1. Pályázat - SZINERGIA-PRINT Kft„f.a.”

  nyomdai gépek.

  Pályázat kezdete
  2015. 04. 09. | 10:00
  Pályázat vége
  2015. 04. 24. | 14:00
  Becsérték
  32 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  1 415 000 Ft

  P?ly?zati Hirdetm?ny

  A(z) Agro Alba Zrt. (c?gjegyz?ksz?m: 01-10-046981, sz?khely: 1027 Budapest, Frankel Le? ?t 11.., levelez?si c?m: 1027 Budapest, Frankel Le? ?t 11..), mint a(z) SZINERGIA-PRINT Kft ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m: cg. 01-09-719081, sz?khely: 1164 Budapest, Cs?kak? utca 35.) F?v?rosi T?rv?nysz?k 32. Fpk. 01-11-007853/13.. sz. v?gz?se ?ltal kijel?lt felsz?mol?ja, a C?gk?zl?nyben 2015. m?rcius 26. napj?n meghirdetett p?ly?zati felh?v?snak megfelel?en

  nyilv?nos p?ly?zati felh?v?s


  ?tj?n, az al?bbi felt?telekkel ?rt?kes?ti az ad?s ing?s?g?t

  A p?ly?zat adatai:
  A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P15790
  A p?ly?zatok beny?jt?s?nak kezd? id?pontja:
  2015. ?prilis 9. 10 ?ra 00 perc
  A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?rideje:
  2015. ?prilis 24. 14 ?ra 00 perc

  Aj?nlati biztos?t?k ?sszege: 960?000 forint.

  Aj?nlati biztos?t?k form?ja, megfizet?s?nek m?dja ?s hat?rideje: A p?ly?z?nak a megp?ly?zott g?pj?rm? tekintet?ben meghat?rozott aj?nlati biztos?t?kot (b?natp?nz) a p?ly?zat beny?jt?sa el?tt kell befizetni a felsz?mol? Magnet Bankn?l vezetett 16200010-63474093 sz?m? sz?ml?j?ra ?SZINERGIA-PRINT KFT. ?fa? b?natp?nz? k?zlem?nnyel.

  Az aj?nlati biztos?t?kkal kapcsolatos egy?b k?zlem?ny: Ha a p?ly?zati elj?r?s eredm?nytelen, az aj?nlati biztos?t?kot a felsz?mol? 8 munkanapon bel?l visszautalja. Ha a p?ly?zati elj?r?s eredm?nyes, a felsz?mol? az aj?nlati biztos?t?kot nyertes p?ly?z?n?l a v?tel?rba besz?m?tja, a t?bbi p?ly?z?nak pedig az aj?nlati biztos?t?k teljes ?sszeg?t az eredm?nyhirdet?s napj?t?l- a Cstv. 49/A.?.(4) bekezd?s szerinti ?rt?rgyal?s eset?n az ?rt?rgyal?s eredm?nyhirdet?se napj?t?l-, sz?m?tott 8 munkanapon bel?l vissza kell utalni. Az aj?nlati biztos?t?kot a p?ly?z? abban az esetben vesz?ti el, ha a szerz?d?s a nyertes p?ly?z? ?rdekk?r?ben felmer?lt okb?l nem j?n l?tre, vagy a nyertes p?ly?z? a v?tel?rat az el??rt hat?rid?ben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.?(4) bekezd?s szerinti aj?nlatot tev? p?ly?z? az elrendelt elektronikus ?rt?rgyal?son neki felr?hat? okb?l nem vesz r?szt, vagy a m?r megtett aj?nlat?t?l visszal?p.

  A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak):

  A SZINERGIA-PRINT Kft. ?fa? tulajdon?ban l?v? k?l?nf?le nyomdai g?pek.T?pus: nyomdag?pekSIGLOCH k?t?g?p (?zemk?ptelen) 1. db. Purlux irkaf?z? (?zemk?ptelen) 1. db. Maxima v?g?g?p (?zemk?ptelen) 1. db. Dominant nyomdag?p (?zemk?ptelen) 1. db. Adpack csomagol?g?p (?zemk?ptelen) 1. db. Purlux f?z?fej (?zemk?ptelen) 1. db. Maxima v?g?g?p (?zemk?ptelen) 1 db. Poligraph v?g?g?p (?zemk?ptelen) 1. db. Nyomdai levil?g?t? g?p (?zemk?ptelen) 1. db. Lamin?l? g?p (?zemk?ptelen) 1. db. Adast nyomdag?p (?zemk?pes-sz?tszedett ?llapotban) 1. db.

