1. Pályázat - TÖLGYERDŐ Kft.„f.a.”

  Üzletrész

  Pályázat kezdete
  2020. 07. 18. | 10:00
  Pályázat vége
  2020. 08. 03. | 12:00
  Becsérték
  1 375 000 Ft
  Minimálár
  687 500 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1 em., levelezési cím: 1581 Budapest, hrsz. Pf.: 108), mint a(z) TÖLGYERDŐ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-269895, székhely: 1135 Budapest, Országbíró utca 61..) Fővárosi Törvényszék 31. Fpk. 799/2018/22.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. július 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P1959381
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2020. július 18. 10 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2020. augusztus 3. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 34 375 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtásáig a felszámoló szervezet KERSZI Zrt. erre a célra elkülönített a K and H Bank Nyrt. vezetett 10200964-20213431-00000000 számú számlájára kell megfizetni TÖLGYERDŐ Kft. fa megjelöléssel.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázat esetében az ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, a többi pályázó részére visszafizetésre kerül.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Az adós társaság az ING-TERV Kft.-ban (Adószám: 12245679-2-41, Cgszám: 01-09-686499) 40,82 %-os üzletrésze

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 375 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 687 500 forint. (a becsérték 50%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész

  Cég neve:
  ING-TERV Kft.
  Cégjegyzékszáma:
  01-09-686499
  Cég főtevékenysége:
  TEÁOR 68 Ingatlanügyletek
  Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad:
  Kisebbségi tulajdon 40,82 %
  Tehermentes:
  nem NAV foglalás
  Szavazati jog:
  7,9 %
  Pótbefizetési kötelezettség:
  nincs tudomásunk róla
  Becsérték:
  1 375 000 forint

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésére önállóan lehetőség van a nyilvános cégjegyzéki adatokból.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ÁFA megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A megajánlott legmagasabb vételár alapján kerül elbírálásra a pályázat.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat 15 napon belül megkötendő adásvételi szerződésben meghatározottak szerint átutalással, maximum 15 napon belül megfizetni. Ha ezt a vevő elmulasztja, az ajánlati biztosíték összegét elveszti.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: 15 nap. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokba és tulajdonba adására a teljes vételárnak a szerződés szerinti megfizetése esetén kerül sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a pénzügyi biztosítékokat és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével , üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet. és a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A megvásárlásra felkínált vagyonra az adós nevében a pályázat kiírója kellékszavatosságot nem vállal.
  Az irányár az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. Az ÁFA megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik.
  Jelen pályázat az ingóság ötödik értékesítési hirdetménye, mely a hitelezőkkel egyeztetve kerül közzétéve.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1959381/tetelek.pdf

  1 Tétel
 2. Árverés - Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet„f.a.”

  6449 Mélykút, Öregmajor 143. sz. alatti ingatlan (hrsz.: 3547/10; 3547/14)

  Árverés kezdete
  2020. 07. 17. | 12:00
  Árverés vége
  2020. 08. 03. | 12:00
  Becsérték
  36 300 000 Ft
  Kikiáltási ár
  63 000 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.), mint a(z) Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám: 03 02 000282, székhely: 6230 Soltvadkert, Ifjúság út 4.) Fővárosi Törvényszék 27.Fpk.01-12-011187/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. július 2. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye:
  az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A1927920)
  Az árverés kezdete:
  2020. július 17. 12 óra 00 perc
  Az árverés vége:
  2020. augusztus 3. 12 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár):
  63 000 000 forint. (a becsérték 173%-a)
  A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig:
  30 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között:
  50 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között:
  200 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között:
  500 000 forint
  200 millió forint és afelett:
  2 millió forint

  Árverési előleg összege: 1 289 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen az licitálhat, aki az árverési hirdetményben meghatározott összegű árverési előleget legkésőbb az árverés lezárását megelőzően banki átutalás útján megfizeti a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” Takarékbank Zrt-nél vezetett 50440016-10018558 számú bankszámlájára (a közlemény rovatban fel kell tüntetni ingatlan helyét, helyrajzi számát, illetve az „árverési előleg” megjelölést). Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az árverés befejezését megelőzően az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az árverési előleg után nincs kamatfizetés, és az árverést kiíró felszámoló az árverési előleg átutalása kapcsán esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR felületre fel kell tölteni. A bizonylat feltöltésének hiányában az árverésen való részvételre nincs lehetőség. Az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet. Az Eladó az árverési előleg megfizetését az eredmény megállapítása érdekében, az árverés ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az Eladó az értékesítésből kizárja és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja. Ha az árverés eredménytelen, a felszámoló az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi árverező részére visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget a nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes az adásvételi szerződésben rögzített vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az árverési előleg összegét a Felszámoló a Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése szerint kezeli.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  A Mélykút, Öregmajor, (hrsz. 3547/10) kivett beépítetlen terület (telek) ingatlan az 55 sz. főútvonal mentén, Mélykút és Kisszállás települések közt, Mélykúttól kb. 5 km-re helyezkedik el. A határos telken üzemanyagtöltő állomás található. A telek területének (3.332 m2) hossztengelye kelet-nyugati tájolású, az északi telekhatár a benzinkúttal, a nyugati az 55-ös főközlekedési úttal, a déli az Öregmajor úttal, míg a keleti a benzinkútra vezető szervizúttal határos.

  A Mélykút, Öregmajor 143. sz. (hrsz. 3547/14) alatti ingatlan 1950-es években épült, 2000-es években felújított, korábban Kastély disco elnevezéssel szórakozó, utoljára étteremként funkcionáló ingatlan Mélykút, Öregmajor megnevezésű részén, az 55 sz. főútvonal mentén, Mélykút és Kisszállás települések közt, Mélykúttól kb. 5 km-re helyezkedik el. A határos telken üzemanyagtöltő állomás található. A telek területének (18.921 m2) hossztengelye kelet-nyugat tájolású, az épület a hossztengelyre került kiépítésre, bejárata a délnyugati irányban található. Az épület főbejárata előtt a délnyugati telekhatárnál 4.000 m2 térbetonozott, minden irányból nyitott parkoló van kiépítve.
  Az épület belső területén kétszintes disco terület, éttermi részek, szociális blokkok, konyha, tálaló, mosogatók, biliárd terem és egyéb helyiségek vannak kialakítva. A zárt udvar délkeleti részén egy panziónak készült épület található 5%-os belső készültségi fokkal, földszinti, fedett teraszos kivitelben. Az épület fűtés és elektromos rendszere használhatatlan. A fő- és melléképület erősen leromlott.

  A 3547/10 valamint a 3547/14 hrsz-ú ingatlanok kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre, azaz az eladó eladási szándéka egységes és oszthatatlan.

  Az ingatlan vonatkozásában jelenleg élő, határozatlan idejű bérleti szerződés van érvényben.
  A vagyonelemek ötödik alkalommal kerülnek meghirdetésre.
  Az ingatlanok együttes becsértéke: 36.300.000 forint.
  Az ingatlanok együttes minimálára: 63.000.000 forint, mely a becsérték 173 %-a.
  A 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 36 300 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett, beépítetlen terület

  Típus:
  telek
  Területe:
  3 332 m²
  Állapota:
  felújítandó
  Tehermentes:
  igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Mélykút
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  3547/10
  Ingatlan postai címe:
  6449 Mélykút,
  Területnagyság:
  3 332 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  kivett, beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: felújítandó

  2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett étterem, udvar

  Típus:
  üzlethelyiség
  Területe:
  18 921 m²
  Állapota:
  felújítandó
  Tehermentes:
  igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Mélykút
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  3547/14
  Ingatlan postai címe:
  6449 Mélykút, Öregmajor 143.
  Területnagyság:
  18 921 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  kivett étterem, udvar

