1. Pályázat - AGRÁR Vagyonkezelő, Befektető és Szolgltató Kft.„f.a.”

  1023 Budapest Bécsi út 3-5. szám alatti társasház 5. emeletén található két külön bejáratú iroda és a hozzájuk tartozó 3 db teremgarázs beálló értékesítése

  Pályázat kezdete
  2015. 08. 08. | 00:00
  Pályázat vége
  2015. 08. 23. | 12:00
  Becsérték
  78 900 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66.., levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66..), mint a(z) AGRÁR Vagyonkezelő, Befektető és Szolgltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-688310, székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.) Fővárosi Törvényszék 33.Fpk.01-14-005084/12.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. július 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P78643
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. augusztus 8. 00 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. augusztus 23. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 2 200 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat benyújtásáig átutalással az Abacus-Audit Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10401621-49020024 számú bankszámlájára oly módon, hogy a számlán a teljes összeg jóváírásra kerüljön.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  1023 Budapest Bécsi út 3-5. szám alatti társasház 5. emeletén található, két külön bejáratú iroda, valamint a hozzájuk tartozó 3 db teremgarázs beálló a -2 szinten történő értékesítés. Az egyik irodára bérleti szerződés van hatályban, melynek felmondási ideje 3 hónap. A Felszámoló az ingatlanokat egyben kívánja értékesíteni.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 78 900 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: 1023 Budapest Bécsi út 3-5. szám alatti társasház 5. emeletén található két külön bejáratú iroda és

  Típus:
  iroda
  Területe:
  168 m²
  Állapota:
  átlagos
  Közművesítettség foka:
  teljesen közművesített
  Tehermentes:
  igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Budapest
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  18410/0/A/78
  Ingatlan postai címe:
  1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5 em. 50-51
  Területnagyság:
  168 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  1023 Budapest Bécsi út 3-5. szám alatti társasház 5. emeletén található két külön bejáratú iroda és

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  Agrár Vagyonkezelő Befektető és Szolgáltató Kft. "f.a."

  Az épületnél jellemző sajátosságok: Az irodák az épület V. emeletén találhatók. Az irodák az épület korának megfelelő állapotban vannak. Műszaki állapotuk megfelelő.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan hétköznapokon tekinthető meg a felszámolóval történt időpont egyeztetés után 8 és 16 óra között a 1023 Budapest Bécsi út 3-5 szám alatt található telephelyén.Az ingatlant a 2007. évi CXXVII. tv. 86 § (1) bekezdés ja) pontja alapján adófizetésikötelezettség terheli. Az ingóságokat szintén adófizetési kötelezettség terheli. A fent leírt ingatlan, esetében a 2007. évi CXXVII. tv. 142.§. (1) bek. g./ pontja alapján az Áfa fizetési kötelezettség vevőt terheli.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár szerződéskötést követő 60 napon belül átutalással

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1 %-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba adására a teljes vételár kiegyenlítésétől számított 3 napon belül kerül sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A meghirdetett ingatlanrészekre pályázni kizárólagosan együttesen lehet. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél kizárólagos értékelési szempont a vételár nagysága azzal, hogy a jelen pályázati kiírásnak megfelelően a pályázat kizárólag a meghirdetett vagyontárgyak összességére vonatkozhat és a vételár ajánlat részletfizetést nem tartalmazhat. A felszámoló a meghirdetett vagyontárgyak összességére legmagasabb vételár ajánlatot adó pályázót hirdeti ki nyertesnek. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ideértve azt is, ha az irányár 50 %-át el nem érő összegű ajánlatot adtak be.Jelen hirdetményre a 237/2009 (X. 20.) Korm. rendelet és a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Abacus-Audit Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: A pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 60 napon belül átutalja. Nyilatkozatot arról, hogy a jelenleg fennálló érvényes bérleti szerződést megismerte és jogutódként a bérbeadó helyébe lép.
  Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig
  A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot tértivevényes, ajánlott küldeményben megküldi az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló az értesítés kézhezvételétől számított 15 napot biztosít, az elővásárlási joggal rendelkezők írásbeli nyilatkozatának ezen határidőn belül meg kell érkeznie a felszámoló által megadott címre.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P78643/tetelek.pdf

