1. Pályázat - OrgFood Products Zrt. „f.a.”

  Irodai bútorok és egyéb ingóságok.

  Pályázat kezdete
  2015. 06. 12. | 13:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 30. | 13:00
  Becsérték
  700 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Bonum Sanatio Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-080779, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5-7..., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5-7...), mint a(z) OrgFood Products Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 19 10 500291, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 2.) Fővárosi Törvényszék 23.Fpk.01-14-004760/7. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P34050
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. június 12. 13 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 30. 13 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 35 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a Bonum Sanatio Kft. OTP Banknál vezetett 10918001-00000062-70590027 számú letéti számlájára „OrgFood Products Zrt. „f.a.” megjelöléssel, melyet átutalással kell teljesíteni a pályázat benyújtásáig.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Irodai bútorok és egyéb ingóságok. Terjedelme miatt külön mellékelve csatolásra kerül.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 700 000 forint.


  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingóság előzetes egyeztetést követően megtekinthető.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét átutalással a Bonum Sanatio Kft. OTP Banknál vezetett 10918001-00000062-70590027 számú számlájára szerződés megkötésétől számított 30 napos határidőn belül kell teljesíteni. Ennek elmaradása esetén az eladó írásban póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha az árverési hirdetményben, a pályázati felhívásban vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel. A felszámoló az ingatlan őrzéséért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34050/tetelek.pdf

  0 Tétel
 2. Pályázat - UK-IMPEX Kft.„f.a.”

  Portugál minőségi divatcipők

  Pályázat kezdete
  2015. 06. 01. | 15:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 16. | 15:00
  Becsérték
  3 700 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Seratus Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041596, székhely: 1118 Budapest,, Ménesi út 71.., levelezési cím: 1118 Budapest,, Ménesi út 71..), mint a(z) UK-IMPEX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-078201, székhely: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi Ferenc utca 48-52.) Nyíregyházi Törvényszék 10.Fpk.15-13-000568/15. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P28358
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. június 1. 15 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 16. 15 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 185 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat benyújtásáig átutalással Dr. Pajor Levente elkülönített bankszámlájára kell befizetni: Raiffeisen Bank Zrt. 12082001-01353230-00100006

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja. Amennyiben a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 napon elül visszautalja. A Cstv.49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra a pályázó nyilatkozata alapján. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázónak
  felróható okokból nem jön létre.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  561 pár portugál minőségi divatcipő, új, gyári dobozában különböző méretekben:
  - női 35-41
  - férfi 40-45
  Anyaguk változó, kb. a tételek 80%-a szintetikus, 20%-a bőr:
  - 276 pár női cipő
  - 3 pár férfi bakancs
  - 28 pár férfi cipő
  - 10 pár női alkalmi cipő
  - 15 pár női bakancs
  - 19 pár balerina cipő
  - 152 pár női szandál
  - 35 pár női csizma
  - 23 pár női papucs

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 700 000 forint.


  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: További felvilágosítást nyújt Farkas Dániel megbízott (tel.: 06-20/398-7273)

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár a szerződéskötéstől számított 8 napon belül átutalással.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15. nap.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett irányár alapján számolt ajánlati biztosíték megfizetése a felszámoló jogi képviselőjének letéti számlájára. A vételár megfizetését a felszámoló átutalással az adásvételi szerződés megkötésétől számított 8 napon belül kéri teljesíteni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§.(4) bek. szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket SERATUS Zrt. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselők aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, valamint nyilatkozatot a 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 8 napon belül átutalja. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart.Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az onlineártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámolóeredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározottfeltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. A felszámoló az elektronikus értékesítésérvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Az elővásárlási joggal rendelkezőknek 10 napon belül kell nyilatkozatukat megtenni.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Felszámoló a vagyontárgyakat egyben kívánja értékesíteni.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P28358/tetelek.pdf

  0 Tétel
 3. Pályázat - Tétény Pharma Kft.„f.a.”

  Az ingóságok az adós bérelt székhelyén találhatóak. Az eszközök közül 2 biztosan felújítandó. A vegyi anyagok bontatlan csomagolásban vannak.

  Pályázat kezdete
  2015. 04. 20. | 10:00
  Pályázat vége
  2015. 05. 06. | 13:00
  Becsérték
  3 352 000 Ft
  Kikiáltási ár
  1 691 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Lezárult a(z) 28.Fpk.01-12-000999 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 6. 13 óra 00 perckor, a Vadász & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266939, székhely: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44.., levelezési cím: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..) felszámoló által a Tétény Pharma Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0109725811, székhely: 1225 Budapest, Bányalég utca 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  0 Tétel
 4. Pályázat - WCC Kft.„f.a.”

  A két, kétes követelés együttes névértéke (tőke) 27.275.000,-Ft

  Pályázat kezdete
  2015. 04. 20. | 10:00
  Pályázat vége
  2015. 05. 06. | 13:00
  Becsérték
  7 500 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Lezárult a(z) 21.Fpk.03-13-000194 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 6. 13 óra 00 perckor, a Vadász & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266939, székhely: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44.., levelezési cím: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..) felszámoló által a WCC Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0309114273, székhely: 6000 Kecskemét, Vágó utca 2-4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  1 Tétel