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: felújítandó

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak természetben történő megtekintésére előre egyeztetett időpontban van lehetőség.A mélykúti ingatlan vonatkozásában, az ingatlanba történő belépés engedély köteles, így az engedélyeztetési folyamat több napot vesz igénybe, s csak ezt követően van mód megtekintésre.A megtekintésre csak kísérő jelenlétében van mód. Az értékesítésre kerülő vagyonelemek megtekintésével kapcsolatos egyéb kérdésekkel és időpont egyeztetéssel kapcsolatban a 30/947-0247 telefonszámon, míg az árveréssel kapcsolatos egyéb információk az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül érhetők el.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítésre a 2017. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) megfelelő rendelkezései az irányadók. A Felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy az ingatlanok ÁFA besorolásával kapcsolatban kötelesek tájékozódni az illetékes önkormányzatoknál, a helyi Rendezési terv és Építésügyi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően. Az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. §-a alapján mentes az adó alól.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A legmagasabb ajánlatot tevő nyertes árverésen résztvevő köteles az árverési előleget (bánatpénz) meghaladó vételárat az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint, de legfeljebb az adásvételi szerződés írásba foglalásától számított 30 napon belül banki átutalással megfizetni az Eladó Takarékbank Zrt-nél vezetett 50440016-10018558 számú bankszámlájára. Ha a nyertes árverésen résztvevő ezt elmulasztja, úgy az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint, a meghiúsulási kötbérnek minősülő árverési előleg összegét elveszti.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés írásba foglalására az eredmény kihirdetése után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, az EÉR rendszert üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség – nyolc napon belül – teljesítése, amely nem része a vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan vevő részére történő birtokátruházásának határideje, az Ingatlan teljes vételárárának Vevő általi megfizetésétől számított 15 munkanapon belül, átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása mellett. Vevő az Ingatlant saját költségén köteles birtokba venni. Amennyiben a vevő a birtokbavételre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért és őrzéséért költségtérítést számol fel.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyonelemek feltüntetett irányára nettó irányár (az ÁFA-t nem tartalmazza).
  Az árverésre tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen résztvevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség.
  Az Eladóval szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. A jelen árverési hirdetmény az Eladó számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható.
  Az árverésen résztvevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyontárgyak vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni.
  Amennyiben az értékesítendő ingatlan után 2020.01.01-től építményadó vagy telekadó fizetési kötelezettség terheli az Eladót, úgy annak időarányos részét, az adásvételi szerződés megkötését követően a Vevő köteles megfizetni a vételárral egyidejűleg, mely kötelezettséget a Vevő az értékesítési eljáráson történő indulásával kifejezettek tudomásul vesz és magára nézve kötelezőnek ismer el.
  Az árverésen résztvevő tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén a vagyontárgyak tulajdonjogának megszerzéséhez, szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére.
  A Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése alapján, az ingatlan árverésen történő értékesítése – ha a Cstv. másként nem rendelkezik – nem érinti harmadik személynek az árverés időpontjában az ingatlanra bejegyzett és az ingatlan-nyilvántartáson kívül fennálló jogait. A Cstv. 38. §-ának (1) és (4) bekezdései értelmében az adós ingatlanán, illetve bírósági, hatósági nyilvántartásba vett vagyontárgyán fennálló végrehajtási jog, valamint elidegenítési- és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, míg a visszavásárlási- és vételi jog, valamint a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.
  Felszámoló nyilatkozik, hogy a jelen értékesítés tárgyát képező ingatlanokra vonatkozóan nincs tudomása környezeti kárról vagy teherről. Licitálónak az adásvételi szerződésben ugyanakkor a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés b) és c) pontja alapján kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a vagyontárgyat terhelő esetleges környezetvédelmi kötelezettségeket, kárelhárításokat, a környezeti terhek rendezését, közte a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésének kötelezettségét az Eladótól átvállalja.
  A licitálónak az adásvételi szerződésben – fentiekkel összefüggésben – kijelenteni szükséges, hogy felelőssége teljes tudatában, feltétlenül és visszavonhatatlanul átvállalja az ingatlanon bármikor folytatott, minden gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan, bármely használó (Eladó és jogelődjei, bérlők, egyéb jogcímen jogosan vagy jogellenesen használók, stb.) által okozott valamennyi esetleges környezeti teher rendezését és elhárítását, a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzését, valamint az esetleges környezeti tehermentesítés lefolytatását és annak költségeit, továbbá a hulladékok és veszélyes hulladékok elszállításának és ártalmatlanításának saját költségen történő biztosítását.
  A nyertes árverésen résztvevő az ajánlatához, annak megtételétől számított 60 napig kötve van.
  Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes licitálót terheli. Az ügyvédi munkadíj összege a vételár 1%-a, de minimum 50.000,- Ft. Az ügyvédi munkadíj az Áfa összegét nem tartalmazza.
  Licitáló tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződéssel összefüggésben felmerülő ügyvédi munkadíj, vagyonátruházási illeték és ingatlan-nyilvántartási eljárási díj Vevőt terheli.
  Az Eladó az ingatlant a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában hirdeti meg, ezért ehhez kapcsolódóan semmiyen szavatosságot, garanciát nem vállal, az eladó jog- és kellékszavatosságát kizárja.
  A licitáló az árverezéssel tudomásul veszi a jelen hirdetményben közölt feltételeket, továbbá a vagyontárgyak általa részletesen megismert természetbeni és jogi állapotát, valamint azt, hogy a hirdetményben megadott adatokat az Eladó a legjobb tudása szerint állította össze, ennek ellenére előfordulhatnak tévedések, melyekért sem a Felszámolóval, sem az Eladóval szemben semminemű igényt érvényesíteni nem lehet.
  A licitáló tudomásul veszi, hogy a jelen hirdetményben szereplő ingatlanokra vonatkozó, a pályázati eljárásra összeállított Dokumentációban megadott adatok tájékoztató jellegű adatok. Licitáló kijelenti, hogy az ingatlant megtekintette, megvizsgálta, illetve szakértővel megvizsgáltatta azok állapotát. Licitáló tudomásul veszi, hogy mindezekért a Felszámoló nem vállal felelősséget.
  Licitáló tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingatlanon lévő épületek tekintetében átépítési, bontási vagy engedélyeztetési (és ahhoz szükséges építési) kötelezettség, illetve felújítási és karbantartási kötelezettség áll fenn, a bontási, építési munkálatok, valamint a hatósági eljárások lefolytatásának kötelezettsége és költsége a Vevőt terheli és azt a Vevő a szerződés aláírásával vállalja. Vevő az Eladó korábbi tájékoztatása alapján a rendeltetésszerű és jogszerű használat eléréséhez szükséges munkálatokat, engedélyeztetési eljárásokat és mindezek költségeit megállapította és mindezeket a vételár kialakítása tekintetében figyelembe vette. Licitáló kifejezetten tudomásul veszi, hogy e körben sem az Eladó, sem a felszámoló nem vállal felelősséget.
  Licitáló kijelenti, hogy az ingatlan állapotát maga is ellenőrizte és nem hagyatkozott csak az Eladó állításaira. Licitáló tudomásul veszi, hogy a jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés és annak költségei őt terhelik, továbbá az adásvételi szerződésben kötelezettséget vállal azok teljesítésére és a költségek viselésére. Licitálónak az adásvételi szerződésben nyilatkoznia kell arról, hogy az Eladóval szemben jog- illetve kellékszavatossággal, a szükséges engedélyek beszerzésével, hatósági eljárások lefolytatásával, valamint kivitelezési, illetve bontási, építési, karbantartási munkák elvégzésének költségeivel, gyomtalanítással, a keletkezett hulladék kezelésével, elszállításával, az esetleges - felszámoló által jelenleg nem ismert - környezeti tehermentesítéssel összefüggésben az Eladóval vagy felszámolójával szemben semmilyen igénye nincs, illetve annak érvényesítéséről feltétlenül, véglegesen és visszavonhatatlanul lemond.
  Licitálónak az adásvételi szerződésben nyilatkoznia kell arról, hogy az ingatlan adásvételi szerződés Eladónak nem felróható okból történő meghiúsulása, illetőleg esetleges eredményes megtámadása (érvénytelensége) esetén az Eladóval – a megfizetett vételáron túlmenően – és az Eladó felszámolójával szemben semminemű igényt nem érvényesít. Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül Felek azon kijelentése, hogy a vételárat értékarányosnak tartják és a Ptk. 6:98. § (2) bekezdése alapján a Ptk. 6:98. § (1) bekezdése szerinti értékaránytalanságra alapított megtámadási jog gyakorlását kifejezetten kizárják, ilyen igény bíróság előtt érvényesítéséről a Felek kifejezetten lemondanak.
  Az elővásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítési eljárás keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy az árverésen véglegesen kialakult vételár ismeretében, a Felszámoló felhívására, a vételi szándékról írásbeli nyilatkozatot tesznek. A törvényen alapuló elővásárlásra jogosultak kivételével, a további esetleges elővásárlási jogosultak joggyakorlása érdekében, a Felszámoló felhívja a figyelmüket arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat az árverés lejárata előtt írásban kell bejelenteniük. A Felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során vagy azt követően, a Felszámoló felhívásának kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg. Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat elmaradása vagy határidőn túli megtétele esetén a Felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak.
  Az árverés kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen árverési hirdetményt az ajánlatok beérkezése előtt visszavonja, az árverést – megfelelő ajánlat hiánya esetén – eredménytelennek nyilvánítsa.
  A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.
  Az Eladó és a Felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a hirdetményben közölt feltételeket az árverezésen való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik.
  Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai, és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata az irányadó.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A1927920/tetelek.pdf

  2 Tétel
 3. Pályázat - Semper Fidelis Hungary Kft.„f.a.”

  Pilisvörösvár 1982 hrsz beépítetlen terület

  Pályázat kezdete
  2020. 07. 17. | 14:00
  Pályázat vége
  2020. 08. 01. | 14:00
  Becsérték
  6 600 000 Ft
  Minimálár
  5 280 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.), mint a(z) Semper Fidelis Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-131074, székhely: 2040 Budaörs, Ébner György köz 4.) Budapest Környéki Törvényszék 16.Fpk.569/2019/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. július 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P1940306
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2020. július 17. 14 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2020. augusztus 1. 14 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 330 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a vagyonelemeknél meghatározott ajánlati biztosíték (bánatpénz) összegét kell megfizetni, legkésőbb a pályázat benyújtásának időpontjáig a Help Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749008-20177968 számú bankszámlájára történő átutalással, "Semper Fidelis Hungary Kft. fa. pályázat ajánlati biztosíték" közleménnyel. Az ajánlati biztosítékfizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó befizetett bánatpénze a vételárba beszámít, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja, kamat nélkül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Pilisvörösvár belterület 1982 hrsz-ú, kivett művelési ágú, 522 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület, melyen egy faház áll. Természetben az ingatlan nem minősül lakóingatlannak .
  A telek a Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 16/2014. (VI.02.) önkormányzati rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzata szerint Lke-1 övezetbe tartozik, mely alapján 30 % beépítési százalék, oldalhatárokon álló (előkert 5 m, oldalkert 4 m, hátsókert 6 m). Mivel a telek szélessége hozzávetőleg 6,5 m, így a 4 méteres oldalkertet elhagyva nem marad elég hely, hogy önmagában beépíthető legyen.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 6 600 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 5 280 000 forint. (a becsérték 80%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

  Típus:
  telek
  Területe:
  522 m²
  Állapota:
  átlagos
  Közművesítettség foka:
  részlegesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Pilisvörösvár
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  1982
  Ingatlan postai címe:
  2085 Pilisvörösvár, Deák Ferenc utca 50.
  Művelési ág:
  kivett
  Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
  beépítetlen terület
  Területnagyság:
  522 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  kivett beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  SEMPER FIDELIS HUNARY SZOLGÁLTATÓ KFT. (2085 PILISVÖRÖSVÁR, DEÁK FERENC UTCA 50.)