  A vagyont?rgy gyorsan roml? / k?l?nleges kezel?st ig?nyl? / csek?ly ?rt?k?: nem.

  A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) ir?ny?ra ?sszesen: 32?000?000 forint.


  Az ing?s?g megtekinthet?s?g?nek helye, ideje, egy?b k?zlem?ny: Az ?rt?kes?t?sre ker?l? ing?s?gok megtekinthet?ek Budapest, Cs?kak? utca 35. c?men. El?zetesen egyeztetett id?pontban.

  V?tel?r megfizet?s?nek m?dja, hat?rideje: ?tutal?ssal, a szerz?d?sk?t?ssel egyidej?leg.A v?tel?r kifizet?s?n k?v?l a p?ly?z?nak m?s k?telezetts?get nem kell v?llalnia.

  R?szletfizet?si lehet?s?g: nincs

  A szerz?d?sk?t?s hat?rideje: Az ad?sv?teli szerz?d?st az ?rt?kel?si jegyz?k?nyv E?R rendszerben t?rt?nt megjelen?s?t?l sz?m?tott 15 napon bel?l kell megk?tni, a szerz?d?sk?t?s tov?bbi felt?tele az ?zemeltet? sz?m?ra t?rt?nt 1%-os jutal?k fizet?si k?telezetts?g megfizet?se.

  A vagyont?rgy elsz?ll?t?s?nak, ?tv?tel?nek m?dja, hat?rideje: A v?tel?r megfizet?s?t k?vet? 5 munkanapon bel?l.

  17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti r?szletes felt?telek: A p?ly?zatok bont?s?ra a p?ly?zati hat?rid? lej?rt?t k?vet? 8 napon bel?l ker?l sor. Az ?rt?kel?sr?l sz?l? jegyz?k?nyvet p?ly?zatbont?st?l sz?m?tott 20 napon bel?l a felsz?mol? elk?sz?ti ?s a jegyz?k?nyv szkennelt v?ltozat?t felt?lti az E?R fel?let?re, ahol a p?ly?z?k ?ltal megtekinthet?. A felsz?mol? az ?rv?nyes p?ly?zatok k?z?l a magasabb egy?sszeg? v?tel?rat tartalmaz? aj?nlatot r?szes?ti el?nyben. A felsz?mol? csak a v?tel?r ?sszeg?t veszi figyelembe az ?rt?kel?sn?l. A felsz?mol? t?bb megfelel? azonos ?rt?k? ( a v?tel?r vonatkoz?s?ban legfeljebb 10 %-al elt?r?) p?ly?zat eset?n nyilv?nos ?rt?rgyal?st tart. Az ?rt?rgyal?sr?l az E?R rendszer ig?nybev?tel?vel, ?zenet ?tj?n ?rtes?ti az online ?rt?rgyal?si fordul?r?l, annak kezd? ?s z?r? id?pontj?r?l az ?rdekelteket. Felsz?mol? eredm?nytelennek nyilv?n?tja a p?ly?zati elj?r?st, ha a p?ly?zati ki?r?sban meghat?rozott felt?teleknek megfelel? aj?nlatot nem adtak be Jelen hirdetm?nyre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet ?s a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkoz? szab?lyai az ir?nyad?ak.