  1 Tétel
 2. Pályázat - SUBEZI Kft.„f.a.”

  Kistarcsai beépítetlen terület

  Pályázat kezdete
  2015. 07. 24. | 08:00
  Pályázat vége
  2015. 08. 08. | 15:00
  Becsérték
  42 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 5.Fpk.01-14-001464 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 24. 08 óra 00 perckor, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a SUBEZI Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109999172, székhely: 1162 Budapest, Rozsos utca 82..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P63551.
  1 Tétel
 3. Pályázat - NORDINVEST Gazdasági Tanácsadó Kft.„f.a.”

  Szekszárd Csatári 1. sz alatti üzletház I. emeletén található, és 3 részre osztható (1) edzőterem és kiszolgáló helyiségek 2.) 6 db üzlethelység, 3.) 2 db pavilon) ingatlan értékesítése

  Pályázat kezdete
  2015. 08. 08. | 00:00
  Pályázat vége
  2015. 08. 23. | 12:00
  Becsérték
  19 700 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66.., levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66..), mint a(z) NORDINVEST Gazdasági Tanácsadó Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 17-09-005467, székhely: 7150 Bonyhád, Zrínyi Miklós utca 3.) Szekszárdi Törvényszék 4.Fpk.17-14-000086/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. július 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P74201
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. augusztus 8. 00 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. augusztus 23. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 600 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat benyújtásáig átutalással az Abacus-Audit Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10401621-49020024 számú bankszámlájára oly módon,hogy a számlán a teljes összeg jóváírásra kerüljön.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen,az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - aCstv.49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  A 7100 Szekszárd Csatári 1. szám alatti üzletház I emeleten található, és három részre osztható. 1). edzőterem és kiszolgáló helyiségek. 2.) 6 db üzlethelység, 3.) 2 db pavilon. Az edzőteremre vonatkozóan bérleti szerződés van hatályban, melynek felmondási ideje 3 hónap.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 19 700 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletház 168600/44662 része Szekszárd belterület 5386/1 hrsz

  Típus:
  üzlethelyiség
  Területe:
  448,9 m²
  Állapota:
  felújítandó
  Közművesítettség foka:
  teljesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  44662/168600

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Szekszárd
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  5386/1
  Ingatlan postai címe:
  7100 Szekszárd, Csatári utca 1.
  Művelési ág:
  kivett épület, udvar
  Területnagyság:
  448,9 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  üzletház 168600/44662 része Szekszárd belterület 5386/1 hrsz

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  NORDINVEST Gazdasági Tanácsadó Kft. "f.a."

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. teher: A Pannónia Mezőgazdasági rt. javára,42867/2008.09.05 számú határozattal bejegyzett jelzálogjog 21.000.000 Ft. + kamatai 2. teher: A Gerjeni Agrár Kft. javára, 42867/2008.09.05. számú határozattal bejegyzett jelzálogjog 3.500.000 Ft. + kamatai 3. teher: Az E-ON Dél Dunántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Elosztó Kft. javára, 3 m2 területre vezeték jog4. teher: Dunavölgye Agrár Kft. jelzálog jog 7.000.000 Ft. javára, 61304/2/2012.06.22 számú határozattal bejegyzett

  Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlan részek az épület I. emeletén találhatók. Az épület részek elhanyagolt műszaki állapotúak. Ingatlan állapota: felújításra szorul

