1. Pályázat - "Szepesi" Építő Kft.„f.a.”

  Eladó ingatlan Tiszalökön

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 04. | 11:00
  Pályázat vége
  2015. 05. 19. | 12:00
  Becsérték
  26 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) INVEST ALMANACH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-561904, székhely: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16..), mint a(z) "Szepesi" Építő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-067992, székhely: 4450 Tiszalök, Honvéd utca 16.) Nyíregyházi Törvényszék 13.Fpk.15-13-000247/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P15502
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. május 4. 11 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. május 19. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 980 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásával egy időben beérkezően kell megfizetni az ajánlati biztosítékot a kijelölt felszámoló Invest Almanach Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10486487-49020014 számú számlájára.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték összegének a pályázat benyújtásának határidejéig be kell érkeznie a kijelölt felszámoló Invest Almanach Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10486487-49020014 számú számlájára, (közlemény rovatba: "Szepesi Építő Kft. "f.a" - pályázat ajánlati biztosíték). Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó által befizetett ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, míg a többi pályázó részére az eredményhirdetéstől számított 8 napon visszafizetése kerül.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  A felszámoló nyilvános pályázati felhívás útján kívánja értékesíteni az adós cég tulajdonát képező tiszalöki ingatlant.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 26 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett varroda, tároló épület és udvar

  Típus:
  kivett varroda, tároló épület és udvar
  Területe:
  421 m²
  Állapota:
  átlagos
  Közművesítettség foka:
  teljesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1
  Becsérték:
  26 000 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Tiszalök
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  938/1
  Ingatlan postai címe:
  4450 Tiszalök, Honvéd utca 35.
  Művelési ág:
  kivett varroda, tárolóépület és udvar
  Területnagyság:
  421 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  kivett varroda, tároló épület és udvar

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  "Szepesi" Építő Kft. "f.a."4450 Tiszalök, Honvéd u. 16.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. Egyetemleges jelzálogjog 105.733,- CHF és járulékai erejéig - Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Zrt.2. Elővásárlási jog - Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Zrt.3. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 20.000.000,- Ft erejéig - Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Zrt.4. Végrehajtási jog 1.470.210,- Ft és járulékai erejéig - NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adóigazgatósága

  Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlan nyugati fekvésű, fémszerkezetű kerítéssel lehatárolt, szabálytalan sokszög alakú telken, Tiszalök város központjában az aszfalt burkolatú Petőfi útról nyíló családi házak környezetében található. Az ingatlan a '70-es években épült, 2006-ban értéknövelő beruházáson, felújításon esett át.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlant a felszámolóval történt előzetes időpont-egyeztetést követően lehet megtekinteni a megjelenést követő csütörtöki napon 10:00 és 15:00 óra között (Tel.: 06-20/9358-359).

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötést követő 8 munkanapon belül. A vételár kifizetésén kívül a pályázónak más kötelezettséget nem kell vállalnia.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba adására a vételár megfizetését követő 8 munkanapon belül kerül sor. A birtokba adás alkalmával a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a mérőórák állását és az egyéb körülményeket.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező, kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: - a pályázó adatait, jogi személy esetében: név, székhely, adószám, cégjegyzékszám, postacím, telefonszám, e-mail cím, eljáró személy adatai, esetlegesen meghatalmazás, természetes személy esetében: név, lakcím, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, személyi szám, telefonszám, e-mail cím), - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - az ingatlanok vételárát külön-külön megjelölvén, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyakért fizet, a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - a fizetés módját és ütemezését. A pályázatok értékelésére a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb egyösszegű vételárat, vagy az egyben történő vásárlást is tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti a az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő ás záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázó a megadott határidőn belül köteles az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd által ellenjegyzett okiratban megkötni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli, ide értve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a bruttó vételár 2 %-a + ÁFA, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni. Felhívjuk az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az Invest Almanach Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékát, mely a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték összegét a nem nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti, melyre kamatot nem térít. A nyilvános pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában az ajánlatok elutasításáról dönt.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15502/tetelek.pdf

  1 Tétel
 2. Pályázat - A&M Bt.„f.a.”

  Dupla telkes üdülő a Kőrös partján

  Pályázat kezdete
  2015. 04. 16. | 08:00
  Pályázat vége
  2015. 05. 01. | 16:00
  Becsérték
  2 500 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 6.Fpk.04-14-000075 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 16. 08 óra 00 perckor, a Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..) felszámoló által a A&M Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04-06-001601, székhely: 5600 Békéscsaba, Szív utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P23967.
  2 Tétel
 3. Árverés - N & N Sped Hungary Kft„f.a.”

