1. Pályázat - Admirál 1994 Kereskedelmi-vendéglátó és Szolgáltató Kft.„f.a.”

  Budapest, Edömér u. 4. fszt. 1., 2. sz. alatt található társasház.

  Pályázat kezdete
  2015. 06. 05. | 13:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 20. | 13:00
  Becsérték
  17 500 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Taxco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-739104, székhely: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..), mint a(z) Admirál 1994 Kereskedelmi-vendéglátó és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-068043, székhely: 2100 Gödöllő, Jókai Mór utca 2.) Pest Megyei Bíróság 4.Fpk.13-11-002965/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P34029
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. június 5. 13 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 20. 13 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 725 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték befizetése átutalással– legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig a TAXCO Kft. MKB banknál vezetett 10300002-46300429-00003285 számú letéti számlájára „Admirál 1994 Kft. f.a.” közleménnyel.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve.
  A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  A 4491/8/A/1 hrsz-ú és 4491/8/A/2 hrsz.-ú raktár megnevezésű ingatlanok, melyek természetben a 1113 Budapest, Edömér u. 4. fszt. 1., 2. sz. alatt találhatóak meg. A Társasház az 1920-30-as években épült. A társasház homlokzata felújított, a környezetében teljes közmű. Az értékelt ingatlan utcai bejárattal rendelkezik, betonvázas lépcsőről megközelíthető.
  Két részre osztott, de egy egységet képvisel. Vizes helyiség csak a 75 nm területű ingatlanban van, a gázkazán a 100 nm üzlethelyiségben található. Elektromos óra mindkét helyiségben van, gázóra csak 1 db. A vizes helyiségek és a konyha elhasználtak, teljes felújítást igényel.
  A 100 nm helyiség egy nagyobb és két kisebb helyiségből áll.


  Az ingatlanokra az alábbi terhek vannak bejegyezve:

  -4491/8/A/1 hrsz: 100 nm
  III. rész 6 bejegyzés: Egyetemleges jelzálog 9.500.000,- Ft. Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt.
  III. rész 7 bejegyzés: Egyetemleges jelzálog 4.135.000,- Ft. Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt.
  III. rész 7 bejegyzés: Jelzálogjog 752.100,- Ft. Jogosult: Társasház (1111 Budapest, Edömér u. 4.)

  -4494/8/A/2 hrsz: 75 nm.
  III. rész 5 bejegyzés: Egyetemleges jelzálog: 9.500.000,- Ft. Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt.
  III. rész 6 bejegyzés: Egyetemleges jelzálog: 4.135.000,- Ft. Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt.
  III. rész 8 bejegyzés: Jelzálogjog 752.100,- Ft. Jogosult: Társasház (1111 Budapest, Edömér u. 4.)

  A Cstv.38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 17 500 000 forint.


  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan előzetes egyeztetést követően megtekinthető. További információ a kiíró irodájának székhelyén (1037 Budapest, Törökkő utca 5-7.), illetve 06/1-401-3001 telefonszámon kérhető.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét átutalással az TAXCO Kft. MKB banknál vezetett 10300002-46300429-00003285 számú számlájára szerződés megkötésétől számított 30 napos határidőn belül kell teljesíteni. Ennek elmaradása esetén az eladó írásban póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha az árverési hirdetményben, a pályázati felhívásban vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel. A felszámoló az ingatlan őrzéséért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 60 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34029/tetelek.pdf

  0 Tétel
 2. Pályázat - Admirál 1994 Kereskedelmi-vendéglátó és Szolgáltató Kft.„f.a.”

  Budapest, Edömér u. 4. fszt. 1., 2. sz. alatt található társasház.

  Pályázat kezdete
  -
  Érvénytelenítve
  2015. 05. 06. | 11:50
  Becsérték
  17 500 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvénytelen a 4.Fpk.13-11-002965 ügyszámú nyilvános pályázat, a Taxco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-739104, székhely: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..) felszámoló által a Admirál 1994 Kereskedelmi-vendéglátó és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-068043, székhely: 2100 Gödöllő, Jókai Mór utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
  Meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően nyilvános pályázati felhívást érvénytelenítem.
  0 Tétel
 3. Pályázat - Har-Invest Kft.„f.a.”