  A felsz?mol? hirdetm?nnyel kapcsolatos egy?b k?zlem?nye: A felsz?mol? az elektronikus ?rt?kes?t?s ?rv?nyess?g?nek ?s eredm?nyess?g?nek meg?llap?t?s?t k?vet?en a nyertes aj?nlatot bemutatja az el?v?s?rl?si joggal rendelkez?knek, az ?ket megillet? sorrendben, annak ?rdek?ben, hogy nyilatkozzanak: k?v?nnak-e ?lni el?v?s?rl?si jogukkal. A nyilatkozatt?telre 10 napos hat?rid?t biztos?t a felsz?mol?. A felsz?mol? az ?rt?kes?t?ssel kapcsolatban ?r?sos aj?nlatokat k?r beny?jtani, melyeket az AGRO-ALBA Zrt. ?ltal felt?lt?tt hirdetm?ny alapj?n az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszer (E?R) ig?nybev?tel?vel, elektronikusan ny?jthat? be. Az aj?nlatoknak tartalmazniuk kell: A p?ly?z? nev?t, sz?khely?t, az azonos?t?sra alkalmas tov?bbi adatokat, gazd?lkod? szervezetek hat?lyos c?gkivonat?t, a c?gjegyz?sre jogosult vezet? tisztvisel?(k) al??r?si c?mp?ld?ny?t, az aj?nlott v?tel?rat, nyilatkozatot 60 napos aj?nlati k?t?tts?g v?llal?s?r?l. K?telezetts?gv?llal?i nyilatkozatot, hogy az ad?s v?teli szerz?d?st az ?rt?kel?si jegyz?k?nyv E?R rendszerben t?rt?nt megjelen?s?t?l sz?m?tott 15 napon bel?l megk?ti ?s a v?tel?rat a szerz?d?sk?t?ssel egyidej?leg ?tutalja. Az aj?nlati biztos?t?k befizet?s?nek igazol?s?t a p?ly?zat beny?jt?s?ig. A meghirdetett ingatlanr?l r?szletes tenderf?zet k?sz?lt, mely az E?R rendszerben megtekinthet?, illetve let?lthet?, el?zetes k?lts?gt?r?t?s ellen?ben. A k?lts?gt?r?t?s ?sszege 20.000,- Ft + ?FA, amelyet a p?ly?z? az E?R elektronikus fizet?si fel?let?n teljes?thet. A p?ly?zat beny?jt?s?nak nem felt?tele a tenderf?zet megv?s?rl?sa.

  A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett tender f?zet az al?bbi linken ?rhet? el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15790/tetelek.pdf

  A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett r?szletes tender f?zet megv?s?rolhat? az al?bbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P15790#tenderfuzet

  0 Tétel
 2. Pályázat - Novafood Hungary Kft„f.a.”

  I. Üzemi ingatlan beépített technológiával. II. Kapcsolódó ingatlanok (saját használatú út valamint beépítetlen terület. III. Ingóságok

  Pályázat kezdete
  2015. 04. 13. | 12:00
  Pályázat vége
  2015. 04. 29. | 12:00
  Becsérték
  220 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) B & B Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-001547, székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7.., levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..), mint a(z) Novafood Hungary Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-111242, székhely: 2300 Ráckeve, Nowaco út 1.) Budapest Környéki Törvényszék 7.Fpk. 13-14-000182/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. március 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P15724
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. április 13. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. április 29. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 8 636 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Pályázat benyújtásának határidejéig történő befizetés az adós társaság OTP Banknál vezett 11741000-20181064-00000000 bankszámlájára.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtásának határidejéig.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Mirelit üzem ingatlanokkal, igóságokkal, kapcsolódó infrastruktúrával, jelenleg is működő állapotban.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 220 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzemi ingatlan

  Típus:
  ipari ingatlan
  Területe:
  87 934 m²
  Állapota:
  átlagos
  Közművesítettség foka:
  teljesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Ráckeve
  Ingatlan fekvése:
  külterület
  Helyrajzi szám:
  011/2
  Ingatlan postai címe:
  2300 Ráckeve, Nowaco út 1.
  Művelési ág:
  kivett
  Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
  ipartelep
  Területnagyság:
  87 934 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  üzemi ingatlan

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  Novafood Hungary Kereskedelmi Kft "Fa"

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • vezetékjog, vázrajz szerinti 353 m2-re, jogosult ELMÜ Hálózati Elosztó Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74.• vezetékjog, vázrajz szerinti 643 m2-re, jogosult TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184.• vezetékjog, vázrajz szerinti 329 m2-re, jogosult ELMÜ Hálózati Elosztó Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74.• végrehajtási jog 99 914 840 Ft és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 1054 Budapest, Széchenyi utca 2., javára• végrehajtási jog 3 103 106 Ft és járulékai erejéig az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, 1139 Budapest, Teve utca 1/a., javára

  Ingatlan állapota: átlagos

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: saját használatú út

  Típus:
  saját használatú út
  Területe:
  14 558 m²
  Állapota:
  átlagos
  Közművesítettség foka:
  közművesítetlen
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Ráckeve
  Ingatlan fekvése:
  külterület
  Helyrajzi szám:
  011/3
  Ingatlan postai címe:
  2300 Ráckeve, hrsz. 011/3
  Művelési ág:
  kivett
  Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
  saját használatú út
  Területnagyság:
  14 558 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  Novafood Hungary Kereskedelmi Kft "fa"