  Két lakásos ikerház eladó!

  Árverés kezdete
  2015. 05. 02. | 08:00
  Árverés vége
  2015. 05. 18. | 16:00
  Becsérték
  39 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  36 000 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-070938, székhely: 4625 Záhony, Szebecse út 4.., levelezési cím: 4625 Záhony, Szebecse út 4..), mint a(z) N & N Sped Hungary Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 15 09 080700, székhely: 4400 Nyíregyháza, Luther tér 11. Földszint em. 1) Nyíregyházi Törvényszék 16.Fpk.15-13-000713/11.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye:
  az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A18909)
  Az árverés kezdete:
  2015. május 2. 08 óra 00 perc
  Az árverés vége:
  2015. május 18. 16 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár):
  36 000 000 forint.
  Licitlépcső:
  1 millió forintig:
  5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között:
  30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között:
  50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között:
  200 000 forint
  200 millió forint és afelett:
  500 000 forint

  Árverési előleg összege: 1 280 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverezőnek a meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénz) be kell fizetni a felszámoló szervezet házi pénztárba (Záhony, Ady Endre utca 13.)

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték vétel esetén a vételárba beszámításra, eredménytelen árverés esetén visszafizetésre kerül.

  Az árverező az ajánlati biztosítékot elveszti, ha
  - az adásvételi szerződés a nyertes érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat határidőben nem fizeti meg, vagy

  A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  a Budapest belterület, 108083 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 754 m2 térmértékű, lakóház, udvar, egyéb épület megjelölésű, a valóságban a 1162 Budapest, XVI. kerület, Mátyás király utca 85.szám alatt fekvő ingatlan

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 39 000 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: két lakásos ikerház

  Típus:
  ház
  Területe:
  754 m²
  Állapota:
  építés alatt álló
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1
  Becsérték:
  39 000 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Budapest
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  108083
  Ingatlan postai címe:
  1162 Budapest, Mátyás király utca 85.
  Területnagyság:
  754 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  két lakásos ikerház

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  N&N Sped Hungary Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" 4400 Nyíregyháza, Luther tér 11. földszint 1.;

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Végrehajtási jog 1.777.471,- Ft adótartozás és járulékai erejéig, melynek jogosultja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

  Ingatlan állapota: építés alatt álló

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló biztossal történt előzetes egyeztetés alapján az ingatlan megtekinthető.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással történik.

  A vételár megfizetése nem történhet részletekben.

  Az adás-vételi szerződés aláírásától számított 60 napon belül a nyertesnek a fennmaradó vételárat utalással meg kell fizetnie. . A korábban befizetett előleg a teljes vételárba beszámít. A teljes vételár megfizetése az adás-vételi szerződés érvényességi feltétele.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az elővásárlásra jogosultnak nyilatkozattételre a felszámolóbiztos 10 napot biztosít. A felszámoló az elővásárlási joggal élővel (több elővásárlási joggal élő esetén a törvényben megjelölttel) köt adás-vételi szerződést az utolsó elővásárlói nyilatkozattételi határidő lejártát követő 3 munkanapon belül. Elővásárló hiányában ugyanezen határidőn belül az árverési nyertessel köt a felszámoló adás-vételi szerződést.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: vevőnek. Vevő a teljes vételár megfizetésével egyidejűleg lép a vagyontárgy tulajdonába, míg az átvételkor lép a vagyontárgy birtokába.
  A meghirdetetett vagyonelem megtekintett állapotban kerül árverésre. A felszámoló a vagyonelem fel nem tüntetett, esetleges látható, vagy rejtett hibájáért a felelősséget kizárja.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A18909/tetelek.pdf

  A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/arveres/A18909#tenderfuzet

