a p?ly?z? a r?szletes p?ly?zati ki?r?sban foglaltakat megismerte ?s elfogadja. A p?ly?zatban legal?bb 60 nap aj?nlati k?t?tts?get kell v?llalni. A p?ly?zat nyertese kiz?r?lag a megaj?nlott v?tel?r nagys?ga alapj?n ker?l kiv?laszt?sra. A p?ly?zati elj?r?sb?l kiz?r?sra ker?l az ?rt?kes?t?sb?l jogszab?ly alapj?n kiz?rt szem?ly vagy szervezet.

  A felsz?mol? hirdetm?nnyel kapcsolatos egy?b k?zlem?nye: Az ing?s?gokra kiz?r?lag egy?ttes aj?nlat ny?jthat? be, nett? ?r+?FA megjel?l?s?vel. A megadott ir?ny?r nett? ?r, melyet 27% ?FA terhel.
  Az el?v?s?rl?sra jogosultak jogaikat a p?ly?zat keretein bel?l gyakorolhatj?k. A felsz?mol? a p?ly?zat ki?r?sakor nem tud el?v?s?rl?sra jogosultakr?l, ?gy k?ri azok p?ly?zat beny?jt?s?nak hat?rideje el?tti bejelentkez?s?t. A bejelent?s elmarad?sa eset?n a felsz?mol? ?gy tekinti, hogy az el?v?s?rl?si jogosultak el?v?s?rl?si jogukkal ?lni nem k?v?nnak, az aj?nlatok k?zl?s?t nem k?rik.?
  A bejelentkezett el?v?s?rl?sra jogosultak fel? a felsz?mol? ? az elektronikus ?rt?kes?t?s ?rv?nyess?g?nek ?s eredm?nyess?g?nek meg?llap?t?s?t k?vet?en ? a nyertes aj?nlatot bemutatja az ?ket megillet? sorrendben, annak ?rdek?ben, hogy nyilatkozzanak: k?v?nnak-e ?lni el?v?s?rl?si jogukkal. Az el?v?s?rl?sra jogosult 10 napon bel?l nyilatkozhat joga gyakorl?s?nak sz?nd?k?r?l.
  A felsz?mol? a p?ly?zatot megfelel? aj?nlat hi?ny?ban eredm?nytelennek nyilv?n?thatja.

  A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett tender f?zet az al?bbi linken ?rhet? el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1033820/tetelek.pdf

  1 Tétel
 5. Pályázat - OFFICIALITÁS Kft.„f.a.”

  kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

  Pályázat kezdete
  2018. 07. 06. | 13:08
  Pályázat vége
  2018. 07. 21. | 13:08
  Becsérték
  30 000 000 Ft
  Minimálár
  15 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) OFFICIALITÁS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 1309103171, székhely: 2193 Galgahévíz, Kossuth utca 16..) Budapest Környéki Törvényszék 11.Fpk.1.247/2015/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. június 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P1018513
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2018. július 6. 13 óra 08 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2018. július 21. 13 óra 08 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 1 100 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie átutalással, "OFFICIALITÁS Kft. f.a. pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel az YPLON Kft. felszámoló ERSTE Banknál vezetett 11996224-06089494-10000001 számú pénzforgalmi jelzőszámára. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  2193 Galgahévíz, Kossuth. u. 16. (hrsz. 1110) alatt található kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 30 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 15 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

  Típus:
  lakóépület
  Területe:
  2 036 m²
  Állapota:
  átlagos
  Közművesítettség foka:
  teljesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Galgahévíz
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  1110
  Ingatlan postai címe:
  2193 Galgahévíz, Kossuth utca 16..
  Területnagyság:
  2 036 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  OFFICIALITÁS Bel- és Külkereskedelmi Szolgáltató Kft. "f.a."

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Nemzeti Adó- és Vámhivatal végrehajtási jog 1.530.410,- Ft és járulékai erejéig,Eurofoam Hungary Kft. végrehajtási jog 180.726,- Ft és járulékai erejéig,Forte SK SRO végrehajtási jog 216.441,- Ft és járulékai erejéig,OTP Faktoring Zrt. végrehajtási jog 195.272,- CHF és járulékai erejéig,OTP Faktoring Zrt. jelzálogjog 39.930,- CHF és járulékai erejéig,Garantiqa Hitelgarancia Zrt. jelzálogjog 159.720,- CHF és járulékai erejéig.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésére az EÉR felületen előre egyeztetett időpontban van lehetőség. A vagyontárgyakkal kapcsolatosan további információk az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül kérhetők!