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • vezetékjog, vázrajz szerinti 374 m2-re, jogosult ELMÜ Hálózati Elosztó Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74.• vezetékjog, vázrajz szerinti 503 m2-re, jogosult TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184.• vezetékjog, vázrajz szerinti 643 m2-re, jogosult TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184.• vezetékjog, vázrajz szerinti 329 m2-re, jogosult ELMÜ Hálózati Elosztó Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74.• végrehajtási jog 99 914 840 Ft és járulékai erejéig, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 1054 Budapest, Széchenyi utca 2. javára• végrehajtási jog 3 103 106 Ft és járulékai erejéig az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, 1139 Budapest, Teve utca 1/a. javára

  Ingatlan állapota: átlagos

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: beépítetlen terület, volt szennyvízszikkasztó

  Típus:
  egyéb
  Területe:
  43 719 m²
  Állapota:
  átlagos
  Közművesítettség foka:
  közművesítetlen
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Ráckeve
  Ingatlan fekvése:
  külterület
  Helyrajzi szám:
  017/49
  Ingatlan postai címe:
  2300 Ráckeve, hrsz. 017/49
  Művelési ág:
  kivett
  Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
  szennyvízszikkasztó
  Területnagyság:
  43 719 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  beépítetlen terület, volt szennyvízszikkasztó

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  Novafood Hungary Kereskedelmi Kft "fa"

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • vezetékjog, vázrajz szerinti 610 m2-re, jogosult ELMÜ Hálózati Elosztó Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74.• végrehajtási jog 99 914 840 Ft és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 1054 Budapest, Széchenyi utca 2. javára • végrehajtási jog 3 103 106 Ft és járulékai erejéig az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, 1139 Budapest, Teve utca 1/a. javára.

  Ingatlan állapota: átlagos

  4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kiegészítő eszközök

  Típus:
  Egyéb
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  439 tétel

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok és ingóságok megtekintésére a felszámolóval való előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár és a letéti biztosíték különbözetét átutalással kell megfizetni az OTP Banknál vezetett 11741000-20181064-00000000 számú bankszámlára az adásvételi szerződés megkötését követő 20 napon belül. Ennek elmaradása esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződés megkötésére az eredményhirdetést (vevőkijelölést) követő 20 napon belül kerül sor.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kifizetését követő 15 napon belül.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 1. A pályázó személyének, főbb adatainak megjelölése (Magánszemélyeknél: név, állampolgárság, lakóhely, elérhetőségi cím, anyja neve, személyazonosító okmány neve, száma, adóazonosító jele, e-mail cím, meghatalmazott esetén annak adatai. Szervezeti formában pályázó esetén név, székhely, cégkivonat, illetve hatósági bejegyzés dokumentuma, adószám, képviselő neve, személyazonosító okmány neve, száma, levelezési cím, elektronikus elérhetőség). 2. Az ajánlati ár egyértelmű meghatározása3. Letéti biztosíték /bánatpénz/ befizetése az OTP Banknál vezetett 11741000-20181064-00000000 számú bankszámlára és a befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig.4. 75 napos ajánlati kötöttség vállalása.5. Ajánlattevő nyilatkozata, hogy a meghirdetett üzem működéséhez kapcsolódó /tárolási és szolgáltatási/ szerződéseket elfogadja és a szerződésekből eredő kötelezettségeket átvállalja.6. Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek, kivéve a Cstv. 49/B. § (5) bekezdése, valamint a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése hatálya alá tartozó személyek.7. A meghirdetett vagyonelemek /ingatlanok és ingóságok csak egy tételben pályázhatók.Pályázati döntés: a pályázat elbírálásánál elsődleges szempont az ajánlati ár nagysága.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A közzétett irányár nettó összeget tartalmaz. A vételárt megfizetése az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés „g” pontja alapján történik.Az adásvételi szerződés a felszámoló által megbízott ügyvéd készíti el. • Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményben értesít a nyertes pályázat összegéről, a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a szerződéskötés dátumáról, illetve - szükség szerint - az elővásárlásra jogosultak megkeresésről.• Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén e pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.• Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.• A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő pályázat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. Az ingatlanok és ingóságok megtekintésére a felszámolóval való előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. Érdeklődni lehet: Balázs Miklós felszámolóbiztos [3100 Salgótarján, Kun u. 2.; telefon/fax: 06 (32) 317-480, bb.kft1@chello.hu].

