1. Pályázat - Kőszegi Úti Invest Kft. „f.a.”

  Soproni iroda és csarnok a Hőközpont utcában

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 29. | 08:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 15. | 08:00
  Becsérték
  29 466 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 4.Fpk.08-11-000713 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 29. 08 óra 00 perckor, a Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..) felszámoló által a Kőszegi Úti Invest Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08 09 014853, székhely: 9400 Sopron, Csengery utca 30-32.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P28721.
  0 Tétel
 2. Pályázat - Wiener Center Kft. „f.a.”

  Békés belterület 2580/2 hrsz-ú, Dió u. 16. számla alatti ingatlan eladó.

  Pályázat kezdete
  2015. 06. 12. | 12:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 29. | 12:00
  Becsérték
  4 500 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...), mint a(z) Wiener Center Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0409003829, székhely: 5630 Békés, Csabai út 81..) Gyulai Törvényszék 6.Fpk.04-13-000138/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P36774
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. június 12. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 29. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 225 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a bánatpénzt a Wiener Center Kft. fa. bankszámlájára : 12072507-01416492-00100006 " bánatpénz" megjegyzéssel kell befizetni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő! Eredménytelen pályázati eljárás esetén, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Eredményes pályázati eljárás esetén, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: - a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre (EÉR üzemeltető részére az 1%-ot nem fizeti meg), vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Békés belterület 2580/2 hrsz-ú, „lakóház, udvar gazdasági épület” (494 m2) megnevezésű, 1/1 tulajdoni hányadú, természetben 5630 Békés, Dió u. 16. szám alatt megtalálható karbantartott, átlagos állapotú családi ház eladó.
  Két hitelező részéről az ingatlant jelzálogjog és végrehajtási jog terheli.
  A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a jelzálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 4 500 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: ház

  Típus:
  ház
  Területe:
  494 m²
  Állapota:
  átlagos
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1
  Becsérték:
  4 500 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Békés
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  2580/2
  Ingatlan postai címe:
  5630 Békés, Dió utca 16.
  Művelési ág:
  lakóház, udvar, gazdasági épület
  Területnagyság:
  494 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  ház

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  Wiener Center Kft. fa.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (5630 Békés, Szarvasi út 1.) javára 100.000.000 Ft erejéig bejegyzett keretbiztosítéki jelzálogjog, UNIVERZÁL Ker. Zrt. (5600 Békéscsaba, Andrássy út 3-5 javára 79.225 Ft és járulékai erejéig bejegyzett végrehajtái jog. A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a jelzálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető 2015. június 22-én 10.00 és 12.00 óra között.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét a Wiener Center Kft. fa. bankszámlájára 12072507-01416492-00100006 (megjegyzésbe vételár”) kell átutalni, a szerződés kötés dátumát követő 8 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződés kötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeletető számára történt 1 %-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése. A felszámoló érvénytelennek tekinti a pályázatot, amennyiben a nyertes pályázó 15 napon belül az 1 % jutalékot nem fizeti meg az EÉR rendszert üzemeltető számára és elveszíti a befizetett bánatpénzét.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba adására, kizárólag a vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatokbontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A pályázatok értékelésének alapja a - részletfizetés kizárásával - a vételár nagysága és a vételár szerződéskötéstől számított 8 napon belül történő megfizetésének vállalása a pályázó részéről. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételnek megfelelő ajánlatot nem adtak be, vagy ha nincs ajánlat, vagy ha túl alacsony az ajánlati ár, illetve ha a Cstv. 49/D §. szerinti zálogjogosult túl alacsonynak minősíti az ajánlati árat. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm.. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan irányára az áfát nem tartalmazza, értékesítéskor +27% áfa kerül felszámításra. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban magyar nyelven kér írásos ajánlatokat benyújtani, melyek a VECTIGALIS Zrt. által feltöltött hirdetmény alapján, az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújthatók be.
  A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatait, a gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott vételárat, a pénzügyi biztosítékokat. Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig. A pályázatban vevőkijelölés nem lehetséges. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja illetve nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerében történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően 8 napon belül átutalja. A szerződés kötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt 1% jutalék fizetési kötelezettség teljesítése. Az ajánlat benyújtásakor a magánszemély vagy társaság pályázónak további nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződésének elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%+áfa, de legalább 30.000 Ft + áfa, mely költséget a vevő viseli.

  A pályázat benyújtásakor az EÉR rendszerbe (bármely az EÉR által elfogadott formátumban, pl.: PDF) hiánytalanul fel kell tölteni a pályázathoz szükséges minden dokumentumot: - írásos vételi ajánlat,
  - fent részletezett nyilatkozatok,
  - azonosításra alkalmas adatok,
  - ajánlati biztosíték befizetését igazoló dokumentum,
  - pénzügyi fedezetet igazoló dokumentum.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P36774/tetelek.pdf

  1 Tétel
 3. Pályázat - Kőszegi Úti Invest Kft.„f.a.”

  Sopronban tároló a Hőközpont u. 1. sz. alatt

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 29. | 08:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 15. | 08:00
  Becsérték
  800 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 4.Fpk.08-11-000713 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 29. 08 óra 00 perckor, a Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..) felszámoló által a Kőszegi Úti Invest Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08 09 014853, székhely: 9400 Sopron, Csengery utca 30-32.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P28723.
  0 Tétel
 4. Pályázat - M & M SERVICES Kft.„f.a.”