  1 Tétel
 4. Pályázat - Zsigmondy Béla Zrt.„f.a.”

  Vízi-közmű szolgáltató társaság vegyes anyagkészlete

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 02. | 12:00
  Pályázat vége
  2015. 05. 18. | 12:00
  Becsérték
  5 500 000 Ft
  Kikiáltási ár
  2 765 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..), mint a(z) Zsigmondy Béla Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 06 10 000218, székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 25.) Szegedi Törvényszék 16.Fpk.06-13-000524/13.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P24456
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. május 2. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. május 18. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 200 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton történõ részvétel feltétele a pályázatban feltüntetett összegû ajánlati biztosíték átutalása a Zsigmondy Zrt. „f. a.” Erste Bank Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-24678320számú bankszámlájára. A biztosíték összegét a pályázat benyújtását megelőzően teljesíteni kell.
  Az ajánlati biztosíték akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a a pályázat benyújtását megelőzően a számlavezetõ bank jóváírja.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc napon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak az az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított nyolc napon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy az ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  4. Anyagok, készletek a mellékelt lista szerint

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 5 500 000 forint.


  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Dr. Munz Károly 62/551940

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Vételár megfizetésének módja: átutalással, a szerződéskötést követő 15 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázat eredményének kihirdetését követő 15 napon belül.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokba adás a vételár megfizetését követően,

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb egyösszegű vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
  – az ajánlattevõ adatait (magánszemély esetén: név, születési név, születési hely és idõ, lakcím, személyi azonosító jele, adó azonosító jele, anyja neve, nem magánszemély esetén: 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, és az ügyvezetõ eredeti aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által hitelesített aláírás mintája eredetben, amely tartalmazza, hogy az aláírási minta cégeljáráshoz készült),
  – az ajánlott vételárat,
  – az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
  – nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a beadási határidõtõl számított 60 napig fenntartja ajánlatát,
  – nyilatkozatot arról, amennyiben a felszámoló a pályázót hirdeti ki a pályázat nyertesének, úgy a kihirdetését követõ 15 napon belül adásvételi szerzõdést köt, és a vételárat 15 napon belül átutalja.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24456/tetelek.pdf

  0 Tétel
 5. Pályázat - Zsigmondy Béla Zrt.„f.a.”

  Vízi-közmű szolgáltatást végző szervezet informatikai berendezése

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 02. | 12:00
  Pályázat vége
  2015. 05. 18. | 12:00
  Becsérték
  1 150 000 Ft
  Kikiáltási ár
  580 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..), mint a(z) Zsigmondy Béla Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 06 10 000218, székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 25.) Szegedi Törvényszék 16.Fpk.06-13-000524/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P24451
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. május 2. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. május 18. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 50 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton történõ részvétel feltétele a pályázatban feltüntetett összegû ajánlati biztosíték átutalása a Zsigmondy Zrt. „f. a.” Erste Bank Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-24678320számú bankszámlájára. A biztosíték összegét a pályázat benyújtását megelőzően teljesíteni kell.
  Az ajánlati biztosíték akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a a pályázat benyújtását megelőzően a számlavezetõ bank jóváírja.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc napon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak az az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított nyolc napon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy az ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  3. Számítástechnikai eszközök, berendezések a mellékelt lista szerint

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 150 000 forint.


  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Dr. Munz Károly 62/551940

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Vételár megfizetésének módja: átutalással, a szerződéskötést követő 15 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázat eredményének kihirdetését követő 15 napon belül

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokba adás a vételár megfizetését követően, elszállítás haladéktalanul

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
  – az ajánlattevõ adatait (magánszemély esetén: név, születési név, születési hely és idõ, lakcím, személyi azonosító jele, adó azonosító jele, anyja neve, nem magánszemély esetén: 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, és az ügyvezetõ eredeti aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által hitelesített aláírás mintája eredetben, amely tartalmazza, hogy az aláírási minta cégeljáráshoz készült),
  – az ajánlott vételárat,
  – az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
  – nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a beadási határidõtõl számított 60 napig fenntartja ajánlatát,
  – nyilatkozatot arról, amennyiben a felszámoló a pályázót hirdeti ki a pályázat nyertesének, úgy a kihirdetését követõ 15 napon belül adásvételi szerzõdést köt, és a vételárat 15 napon belül átutalja.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24451/tetelek.pdf