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Végrehajtási jog 42.698.000 Ft tartozás és járulékai erejéig NAV 1054 Budapest, V. ker. Széchenyi utca 2. részére,- vezetékjog ELMŰ Hálózati Kft. részére

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelem megtekinthető munkaidőben az EÉR online felületén történő előzetes bejelentkezést követően (Kérdések és válaszok menüpont segítségével).

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés ÁFA köteles.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: a legmagasabb ajánlati ár alapján történik a kiválasztás.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül banki utalással történik, részletfizetésre nincs lehetőség. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat alapfeltételei: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, gazdasági társaság, jogi személy, jogi személyiséggel rendelkező szervezet vehet részt. A pályázatnak tartalmaznia kell: - gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: egy hónapnál nem régebbi, hiteles cégkivonat, cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő, képviselő aláírási címpéldánya; - magánszemély pályázó esetében: név, állampolgárság, születési név, anyja neve, lakcím, levelezési címe, születési hely, idő, személyazonosító okmány neve és száma, adóazonosító jel, esetleges általános forgalmi adó alanyiság, kizárólag a pályázó által használt elektronikus elérhetősége: e-mail címe; -Külföldi pályázó esetén a pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak továbbá tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakra vonatkozóan: - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - a pályázati árat, amelyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet. Az értékesítésre kerülő ingatlanért és annak egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos költségek (pl. földhivatali költségtérítés, ügyvédi díj) és vagyonátruházási illeték a pályázót (vevőt) terheli. A felszámoló tudomása szerint az ingatlan környezeti kárral, illetve környezeti teherrel nem érintett, azonban a később felmerülő (megismerendő) és az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet és az azzal járó költségeket is a vevő viseli. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja. A Cstv. 49/A.§ (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között online ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról, annak kezdő és záró időpontjáról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában, vagy ha az ajánlott vételár nem éri el a minimálárat eredménytelenné nyilvánítható. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet – a pályázatbontástól számított 20 napon belül – a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják, továbbá elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során a pályázati határidő lejártáig tehetik meg, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében 10 napon belül nyilatkozhatnak vételi szándékukról.

  Az értékesítési hirdetmény tervezetéről az arra jogosultak értesítése a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint megtörtént.

  A minimálár csökkentésére a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4.§ (2c) a) pontja alapján került sor.

  A vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban negyedik alkalommal történő értékesítésére kerül sor.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1940306/tetelek.pdf

  1 Tétel
 4. Árverés - Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet„f.a.”

  Soltvadkert, Kiss Ernő utca 15. sz. alatti ingatlan

  Árverés kezdete
  2020. 07. 17. | 12:00
  Árverés vége
  2020. 08. 03. | 12:00
  Becsérték
  1 450 000 Ft
  Kikiáltási ár
  725 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.), mint a(z) Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám: 03 02 000282, székhely: 6230 Soltvadkert, Ifjúság út 4.) Fővárosi Törvényszék 27.Fpk.01-12-011187/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. július 2. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye:
  az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A1927916)
  Az árverés kezdete:
  2020. július 17. 12 óra 00 perc
  Az árverés vége:
  2020. augusztus 3. 12 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár):
  725 000 forint. (a becsérték 50%-a)
  A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig:
  30 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között:
  50 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között:
  200 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között:
  500 000 forint
  200 millió forint és afelett:
  2 millió forint

  Árverési előleg összege: 72 500 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen az licitálhat, aki az árverési hirdetményben meghatározott összegű árverési előleget legkésőbb az árverés lezárását megelőzően banki átutalás útján megfizeti a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” Takarékbank Zrt-nél vezetett 50440016-10018558 számú bankszámlájára (a közlemény rovatban fel kell tüntetni ingatlan helyét, helyrajzi számát, illetve az „árverési előleg” megjelölést). Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az árverés befejezését megelőzően az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az árverési előleg után nincs kamatfizetés, és az árverést kiíró felszámoló az árverési előleg átutalása kapcsán esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR felületre fel kell tölteni. A bizonylat feltöltésének hiányában az árverésen való részvételre nincs lehetőség. Az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet. Az Eladó az árverési előleg megfizetését az eredmény megállapítása érdekében, az árverés ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az Eladó az értékesítésből kizárja és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja. Ha az árverés eredménytelen, a felszámoló az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi árverező részére visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget a nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes az adásvételi szerződésben rögzített vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az árverési előleg összegét a Felszámoló a Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése szerint kezeli.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  A Soltvadkert, Kiss Ernő u. 15. sz. alatti ingatlan a városközponttól észak-nyugati irányba, attól kb. 1.500 méterre. Megközelíthető a Kossuth utcáról (53-54-es számú főútvonal) a Kiss Ernő utcába fordulva, a kereszteződésétől kb. 200 métere. Környezete lakókörnyezet. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján kivett beépítetlen terület, 1.083 m2 alapterületű. Az ingatlan téglalap alakú, sík felületű, 1 oldalon és a hátsó teleksíkon beépített, 1 oldalon szomszéd kerítéssel határolt, utcai telekvonalon kerítés nélküli. A telek területén tereptárgy nem található, nem áll természeti védettség alatt. Tájolása észak-nyugati. A telek beépíthető, felépítményekkel nem rendelkezik. Közművek az utcában rendelkezésre állnak.
  A vagyonelem harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.

  A Felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az Eladó vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról van tudomása.

  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81. § (1) bekezdése értelmében a „tulajdonostárs tulajdoni hányadára a többi tulajdonostársat harmadik személlyel szemben elővásárlási, előbérleti és előhaszonbérleti jog illeti meg”.
  Az ingatlan becsértéke: 1.450.000 forint.
  Az ingatlan kikiáltási ára (minimálára): 725.000 forint, mely a becsérték 50 %-a.
  A 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.
  Felszámoló nyilatkozik, hogy a minimálár csökkentését a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 4.§ (2a) bekezdésben megjelölt személyek írásban nem ellenezték.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 450 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett, beépítetlen terület

  Típus:
  telek
  Területe:
  1 083 m²
  Állapota:
  átlagos
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  12/24

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Soltvadkert
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  3501/15
  Ingatlan postai címe:
  6230 Soltvadkert, Kiss Ernő utca 15.
  Területnagyság:
  1 083 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  kivett, beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Magánszemély özvegyi joga