  Harkány belterületi beépítetlen ingatlan

  Pályázat kezdete
  2015. 06. 08. | 12:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 23. | 12:00
  Becsérték
  25 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..), mint a(z) Har-Invest Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 924033, székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 13-15.. II. em. 10.) Fővárosi Törvényszék 10.Fpk.01-2012-012656/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P34066
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. június 8. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 23. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 950 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A 950 000,- Ft (azaz Kilencszázötvenezer forint) ajánlati biztosítékot a CÉL-ORG Kft. Budapest Banknál vezetett 10103805-03160636-00000003 számú bankszámlájára kell átutalni vagy befizetni, a közlemény rovatban „Har-Invest Kft. fa. pályázat” megjelöléssel.
  Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz
  mellékelni kell.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik.
  A pályázati ajánlat érvényességének a feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.
  Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
  Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  7815 Harkány, Dankó Pista u. 2/A. szám alatt található, belterület 574. hrsz-ú 1662 m2 alapterületű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan.
  A tulajdoni lap III. részében szereplő bejegyzések:
  Védőterület vízbázis. Harkányi termálvízkészlet védőterület kijelölése, Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.
  Jelzálogjog: 215.930,- Ft és járulékai erejéig, Harkány Város Jegyzője, 2709/2010. sz. megkeresésével.
  Végrehajtási jog: 25.000.000,- Ft és járulékai erejéig, Patarcsity Péterné javára.

  A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanokon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - a földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §).

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 25 000 000 forint.


  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető dr. Vadas Éva felszámolóbiztos meghatalmazottjával, Matusch Jánossal telefonon (telefon: 06-70-455-2276) történő előzetes időpont egyeztetést követően, a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző munkanapig.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni a CÉL-ORG Kft. Budapest Banknál vezetett 10103805-03160636-00000003 számú bankszámlájára kell átutalni vagy befizetni, a közlemény rovatban „Har-Invest Kft. fa. vételár” megjelöléssel.
  Az ingatlanok értékesítésére a 2007. évi CXXVII. Tv. 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján fordított ÁFA fizetésére vonatkozó rendelkezések vonatkoznak. Magánszemély vevő és nem ÁFA alany vásárló esetén az irányárat + 27 % ÁFA terheli.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 5 (öt) napon belül kerül sor

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül elektronikusan nyújtható be, a https://eer.gov.hu honlapon. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig, 2015. 06. 23. (kedd) 12,00 óráig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el 1,5 %-os díj ellenében.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34066/tetelek.pdf

  0 Tétel
 4. Pályázat - Depo-Trezor Zrt. „f.a.”

  Bábolnai ingatlanok

  Pályázat kezdete
  2015. 06. 05. | 13:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 20. | 13:00
  Becsérték
  29 400 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5..), mint a(z) Depo-Trezor Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 10 045585, székhely: 1093 Budapest, Lónyay utca 20.) Fővárosi Bíróság 23.Fpk.01-12-000807/25. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P34020
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. június 5. 13 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 20. 13 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 882 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a Ratis Kft. OTP Banknál vezetett 11712004-20349802 számú letéti számlájára „Depo-Trezor Zrt. „f.a.” megjelöléssel, melyet átutalással kell teljesíteni a pályázat benyújtásáig.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Az ingatlanok adatai:

  1. Bábolna belterület, művelési/ág/kivett
  1/1 tulajdoni hányadú 770 m2-ű ingatlan, 6/2 hrsz.-ú kivett épület megnevezésű

  Az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve:
  I. rész
  – Bejegyző határozat: szolgalmi jog
  – Bejegyző határozat: Műemléki környezet
  III. rész
  – Jelzálogjog 3.150.000.000 Ft tőke és járulékai erejéig:
  Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.)
  –Vételi jog
  Jogosult: T-KOPIKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2943 Bábolna, Köves János utca2.)
  – Végrehajtási jog 100.000.000 Ft főkövetelés és járulékai erejéig:
  Jogosult: CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.)
  – Végrehajtási jog 41.030.629 Ft adótartozás és járulékai erejéig:
  Jogosult: Nemzeti-Adó és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi utca 2.)
  – Végrehajtási jog 500.000.000 Ft főkövetelés és járulékai erejéig:
  Jogosult: CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.)


  2. Bábolna belterület, művelési/ág/kivett
  1/1 tulajdoni hányadú 1208 m2-ű ingatlan, 6/12 hrsz.-ú kivett út megnevezésű

  Az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve:

  I. rész
  – Bejegyző határozat: szolgalmi jog
  – Bejegyző határozat: Műemléki környezet
  III. rész

  – Jelzálogjog 3.150.000.000 Ft tőke és járulékai erejéig:
  Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.)
  –Vételi jog
  Jogosult: T-KOPIKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2943 Bábolna, Köves János utca2.)
  – Végrehajtási jog 100.000.000 Ft főkövetelés és járulékai erejéig:
  Jogosult: CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.)
  – Végrehajtási jog 41.030.629 Ft adótartozás és járulékai erejéig:
  Jogosult: Nemzeti-Adó és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi utca 2.)
  – Végrehajtási jog 500.000.000 Ft főkövetelés és járulékai erejéig:
  Jogosult: CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.)