  0 Tétel
 6. Pályázat - Zsigmondy Béla Zrt„f.a.”

  Vízi-közmű szolgáltatásban használt, általában rossz állapotban lévő gépek és berendezések

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 02. | 12:00
  Pályázat vége
  2015. 05. 18. | 12:00
  Becsérték
  2 750 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..), mint a(z) Zsigmondy Béla Zrt „f.a” (cégjegyzékszám: 06 10 000218, székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 25.) Szegedi Törvényszék 16.Fpk.06-13-000524/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P24245
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. május 2. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. május 18. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 100 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton történõ részvétel feltétele a pályázatban feltüntetett összegû ajánlati biztosíték átutalása a Zsigmondy Zrt. „f. a.” Erste Bank Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-24678320számú bankszámlájára. A biztosíték összegét a pályázat benyújtását megelőzően teljesíteni kell.
  Az ajánlati biztosíték akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a a pályázat benyújtását megelőzően a számlavezetõ bank jóváírja.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc napon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak az az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított nyolc napon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy az ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  1. Műszaki gépek, berendezések (a mellékelt "ingóságok listája" c. dokumentum szerint

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 750 000 forint.


  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Dr. Munz Károly 62/551940

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Vételár megfizetésének módja: átutalással, a szerződéskötést követő 15 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázat eredményének kihirdetését követő 15 napon belül

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokba adás a vételár megfizetését követően, elszállítás haladéktalanul.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb egyösszegű vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
  – az ajánlattevõ adatait (magánszemély esetén: név, születési név, születési hely és idõ, lakcím, személyi azonosító jele, adó azonosító jele, anyja neve, nem magánszemély esetén: 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, és az ügyvezetõ eredeti aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által hitelesített aláírás mintája eredetben, amely tartalmazza, hogy az aláírási minta cégeljáráshoz készült),
  – az ajánlott vételárat,
  – az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
  – nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a beadási határidõtõl számított 60 napig fenntartja ajánlatát,
  – nyilatkozatot arról, amennyiben a felszámoló a pályázót hirdeti ki a pályázat nyertesének, úgy a kihirdetését követõ 15 napon belül adásvételi szerzõdést köt, és a vételárat 15 napon belül átutalja.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24245/tetelek.pdf