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak természetben történő megtekintésére előre egyeztetett időpontban van lehetőség.A megtekintésre csak kísérő jelenlétében van mód. Az értékesítésre kerülő vagyonelemek megtekintésével kapcsolatos egyéb kérdésekkel és időpont egyeztetéssel kapcsolatban a 30/947-0247 telefonszámon, míg az árveréssel kapcsolatos egyéb információk az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül érhetők el.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítésre a 2017. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) megfelelő rendelkezései az irányadók. A Felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy az ingatlanok ÁFA besorolásával kapcsolatban kötelesek tájékozódni az illetékes önkormányzatoknál, a helyi Rendezési terv és Építésügyi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően. Az ingatlan értékesítése általános forgalmi adó köteles azzal, hogy az általános forgalmi adót a becsérték (minimálár) nem tartalmazza, az Áfa azon felül fizetendő és azt az Áfa törvény 142. §-a alapján, a vevő fizeti közvetlenül az állami költségvetés részére (fordított Áfa), illetve nem Áfa alany vevő tekintetében az Áfa fizetés az általános szabályok szerint történik.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A legmagasabb ajánlatot tevő nyertes árverésen résztvevő köteles az árverési előleget (bánatpénz) meghaladó vételárat az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint, de legfeljebb az adásvételi szerződés írásba foglalásától számított 30 napon belül banki átutalással megfizetni az Eladó Takarékbank Zrt-nél vezetett 50440016-10018558 számú bankszámlájára. Ha a nyertes árverésen résztvevő ezt elmulasztja, úgy az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint, a meghiúsulási kötbérnek minősülő árverési előleg összegét elveszti.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés írásba foglalására az eredmény kihirdetése után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, az EÉR rendszert üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség – nyolc napon belül – teljesítése, amely nem része a vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan vevő részére történő birtokátruházásának határideje, az Ingatlan teljes vételárárának Vevő általi megfizetésétől számított 15 munkanapon belül, átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása mellett. Vevő az Ingatlant saját költségén köteles birtokba venni. Amennyiben a vevő a birtokbavételre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért és őrzéséért költségtérítést számol fel.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyonelemek feltüntetett irányára nettó irányár (az ÁFA-t nem tartalmazza).
  Az árverésre tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen résztvevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség.
  Az Eladóval szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. A jelen árverési hirdetmény az Eladó számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható.
  Az árverésen résztvevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyontárgyak vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni.
  Amennyiben az értékesítendő ingatlan után 2020.01.01-től építményadó vagy telekadó fizetési kötelezettség terheli az Eladót, úgy annak időarányos részét, az adásvételi szerződés megkötését követően a Vevő köteles megfizetni a vételárral egyidejűleg, mely kötelezettséget a Vevő az értékesítési eljáráson történő indulásával kifejezettek tudomásul vesz és magára nézve kötelezőnek ismer el.
  Az árverésen résztvevő tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén a vagyontárgyak tulajdonjogának megszerzéséhez, szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére.
  A Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése alapján, az ingatlan árverésen történő értékesítése – ha a Cstv. másként nem rendelkezik – nem érinti harmadik személynek az árverés időpontjában az ingatlanra bejegyzett és az ingatlan-nyilvántartáson kívül fennálló jogait. A Cstv. 38. §-ának (1) és (4) bekezdései értelmében az adós ingatlanán, illetve bírósági, hatósági nyilvántartásba vett vagyontárgyán fennálló végrehajtási jog, valamint elidegenítési- és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, míg a visszavásárlási- és vételi jog, valamint a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.
  Felszámoló nyilatkozik, hogy a jelen értékesítés tárgyát képező ingatlanokra vonatkozóan nincs tudomása környezeti kárról vagy teherről. Licitálónak az adásvételi szerződésben ugyanakkor a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés b) és c) pontja alapján kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a vagyontárgyat terhelő esetleges környezetvédelmi kötelezettségeket, kárelhárításokat, a környezeti terhek rendezését, közte a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésének kötelezettségét az Eladótól átvállalja.
  A licitálónak az adásvételi szerződésben – fentiekkel összefüggésben – kijelenteni szükséges, hogy felelőssége teljes tudatában, feltétlenül és visszavonhatatlanul átvállalja az ingatlanon bármikor folytatott, minden gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan, bármely használó (Eladó és jogelődjei, bérlők, egyéb jogcímen jogosan vagy jogellenesen használók, stb.) által okozott valamennyi esetleges környezeti teher rendezését és elhárítását, a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzését, valamint az esetleges környezeti tehermentesítés lefolytatását és annak költségeit, továbbá a hulladékok és veszélyes hulladékok elszállításának és ártalmatlanításának saját költségen történő biztosítását.
  A nyertes árverésen résztvevő az ajánlatához, annak megtételétől számított 60 napig kötve van.
  Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes licitálót terheli. Az ügyvédi munkadíj összege a vételár 1%-a, de minimum 50.000,- Ft. Az ügyvédi munkadíj az Áfa összegét nem tartalmazza.
  Licitáló tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződéssel összefüggésben felmerülő ügyvédi munkadíj, vagyonátruházási illeték és ingatlan-nyilvántartási eljárási díj Vevőt terheli.
  Az Eladó az ingatlant a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában hirdeti meg, ezért ehhez kapcsolódóan semmiyen szavatosságot, garanciát nem vállal, az eladó jog- és kellékszavatosságát kizárja.
  A licitáló az árverezéssel tudomásul veszi a jelen hirdetményben közölt feltételeket, továbbá a vagyontárgyak általa részletesen megismert természetbeni és jogi állapotát, valamint azt, hogy a hirdetményben megadott adatokat az Eladó a legjobb tudása szerint állította össze, ennek ellenére előfordulhatnak tévedések, melyekért sem a Felszámolóval, sem az Eladóval szemben semminemű igényt érvényesíteni nem lehet.
  A licitáló tudomásul veszi, hogy a jelen hirdetményben szereplő ingatlanokra vonatkozó, a pályázati eljárásra összeállított Dokumentációban megadott adatok tájékoztató jellegű adatok. Licitáló kijelenti, hogy az ingatlant megtekintette, megvizsgálta, illetve szakértővel megvizsgáltatta azok állapotát. Licitáló tudomásul veszi, hogy mindezekért a Felszámoló nem vállal felelősséget.
  Licitáló tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingatlanon lévő épületek tekintetében átépítési, bontási vagy engedélyeztetési (és ahhoz szükséges építési) kötelezettség, illetve felújítási és karbantartási kötelezettség áll fenn, a bontási, építési munkálatok, valamint a hatósági eljárások lefolytatásának kötelezettsége és költsége a Vevőt terheli és azt a Vevő a szerződés aláírásával vállalja. Vevő az Eladó korábbi tájékoztatása alapján a rendeltetésszerű és jogszerű használat eléréséhez szükséges munkálatokat, engedélyeztetési eljárásokat és mindezek költségeit megállapította és mindezeket a vételár kialakítása tekintetében figyelembe vette. Licitáló kifejezetten tudomásul veszi, hogy e körben sem az Eladó, sem a felszámoló nem vállal felelősséget.
  Licitáló kijelenti, hogy az ingatlan állapotát maga is ellenőrizte és nem hagyatkozott csak az Eladó állításaira. Licitáló tudomásul veszi, hogy a jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés és annak költségei őt terhelik, továbbá az adásvételi szerződésben kötelezettséget vállal azok teljesítésére és a költségek viselésére. Licitálónak az adásvételi szerződésben nyilatkoznia kell arról, hogy az Eladóval szemben jog- illetve kellékszavatossággal, a szükséges engedélyek beszerzésével, hatósági eljárások lefolytatásával, valamint kivitelezési, illetve bontási, építési, karbantartási munkák elvégzésének költségeivel, gyomtalanítással, a keletkezett hulladék kezelésével, elszállításával, az esetleges - felszámoló által jelenleg nem ismert - környezeti tehermentesítéssel összefüggésben az Eladóval vagy felszámolójával szemben semmilyen igénye nincs, illetve annak érvényesítéséről feltétlenül, véglegesen és visszavonhatatlanul lemond.
  Licitálónak az adásvételi szerződésben nyilatkoznia kell arról, hogy az ingatlan adásvételi szerződés Eladónak nem felróható okból történő meghiúsulása, illetőleg esetleges eredményes megtámadása (érvénytelensége) esetén az Eladóval – a megfizetett vételáron túlmenően – és az Eladó felszámolójával szemben semminemű igényt nem érvényesít. Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül Felek azon kijelentése, hogy a vételárat értékarányosnak tartják és a Ptk. 6:98. § (2) bekezdése alapján a Ptk. 6:98. § (1) bekezdése szerinti értékaránytalanságra alapított megtámadási jog gyakorlását kifejezetten kizárják, ilyen igény bíróság előtt érvényesítéséről a Felek kifejezetten lemondanak.
  Az elővásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítési eljárás keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy az árverésen véglegesen kialakult vételár ismeretében, a Felszámoló felhívására, a vételi szándékról írásbeli nyilatkozatot tesznek. A törvényen alapuló elővásárlásra jogosultak kivételével, a további esetleges elővásárlási jogosultak joggyakorlása érdekében, a Felszámoló felhívja a figyelmüket arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat az árverés lejárata előtt írásban kell bejelenteniük. A Felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során vagy azt követően, a Felszámoló felhívásának kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg. Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat elmaradása vagy határidőn túli megtétele esetén a Felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak.
  Az árverés kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen árverési hirdetményt az ajánlatok beérkezése előtt visszavonja, az árverést – megfelelő ajánlat hiánya esetén – eredménytelennek nyilvánítsa.
  A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.
  Az Eladó és a Felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a hirdetményben közölt feltételeket az árverezésen való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik.
  Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai, és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata az irányadó.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A1927916/tetelek.pdf

  1 Tétel
 5. Árverés - Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet„f.a.”

  Nagybaracska, Bajai út 3. sz. alatti ingatlan

  Árverés kezdete
  2020. 07. 17. | 12:00
  Árverés vége
  2020. 08. 03. | 12:00
  Becsérték
  13 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  9 100 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.), mint a(z) Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám: 03 02 000282, székhely: 6230 Soltvadkert, Ifjúság út 4.) Fővárosi Törvényszék 27.Fpk.01-12-011187/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. július 2. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye:
  az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A1927911)
  Az árverés kezdete:
  2020. július 17. 12 óra 00 perc
  Az árverés vége:
  2020. augusztus 3. 12 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár):
  9 100 000 forint. (a becsérték 70%-a)
  A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig:
  30 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között:
  50 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között:
  200 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között:
  500 000 forint
  200 millió forint és afelett:
  2 millió forint

