1. Pályázat - HICO 97 Kft„f.a.”

  Ipari Ingatlan, raktárcsarnok Lovásziban és bútorgyártáshoz használt gépek, berendezések, továbbá megmaradt alapanyagok, készlet

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 11. | 09:00
  Pályázat vége
  2015. 05. 27. | 10:00
  Becsérték
  58 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 12..), mint a(z) HICO 97 Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 20 09 063249, székhely: 8878 Lovászi, Dr. Papp Simon ipartelep telep 1.) Zalaegerszegi Törvényszék 3.Fpk.20-14-020077/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P19499
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. május 11. 09 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. május 27. 10 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 1 940 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie (forintban) átutalással „HICO 97 Kft. FA pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel az INNOVIT Üzleti Tanácsadó ZRT Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00397748-00400008 számú számlájára, oly módon, hogy az összeg legkésőbb 2015. május 27. napjával jóváírásra kerüljön.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.
  Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra.
  Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Az adós tulajdonát képező ingatlan és egyéb vagyontárgyak az alábbiak szerint:
  - Lenti Járási Földhivatal által, Lovászi belterület 155 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett épület raktárcsarnok és udvar megnevezésű, 1.9415 ha területű, természetben 8878 Lovászi, Dr Papp Simon ipartelep 1. szám alatt található ingatlan.
  - Bútorgyártáshoz használt gépek, berendezések (1db leszabó körfűrész, 1db présgép, 1db CNC vezérlésű megmunkálógép, 1db faipari eszterga, légszerszámok, 1db vízszintes furógép)
  - Bútorgyártásból fennmaradt alapanyagok, készlet (farostlemezek, bútordiszitő elemek, bútor rátétek, bútorvázak)

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 58 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett épület, raktárcsarnok és udvar

  Típus:
  ipari ingatlan
  Területe:
  1,942 hektár
  Állapota:
  részben felújítandó
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Lovászi
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  155
  Ingatlan postai címe:
  8878 Lovászi, Dr. Papp Simon ipartelep 1.
  Területnagyság:
  1,942 hektár
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  kivett épület, raktárcsarnok és udvar

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  HICO 97 Bútortechnológiai és Faipari Kft FA

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Jelzálogjog 7.000.000,- Ft, azaz hétmillió Ft és járulékai erejéig a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány jogosult javára.- Keretbiztosítéki jelzálogjog 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió Ft összeg erejéig a Dél-zalai Egyesült Takarékszövetkezet jogosult javára.- Vezetékjog 3m2 nagyságú területre az E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati ZRT jogosult javára- Végrehajtási jog 3.900.277,- Ft, azaz hárommillió-kilencszázezer-kettőszázhetvenhét Ft adótartozás és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosult javára

  Ingatlan állapota: részben felújítandó

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tárgyi eszközök (bútorgyártáshoz használt gépek)

  Típus:
  Ipari gép
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  1 db

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Alapanyagok, készlet

  Típus:
  Anyagok
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  1 db

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy(ak) előre egyeztetett időpontban megtekinthető(k). Az időpontot előre egyeztetni kell az INNOVIT Üzleti Tanácsadó ZRT. központi ügyintézési helyén (Tel: 06 1 882-3723, Somogyi Szabolcs felszámoló biztos). A megtekintésre a Kiíró munkanapokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 8 munkanapon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1% + Áfát tartalmazó összeg, minimum 40.000,- Ft + ÁFA összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:- a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket vagyontárgyanként külön-külön, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől.A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerénekigénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A cég vagyontárgyai egészeként történő értékesítés sikertelensége esetén az eljárást a felszámoló, mint Kiíró eredménytelennek nyilvánítja.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
  Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadók.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P19499/tetelek.pdf

  3 Tétel
 2. Pályázat - MONT-ORG Kft.„f.a.”

  Eladó 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 1. alatt található ipari ingatlan, raktárhelyiségekkel, irodákkal, mérlegházzal.

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 11. | 10:00
  Pályázat vége
  2015. 05. 26. | 10:00
  Becsérték
  240 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  135 100 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Mátraholding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043926, székhely: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9..), mint a(z) MONT-ORG Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 10-09-020451, székhely: 3214 Nagyréde, Zrínyi út 2.. A.épület ép.) Heves Megyei Bíróság 3. Fpk. 10-11-000559/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P22918
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. május 11. 10 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. május 26. 10 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 7 400 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásával egy időben beérkezőleg fizetendő ajánlati biztosíték, a megpályázott vagyonelemre a kiírási ár 5 %-a 10 000 000,- Ft-ig, valamint az afölötti rész 3 %-a.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosítékot (bánatpénzt) a pályázat benyújtásának határidejéig beérkezően kell az adós társaság MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-45520332-00003285 sz. számlájára (közlemény rovatba: MONT-ORG Kft. „fa” bánatpénz).