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában a vételárat átutalással kell megfizetnie. A szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően az YPLON Kft. ERSTE Banknál vezetett 11996224-06089494-10000001 számú bankszámlájára kell teljesíteni. A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül egy összegben. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálása után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. A szerződés kötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága és a teljes vételár megfizetésének határideje. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. A felszámoló tájékoztatja a résztvevőket, hogy az értékesítés mentes az adó alól.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az EÉR igénybevételével elektronikusan írásban benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
  - a pályázó nevét, azonosító adatait (név, cím, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírás minta, magánszemélyek esetén személyi azonosságot igazoló okirat, adószám, vállalkozók esetében amennyiben van vállalkozói igazolvány vagy más jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolás egyéni vállalkozói minőségről, adószám),
  - a megvásárolni kívánt vagyontárgyat,
  - a nettó vételi ár egyértelmű megjelölését,
  - az ajánlott fizetési feltételeket,
  - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
  - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását,
  - az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
  - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 15 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladók elállnak a szerződéstől.
  A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm rendelet 27. § (4) bekezdés].
  237/2009. (X.20.) Korm rendelet 2 § (2) bekezdése szerinti kiértesítés megtörtént. A Kormányrendeletben megjelölt személyek a minimálár csökkentését nem ellenezték.
  A meghirdetett ingatlant a felszámoló hetedik alkalommal hirdeti meg.
  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 15 000 000 forint, ami a becsérték 50 %-a

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1018513/tetelek.pdf

  1 Tétel
 6. Pályázat - PRÉMIUM CONSULT KFT„f.a.”

  RENAULT KOLEOS 2.0 Dci

  Pályázat kezdete
  2018. 07. 06. | 13:14
  Pályázat vége
  2018. 07. 21. | 13:14
  Becsérték
  1 700 000 Ft
  Minimálár
  1 190 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) NEPTUNUS Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-948718, székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1/B. 4 em., levelezési cím: 1245 Budapest, hrsz. Pf.: 974), mint a(z) PRÉMIUM CONSULT KFT „f.a” (cégjegyzékszám: 08-09-015620 , székhely: 9022 Győr, Szent István út 41.) Győri Törvényszék 4.Fpk.16/2017/12. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. június 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P1048281
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2018. július 6. 13 óra 14 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2018. július 21. 13 óra 14 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 85 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással PRÉMIUM CONSULT Kft. „f.a.” – ajánlati biztosíték közleménnyel a felszámoló szervezet UniCredit Bank Zrt.-nél vezetett 10918001-00000066-90920013 elkülönített számú bankszámlájára átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig, úgy hogy az összeg a lejárati határidőig a számlán jóváírásra kerüljön.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  RENAULT KOLEOS 2.0 Dci
  2008
  259 000 km
  5 személyes „SUV”
  Manuális 6 fokozatú sebességváltó

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 700 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 190 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: RENAULT KOLEOS 2.0 Dci

  Típus:
  Jármű
  Gyártmány:
  RENAULT KOLEOS 2.0 Dci
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  1 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló központi telefonszámán követő bejelentkezést követően 2018.07.17.-én, 12.00 és 13.00 között Százhalombatta Erőmű u. 19. sz. alatt.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár egy összegben a szerződés aláírásától számított 20 napon belül átutalással történő kifizetése a UniCredit Bank Zrt.-nél vezetett 10918001-00000066-90920013 számú bankszámlára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A felszámoló által történő értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 20 napon belül.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül szükséges az ingóságot birtokba venni.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ingóság értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján a fordított áfa szabályai érvényesek. A vételárat egy összegben kell a szerződés aláírásától számított 20 napon belül átutalással teljesíteni. A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély pályázó esetén a nevét, személyes adatait, személyazonosító igazolványának, lakcímkártyájának és adókártyájának pályázó által aláírt másolatát, telefon- és faxszámát, e-mail-címét, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban. Jogi személy vagy egyéb szervezet esetén a nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, e-mail-címét, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban. Amennyiben a pályázó képviselője útján nyújtja be vételi ajánlatát, teljes bizonyító erejű (két tanúval ellátott ) magánokiratba, vagy közokiratba foglalt meghatalmazást köteles csatolni. Az ajánlatnak tartalmazni kell továbbá, kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, és hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 20 napon belül megköti. Nyilatkozatot arról, hogy vételárat a szerződéskötéstől számított 20 napon belül kiegyenlíti. Nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról. Nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek. Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó sikertelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kéri az ajánlati biztosíték visszautalását. Nyilatkozatot arról, hogy a vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül birtokba veszi az ingóságot. Nyilatkozatot arról, hogy pályázó az esetlegesen felmerülő környezeti terheket átvállalja. A nyilatkozatokat legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró minimálárnál alacsonyabb vételi ajánlatot nem fogad el. Az ingóság birtokbaadására a teljes vételár kiegyenlítését követően 8 napon belül kerül sor. A felszámoló felhívja a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási joguk gyakorlására irányuló esetleges szándékukat a pályázatok benyújtásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsék be, az elővásárlási jogukat a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. (X.20.) kormányrendelet 2. §. (2) szerinti értesítés megtörtént. A pályázat 2. alkalommal kerül kiírásra. A feltüntetett minimálár a becsérték 70 %-a, a minimálár a 237/2009. (X.20.) Korm rendelet 2. §. (4a) bekezdés b, pontja alapján került lecsökkentésre. A minimálár csökkenését 237/2009. (X.20.) kormányrendelet 4. §. (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A gépjármű forgalmi engedélye rendelkezésre áll. A gépjármű törzskönyve nem áll rendelkezésre.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1048281/tetelek.pdf