  Ingatlan állapota: felújítandó

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan hétköznapokon tekinthető meg a felszámolóval történt időpont egyeztetés után 8 és 16 óra között a 7100 Szekszárd. Csatári u.1. szám alatt található telephelyén.Az ingatlant a 2007. évi CXXVII. tv. 86 § (1) bekezdés ja) pontja alapján adófizetésikötelezettség terheli. Az ingóságokat szintén adófizetési kötelezettség terheli. A fent leírt ingatlan, valamint az ingóságok esetében a 2007. évi CXXVII. tv. 142.§. (1) bek. g./ pontja alapján az Áfa fizetési kötelezettség vevőt terheli.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár szerződéskötést követő 60 napon belül átutalással.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1 %-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba adására a teljes vételár kiegyenlítésétől számított 3 napon belül kerül sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A meghirdetett ingatlanrészekre pályázni kizárólagosan együttesen lehet. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél kizárólagos értékelési szempont a vételár nagysága azzal, hogy a jelen pályázati kiírásnak megfelelően a pályázat kizárólag a meghirdetett vagyontárgyak összességére vonatkozhat és a vételár ajánlat részletfizetést nem tartalmazhat. A felszámoló a meghirdetett vagyontárgyak összességére legmagasabb vételár ajánlatot adó pályázót hirdeti ki nyertesnek. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ideértve azt is, ha az irányár 50 %-át el nem érő összegű ajánlatot adtak be.Jelen hirdetményre a 237/2009 (X. 20.) Korm. rendelet és a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az Abacus-Audit Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: A pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 60 napon belül átutalja. Nyilatkozatot arról, hogy a jelenleg fennálló érvényes bérleti szerződést megismerte és jogutódként a bérbeadó helyébe lép.
  Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig
  A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot tértivevényes, ajánlott küldeményben megküldi az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló az értesítés kézhezvételétől számított 15 napot biztosít, az elővásárlási joggal rendelkezők írásbeli nyilatkozatának ezen határidőn belül meg kell érkeznie a felszámoló által megadott címre.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P74201/tetelek.pdf

  1 Tétel
 4. Pályázat - LIPRO-GLOBAL Kft„f.a.”

  Kivett lakóház (romos, bontandó), udvar

  Pályázat kezdete
  2015. 07. 24. | 08:00
  Pályázat vége
  2015. 08. 10. | 18:00
  Becsérték
  1 900 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 16.Fpk.03-14-000081 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 24. 08 óra 00 perckor, a Insolv-Controll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-992889, székhely: 1222 Budapest, Toldi M. utca 7.., levelezési cím: 1222 Budapest, Toldi M. utca 7..) felszámoló által a LIPRO-GLOBAL Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 126227, székhely: 6500 Baja, hrsz. 050/7) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P62952.
  1 Tétel
 5. Pályázat - HORECA SERVICE Kft.„f.a.”

  vendéglő berendezési tárgyakkal

  Pályázat kezdete
  2015. 07. 24. | 08:00
  Pályázat vége
  2015. 08. 08. | 08:00
  Becsérték
  6 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  4 015 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 3.Fpk.05-13-000521 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 24. 08 óra 00 perckor, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a HORECA SERVICE Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-011256, székhely: 3885 Boldokőváralja, Alkotmány utca 3..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P63486.
  1 Tétel
 6. Pályázat - Schnell Kft.„f.a.”

  Toyota Corolla Verso 1.8.L 7 személyes

  Pályázat kezdete
  2015. 07. 24. | 08:00
  Pályázat vége
  2015. 08. 10. | 10:00
  Becsérték
  800 000 Ft
  Kikiáltási ár
  915 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 9.Fpk.20-13-020513 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 24. 08 óra 00 perckor, a Dr. Felső Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-679649, székhely: 1072 Budapest,, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest,, Dob utca 52..) felszámoló által a Schnell Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-060767, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Olai út 37-39.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P63974.
  1 Tétel
 7. Pályázat - PARWAN Ingatlanhasznosító és Kereskedelmi Bt.„f.a.”

  1091 Budapest Üllői út 61. üzlethelység 138,3 m2 és pince 166.7 m2. Az ingatlan tul. lapján 10 éves haszonélvezet van bejegyezve.