  Sűrített levegő ellátó rendszer

  Pályázat kezdete
  2015. 06. 12. | 08:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 29. | 16:00
  Becsérték
  3 564 000 Ft
  Kikiáltási ár
  505 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..), mint a(z) M & M SERVICES Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 18-09-108399, székhely: 9721 Gencsapáti, Alkotmány utca 30..) Vas Megyei Bíróság 6.Fpk.18-12-000298/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P43607
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. június 12. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 29. 16 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 178 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati határidő lejártát megelőző munkanapig kell átutalni az M & M SERVICES Kft. "f.a." Budapest Banknál vezetett 10104789-63224400-01002008 számú számlájára "ajánlati biztosíték” közleménnyel.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalás teljesítését igazoló bizonylatot az ajánlathoz mellékelni kell, ez az ajánlat érvényességének feltétele. Az ajánlati biztosíték nem kamatozik, nyertes pályázatoknál a vételárba beszámításra kerül, érvénytelen, vagy vesztes pályázat esetén pedig az eredményhirdetés napjától számított 8 napon belül visszafizetésre kerül.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Adós társaság alábbi egyéb ingóságai, csőhajlító, megmunkáló gépek, berendezések, készletek, amelyek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre:
  Megnevezés Mennyiség Irányár (Ft)
  Szalagfűrészgép 1db 50 000
  Számítógép+monitor+nyomtató 1db 10 000
  csőszállító kocsi 2db 50 000
  csőszállító kocsi vontató 1db 100 000
  raklapemelő (béka) 2db 30 000
  BLM hegesztő 1db 20 000
  Metabo készlet 1db 20 000
  Dugóskulcs készlet 1db 10 000
  vízmérték 1db 5 000
  hegesztőpajzs 1db 5 000
  Corgon palack 1db 5 000
  sarokcsiszoló 1db 5 000
  fúró tokmány 1db 5 000
  Munkaasztal 1db 5 000
  Samsung SCX4833FR nyomtató 1db 30 000
  Motorfűrész (G. Best MS 390) 1db 30 000
  Esztergagép (EINHELL MTB 3000) 1db 30 000
  FG20K Gázüzemű targonca 1db 80 000
  Szalagcsiszoló faipari 1db 500 000
  Elszívógép faipari 1db 100 000
  Kombinált faipari munkagép 1db 600 000
  Marógép 1db 300 000
  AWI hegesztő berend. (ITIG200) 1db 120 000
  TBM 33HC csőhajlító berendezés 1db 1 000 000
  Állványos fúró (F16733, HU16T Populair) 2db 20 000
  Kézi lemezhajlító 1db 20 000
  Bernardo HRB 20 híd. Csőhajlító 1db 100 000
  Félkész, késztermék és alapanyag maradékok 5 m3 314 000

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 564 000 forint.


  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad Gellén István felszámolóbiztos, az EÉR felületén. Az értékesítésre kerülő vagyonelemek a felszámolóval történt előzetes egyeztetést követően megtekinthetők a felszámolóbiztos, vagy az általa meghatalmazott személy jelenlétében. A felszámoló ezúton értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják. A felszámoló nyilatkozik, hogy jelen pályázat a 237/2009. (X.20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően került kiírásra.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül az M & M SERVICES Kft. "f.a." Budapest Banknál vezetett 10104789-63224400-01002008 számú pénzforgalmi számlájára banki átutalással kell megfizetni, beszámítás nem lehetséges.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A jelen nyilvános pályázati értékesítés tekintetében az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni a felszámoló által elfogadott feltételekkel a pályázati vevő kezdeményezésére.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokátruházás napja a vételár teljes kiegyenlítésének napja. A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell az ingóságok leszerelésének, és a leszerelést követően az épület eredeti állapotának helyreállítását és alkalmazkodnia kell az ingatlan birtokos kikötéseihez.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázónak vállalnia kell a pályázatban az üggyel kapcsolatban felmerülő összes költséget. Az irányár nem tartalmaz általános forgalmi adót, az ajánlati árat ennek és a pályázó ÁFA törvény szerinti jogállására figyelemmel kérjük megadni. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendel elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatot kér benyújtani, mely az általa feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A pályázat kötelező tartalma: a pályázó neve, címe, nem természetes személy esetén kapcsolattartó neve, telefonszám, megajánlott vételár, fizetési feltételek. Ajánlatában a pályázónak nyilatkoznia kell arra nézve, hogy az eredményhirdetést követő 15 napon belül vállalja az adás-vételi szerződés megkötését, továbbá azt, hogy ajánlatát 60 napig fenntartja. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül banki átutalással kell megfizetni, beszámítás nem lehetséges. A pályázatok kötelező mellékletei: természetes személy esetén a személyazonosító okmány számáról (személyi igazolvány és lakcímkártya, útlevél), és személyes adatairól szóló nyilatkozat, nem természetes személy esetén hatályos cégkivonat, illetve bírósági nyilvántartást igazoló okirat; aláírási címpéldány (aláírás minta), továbbá az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél egyedüli értékelési szempont az ajánlott vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P43607/tetelek.pdf