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15724/tetelek.pdf

  4 Tétel
 3. Pályázat - Lochinvar Kft.„f.a.”

  Kisbéren található kivett épület udvar, ipartelep,

  Pályázat kezdete
  2015. 04. 10. | 10:00
  Pályázat vége
  2015. 04. 27. | 14:00
  Becsérték
  68 000 000 Ft

  P?ly?zati Hirdetm?ny

  A(z) Agro Alba Zrt. (c?gjegyz?ksz?m: 01-10-046981, sz?khely: 1027 Budapest, Frankel Le? ?t 11.., levelez?si c?m: 1027 Budapest, Frankel Le? ?t 11..), mint a(z) Lochinvar Kft. ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m: Cg. 1109003149, sz?khely: 2870 Kisb?r, Kossuth Lajos u. 9. utca 9-11.) Tatab?nyai T?rv?nysz?k 6. Fpk. 11-12-070561/11. sz. v?gz?se ?ltal kijel?lt felsz?mol?ja, a C?gk?zl?nyben 2015. m?rcius 26. napj?n meghirdetett p?ly?zati felh?v?snak megfelel?en

  nyilv?nos p?ly?zati felh?v?s


  ?tj?n, az al?bbi felt?telekkel ?rt?kes?ti az ad?s ingatlan?t

  A p?ly?zat adatai:
  A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P15787
  A p?ly?zatok beny?jt?s?nak kezd? id?pontja:
  2015. ?prilis 10. 10 ?ra 00 perc
  A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?rideje:
  2015. ?prilis 27. 14 ?ra 00 perc

  Aj?nlati biztos?t?k ?sszege: 2?240?000 forint.

  Aj?nlati biztos?t?k form?ja, megfizet?s?nek m?dja ?s hat?rideje: A p?ly?z?nak a megp?ly?zott ingatlan tekintet?ben meghat?rozott aj?nlati biztos?t?kot (b?natp?nz) a p?ly?zat beny?jt?sa el?tt kell befizetni a felsz?mol? Kft. ?fa? Magnet Bankn?l vezetett 16200010-63474093-00000000 sz?m? sz?ml?j?ra ?Lochinvar Kft. ?fa? b?natp?nz? k?zlem?nnyel.

  Az aj?nlati biztos?t?kkal kapcsolatos egy?b k?zlem?ny: Ha a p?ly?zati elj?r?s eredm?nytelen, az aj?nlati biztos?t?kot a felsz?mol? 8 munkanapon bel?l visszautalja. Ha a p?ly?zati elj?r?s eredm?nyes, a a felsz?mol? az aj?nlati biztos?t?kot nyertes p?ly?z?n?l a v?tel?rba besz?m?tja, a t?bbi p?ly?z?nak pedig az aj?nlati biztos?t?k teljes ?sszeg?t az eredm?nyhirdet?s napj?t?l- a Cstv. 49/A.?.(4) bekezd?s szerinti ?rt?rgyal?s eset?n az ?rt?rgyal?s eredm?nyhirdet?se napj?t?l-, sz?m?tott 8 munkanapon bel?l vissza kell utalni. Az aj?nlati biztos?t?kot a p?ly?z? abban az esetben vesz?ti el, ha a szerz?d?s a nyertes p?ly?z? ?rdekk?r?ben felmer?lt okb?l nem j?n l?tre, vagy a nyertes p?ly?z? a v?tel?rat az el??rt hat?rid?ben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.?(4) bekezd?s szerinti aj?nlatot t?v? p?ly?z? az elrendelt elektronikus ?rt?rgyal?son neki felr?hat? okb?l nem vesz r?szt, vagy a m?r megtett aj?nlat?t?l visszal?p.

  A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak):

  Kisb?r, Kossuth u. 9-11. sz?m alatti, 4/7, 4/11, 4/12 hrsz-?.: kivett ?p?let udvar, ipartelep, mag?n?t megnevez?s?; 10691m2-es , 1/1 tulajdoni h?nyad?, (bejegyz? hat?rozat sz?ma: 36287/2001.09.05, 32240/2/2004.04.23, 36240/3/2012.07.11)

  A vagyont?rgy gyorsan roml? / k?l?nleges kezel?st ig?nyl? / csek?ly ?rt?k?: nem.

  A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) ir?ny?ra ?sszesen: 68?000?000 forint.