  1 Tétel
 7. Pályázat - PNEU-TRADE Kft.„f.a.”

  televízió gyártáshoz felhasználható hűtőventilátorok

  Pályázat kezdete
  2018. 07. 06. | 14:00
  Pályázat vége
  2018. 07. 21. | 14:00
  Becsérték
  500 000 Ft
  Minimálár
  350 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Help Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1..), mint a(z) PNEU-TRADE Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-993083, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189.) Tatabányai Törvényszék 4.Fpk.11-13-070027. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. június 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P1009515
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2018. július 6. 14 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2018. július 21. 14 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 25 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a vagyonelemeknél meghatározott ajánlati biztosíték (bánatpénz) összegét kell megfizetni, legkésőbb a pályázat benyújtásának időpontjáig a Help Kft. OTP Banknál vezetett 11749008-20177968 számú bankszámlájára történő átutalással, "Pneu-Trade Kft. fa. pályázat - ajánlati biztosíték" közleménnyel. Az ajánlati biztosítékfizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó befizetett bánatpénze a vételárba beszámít, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja, kamat nélkül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Nidec Beta SL DO8R-12TL (80 mm super slim ventilátor, beépítő kerettel) televízió gyártáshoz felhasználható hűtőventilátorok.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 500 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 350 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Nidec Beta SL SO8R-12TL hűtőventilátor

  Típus:
  Alkatrész
  Gyártmány:
  Nidec Beta SL SO8R-12TL
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  2 720 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelemek megtekinthető munkaidőben az EÉR online felületén történő előzetes bejelentkezést követően (Kérdések és válaszok menüpont segítségével).

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül, banki utalással történik, részletfizetésre nincs lehetőség. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a teljes vételár megfizetésétől számított 10 napon belül, átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása után birtokba veheti.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat alapfeltételei: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, gazdasági társaság, jogi személy vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezet vehet részt. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: egy hónapnál nem régebbi, hatályos, hiteles cégkivonatát, cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő, képviselő aláírási címpéldányát; magánszemély pályázó esetében: név, állampolgárság, születési név, anyja neve, lakcím, levelezési címe, születési hely, idő, személyazonosító okmány neve és száma, adóazonosító jel, esetleges általános forgalmi adó alanyiság, kizárólag a pályázó által használt elektronikus elérhetősége: e-mail címe) Külföldi pályázó esetén a pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak továbbá tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakra vonatkozóan: - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - a pályázati árat, amelyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet. Az értékesítésre kerülő vagyonelemekért és azok egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja. A Cstv. 49/A.§ (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között online ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról, annak kezdő és záró időpontjáról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában, vagy ha a megajánlott vételár nem éri el a minimálárat eredménytelenné nyilvánítható. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet – a pályázatbontástól számított 20 napon belül – a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: a legmagasabb ajánlati ár alapján történik a kiválasztás. Az értékesítésre a fordított adózás szabályai vonatkoznak.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják. A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során a pályázati határidő lejártáig tehetik meg, vagy azt követően a felszámolóbiztos felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében 10 napon belül nyilatkozhatnak vételi szándékukról.

  Ezen értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében az értesítés megtörtént.

  A vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban hetedik alkalommal történő értékesítésére kerül sor.

  A minimálár és a becsérték csökkentésére a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (2c) bekezdése alapján került sor, a többször megismételt, eredménytelen értékesítésekre tekintettel. A minimálár csökkentését a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.
  A minimálár a becsérték 70 %-a.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1009515/tetelek.pdf

  1 Tétel