  0 Tétel
 7. Pályázat - Zsigmondy Béla Zrt.„f.a.”

  Korszerű irodaház

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 02. | 12:00
  Pályázat vége
  2015. 05. 18. | 12:00
  Becsérték
  42 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..), mint a(z) Zsigmondy Béla Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 06 10 000218, székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 25.) Szegedi Törvényszék 16.Fpk.06-13-000524/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P24240
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. május 2. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. május 18. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 2 000 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton történõ részvétel feltétele a pályázatban feltüntetett összegû ajánlati biztosíték átutalása a Zsigmondy Zrt. „f. a.” Erste Bank Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-24678320számú bankszámlájára. A biztosíték összegét a pályázat benyújtását megelőzően teljesíteni kell.
  Az ajánlati biztosíték akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a a pályázat benyújtását megelőzően a számlavezetõ bank jóváírja.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc napon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak az az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított nyolc napon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy az ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Az 5-9. pontban részletezett társasházi ingatlanok egy irodaház egységet képeznek, melyeket a 5. Ingatlan címe: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 25., irodaház
  A tulajdoni lap I. része szerinti adatok:
  – Helyrajzi száma: 12753/A/1 belterület.
  – Területe: 181 m2
  – Megnevezése: irodaház . Az ingatlan a valóságban is irodaházként működött.
  A tulajdoni lap III. része szerinti bejegyzések:
  – Keretbiztosítéki jelzálogjog 280 000 000 Ft (kettőszáznyolcvanmillió forint) és járulékai erejéig
  Jogosult neve: Erste Bank Hungary Zrt.
  – Végrehajtási jog 146.800.616 Ft (egyszáznegyvenhatmillió-nyolcszázezer-hatszáztizenhat ) és járulékai erejéig.
  Jogosult neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
  6. Ingatlan címe: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 25., irodaház
  A tulajdoni lap I. része szerinti adatok:
  – Helyrajzi száma: 12753/A/2 belterület.
  – Területe: 215 m2
  – Megnevezése: irodaház . Az ingatlan a valóságban is irodaházként működött.
  A tulajdoni lap III. része szerinti bejegyzések:
  – Keretbiztosítéki jelzálogjog 280 000 000 Ft (kettőszáznyolcvanmillió forint) és járulékai erejéig
  Jogosult neve: Erste Bank Hungary Zrt.
  – Végrehajtási jog 146.800.616 Ft (egyszáznegyvenhatmillió-nyolcszázezer-hatszáztizenhat ) és járulékai erejéig.
  Jogosult neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
  7. Ingatlan címe: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 25., irodaház
  A tulajdoni lap I. része szerinti adatok:
  – Helyrajzi száma: 12753/A/3 belterület.
  – Területe: 166 m2
  – Megnevezése: irodaház . Az ingatlan a valóságban is irodaházként működött.
  A tulajdoni lap III. része szerinti bejegyzések:
  – Keretbiztosítéki jelzálogjog 280 000 000 Ft (kettőszáznyolcvanmillió forint) és járulékai erejéig
  Jogosult neve: Erste Bank Hungary Zrt.
  – Végrehajtási jog 146.800.616 Ft (egyszáznegyvenhatmillió-nyolcszázezer-hatszáztizenhat ) és járulékai erejéig.
  Jogosult neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
  8. Ingatlan címe: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 25.,irodaház
  A tulajdoni lap I. része szerinti adatok:
  – Helyrajzi száma: 12753/A/4 belterület.
  – Területe: 166 m2
  – Megnevezése: irodaház . Az ingatlan a valóságban is irodaházként működött.
  A tulajdoni lap III. része szerinti bejegyzések:
  – Keretbiztosítéki jelzálogjog 280 000 000 Ft (kettőszáznyolcvanmillió forint) és járulékai erejéig
  Jogosult neve: Erste Bank Hungary Zrt.
  – Végrehajtási jog 146.800.616 Ft (egyszáznegyvenhatmillió-nyolcszázezer-hatszáztizenhat ) és járulékai erejéig.
  Jogosult neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
  9. Ingatlan címe: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 25.,irodaház
  A tulajdoni lap I. része szerinti adatok:
  – Helyrajzi száma: 12753/A/11 belterület.
  – Területe: 142 m2
  – Megnevezése: irodaház . Az ingatlan a valóságban is irodaházként működött.
  A tulajdoni lap III. része szerinti bejegyzések:
  – Keretbiztosítéki jelzálogjog 280 000 000 Ft (kettőszáznyolcvanmillió forint) és járulékai erejéig
  Jogosult neve: Erste Bank Hungary Zrt.
  – Végrehajtási jog 146.800.616 Ft (egyszáznegyvenhatmillió-nyolcszázezer-hatszáztizenhat ) és járulékai erejéig.
  Jogosult neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
  felszámoló jelen eljárás során kizárólag egyben értékesít, az ingatlanokban fellelhetó bútorokkal és berendezési tárgyakkal együtt.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 42 000 000 forint.


  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Dr. Munz Károly 62/551940

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Vételár megfizetésének módja: átutalással, a szerződéskötést követő 15 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázat eredményének kihirdetését követő 15 napon belül

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokbaadás a vételár megfizetését követően

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb egyösszegű vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
  – az ajánlattevõ adatait (magánszemély esetén: név, születési név, születési hely és idõ, lakcím, személyi azonosító jele, adó azonosító jele, anyja neve, nem magánszemély esetén: 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, és az ügyvezetõ eredeti aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által hitelesített aláírás mintája eredetben, amely tartalmazza, hogy az aláírási minta cégeljáráshoz készült),
  – az ajánlott vételárat,
  – az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
  – nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a beadási határidõtõl számított 60 napig fenntartja ajánlatát,
  – nyilatkozatot arról, amennyiben a felszámoló a pályázót hirdeti ki a pályázat nyertesének, úgy a kihirdetését követõ 15 napon belül adásvételi szerzõdést köt, és a vételárat 15 napon belül átutalja.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P24240/tetelek.pdf

  0 Tétel