  Az ingatlan(ok) megtekinthet?s?g?nek helye, ideje, egy?b k?zlem?ny: Az ?rt?kes?t?sre ker?l? ingatlan megtekinthet? a Kisb?r, Kossuth Lajos u. 9-11. c?men. Tov?bbi felvil?gos?t?st ny?jt dr. Szentenszki Istv?n felsz?mol?biztos(tel:1/354-0985)

  V?tel?r megfizet?s?nek m?dja, hat?rideje: ?tutal?ssal, a v?tel?r szerz?d?sk?t?st k?vet? 60 napon bel?l.A v?tel?r kifizet?s?n k?v?l a p?ly?z?nak m?s k?telezetts?get nem kell v?llalnia.

  R?szletfizet?si lehet?s?g: nincs

  A szerz?d?sk?t?s hat?rideje: Az ad?sv?teli szerz?d?st az ?rt?kel?si jegyz?k?nyv E?R rendszerben t?rt?nt megjelen?s?t?l sz?m?tott 15 napon bel?l kell megk?tni, a szerz?d?sk?t?s tov?bbi felt?tele az ?zemeltet? sz?m?ra t?rt?nt 1%-os jutal?k fizet?si k?telezetts?g megfizet?se.

  17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti r?szletes felt?telek: A p?ly?zatok bont?s?ra a p?ly?zati hat?rid? lej?rt?t k?vet? 8 napon bel?l ker?l sor. Az ?rt?kel?sr?l sz?l? jegyz?k?nyvet p?ly?zatbont?st?l sz?m?tott 20 napon bel?l a felsz?mol? elk?sz?ti ?s a jegyz?k?nyv szkennelt v?ltozat?t felt?lti az E?R fel?let?re, ahol a p?ly?z?k ?ltal megtekinthet?. A felsz?mol? az ?rv?nyes p?ly?zatok k?z?l a magasabb egy?sszeg? v?tel?rat tartalmaz? aj?nlatot r?szes?ti el?nyben. A felsz?mol? csak a v?tel?r ?sszeg?t veszi figyelembe az ?rt?kel?sn?l. A felsz?mol? t?bb megfelel? azonos ?rt?k? ( a v?tel?r vonatkoz?s?ban legfeljebb 10 %-al elt?r?) p?ly?zat eset?n nyilv?nos ?rt?rgyal?st tart. Az ?rt?rgyal?sr?l az E?R rendszer ig?nybev?tel?vel, ?zenet ?tj?n ?rtes?ti a az online ?rt?rgyal?si fordul?r?l, annak kezd? ?s z?r? id?pontj?r?l az ?rdekelteket. Felsz?mol? eredm?nytelennek nyilv?n?tja a p?ly?zati elj?r?st, ha a p?ly?zati ki?r?sban meghat?rozott felt?teleknek megfelel? aj?nlatot nem adtak be. Jelen hirdetm?nyre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet ?s a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkoz? szab?lyai az ir?nyad?ak.

  A felsz?mol? hirdetm?nnyel kapcsolatos egy?b k?zlem?nye: A felsz?mol? az elektronikus ?rt?kes?t?s ?rv?nyess?g?nek ?s eredm?nyess?g?nek meg?llap?t?s?t k?vet?en a nyertes aj?nlatot bemutatja az el?v?s?rl?si joggal rendelkez?knek, az ?ket megillet? sorrendben, annak ?rdek?ben, hogy nyilatkozzanak: k?v?nnak-e ?lni el?v?s?rl?si jogukkal. A nyilatkozattt?telre 10 napos hat?rid?t biztos?t a felsz?mol?. A felsz?mol? az ?rt?kes?t?ssel kapcsolatban ?r?sos aj?nlatokat k?r beny?jtani, melyeket az Els? AGRO-ALBA Zrt. ?ltal felt?lt?tt hirdetm?ny alapj?n az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszer (E?R) ig?nybev?tel?vel, elektronikusan ny?jthat? be. Az aj?nlatoknak tartalmazniuk kell: A p?ly?z? nev?t, sz?khely?t, az azonos?t?sra alkalmas tov?bbi adatokat, gazd?lkod? szervezetek hat?lyos c?gkivonat?t, a c?gjegyz?sre jogosult vezet? tisztvisel?(k) al??r?si c?mp?ld?ny?t, az aj?nlott v?tel?rat, nyilatkozatot 60 napos aj?nlati k?t?tts?g v?llal?s?r?l. K?telezetts?gv?llal?i nyilatkozatot, hogy az ad?s v?teli szerz?d?st az ?rt?kel?si jegyz?k?nyv E?R rendszerben t?rt?nt megjelen?s?t?l sz?m?tott 15 napon bel?l megk?ti ?s a v?tel?rat 60 napon bel?l ?tutalja. Az aj?nlati biztos?t?k befizet?s?nek igazol?s?t a p?ly?zat beny?jt?s?ig. A meghirdetett ingatlanr?l r?szletes tenderf?zet k?sz?lt, mely az E?R rendszerben megtekinthet?, illetve let?lthet?, el?zetes k?lts?gt?r?t?s ellen?ben. A k?lts?gt?r?t?s ?sszege 50.000,- Ft + ?FA, amelyet a p?ly?z? az E?R elektronikus fizet?si fel?let?n teljes?thet. A p?ly?zat beny?jt?s?nak nem felt?tele a tenderf?zet megv?s?rl?sa.