  Árverési előleg összege: 590 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen az licitálhat, aki az árverési hirdetményben meghatározott összegű árverési előleget legkésőbb az árverés lezárását megelőzően banki átutalás útján megfizeti a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” Takarékbank Zrt-nél vezetett 50440016-10018558 számú bankszámlájára (a közlemény rovatban fel kell tüntetni ingatlan helyét, helyrajzi számát, illetve az „árverési előleg” megjelölést). Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az árverés befejezését megelőzően az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az árverési előleg után nincs kamatfizetés, és az árverést kiíró felszámoló az árverési előleg átutalása kapcsán esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR felületre fel kell tölteni. A bizonylat feltöltésének hiányában az árverésen való részvételre nincs lehetőség. Az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet. Az Eladó az árverési előleg megfizetését az eredmény megállapítása érdekében, az árverés ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az Eladó az értékesítésből kizárja és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja. Ha az árverés eredménytelen, a felszámoló az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi árverező részére visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget a nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes az adásvételi szerződésben rögzített vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az árverési előleg összegét a Felszámoló a Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése szerint kezeli.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  A Nagybaracska, Bajai út 3.sz. alatti ingatlan a jó minőségű burkolattal ellátott, Baja felé vezető 51. sz. főút mellett található a település középső részén. Jól megközelíthető, akár személyautóval, akár helyi-járatú autóbusszal, melynek megállója az ingatlan bejárata előtt van. Az ingatlan környezetében több személygépkocsi parkolására van lehetőség. Az ingatlanban jelenleg asztalosüzem működik.
  Ingatlan állapota: felújítandó
  A vagyonelem második alkalommal kerül meghirdetésre.
  Az ingatlan vonatkozásában jelenleg élő, határozatlan idejű bérleti szerződés van érvényben.
  A 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.
  Az ingatlan becsértéke: 13.000.000 forint.
  Az ingatlan kikiáltási ára (minimálára): 9.100.000 forint, mely a becsérték 70 %-a.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 13 000 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett üzem

  Típus:
  ipari ingatlan
  Területe:
  1 647 m²
  Állapota:
  felújítandó
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Nagybaracska
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  1172
  Ingatlan postai címe:
  6527 Nagybaracska, Bajai út 3.
  Területnagyság:
  1 647 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  kivett üzem

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): NKM Áramhálózati Kft. vezetékjoga

  Ingatlan állapota: felújítandó

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak természetben történő megtekintésére előre egyeztetett időpontban van lehetőség.A megtekintésre csak kísérő jelenlétében van mód. Az értékesítésre kerülő vagyonelemek megtekintésével kapcsolatos egyéb kérdésekkel és időpont egyeztetéssel kapcsolatban a 30/947-0247 telefonszámon, míg az árveréssel kapcsolatos egyéb információk az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül érhetők el.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítésre a 2017. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) megfelelő rendelkezései az irányadók. A Felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy az ingatlanok ÁFA besorolásával kapcsolatban kötelesek tájékozódni az illetékes önkormányzatoknál, a helyi Rendezési terv és Építésügyi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően. Az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. §-a alapján mentes az adó alól.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A legmagasabb ajánlatot tevő nyertes árverésen résztvevő köteles az árverési előleget (bánatpénz) meghaladó vételárat az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint, de legfeljebb az adásvételi szerződés írásba foglalásától számított 30 napon belül banki átutalással megfizetni az Eladó Takarékbank Zrt-nél vezetett 50440016-10018558 számú bankszámlájára. Ha a nyertes árverésen résztvevő ezt elmulasztja, úgy az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint, a meghiúsulási kötbérnek minősülő árverési előleg összegét elveszti.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés írásba foglalására az eredmény kihirdetése után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, az EÉR rendszert üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség – nyolc napon belül – teljesítése, amely nem része a vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan vevő részére történő birtokátruházásának határideje, az Ingatlan teljes vételárárának Vevő általi megfizetésétől számított 15 munkanapon belül, átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása mellett. Vevő az Ingatlant saját költségén köteles birtokba venni. Amennyiben a vevő a birtokbavételre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért és őrzéséért költségtérítést számol fel.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyonelemek feltüntetett irányára nettó irányár (az ÁFA-t nem tartalmazza).
  Az árverésre tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen résztvevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség.
  Az Eladóval szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. A jelen árverési hirdetmény az Eladó számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható.
  Az árverésen résztvevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyontárgyak vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni.
  Amennyiben az értékesítendő ingatlan után 2020.01.01-től építményadó vagy telekadó fizetési kötelezettség terheli az Eladót, úgy annak időarányos részét, az adásvételi szerződés megkötését követően a Vevő köteles megfizetni a vételárral egyidejűleg, mely kötelezettséget a Vevő az értékesítési eljáráson történő indulásával kifejezettek tudomásul vesz és magára nézve kötelezőnek ismer el.
  Az árverésen résztvevő tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén a vagyontárgyak tulajdonjogának megszerzéséhez, szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére.
  A Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése alapján, az ingatlan árverésen történő értékesítése – ha a Cstv. másként nem rendelkezik – nem érinti harmadik személynek az árverés időpontjában az ingatlanra bejegyzett és az ingatlan-nyilvántartáson kívül fennálló jogait. A Cstv. 38. §-ának (1) és (4) bekezdései értelmében az adós ingatlanán, illetve bírósági, hatósági nyilvántartásba vett vagyontárgyán fennálló végrehajtási jog, valamint elidegenítési- és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, míg a visszavásárlási- és vételi jog, valamint a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.
  Felszámoló nyilatkozik, hogy a jelen értékesítés tárgyát képező ingatlanokra vonatkozóan nincs tudomása környezeti kárról vagy teherről. Licitálónak az adásvételi szerződésben ugyanakkor a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés b) és c) pontja alapján kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a vagyontárgyat terhelő esetleges környezetvédelmi kötelezettségeket, kárelhárításokat, a környezeti terhek rendezését, közte a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésének kötelezettségét az Eladótól átvállalja.
  A licitálónak az adásvételi szerződésben – fentiekkel összefüggésben – kijelenteni szükséges, hogy felelőssége teljes tudatában, feltétlenül és visszavonhatatlanul átvállalja az ingatlanon bármikor folytatott, minden gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan, bármely használó (Eladó és jogelődjei, bérlők, egyéb jogcímen jogosan vagy jogellenesen használók, stb.) által okozott valamennyi esetleges környezeti teher rendezését és elhárítását, a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzését, valamint az esetleges környezeti tehermentesítés lefolytatását és annak költségeit, továbbá a hulladékok és veszélyes hulladékok elszállításának és ártalmatlanításának saját költségen történő biztosítását.
  A nyertes árverésen résztvevő az ajánlatához, annak megtételétől számított 60 napig kötve van.
  Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes licitálót terheli. Az ügyvédi munkadíj összege a vételár 1%-a, de minimum 50.000,- Ft. Az ügyvédi munkadíj az Áfa összegét nem tartalmazza.
  Licitáló tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződéssel összefüggésben felmerülő ügyvédi munkadíj, vagyonátruházási illeték és ingatlan-nyilvántartási eljárási díj Vevőt terheli.
  Az Eladó az ingatlant a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában hirdeti meg, ezért ehhez kapcsolódóan semmiyen szavatosságot, garanciát nem vállal, az eladó jog- és kellékszavatosságát kizárja.
  A licitáló az árverezéssel tudomásul veszi a jelen hirdetményben közölt feltételeket, továbbá a vagyontárgyak általa részletesen megismert természetbeni és jogi állapotát, valamint azt, hogy a hirdetményben megadott adatokat az Eladó a legjobb tudása szerint állította össze, ennek ellenére előfordulhatnak tévedések, melyekért sem a Felszámolóval, sem az Eladóval szemben semminemű igényt érvényesíteni nem lehet.
  A licitáló tudomásul veszi, hogy a jelen hirdetményben szereplő ingatlanokra vonatkozó, a pályázati eljárásra összeállított Dokumentációban megadott adatok tájékoztató jellegű adatok. Licitáló kijelenti, hogy az ingatlant megtekintette, megvizsgálta, illetve szakértővel megvizsgáltatta azok állapotát. Licitáló tudomásul veszi, hogy mindezekért a Felszámoló nem vállal felelősséget.
  Licitáló tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingatlanon lévő épületek tekintetében átépítési, bontási vagy engedélyeztetési (és ahhoz szükséges építési) kötelezettség, illetve felújítási és karbantartási kötelezettség áll fenn, a bontási, építési munkálatok, valamint a hatósági eljárások lefolytatásának kötelezettsége és költsége a Vevőt terheli és azt a Vevő a szerződés aláírásával vállalja. Vevő az Eladó korábbi tájékoztatása alapján a rendeltetésszerű és jogszerű használat eléréséhez szükséges munkálatokat, engedélyeztetési eljárásokat és mindezek költségeit megállapította és mindezeket a vételár kialakítása tekintetében figyelembe vette. Licitáló kifejezetten tudomásul veszi, hogy e körben sem az Eladó, sem a felszámoló nem vállal felelősséget.
  Licitáló kijelenti, hogy az ingatlan állapotát maga is ellenőrizte és nem hagyatkozott csak az Eladó állításaira. Licitáló tudomásul veszi, hogy a jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés és annak költségei őt terhelik, továbbá az adásvételi szerződésben kötelezettséget vállal azok teljesítésére és a költségek viselésére. Licitálónak az adásvételi szerződésben nyilatkoznia kell arról, hogy az Eladóval szemben jog- illetve kellékszavatossággal, a szükséges engedélyek beszerzésével, hatósági eljárások lefolytatásával, valamint kivitelezési, illetve bontási, építési, karbantartási munkák elvégzésének költségeivel, gyomtalanítással, a keletkezett hulladék kezelésével, elszállításával, az esetleges - felszámoló által jelenleg nem ismert - környezeti tehermentesítéssel összefüggésben az Eladóval vagy felszámolójával szemben semmilyen igénye nincs, illetve annak érvényesítéséről feltétlenül, véglegesen és visszavonhatatlanul lemond.
  Licitálónak az adásvételi szerződésben nyilatkoznia kell arról, hogy az ingatlan adásvételi szerződés Eladónak nem felróható okból történő meghiúsulása, illetőleg esetleges eredményes megtámadása (érvénytelensége) esetén az Eladóval – a megfizetett vételáron túlmenően – és az Eladó felszámolójával szemben semminemű igényt nem érvényesít. Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül Felek azon kijelentése, hogy a vételárat értékarányosnak tartják és a Ptk. 6:98. § (2) bekezdése alapján a Ptk. 6:98. § (1) bekezdése szerinti értékaránytalanságra alapított megtámadási jog gyakorlását kifejezetten kizárják, ilyen igény bíróság előtt érvényesítéséről a Felek kifejezetten lemondanak.
  Az elővásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítési eljárás keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy az árverésen véglegesen kialakult vételár ismeretében, a Felszámoló felhívására, a vételi szándékról írásbeli nyilatkozatot tesznek. A törvényen alapuló elővásárlásra jogosultak kivételével, a további esetleges elővásárlási jogosultak joggyakorlása érdekében, a Felszámoló felhívja a figyelmüket arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat az árverés lejárata előtt írásban kell bejelenteniük. A Felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során vagy azt követően, a Felszámoló felhívásának kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg. Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat elmaradása vagy határidőn túli megtétele esetén a Felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak.
  Az árverés kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen árverési hirdetményt az ajánlatok beérkezése előtt visszavonja, az árverést – megfelelő ajánlat hiánya esetén – eredménytelennek nyilvánítsa.
  A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.
  Az Eladó és a Felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a hirdetményben közölt feltételeket az árverezésen való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik.
  Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai, és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata az irányadó.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A1927911/tetelek.pdf

