1. Pályázat - A.B.Apartments Hunhary Kft„f.a.”

  Bizonytalan megtérülésű, el nem ismert követelés

  Pályázat kezdete
  2021. 11. 05. | 08:00
  Pályázat vége
  2021. 11. 23. | 08:00
  Becsérték
  5 500 000 Ft
  Minimálár
  5 500 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) EC-CONT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359324, székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 3., levelezési cím: 1525 Budapest, Egyetem utca 9.), mint a(z) A.B.Apartments Hunhary Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-342260, székhely: 1063 Budapest, Szív utca 33..) Fővárosi Törvényszék 27.Fpk.2.979/2020/12. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. október 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2474810
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. november 5. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 23. 08 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 275 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg, pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az árverés, illetve a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg, pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A pályázónak az ajánlati biztosítékot átutalással az EC-CONT Kft Takarékbanknál vezetett 65100118-16265590-00000000 számú bankszámlájára kell megfizetnie. Az átutalási közleménybe fel kell tüntetni az értékesítés EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott "F" betűvel kezdődő felhasználó azonosítószámát egyaránt. A szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot visszautalja.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy azt az elektronikus ártárgyaláson kívül módosítja, az ajánlati biztosítékot elveszíti. Nem jár vissza az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónak, ha az a 30 napos ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Az A.B.Apartments Kft f.a. különböző gazdasági társaságokkal szemben fennálló kifejezetten bizonytalan megtérülésű, el nem ismert, vitatott követelései, melyre kizárólagosan együttesen, csomagban lehet vételi ajánlatot tenni. A követelések együttes névértéke:548.281.691.- Ft. A követelések részletezését a kiíró dokumentumként csatolta. A követelések alátámasztására szolgáló bizonylatok, szerződések, egyéb dokumentumok nem állnak rendelkezésre a felszámolási eljárásban. A követelések kötelezettjeinek gazdasági működése bizonytalan, néhánynak törlésre került az adószáma, beszámolóik közzététele esetleges, ill. egyáltalán nem történt meg. A követelések értékéért, behajthatóságáért, illetve érvényesíthetőségéért a kiíró felelősséget nem vállal, illetőleg a Ptk.6:193.§-ában meghatározott kezesi felelősségét kifejezetten kizárja. Egyes követelések esetében helye lehet az 1991. XLIX. tv. 38. §-a szerinti beszámításnak. Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy a követelések kötelezettje az engedményessel szemben azokat a kifogásokat érvényesítheti és azokat az ellenköveteléseket számíthatja be, amelyek az engedményezővel szemben az értesítésekor már fennállt jogalapon keletkeztek (Ptk. 6:197. § (2) bekezdés).

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 5 500 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 5 500 000 forint. (a becsérték 100%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Bizonytalan megtérülésű követelések

  A követelés összege: 548 281 691
  Lejárati ideje: Vegyes
  Számviteli besorolása: Vevőkövetelés
  A követelés kötelezettje: Más gazdálkodó
  A követelés biztosított-e: nem
  Becsértéke: 5 500 000 forint

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett követelések rendelkezésre álló dokumentációja csak és kizárólag előre egyeztetett időpontban, 2021. november 04. napján 10-15 óra között tekinthetők meg a felszámoló székhelyén: EC-CONT Kft 1115 Budapest, Keveháza utca 3. A követelések dokumentációját, kizárólag az tekintheti meg, ill. annak munkatársa, aki rendelkezik a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti pénzügyi szolgáltatás végzésére vonatkozó érvényes engedéllyel, és azt bemutatja, valamint titoktartási nyilatkozat tesz. Tájékoztatjuk továbbá a pályázókat, hogy a megtekintés alkalmával figyelemmel kell lenni a GDPR szabályozásra.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Áfa hatályán kívüli ügylet

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A Kiíró a pályázatokat kizárólag az ajánlott vételár alapján rangsorolja. A minimálár alatti értéken - mely a becsérték 100%-a- adott vételei ajánlat érvénytelen, kizárólag a követeléscsomagra tett vételi ajánlat érvényes.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződéskötéstől számított 8 napon belül banki átutalással, egyösszegben köteles megfizetni az eladó részére. Amennyiben a 8 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó külön felszólítás nélkül eláll a szerződéstől.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat eredményhirdetését követő 30 napon belül kerül sor.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A követelések tulajdonjoga a vételár teljes megfizetésével egyidőben száll át a vevőre. A Kiíró a tulajdonjog átszállását követő 15 (tizenöt) munkanapon belül adja át a vevőnek a megvásárolt követelés iratanyagát