  A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett tender f?zet az al?bbi linken ?rhet? el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15787/tetelek.pdf

  A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett r?szletes tender f?zet megv?s?rolhat? az al?bbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P15787#tenderfuzet

  0 Tétel
 4. Pályázat - EHGP Kft.„f.a.”

  NISSAN ECO-T 160, tehergépkocsi

  Pályázat kezdete
  2015. 04. 10. | 10:00
  Pályázat vége
  2015. 04. 27. | 10:00
  Becsérték
  2 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Első Magyar Önkormányzati VAK. Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9.., levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9..), mint a(z) EHGP Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 189953, székhely: 1095 Budapest, Mester utca 61.. fszt. em. 3.) Tatabányai Törvényszék 4.Fpk.11-14-070228. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. március 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P16035
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. április 10. 10 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. április 27. 10 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 100 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a fent meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a pályázat benyújtása előtt kell befizetni az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. K&H Banknál vezetett 10403181-00019460-00000002 számú számlájára az „EHGP Kft. f.a bánatpénz” közleménnyel.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv.49/A.§(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49./A§(4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  HNT-137 forgalmi rendszámú NISSAN ECO-T 160 tehergépkocsi (gyártási év:2001)Öntömeg:3490 KGÖssztömeg:7500 KGHengerűrtartalom:5985 CM3 Teljesítmény: 119 KWHajtóanyag: Diesel

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 000 000 forint.


  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságot az 5130 Jászapáti, Gazdafarm 1. sz. alatt lehet megtekinteni. Az ingóság megtekintésének feltétele az előzetes telefonos egyeztetés a megtekintés időpontjára vonatkozóan a 06-70-777-6569-as telefonszámon, munkaidőben, 8 és 16 óra között. További felvilágosítást nyújt Reményi Beáta felszámolóbiztos.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázó a vételárat átutalással köteles megfizetni az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. K&H Banknál vezetett 10403181-00019460-00000002 számú számlájára, a szerződéskötéstől számított 60 napon belül, az „EHGP Kft. f.a, vételár” közleménnyel.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonelem birtokbaadására az adásvételi szerződés aláírását és a vételár megfizetését követő legfeljebb 30 napon belül kerül sor.A birtokbaadási eljárás során minden az átadó vagy az átvevő által lényegesnek minősített tényt és körülményt rögzítenek, amely megállapításokról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor.Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben.A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél.A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart.A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.Jelen hirdetményre a 237/2009.(X.20) Korm. rendelet és a 17/2014.(II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.A pályázatban szereplő irányár az általános forgalmi adót nem tartalmazza. Az értékesítésre a hatályos áfatörvény vonatkozik.Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:- a pályázó nevét (magánszemély esetén a személyi adatait és címét), székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról,- kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenéstől számított 15 napon belül megköti, és a vételárat 60 napon belül átutalja.- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.A meghirdetett ingatlanról részletes tenderfüzet készült, mely az EÉR rendszerben megtekinthető, illetve letölthető, előzetes költségtérítés ellenében. A költségtérítés összege: 10.000 Ft +áfa, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet.A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet megvásárlása.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P16035/tetelek.pdf