  1 Tétel
 6. Árverés - Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet„f.a.”

  Tázlár, Soltvadkerti út 18. sz. alatti ingatlan

  Árverés kezdete
  2020. 07. 17. | 12:00
  Árverés vége
  2020. 08. 03. | 12:00
  Becsérték
  2 800 000 Ft
  Kikiáltási ár
  2 590 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.), mint a(z) Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám: 03 02 000282, székhely: 6230 Soltvadkert, Ifjúság út 4.) Fővárosi Törvényszék 27.Fpk.01-12-011187/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. július 2. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye:
  az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A1927905)
  Az árverés kezdete:
  2020. július 17. 12 óra 00 perc
  Az árverés vége:
  2020. augusztus 3. 12 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár):
  2 590 000 forint. (a becsérték 92%-a)
  A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig:
  30 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között:
  50 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között:
  200 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között:
  500 000 forint
  200 millió forint és afelett:
  2 millió forint

  Árverési előleg összege: 140 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen az licitálhat, aki az árverési hirdetményben meghatározott összegű árverési előleget legkésőbb az árverés lezárását megelőzően banki átutalás útján megfizeti a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” Takarékbank Zrt-nél vezetett 50440016-10018558 számú bankszámlájára (a közlemény rovatban fel kell tüntetni ingatlan helyét, helyrajzi számát, illetve az „árverési előleg” megjelölést). Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az árverés befejezését megelőzően az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az árverési előleg után nincs kamatfizetés, és az árverést kiíró felszámoló az árverési előleg átutalása kapcsán esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR felületre fel kell tölteni. A bizonylat feltöltésének hiányában az árverésen való részvételre nincs lehetőség. Az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet. Az Eladó az árverési előleg megfizetését az eredmény megállapítása érdekében, az árverés ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az Eladó az értékesítésből kizárja és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja. Ha az árverés eredménytelen, a felszámoló az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi árverező részére visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget a nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes az adásvételi szerződésben rögzített vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az árverési előleg összegét a Felszámoló a Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése szerint kezeli.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  A Tázlár, Soltvadkerti út 18. sz alatt ingatlan befejezetlen lakóház. Megközelíthető a Kiskunmajsa – Soltvadkert 5405. számú útvonalon (Soltvadkerti út) a településről Soltvadkert irányába haladva, a település központjától 500 méterre, bal oldali utolsó belterületi ingatlan. Ingatlan-nyilvántartási adatok alapján kivett beépítetlen terület 707 m2 területen. Az ingatlanon egy 1992-ben épült, beton sávalapos pince + földszint + tetőtér építésű befejezetlen, félkész lakóház áll. Az ingatlan síkfelületű, trapéz alakú, északi tájolású, homoktalajú, környezete vad, gondozatlan fű, örökzöld fák és egy fűzfa. Az ingatlanon tereptárgy nem található, nem áll természeti védettség alatt.
  Közművek: elektromos áram és víz kikötve. Szennyvízelvezetés: helyi ülepítő, szikkasztó aknába.
  A vagyonelem második alkalommal kerül meghirdetésre.
  Az ingatlan becsértéke: 2.800.000 forint.
  Az ingatlan kikiáltási ára (minimálára): 2.590.000 forint, mely a becsérték 92 %-a.
  A 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 800 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: építés alatti lakóház

  Típus:
  lakóépület
  Területe:
  707 m²
  Állapota:
  építés alatt álló
  Tehermentes:
  igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Tázlár
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  544
  Ingatlan postai címe:
  6236 Tázlár, Soltvadkerti út 18..
  Területnagyság:
  707 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  építés alatti lakóház