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatban szereplő követelések együttes minimálára: 5.500.000.-Ft. A meghirdetett tételeket a felszámoló együttesen, csomagban értékesíti. Vételi ajánlatot felszámoló által készített „Vételi ajánlat” nyomtatvánnyal egyező tartalommal kell benyújtani, ettől eltérő tartalommal benyújtott vételi ajánlat érvénytelen. Az Ajánlattevőnek ajánlatában 30 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia. A követelésre érvényes pályázatot kizárólag az nyújthat be, aki rendelkezik a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti pénzügyi szolgáltatás végzésére vonatkozó érvényes engedéllyel, és pályázati ajánlatához azt másolatban csatolja. Az ajánlatnak tartalmaznia kell -a jogképességet igazoló, az illetékes cégbíróság, illetve közjegyző által kiállított vagy hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, ill. a nyilvántartásba vételről szóló 30 napnál nem régebbi igazolást, valamint a cégjegyzésre ill. aláírásra jogosult aláírási címpéldányt, vagy hiteles másolatát, - ajánlott nettó vételárat, melyet a felszámoló által készített ajánlati nyomtatvánnyal egyező tartalommal kell benyújtani - a vételár megfizetésének módját és idejét, - az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, - az ajánlati biztosíték visszautalására bankszámla számát, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett követeléseket megtekintette, követelésre vonatkozó dokumentációt megismerte, titoktartási nyilatkozatot aláírta, - kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozatot, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy tudomásul vette, hogy a követelések értékéért, behajthatóságáért, illetve érvényesíthetőségéért a kiíró felelősséget nem vállal, illetőleg a Ptk. 6:193.§.-ában meghatározott kezesi felelősségét kifejezetten kizárja, - kötelezettségvállalás az ügylet ügyvédi költségének megfizetésére, mely a vételár 1%-a+Áfa. A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat a pályázat leadási határidejéig írásban a felszámolónál jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak tíz munkanapon belül, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A jelen hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható, vagy egyéb, az értékesítést befolyásoló ok felmerülése esetén indoklás nélkül visszavonható.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2474810/tetelek.pdf

  1 Tétel
 2. Pályázat - 100 % Juice Product Kft„f.a.”

  Cső a csőben hőcserélő

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  2 822 591 Ft
  Minimálár
  1 975 814 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 10.Fpk.214 ügyszámú nyilvános pályázat, a Krízis Kontroll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173701, székhely: 1111 Budapest, Bicskei utca 6. fszt em. 2, levelezési cím: 1111 Budapest, Bicskei utca 6. fszt em. 2) felszámoló által a 100 % Juice Product Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0309124067, székhely: 6200 Kiskőrös, Izsáki út 16. 8 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 3. Pályázat - 100 % Juice Product Kft„f.a.”

  GEA Tecomac gyümölcslé pal-tölt-záró

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  19 077 727 Ft
  Minimálár
  13 354 409 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 10.Fpk.214 ügyszámú nyilvános pályázat, a Krízis Kontroll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173701, székhely: 1111 Budapest, Bicskei utca 6. fszt em. 2, levelezési cím: 1111 Budapest, Bicskei utca 6. fszt em. 2) felszámoló által a 100 % Juice Product Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0309124067, székhely: 6200 Kiskőrös, Izsáki út 16. 8 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 4. Pályázat - 100 % Juice Product Kft„f.a.”

  Doypack töltőgép

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  130 663 440 Ft
  Minimálár
  91 464 408 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 10.Fpk.214 ügyszámú nyilvános pályázat, a Krízis Kontroll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173701, székhely: 1111 Budapest, Bicskei utca 6. fszt em. 2, levelezési cím: 1111 Budapest, Bicskei utca 6. fszt em. 2) felszámoló által a 100 % Juice Product Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0309124067, székhely: 6200 Kiskőrös, Izsáki út 16. 8 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 5. Pályázat - PANNON PUR Kft.„f.a.”

  FOM ADIR C multifunkciós CNC megmunkáló központ 3.

  Pályázat kezdete
  -
  Érvénytelenítve
  2021. 10. 22. | 10:00
  Becsérték
  12 600 000 Ft
  Minimálár
  8 820 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvénytelen a 9.Fpk.72/2020 ügyszámú nyilvános pályázat, a Gemini Censor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-272562, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3) felszámoló által a PANNON PUR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 351990, székhely: 1096 Budapest, Sobieski János utca 36. al em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az érvénytelenség indoka: Értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek
  Az értékesítő a Felhasználói Szabályzatban foglalt kötelezettségének (eljárásba beengedés) nem tett eleget
  1 Tétel
 6. Pályázat - PANNON PUR Kft.„f.a.”

  GARDNER DENVER/CHAMPION csavarkompresszor 3.

  Pályázat kezdete
  2021. 10. 22. | 10:00
  Pályázat vége
  2021. 11. 08. | 12:00
  Becsérték
  1 200 000 Ft
  Minimálár
  840 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 9.Fpk.72/2020 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 22. 10 óra 00 perckor, a Gemini Censor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-272562, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3) felszámoló által a PANNON PUR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 351990, székhely: 1096 Budapest, Sobieski János utca 36. al em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2451382.
  1 Tétel
 7. Pályázat - PANNON PUR Kft.„f.a.”

  METRON ATHENA fényező-szárító kabin 3.

  Pályázat kezdete
  2021. 10. 22. | 10:00
  Pályázat vége
  2021. 11. 08. | 12:00
  Becsérték
  3 600 000 Ft
  Minimálár
  2 520 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 9.Fpk.72/2020 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 22. 10 óra 00 perckor, a Gemini Censor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-272562, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3) felszámoló által a PANNON PUR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 351990, székhely: 1096 Budapest, Sobieski János utca 36. al em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2452561.
  1 Tétel