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  1. Ingatlan
  Gyöngyös külterület
  3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 1.
  Kivett telephely, üzlet szőlőfeldolgozó és bortároló csarnok, raktár és mérlegház hűtőtároló, göngyölegtároló
  Hrsz: 3987
  Terület: 26 200 m2
  Tulajdoni hányad: 1/1
  Jelzálogjoggal, végrehatási joggal terhelt.
  Az ingatlan bérlőkkel kerül értékesítésre.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 240 000 000 forint.


  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítendő vagyonelemet 2015. április 30-án 10-14 óráig egyeztetett időpontban lehet megtekinteni. (egyeztetése 37/505-386 telefonszámon).

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötésétől számított, 60 napon belül, átutalással a vételárat az adós társaság MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-45520332-00003285 sz. számlájára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre meghatározott határidő: A szerződéskötésre az EÉR internetes felületén megjelent eredményességet megállapító közleményt követően 30 napon belül kerül sor.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy árvétele a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési szempont a vételár nagysága.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 6. A pályázónak a vételár fizetésen kívül egyéb kötelezettség átvállalására, vagy teljesítésére nem kell ajánlatot tennie.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P22918/tetelek.pdf

  0 Tétel
 3. Pályázat - Pécsi TIT„f.a.”

  Pécsi műemlék ingatlan + 1 db gépjármű

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 11. | 09:00
  Pályázat vége
  2015. 05. 27. | 10:00
  Becsérték
  45 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  36 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..), mint a(z) Pécsi TIT „f.a” (cégjegyzékszám: 1576/2009, székhely: 7621 Pécs, Felsőmalom utca 10.) Pécsi Törvényszék 7.Fpk.02-13-000285/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P17146
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. május 11. 09 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. május 27. 10 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 1 550 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie (forintban) átutalással „Pécsi TIT. FA pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel a Felszámoló-REORG ZRT Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-01189590-00400007 számú számlájára, oly módon, hogy az összeg legkésőbb 2015. május 27. napjával jóváírásra kerüljön.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.
  Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra.
  Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Az adós kizárólagos tulajdonát képező ingatlan és gépjármű az alábbiak szerint:
  - Pécsi Járási Földhivatal által Pécs II kerület belterület 17315 helyrajzi szám alatt felvett, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 685 m2 területű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada. Az ingatlanon egy 3 szintes (pinceszint 62 m2, földszint 275 m2, tetőtér 260 m2) felépítmény található, mely a tulajdoni lap I/4 számú bejegyzése (52875/2003.07.28.) szerint műemléknek minősül.
  - VW Polo IV típusú személygépkocsi, melynek forgalmi rendszáma ISH-879, gyártási éve: 2003. Üzemanyag fajtája: benzin, állapota korának megfelelő.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 45 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

  Típus:
  lakóépület
  Területe:
  685 m²
  Állapota:
  átlagos
  Közművesítettség foka:
  teljesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Pécs
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  17315
  Ingatlan postai címe:
  7621 Pécs, Felsőmalom utca 10.
  Területnagyság:
  685 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
  Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
  Az ingatlan a tulajdoni lap I/4 bejegyzése szerint műemléknek minősül.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  Pécs-Baranyai Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - keretbiztosítéki jelzálogjog 30.000.000,- Ft, azaz harmincmillió Ft erejéig a CIB BANK ZRT jogosult javára,- vezetékjog az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati ZRT jogosult javára,- végrehajtási jog 1.053.142,- Ft, azaz egymillió ötvenháromezer száznegyvenkettő forint és járulékai erejéig a Nemzeti Adós és Vámhivatal javára,- végrehajtási jog 990.000,- Ft, azaz kilencszázkilencvenezer forint és járulékai erejéig Doka Zsuzsanna jogosult javára

  Ingatlan állapota: átlagos

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: VW Polo személygépkocsi

  Típus:
  Jármű
  Gyártmány:
  VW
  Gyártási idő:
  2003.
  Állapot:
  Átlagos
  Tehermentes:
  nem Végrehajtási jog a NAV Adóigazgatóság részére
  Mennyisége:
  1 db

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy(ak) előre egyeztetett időpontban megtekinthető(k). Az időpontot előre egyeztetni kell a Felszámoló-REORG ZRT. székhelyén (Tel: 06 1 882-3707, Somogyi Szabolcs felszámoló biztos). A megtekintésre a Kiíró munkanapokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 8 munkanapon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1% + Áfát tartalmazó összeg, minimum 40.000,- Ft + ÁFA összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:- a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket vagyontárgyanként külön-külön, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől.A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerénekigénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A cég vagyontárgyai egészeként történő értékesítés sikertelensége esetén az eljárást a felszámoló, mint Kiíró eredménytelennek nyilvánítja.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
  Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadók.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17146/tetelek.pdf

  2 Tétel