  0 Tétel
 5. Pályázat - M & M SERVICES Kft.„f.a.”

  Sűrített levegő ellátó rendszer

  Pályázat kezdete
  2015. 06. 12. | 08:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 29. | 16:00
  Becsérték
  500 000 Ft
  Kikiáltási ár
  285 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..), mint a(z) M & M SERVICES Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 18-09-108399, székhely: 9721 Gencsapáti, Alkotmány utca 30..) Vas Megyei Bíróság 6.Fpk.18-12-000298/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P36034
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. június 12. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 29. 16 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 25 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati határidő lejártát megelőző munkanapig kell átutalni az M & M SERVICES Kft. "f.a." Budapest Banknál vezetett 10104789-63224400-01002008 számú számlájára "ajánlati biztosíték” közleménnyel.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalás teljesítését igazoló bizonylatot az ajánlathoz mellékelni kell, ez az ajánlat érvényességének feltétele. Az ajánlati biztosíték nem kamatozik, nyertes pályázatoknál a vételárba beszámításra kerül, érvénytelen, vagy vesztes pályázat esetén pedig az eredményhirdetés napjától számított 8 napon belül visszafizetésre kerül.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Komplett sürített levegő ellátó rendszer: Légtartály 1000 l, KAESER ASK2710 kompresszor és kb. 50 m csővezeték, amely a társaság Szombathelyi BV. intézet területén beépítve található.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 500 000 forint.


  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad Gellén István felszámolóbiztos, az EÉR felületén. Az értékesítésre kerülő vagyonelemek a felszámolóval történt előzetes egyeztetést követően megtekinthetők a felszámolóbiztos, vagy az általa meghatalmazott személy jelenlétében. A felszámoló ezúton értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják. A felszámoló nyilatkozik, hogy jelen pályázat a 237/2009. (X.20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően került kiírásra.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül az M & M SERVICES Kft. "f.a." Budapest Banknál vezetett 10104789-63224400-01002008 számú pénzforgalmi számlájára banki átutalással kell megfizetni, beszámítás nem lehetséges.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A jelen nyilvános pályázati értékesítés tekintetében az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni a felszámoló által elfogadott feltételekkel a pályázati vevő kezdeményezésére.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokátruházás napja a vételár teljes kiegyenlítésének napja. A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell az ingóságok leszerelésének, és a leszerelést követően az épület eredeti állapotának helyreállítását és alkalmazkodnia kell az ingatlan birtokos kikötéseihez.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázónak vállalnia kell a pályázatban az üggyel kapcsolatban felmerülő összes költséget. Az irányár nem tartalmaz általános forgalmi adót, az ajánlati árat ennek és a pályázó ÁFA törvény szerinti jogállására figyelemmel kérjük megadni. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendel elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatot kér benyújtani, mely az általa feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A pályázat kötelező tartalma: a pályázó neve, címe, nem természetes személy esetén kapcsolattartó neve, telefonszám, megajánlott vételár, fizetési feltételek. Ajánlatában a pályázónak nyilatkoznia kell arra nézve, hogy az eredményhirdetést követő 15 napon belül vállalja az adás-vételi szerződés megkötését, továbbá azt, hogy ajánlatát 60 napig fenntartja. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül banki átutalással kell megfizetni, beszámítás nem lehetséges. A pályázatok kötelező mellékletei: természetes személy esetén a személyazonosító okmány számáról (személyi igazolvány és lakcímkártya, útlevél), és személyes adatairól szóló nyilatkozat, nem természetes személy esetén hatályos cégkivonat, illetve bírósági nyilvántartást igazoló okirat; aláírási címpéldány (aláírás minta), továbbá az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél egyedüli értékelési szempont az ajánlott vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P36034/tetelek.pdf

  0 Tétel
 6. Pályázat - SUPEROAD Kft.„f.a.”

  Építőipari tárgyi eszközök és egyéb berendezések, felszerelések

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 29. | 00:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 15. | 10:00
  Becsérték
  2 585 000 Ft
  Kikiáltási ár
  1 315 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 3.Fpk.10-14-000237 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 29. 00 óra 00 perckor, a CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.) felszámoló által a SUPEROAD Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-032479, székhely: 3360 Heves, Rózsahegy utca 13.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P28601.
  0 Tétel
 7. Pályázat - HALÁSZ AUTÓHÁZ Kft.„f.a.”

  Tamási 2db ingatlan

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 29. | 00:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 15. | 10:00
  Becsérték
  600 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 9.Fpk.17-11-000338 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 29. 00 óra 00 perckor, a CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.) felszámoló által a HALÁSZ AUTÓHÁZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 17-09-002511, székhely: 7062 Keszőhidegkút, Kossuth utca 39.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30508.
  0 Tétel