  3. Bábolna belterület, művelési/ág/kivett
  1/1 tulajdoni hányadú 3472 m2-ű ingatlan, 6/16 hrsz.-ú kivett üzemi terület megnevezésű

  Az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve:

  I. rész
  – Bejegyző határozat: szolgalmi jog
  – Bejegyző határozat: Műemléki környezet
  III. rész

  – Jelzálogjog 3.150.000.000 Ft tőke és járulékai erejéig:
  Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.)
  –Vételi jog
  Jogosult: T-KOPIKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2943 Bábolna, Köves János utca2.)
  – Végrehajtási jog 100.000.000 Ft főkövetelés és járulékai erejéig:
  Jogosult: CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.)
  – Végrehajtási jog 41.030.629 Ft adótartozás és járulékai erejéig:
  Jogosult: Nemzeti-Adó és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi utca 2.)
  – Végrehajtási jog 500.000.000 Ft főkövetelés és járulékai erejéig:
  Jogosult: CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.)

  4. Bábolna belterület, művelési/ág/kivett
  1/1 tulajdoni hányadú 1979 m2-ű ingatlan, 6/17 hrsz.-ú kivett üzemi terület megnevezésű

  Az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve:

  I. rész
  – Bejegyző határozat: Műemléki környezet
  III. rész

  – Jelzálogjog 3.150.000.000 Ft tőke és járulékai erejéig:
  Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.)
  ¬¬–Végrehajtási jog 1.381.500 Ft adótartozás és járulékai erejéig
  Jogosult: Bábolna Város Önkormányzata ( 2943 Bábolna, Jókai Mór utca 12.)
  –Végrehajtási jog 1.415.344 Ft adótartozás és járulékai erejéig
  Jogosult: Bábolna Város Önkormányzata ( 2943 Bábolna, Jókai Mór utca 12.)
  –Vételi jog
  Jogosult: T-KOPIKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2943 Bábolna, Köves János utca2.)
  – Végrehajtási jog 100.000.000 Ft főkövetelés és járulékai erejéig:
  Jogosult: CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.)
  – Végrehajtási jog 41.030.629 Ft adótartozás és járulékai erejéig:
  Jogosult: Nemzeti-Adó és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi utca 2.)
  – Végrehajtási jog 500.000.000 Ft főkövetelés és járulékai erejéig:
  Jogosult: CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.)
  –Jelzálog jog 487.615 Ft adótartozás és járulékai erejéig
  Jogosult: Bábolna Város Önkormányzata ( 2943 Bábolna, Jókai Mór utca 12.)

  5. Bábolna belterület, művelési/ág/kivett
  1/1 tulajdoni hányadú 1479 m2-ű ingatlan, 6/18 hrsz.-ú kivett üzemi terület megnevezésű

  Az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve:

  I. rész
  – Bejegyző határozat: Műemléki környezet

  III. rész

  – Jelzálogjog 3.150.000.000 Ft tőke és járulékai erejéig:
  Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.)
  ¬¬–Végrehajtási jog 1.381.500 Ft adótartozás és járulékai erejéig
  Jogosult: Bábolna Város Önkormányzata ( 2943 Bábolna, Jókai Mór utca 12.)
  –Végrehajtási jog 1.415.344 Ft adótartozás és járulékai erejéig
  Jogosult: Bábolna Város Önkormányzata ( 2943 Bábolna, Jókai Mór utca 12.)
  –Vételi jog
  Jogosult: T-KOPIKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2943 Bábolna, Köves János utca2.)
  – Végrehajtási jog 100.000.000 Ft főkövetelés és járulékai erejéig:
  Jogosult: CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.)
  – Végrehajtási jog 41.030.629 Ft adótartozás és járulékai erejéig:
  Jogosult: Nemzeti-Adó és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi utca 2.)
  – Végrehajtási jog 500.000.000 Ft főkövetelés és járulékai erejéig:
  Jogosult: CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.)
  –Jelzálog jog 487.615 Ft adótartozás és járulékai erejéig
  Jogosult: Bábolna Város Önkormányzata ( 2943 Bábolna, Jókai Mór utca 12.)


  Az értékesítés az adóalany áfa körbe történő belépése miatt adóköteles, adóalany esetében a fordított áfa szabályai szerint történik az áfa megfizetése.


  A Cstv.38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 29 400 000 forint.