  A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P16035#tenderfuzet

  0 Tétel
 5. Pályázat - TSZG Kft.„f.a.”

  81m2-es földszinti, társasházi ingatlan

  Pályázat kezdete
  2015. 04. 10. | 10:00
  Pályázat vége
  2015. 04. 27. | 10:00
  Becsérték
  14 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..), mint a(z) TSZG Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 874218, székhely: 1147 Budapest, Lőcsey utca 76. A ép. 3. em. 16.) Fővárosi Törvényszék 55.Fpk.01-14-001547. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. március 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P15923
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. április 10. 10 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. április 27. 10 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 700 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a megpályázott ingatlan tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a pályázat benyújtása előtt kell befizetni az AGRO-ALBA zrt. MagNet Banknál vezetett 16200010-63474093 számú számlájára a „TSZG Kft. f.a bánatpénz” közleménnyel.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv.49/A.§(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49./A§(4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Budapest belterület 37137/1/A/5 hrsz-ú, „iroda” megnevezésű, 81 m2 alapterületű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. Az ingatlan természetben a 1094 Budapest, Berzenczey u. 33-37. fszt. 4. szám alatt található.A pályázatban szereplő vagyon megnevezése: „iroda”Terület: 81m2 Eszmei hányad:116/10000Tulajdoni hányad: 1/1Állapota: jóKözművesítettség foka: teljesen közművesítettTehermentes: nemBejegyzett jogok: ( tulajdoni lap III. rész)Jelzálogjog 130.430 CHF és járulékai erejéig, jogosult: Raiffeisen Bank Zrt.Jelzálogjog 155.708 Ft és járulékai erejéig, jogosult: Társasház (1094 Budapest IX. ker., Berzenczey 33-37.)Jelzálogjog 74.622 Ft és járulékai erejéig, jogosult: Budapest Főváros XIV. ker. Zugló ÖnkormányzataJelzálogjog 72.267 Ft és járulékai erejéig, jogosult: Budapest Főváros XIV. ker. Zugló ÖnkormányzataJelzálogjog 259.733 Ft és járulékai erejéig, jogosult: Társasház (1094 Budapest IX. ker. Berzenczey u. 33-37.Végrehajtási jog 155.708 Ft és járulékai erejéig, jogosult: Társasház (1094 Budapest IX. ker. Berzenczey u. 33-37.Jelzálogjog 322.425 Ft és járulékai erejéig, jogosult: Társasház (1094 Budapest IX. ker. Berzenczey u. 33-37.Végrehajtási jog 372.210 Ft és járulékai erejéig, jogosult: JTI Hungary Zrt.Végrehajtási jog 530.127 Ft és járulékai erejéig, jogosult: Társasház (1094 Budapest IX. ker. Berzenczey u. 33-37.Végrehajtási jog 25.684 Ft és járulékai erejéig, jogosult: Multi Alarm Zrt.Jelzálogjog 364.894 Ft és járulékai erejéig, jogosult: Társasház (1094 Budapest IX. ker. Berzenczey u. 33-37.Végrehajtási jog 82.859 Ft és járulékai erejéig, jogosult: Díjbeszedő Faktorház Zrt.Végrehajtási jog 29.625 Ft és járulékai erejéig, jogosult: TSZG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 14 000 000 forint.


  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésének feltétele az előzetes telefonos egyeztetés a megtekintés időpontjára vonatkozóan a 06-70-777-6569-as telefonszámon, munkaidőben, 8 és 16 óra között. További felvilágosítást nyújt Reményi Beáta felszámolóbiztos.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázó a vételárat átutalással köteles megfizetni az AGRO-ALBA zrt. MagNet Banknál vezetett 16200010-63474093 számú számlájára, a szerződéskötéstől számított 60 napon belül, a „TSZG Kft. f.a, vételár” közleménnyel.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonelem birtokbaadására az adásvételi szerződés aláírását és a vételár megfizetését követő legfeljebb 30 napon belül kerül sor.A birtokbaadási eljrás során minden, az átadó vagy az átvevő által lényegesnek minősített tényt és körülményt rögzítenek, mely megállapításokról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor.Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben.A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél.A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart.A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.Jelen hirdetményre a 237/2009.(X.20) Korm. rendelet és a 17/2014.(II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot ismerteti az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az AGRO-ALBA zrt. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:- a pályázó nevét (magánszemély esetén a személyi adatait és címét), székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról,- kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenéstől számított 15 napon belül megköti, és a vételárat 60 napon belül átutalja.- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.A meghirdetett ingatlanról részletes tenderfüzet készült, mely az EÉR rendszerben megtekinthető, illetve letölthető, előzetes költségtérítés ellenében. A költségtérítés összege: 20.000 Ft +áfa, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet.A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet megvásárlása.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15923/tetelek.pdf

  A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P15923#tenderfuzet

  0 Tétel