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: építés alatt álló

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak természetben történő megtekintésére előre egyeztetett időpontban van lehetőség.A megtekintésre csak kísérő jelenlétében van mód. Az értékesítésre kerülő vagyonelemek megtekintésével kapcsolatos egyéb kérdésekkel és időpont egyeztetéssel kapcsolatban a 30/947-0247 telefonszámon, míg az árveréssel kapcsolatos egyéb információk az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül érhetők el.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítésre a 2017. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) megfelelő rendelkezései az irányadók. A Felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy az ingatlanok ÁFA besorolásával kapcsolatban kötelesek tájékozódni az illetékes önkormányzatoknál, a helyi Rendezési terv és Építésügyi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően. Az ingatlan értékesítése általános forgalmi adó köteles azzal, hogy az általános forgalmi adót a becsérték (minimálár) nem tartalmazza, az Áfa azon felül fizetendő és azt az Áfa törvény 142. §-a alapján, a vevő fizeti közvetlenül az állami költségvetés részére (fordított Áfa), illetve nem Áfa alany vevő tekintetében az Áfa fizetés az általános szabályok szerint történik.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A legmagasabb ajánlatot tevő nyertes árverésen résztvevő köteles az árverési előleget (bánatpénz) meghaladó vételárat az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint, de legfeljebb az adásvételi szerződés írásba foglalásától számított 30 napon belül banki átutalással megfizetni az Eladó Takarékbank Zrt-nél vezetett 50440016-10018558 számú bankszámlájára. Ha a nyertes árverésen résztvevő ezt elmulasztja, úgy az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint, a meghiúsulási kötbérnek minősülő árverési előleg összegét elveszti.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés írásba foglalására az eredmény kihirdetése után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, az EÉR rendszert üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség – nyolc napon belül – teljesítése, amely nem része a vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan vevő részére történő birtokátruházásának határideje, az Ingatlan teljes vételárárának Vevő általi megfizetésétől számított 15 munkanapon belül, átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása mellett. Vevő az Ingatlant saját költségén köteles birtokba venni. Amennyiben a vevő a birtokbavételre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért és őrzéséért költségtérítést számol fel.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyonelemek feltüntetett irányára nettó irányár (az ÁFA-t nem tartalmazza).
  Az árverésre tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen résztvevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség.
  Az Eladóval szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. A jelen árverési hirdetmény az Eladó számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható.
  Az árverésen résztvevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyontárgyak vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni.
  Amennyiben az értékesítendő ingatlan után 2020.01.01-től építményadó vagy telekadó fizetési kötelezettség terheli az Eladót, úgy annak időarányos részét, az adásvételi szerződés megkötését követően a Vevő köteles megfizetni a vételárral egyidejűleg, mely kötelezettséget a Vevő az értékesítési eljáráson történő indulásával kifejezettek tudomásul vesz és magára nézve kötelezőnek ismer el.
  Az árverésen résztvevő tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén a vagyontárgyak tulajdonjogának megszerzéséhez, szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére.
  A Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése alapján, az ingatlan árverésen történő értékesítése – ha a Cstv. másként nem rendelkezik – nem érinti harmadik személynek az árverés időpontjában az ingatlanra bejegyzett és az ingatlan-nyilvántartáson kívül fennálló jogait. A Cstv. 38. §-ának (1) és (4) bekezdései értelmében az adós ingatlanán, illetve bírósági, hatósági nyilvántartásba vett vagyontárgyán fennálló végrehajtási jog, valamint elidegenítési- és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, míg a visszavásárlási- és vételi jog, valamint a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.
  Felszámoló nyilatkozik, hogy a jelen értékesítés tárgyát képező ingatlanokra vonatkozóan nincs tudomása környezeti kárról vagy teherről. Licitálónak az adásvételi szerződésben ugyanakkor a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés b) és c) pontja alapján kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a vagyontárgyat terhelő esetleges környezetvédelmi kötelezettségeket, kárelhárításokat, a környezeti terhek rendezését, közte a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésének kötelezettségét az Eladótól átvállalja.
  A licitálónak az adásvételi szerződésben – fentiekkel összefüggésben – kijelenteni szükséges, hogy felelőssége teljes tudatában, feltétlenül és visszavonhatatlanul átvállalja az ingatlanon bármikor folytatott, minden gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan, bármely használó (Eladó és jogelődjei, bérlők, egyéb jogcímen jogosan vagy jogellenesen használók, stb.) által okozott valamennyi esetleges környezeti teher rendezését és elhárítását, a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzését, valamint az esetleges környezeti tehermentesítés lefolytatását és annak költségeit, továbbá a hulladékok és veszélyes hulladékok elszállításának és ártalmatlanításának saját költségen történő biztosítását.
  A nyertes árverésen résztvevő az ajánlatához, annak megtételétől számított 60 napig kötve van.
  Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes licitálót terheli. Az ügyvédi munkadíj összege a vételár 1%-a, de minimum 50.000,- Ft. Az ügyvédi munkadíj az Áfa összegét nem tartalmazza.
  Licitáló tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződéssel összefüggésben felmerülő ügyvédi munkadíj, vagyonátruházási illeték és ingatlan-nyilvántartási eljárási díj Vevőt terheli.
  Az Eladó az ingatlant a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában hirdeti meg, ezért ehhez kapcsolódóan semmiyen szavatosságot, garanciát nem vállal, az eladó jog- és kellékszavatosságát kizárja.
  A licitáló az árverezéssel tudomásul veszi a jelen hirdetményben közölt feltételeket, továbbá a vagyontárgyak általa részletesen megismert természetbeni és jogi állapotát, valamint azt, hogy a hirdetményben megadott adatokat az Eladó a legjobb tudása szerint állította össze, ennek ellenére előfordulhatnak tévedések, melyekért sem a Felszámolóval, sem az Eladóval szemben semminemű igényt érvényesíteni nem lehet.
  A licitáló tudomásul veszi, hogy a jelen hirdetményben szereplő ingatlanokra vonatkozó, a pályázati eljárásra összeállított Dokumentációban megadott adatok tájékoztató jellegű adatok. Licitáló kijelenti, hogy az ingatlant megtekintette, megvizsgálta, illetve szakértővel megvizsgáltatta azok állapotát. Licitáló tudomásul veszi, hogy mindezekért a Felszámoló nem vállal felelősséget.
  Licitáló tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingatlanon lévő épületek tekintetében átépítési, bontási vagy engedélyeztetési (és ahhoz szükséges építési) kötelezettség, illetve felújítási és karbantartási kötelezettség áll fenn, a bontási, építési munkálatok, valamint a hatósági eljárások lefolytatásának kötelezettsége és költsége a Vevőt terheli és azt a Vevő a szerződés aláírásával vállalja. Vevő az Eladó korábbi tájékoztatása alapján a rendeltetésszerű és jogszerű használat eléréséhez szükséges munkálatokat, engedélyeztetési eljárásokat és mindezek költségeit megállapította és mindezeket a vételár kialakítása tekintetében figyelembe vette. Licitáló kifejezetten tudomásul veszi, hogy e körben sem az Eladó, sem a felszámoló nem vállal felelősséget.
  Licitáló kijelenti, hogy az ingatlan állapotát maga is ellenőrizte és nem hagyatkozott csak az Eladó állításaira. Licitáló tudomásul veszi, hogy a jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés és annak költségei őt terhelik, továbbá az adásvételi szerződésben kötelezettséget vállal azok teljesítésére és a költségek viselésére. Licitálónak az adásvételi szerződésben nyilatkoznia kell arról, hogy az Eladóval szemben jog- illetve kellékszavatossággal, a szükséges engedélyek beszerzésével, hatósági eljárások lefolytatásával, valamint kivitelezési, illetve bontási, építési, karbantartási munkák elvégzésének költségeivel, gyomtalanítással, a keletkezett hulladék kezelésével, elszállításával, az esetleges - felszámoló által jelenleg nem ismert - környezeti tehermentesítéssel összefüggésben az Eladóval vagy felszámolójával szemben semmilyen igénye nincs, illetve annak érvényesítéséről feltétlenül, véglegesen és visszavonhatatlanul lemond.
  Licitálónak az adásvételi szerződésben nyilatkoznia kell arról, hogy az ingatlan adásvételi szerződés Eladónak nem felróható okból történő meghiúsulása, illetőleg esetleges eredményes megtámadása (érvénytelensége) esetén az Eladóval – a megfizetett vételáron túlmenően – és az Eladó felszámolójával szemben semminemű igényt nem érvényesít. Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül Felek azon kijelentése, hogy a vételárat értékarányosnak tartják és a Ptk. 6:98. § (2) bekezdése alapján a Ptk. 6:98. § (1) bekezdése szerinti értékaránytalanságra alapított megtámadási jog gyakorlását kifejezetten kizárják, ilyen igény bíróság előtt érvényesítéséről a Felek kifejezetten lemondanak.
  Az elővásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítési eljárás keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy az árverésen véglegesen kialakult vételár ismeretében, a Felszámoló felhívására, a vételi szándékról írásbeli nyilatkozatot tesznek. A törvényen alapuló elővásárlásra jogosultak kivételével, a további esetleges elővásárlási jogosultak joggyakorlása érdekében, a Felszámoló felhívja a figyelmüket arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat az árverés lejárata előtt írásban kell bejelenteniük. A Felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során vagy azt követően, a Felszámoló felhívásának kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg. Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat elmaradása vagy határidőn túli megtétele esetén a Felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak.
  Az árverés kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen árverési hirdetményt az ajánlatok beérkezése előtt visszavonja, az árverést – megfelelő ajánlat hiánya esetén – eredménytelennek nyilvánítsa.
  A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.
  Az Eladó és a Felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a hirdetményben és az adásvételi szerződésben közölt feltételeket az árverezésen való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik.
  Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai, és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata az irányadó.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A1927905/tetelek.pdf

  1 Tétel
 7. Árverés - Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet„f.a.”

  Kecskemét, Kiskőrösi út 8. sz. alatti ingatlan

  Árverés kezdete
  2020. 07. 17. | 12:00
  Árverés vége
  2020. 08. 03. | 12:00
  Becsérték
  29 800 000 Ft
  Kikiáltási ár
  51 800 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.), mint a(z) Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám: 03 02 000282, székhely: 6230 Soltvadkert, Ifjúság út 4.) Fővárosi Törvényszék 27.Fpk.01-12-011187/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. július 2. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye:
  az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A1927899)
  Az árverés kezdete:
  2020. július 17. 12 óra 00 perc
  Az árverés vége:
  2020. augusztus 3. 12 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár):
  51 800 000 forint. (a becsérték 173%-a)
  A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig:
  30 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között:
  50 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között:
  200 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között:
  500 000 forint
  200 millió forint és afelett:
  2 millió forint

  Árverési előleg összege: 1 094 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen az licitálhat, aki az árverési hirdetményben meghatározott összegű árverési előleget legkésőbb az árverés lezárását megelőzően banki átutalás útján megfizeti a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” Takarékbank Zrt-nél vezetett 50440016-10018558 számú bankszámlájára (a közlemény rovatban fel kell tüntetni ingatlan helyét, helyrajzi számát, illetve az „árverési előleg” megjelölést). Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az árverés befejezését megelőzően az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az árverési előleg után nincs kamatfizetés, és az árverést kiíró felszámoló az árverési előleg átutalása kapcsán esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR felületre fel kell tölteni. A bizonylat feltöltésének hiányában az árverésen való részvételre nincs lehetőség. Az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet. Az Eladó az árverési előleg megfizetését az eredmény megállapítása érdekében, az árverés ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az Eladó az értékesítésből kizárja és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja. Ha az árverés eredménytelen, a felszámoló az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi árverező részére visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget a nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes az adásvételi szerződésben rögzített vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az árverési előleg összegét a Felszámoló a Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése szerint kezeli.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  A Kecskemét, Kiskőrösi út 8. sz. alatti ipartelepen található üzemi épületcsoport ingatlan, a város központjától kb. 800 méterre, dél-keleti irányba. Megközelíthető a Kiskőrösi aszfaltozott útról, a régi bejáraton keresztül. Az 5.162 m2 területű ingatlan a régi kecskeméti konzervgyár központi üzemi épülete volt, amely aszfaltozott úton körüljárható. A régi konzervgyári telephelyből megosztással keletkezett, szabálytalan (közel téglalap) alakú ingatlan. Ingatlan-nyilvántartási adatok alapján kivett ipartelep, üzemi épületcsoport (1 gazdasági épület). Az épület körül a teljes telep terület térburkolattal ellátott. Az ingatlan sík felületű, tereptárgy nem található, nem áll természeti védettség alatt. Az ingatlan korábbi közművei (villany, víz, gáz) leszerelésre és kikötésre kerültek, jelenleg közmű nélküli. Az ingatlant a környező ingatlanok szolgalmi jogai terhelik.
  A vagyonelem második alkalommal kerül meghirdetésre.
  Az ingatlan vonatkozásában jelenleg élő, határozatlan idejű bérleti szerződés van érvényben.
  Az ingatlan becsértéke: 29.800.000 forint.
  Az ingatlan kikiáltási ára (minimálára): 51.800.000 forint, mely a becsérték 173 %-a.
  A 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 29 800 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: ipartelep, üzemi ingatlan

  Típus:
  ipari ingatlan
  Területe:
  5 162 m²
  Állapota:
  felújítandó
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Kecskemét
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  9980/15
  Ingatlan postai címe:
  6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 8. H ép.
  Területnagyság:
  5 162 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  ipartelep, üzemi ingatlan