  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan előzetes egyeztetést követően megtekinthető.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét átutalással a Ratis Kft. OTP Banknál vezetett 11712004-20349802 számú számlájára szerződés megkötésétől számított 30 napos határidőn belül kell teljesíteni. Ennek elmaradása esetén az eladó írásban póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha az árverési hirdetményben, a pályázati felhívásban vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel. A felszámoló az ingatlan őrzéséért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34020/tetelek.pdf

  0 Tétel
 5. Pályázat - Depo-Trezor Zrt. „f.a.”

  Bábolnai ingatlanok

  Pályázat kezdete
  -
  Érvénytelenítve
  2015. 05. 06. | 11:06
  Becsérték
  29 400 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvénytelen a 23.Fpk.01-12-000807 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5..) felszámoló által a Depo-Trezor Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 045585, székhely: 1093 Budapest, Lónyay utca 20.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
  Az érvénytelenség indoka a CK megjelenés dátuma nem egyezik a Eér értékesítési rendszerre feltöltött hirdetmény kezdő, illetve befejező dátuma.
  0 Tétel
 6. Pályázat - Techno-Cenzor„f.a.”

  Ipari ingatlan (irodaház - műhely) Szolnokon

  Pályázat kezdete
  2015. 06. 08. | 12:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 23. | 12:00
  Becsérték
  159 950 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..), mint a(z) Techno-Cenzor „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-014465, székhely: 2740 Abony, Rózsás dűlő 11..) Fővárosi Törvényszék 25.Fpk.01-12-012479/12.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P34052
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. június 8. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 23. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 4 998 500 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A 4 998 500,- Ft (azaz négymillió-kilencszázkilencvennyolcezer-ötszáz forint) ajánlati biztosítékot a Techno-Cenzor Kft F.A. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000069-71090004 számú bankszámlájára kell átutalni vagy befizetni.
  Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik.
  A pályázati ajánlat érvényességének a feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.
  Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
  Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Szolnok, belterület 5493/9 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 5000 Szolnok, Tószegi út. 2/a. szám alatti “kivett ipartelep” megnevezésű 1266 m2 telek területű, 1399 m2 alapterületű felépítménnyel rendelkező ingatlant.
  Az ingatlanban bérlő tartózkodik. Bérlő a TECHNO-CENZOR Kft Fa adóssal kötött bérleti szerződésben tudomásul vette, hogy az 1991. évi XLIX. törvény (továbbiakban: Cstv.) 49.§-a alapján a felszámoló a felszámolás alatt álló gazdasági társaság vagyontárgyait jogosult és köteles értékesíteni. A Felek a szerződésben rögzítették, hogy a felszámoló a Cstv. 49/A. §-a szerint nyilvános pályázat útján hirdeti meg az ingatlant és amennyiben az ingatlan a felszámoló által értékesítésre kerül, úgy a bérleti szerződés hatályát veszti.

  Az ingatlan tulajdoni lap III. részén az alábbi bejegyzés szerepel:
  - Keretbiztosítéki jelzálogjog 200. 000.000-Ft azaz kettőszázmillió forint a legmagasabb összeg erejéig.
  Pénzügyi szolgáltatási jogviszonyból keletkező fizetési kötelezettségek biztosítására.
  jogosult: ERSTE Bank Hungary nyilvánosan működő Részvénytársaság
  1139 Budapest, Népfürdő utca 24-26.
  - bejegyző határozat érkezési idő: 49245/2/2012. 11. 16.
  Végrehajtási jog: 73. 602. 459.- azaz hetvenhárommillió hatszázkétezer négyszázötvenkilenc Ft adótartozás és járulékai erejéig
  jogosult: Nemzeti Adó és Vámhivatal törzsszám:15789934
  cím:1054 Budapest, Széchenyi utca 2.
  - bejegyző határozat érkezési idő: 31683/4/2014.01.22.
  - Vezetékjog:
  11 KW-os közcélú földkábelre 1 m2 re
  Jogosult: név: EON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10750036
  Cím: 4024 Debrecen Kossuth utca 41.

  A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanokon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - a földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §).

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 159 950 000 forint.


  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető dr. Vadas Éva megbízottjával, Matusch Jánossal telefonon (telefon: 06-70-455-2276) történő előzetes időpont egyeztetést követően, a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző napig.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni a Techno-Cenzor Kft F.A.. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000069-71090004 számú bankszámlájára.
  Az ingatlan értékesítésére a 2007. évi CXXVII. Tv. 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján a fordított adózás szabályai vonatkoznak, amely alapján az ÁFA fizetési kötelezettség a vevőt terheli. Magánszemély, illetve nem ÁFA alany vásárló esetén a nettó irányárat +27% ÁFA terheli.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 5 (öt) napon belül kerül sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül elektronikusan nyújtható be, a https://eer.gov.hu honlapon. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig, 2015. 06. 23. (kedd) 12,00 óráig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el 1,5 %-os díj ellenében.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34052/tetelek.pdf

  0 Tétel