  Pályázat kezdete
  2015. 08. 08. | 00:00
  Pályázat vége
  2015. 08. 23. | 10:00
  Becsérték
  21 700 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66.., levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66..), mint a(z) PARWAN Ingatlanhasznosító és Kereskedelmi Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-06-725856, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 61.) Fővárosi Törvényszék 8.Fpk.01-2014-003369/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. július 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P74207
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. augusztus 8. 00 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. augusztus 23. 10 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 600 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat benyújtásáig átutalással az Abacus-Audit Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10401621-49020024 számú bankszámlájára oly módon,hogy a számlán a teljes összeg jóváírásra kerüljön.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen,az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv.49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  A 1091 Budapest Üllői út 61. üzlethelység 138,3 m2 és pince 166.7 m2. A terület 305 m2.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 21 700 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlethelyiség és pince

  Típus:
  üzlethelyiség
  Területe:
  305 m²
  Állapota:
  felújítandó
  Közművesítettség foka:
  teljesen közművesített
  Tehermentes:
  igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Budapest
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  37127/0/A/1
  Ingatlan postai címe:
  1091 Budapest, Üllői út 61.
  Területnagyság:
  305 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  üzlethelyiség és pince

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. teher: A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt. javára, 92268/1/2008/06.06.08. számú határozattal bejegyzett első ranghelyi jelzálogjog 240.000 CHF + járulékai erejéig2. teher: A NAV Közép-Magyarországi Regionális Igazgatósága. javára, 158705/1/2009/.09.08.24. számú határozattal bejegyzett jelzálogjog 382.587 Ft. + és járulékai erejéig3. teher: NAV javára a 154778/1/2010/10.07.27. számú határozattal bejegyzett végrehajtási jog 845.000 Ft +járulékai erejéig4. teher: Budapest Főváros XIV ker. Zuglói Önkormányzat javára 42997/1/2012/11.12.02. számú határozattal bejegyzett jelzálogjog 176.900 Ft+járulékai erejéig 5. teher Budapest Főváros XIV kerület Zuglói Önkormányzata javára 130673/2/2012/12.06.19. számú határozattal bejegyzett jelzálogjog 76.650 Ft+járulékai erejéig6. teher NAV Dél-Budapesti Igazgatósága javára a 180275/1/2012/12.10.18. számú határozattal bejegyzett végrehajtási jog 9.1203.140 Ft. + és járulékai erejéig7. teher Ibrahim Mohamed javára a 151568/1/2014/14.09.15. számú határozattal bejegyzett Haszonélvezeti jog 2024. 09. 12-ig.

  Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlan részek az épület földszintjén és a pinceszinten találhatók Az épület részek, elhanyagolt műszaki állapotúak több éve nem hasznosítottak.

  Ingatlan állapota: felújítandó

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan részek 2015 július 28.-án tekinthető meg a felszámolóval történt időpont egyeztetés után 8 és 12 óra között a 1091 Budapest Üllő 61. szám alatt található telephelyén.Az ingatlant a 2007. évi CXXVII. tv. 86 § (1) bekezdés ja) pontja alapján adófizetésikötelezettség terheli. A fent leírt ingatlant tekintetében a 2007. évi CXXVII. tv. 142.§. (1) bek. g./ pontja alapján az Áfa fizetési kötelezettség vevőt terheli.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár szerződéskötést követő 60 napon belül átutalással.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1 %-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba adására a teljes vételár kiegyenlítésétől számított 3 napon belül kerül sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A meghirdetett ingatlanrészekre pályázni kizárólagosan együttesen lehet. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél kizárólagos értékelési szempont a vételár nagysága azzal, hogy a jelen pályázati kiírásnak megfelelően a pályázat kizárólag a meghirdetett vagyontárgyak összességére vonatkozhat és a vételár ajánlat részletfizetést nem tartalmazhat. A felszámoló a meghirdetett vagyontárgyak összességére legmagasabb vételár ajánlatot adó pályázót hirdeti ki nyertesnek. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ideértve azt is, ha az irányár 50 %-át el nem érő összegű ajánlatot adtak be.Jelen hirdetményre a 237/2009 (X. 20.) Korm. rendelet és a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az Abacus-Audit Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: A pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 60 napon belül átutalja. Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig
  A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot tértivevényes, ajánlott küldeményben megküldi az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló az értesítés kézhezvételétől számított 15 napot biztosít, az elővásárlási joggal rendelkezők írásbeli nyilatkozatának ezen határidőn belül meg kell érkeznie a felszámoló által megadott címre.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P74207/tetelek.pdf

  1 Tétel