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. bányaszolgalmi joga

  Ingatlan állapota: felújítandó

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak természetben történő megtekintésére előre egyeztetett időpontban van lehetőség.A megtekintésre csak kísérő jelenlétében van mód. Az értékesítésre kerülő vagyonelemek megtekintésével kapcsolatos egyéb kérdésekkel és időpont egyeztetéssel kapcsolatban a 30/947-0247 telefonszámon, míg az árveréssel kapcsolatos egyéb információk az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül érhetők el.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítésre a 2017. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) megfelelő rendelkezései az irányadók. A Felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy az ingatlanok ÁFA besorolásával kapcsolatban kötelesek tájékozódni az illetékes önkormányzatoknál, a helyi Rendezési terv és Építésügyi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően. Az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. §-a alapján mentes az adó alól.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A legmagasabb ajánlatot tevő nyertes árverésen résztvevő köteles az árverési előleget (bánatpénz) meghaladó vételárat az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint, de legfeljebb az adásvételi szerződés írásba foglalásától számított 30 napon belül banki átutalással megfizetni az Eladó Takarékbank Zrt-nél vezetett 50440016-10018558 számú bankszámlájára. Ha a nyertes árverésen résztvevő ezt elmulasztja, úgy az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint, a meghiúsulási kötbérnek minősülő árverési előleg összegét elveszti.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés írásba foglalására az eredmény kihirdetése után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, az EÉR rendszert üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség – nyolc napon belül – teljesítése, amely nem része a vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan vevő részére történő birtokátruházásának határideje, az Ingatlan teljes vételárárának Vevő általi megfizetésétől számított 15 munkanapon belül, átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása mellett. Vevő az Ingatlant saját költségén köteles birtokba venni. Amennyiben a vevő a birtokbavételre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért és őrzéséért költségtérítést számol fel.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyonelemek feltüntetett irányára nettó irányár (az ÁFA-t nem tartalmazza).
  Az árverésre tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen résztvevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség.
  Az Eladóval szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. A jelen árverési hirdetmény az Eladó számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható.
  Az árverésen résztvevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyontárgyak vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni.
  Amennyiben az értékesítendő ingatlan után 2020.01.01-től építményadó vagy telekadó fizetési kötelezettség terheli az Eladót, úgy annak időarányos részét, az adásvételi szerződés megkötését követően a Vevő köteles megfizetni a vételárral egyidejűleg, mely kötelezettséget a Vevő az értékesítési eljáráson történő indulásával kifejezettek tudomásul vesz és magára nézve kötelezőnek ismer el.
  Az árverésen résztvevő tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén a vagyontárgyak tulajdonjogának megszerzéséhez, szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére.
  A Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése alapján, az ingatlan árverésen történő értékesítése – ha a Cstv. másként nem rendelkezik – nem érinti harmadik személynek az árverés időpontjában az ingatlanra bejegyzett és az ingatlan-nyilvántartáson kívül fennálló jogait. A Cstv. 38. §-ának (1) és (4) bekezdései értelmében az adós ingatlanán, illetve bírósági, hatósági nyilvántartásba vett vagyontárgyán fennálló végrehajtási jog, valamint elidegenítési- és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, míg a visszavásárlási- és vételi jog, valamint a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.
  Felszámoló nyilatkozik, hogy a jelen értékesítés tárgyát képező ingatlanokra vonatkozóan nincs tudomása környezeti kárról vagy teherről. Licitálónak az adásvételi szerződésben ugyanakkor a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés b) és c) pontja alapján kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a vagyontárgyat terhelő esetleges környezetvédelmi kötelezettségeket, kárelhárításokat, a környezeti terhek rendezését, közte a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésének kötelezettségét az Eladótól átvállalja.
  A licitálónak az adásvételi szerződésben – fentiekkel összefüggésben – kijelenteni szükséges, hogy felelőssége teljes tudatában, feltétlenül és visszavonhatatlanul átvállalja az ingatlanon bármikor folytatott, minden gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan, bármely használó (Eladó és jogelődjei, bérlők, egyéb jogcímen jogosan vagy jogellenesen használók, stb.) által okozott valamennyi esetleges környezeti teher rendezését és elhárítását, a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzését, valamint az esetleges környezeti tehermentesítés lefolytatását és annak költségeit, továbbá a hulladékok és veszélyes hulladékok elszállításának és ártalmatlanításának saját költségen történő biztosítását.
  A nyertes árverésen résztvevő az ajánlatához, annak megtételétől számított 60 napig kötve van.
  Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes licitálót terheli. Az ügyvédi munkadíj összege a vételár 1%-a, de minimum 50.000,- Ft. Az ügyvédi munkadíj az Áfa összegét nem tartalmazza.
  Licitáló tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződéssel összefüggésben felmerülő ügyvédi munkadíj, vagyonátruházási illeték és ingatlan-nyilvántartási eljárási díj Vevőt terheli.
  Az Eladó az ingatlant a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában hirdeti meg, ezért ehhez kapcsolódóan semmiyen szavatosságot, garanciát nem vállal, az eladó jog- és kellékszavatosságát kizárja.
  A licitáló az árverezéssel tudomásul veszi a jelen hirdetményben közölt feltételeket, továbbá a vagyontárgyak általa részletesen megismert természetbeni és jogi állapotát, valamint azt, hogy a hirdetményben megadott adatokat az Eladó a legjobb tudása szerint állította össze, ennek ellenére előfordulhatnak tévedések, melyekért sem a Felszámolóval, sem az Eladóval szemben semminemű igényt érvényesíteni nem lehet.
  A licitáló tudomásul veszi, hogy a jelen hirdetményben szereplő ingatlanokra vonatkozó, a pályázati eljárásra összeállított Dokumentációban megadott adatok tájékoztató jellegű adatok. Licitáló kijelenti, hogy az ingatlant megtekintette, megvizsgálta, illetve szakértővel megvizsgáltatta azok állapotát. Licitáló tudomásul veszi, hogy mindezekért a Felszámoló nem vállal felelősséget.
  Licitáló tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingatlanon lévő épületek tekintetében átépítési, bontási vagy engedélyeztetési (és ahhoz szükséges építési) kötelezettség, illetve felújítási és karbantartási kötelezettség áll fenn, a bontási, építési munkálatok, valamint a hatósági eljárások lefolytatásának kötelezettsége és költsége a Vevőt terheli és azt a Vevő a szerződés aláírásával vállalja. Vevő az Eladó korábbi tájékoztatása alapján a rendeltetésszerű és jogszerű használat eléréséhez szükséges munkálatokat, engedélyeztetési eljárásokat és mindezek költségeit megállapította és mindezeket a vételár kialakítása tekintetében figyelembe vette. Licitáló kifejezetten tudomásul veszi, hogy e körben sem az Eladó, sem a felszámoló nem vállal felelősséget.
  Licitáló kijelenti, hogy az ingatlan állapotát maga is ellenőrizte és nem hagyatkozott csak az Eladó állításaira. Licitáló tudomásul veszi, hogy a jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés és annak költségei őt terhelik, továbbá az adásvételi szerződésben kötelezettséget vállal azok teljesítésére és a költségek viselésére. Licitálónak az adásvételi szerződésben nyilatkoznia kell arról, hogy az Eladóval szemben jog- illetve kellékszavatossággal, a szükséges engedélyek beszerzésével, hatósági eljárások lefolytatásával, valamint kivitelezési, illetve bontási, építési, karbantartási munkák elvégzésének költségeivel, gyomtalanítással, a keletkezett hulladék kezelésével, elszállításával, az esetleges - felszámoló által jelenleg nem ismert - környezeti tehermentesítéssel összefüggésben az Eladóval vagy felszámolójával szemben semmilyen igénye nincs, illetve annak érvényesítéséről feltétlenül, véglegesen és visszavonhatatlanul lemond.
  Licitálónak az adásvételi szerződésben nyilatkoznia kell arról, hogy az ingatlan adásvételi szerződés Eladónak nem felróható okból történő meghiúsulása, illetőleg esetleges eredményes megtámadása (érvénytelensége) esetén az Eladóval – a megfizetett vételáron túlmenően – és az Eladó felszámolójával szemben semminemű igényt nem érvényesít. Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül Felek azon kijelentése, hogy a vételárat értékarányosnak tartják és a Ptk. 6:98. § (2) bekezdése alapján a Ptk. 6:98. § (1) bekezdése szerinti értékaránytalanságra alapított megtámadási jog gyakorlását kifejezetten kizárják, ilyen igény bíróság előtt érvényesítéséről a Felek kifejezetten lemondanak.
  Az elővásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítési eljárás keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy az árverésen véglegesen kialakult vételár ismeretében, a Felszámoló felhívására, a vételi szándékról írásbeli nyilatkozatot tesznek. A törvényen alapuló elővásárlásra jogosultak kivételével, a további esetleges elővásárlási jogosultak joggyakorlása érdekében, a Felszámoló felhívja a figyelmüket arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat az árverés lejárata előtt írásban kell bejelenteniük. A Felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során vagy azt követően, a Felszámoló felhívásának kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg. Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat elmaradása vagy határidőn túli megtétele esetén a Felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak.
  Az árverés kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen árverési hirdetményt az ajánlatok beérkezése előtt visszavonja, az árverést – megfelelő ajánlat hiánya esetén – eredménytelennek nyilvánítsa.
  A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.
  Az Eladó és a Felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a hirdetményben és az adásvételi szerződésben közölt feltételeket az árverezésen való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik.
  Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai, és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata az irányadó.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A1927899/tetelek.pdf

  1 Tétel