1. Pályázat - Depo-Trezor Zrt. „f.a.”

  3355 Kál, külterület 0140/62 hrsz.-ú 41074 m2 területű kivett telephely, ipartelep

  Pályázat kezdete
  2015. 07. 03. | 14:00
  Pályázat vége
  2015. 07. 20. | 14:00
  Becsérték
  59 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  75 100 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5..), mint a(z) Depo-Trezor Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 10 045585, székhely: 1093 Budapest, Lónyay utca 20.) Fővárosi Bíróság 23.Fpk.01-12-000807/25. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. június 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P47351
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. július 3. 14 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. július 20. 14 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 1 770 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a Ratis Kft. OTP Banknál vezetett 11712004-20349802 számú letéti számlájára „Depo-Trezor Zrt. „f.a.” megjelöléssel, melyet átutalással kell teljesíteni a pályázat benyújtásáig.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  3355 Kál, külterület 0140/62 hrsz.-ú 41074 m2 területű kivett telephely, ipartelep megnevezésű. A telek kismértékben lejtős, szabálytalan alakú. Részben betonozott, az
  raktár, hűtőház épületek előtt rámpa épített a rakodáshoz. A telek körbekerített. Megközelítése az M3 autópályát és Kál nagyközséget összekötő kétsávos útról megközelíthető. Környezetében mezőgazdasági terület ipari telephelyek és vízmű található.
  Az ingatlan nettó és redukált területi adatai:
  iroda 60 m2
  hűtőház 1 340 m2
  raktár 920 m2
  raktár 4 200 m2

  Két raktár, illetve az iroda fele nincs feltüntetve a térképmásolaton. Nincs információ, hogy engedéllyel épült-e. Használatba vételi engedélye nincs.

  Az értékesítés az adóalany áfa körbe történő belépése miatt adóköteles, adóalany esetében a fordított áfa szabályai szerint történik az áfa megfizetése.

  Az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve:
  III. rész
  - Bírósági felülvizsgálati kérelem
  Jogosult: KDB Bank Zrt.
  - Keretbiztosíték jelzálogjog 7.000.000.000 Ft keretösszeg erejéig
  Jogosult: CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.)
  - Keretbiztosíték jelzálogjog 4.200.000.000 Ft keretösszeg erejéig
  Adós: Kézizálog Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
  Jogosult: Unicredit Bank Hungary Zrt.
  - Végrehajtási jog 100.000.000. Ft főkövetelés és járulékai erejéig
  Jogosult: CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.)
  - – Végrehajtási jog 41.030.629 Ft adótartozás és járulékai erejéig: Jogosult: Nemzeti-Adó és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi utca 2.)
  - Végrehajtási jog 500.000.000. Ft főkövetelés és járulékai erejéig
  Jogosult: CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.)


  A Cstv.38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 59 000 000 forint.


  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan előzetes egyeztetést követően megtekinthető.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét átutalással a Ratis Kft. OTP Banknál vezetett 11712004-20349802 számú számlájára szerződés megkötésétől számított 30 napos határidőn belül kell teljesíteni. Ennek elmaradása esetén az eladó írásban póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha az árverési hirdetményben, a pályázati felhívásban vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel. A felszámoló az ingatlan őrzéséért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P47351/tetelek.pdf

  0 Tétel
 2. Árverés - CONVIVA-GASTRO Kft.„f.a.”

  Savaria Plaza 105. számú, lezárt üzlethelységben (korábbi elnevezése: Terra Casa kávéház és teaház) található vendéglátó ipari berendezések és eszközök

  Árverés kezdete
  2015. 05. 28. | 09:31
  Árverés vége
  2015. 05. 28. | 15:06
  Becsérték
  400 000 Ft
  Kikiáltási ár
  150 000 Ft

  Árverési közlemény

  Lezárult a(z) 3.Fpk.18-13-000094 ügyszámú árverés második fordulója 2015. május 28. 15 óra 06 perckor, a Likvid-B Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064951, székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1.., levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy utca 1..) felszámoló által a CONVIVA-GASTRO Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 18-09-107983, székhely: 9700 Szombathely, Szürcsapó utca 20. A ép. 2 em. 7) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  0 Tétel
 3. Pályázat - eYssen Kft.„f.a.”

  Üzletrész

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 02. | 10:00
  Eredménytelenítve
  2015. 05. 18. | 12:00
  Becsérték
  1 500 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 8.Fpk.13-13-000759 ügyszámú nyilvános pályázat, a Kurátor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-726061, székhely: 1035 Budapest, Kórház u 29.., levelezési cím: 1035 Budapest, Kórház u 29..) felszámoló által a eYssen Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-118477, székhely: 2112 Veresegyház, Revetek utca 78.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  .

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  0 Tétel
 4. Pályázat - K.S. TECH HUNGARY Kft.„f.a.”

  Rácalmási lakóház

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 11. | 08:00
  Eredménytelenítve
  2015. 05. 27. | 16:00
  Becsérték
  38 500 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 7.Fpk.07-11-001165 ügyszámú nyilvános pályázat, a ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..) felszámoló által a K.S. TECH HUNGARY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-012195, székhely: 2459 Rácalmás, Vasvirág utca 54..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  Az ingatlan I. ranghelyű jelzálogjogosultja bejelentette vételi szándékát.

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  A vagyontárgyat a Cstv. 49/B. § (7) bekezdése alapján irányáron értékesíti a zálogjogosult hitelező részére.
  1 Tétel
 5. Pályázat - Limil-Húsker Kft.„f.a.”

  Hat darab gépjármű

  Pályázat kezdete
  2015. 05. 29. | 12:00
  Pályázat vége
  2015. 06. 17. | 12:00
  Becsérték
  3 140 000 Ft
  Kikiáltási ár
  1 585 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Pénzinfó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-906722, székhely: 1091 Budapest,, Üllői út 55.., levelezési cím: 1091 Budapest,, Üllői út 55..), mint a(z) Limil-Húsker Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 04 09 006388, székhely: 5622 Köröstarcsa, Rákóczi utca 1. B ép.) Békés Megyei Bíróság 9.Fpk.04-11-000346/19.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P47311
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. május 29. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 17. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 157 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele a fent meghatározott összegű bánatpénz befizetése a PÉNZINFÓ Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072507-01115393-00200007 számú bankszámlájára (közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Limil-Húsker Kft. „f.a.” bánatpénz), és ennek igazolása (feltöltése) a pályázat benyújtásakor az EÉR-ben.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázaton való részvétel feltétele a fent meghatározott összegű bánatpénz befizetése a PÉNZINFÓ Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072507-01115393-00200007 számú bankszámlájára (közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Limil-Húsker Kft. „f.a.” bánatpénz), és ennek igazolása (feltöltése) a pályázat benyújtásakor az EÉR-ben.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  A társaság tulajdonát képező hat darab gépjármű

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 140 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Opel Corsa Combo kishaszongépjármű

  Típus:
  Jármű
  Gyártmány:
  Opel Corsa Combo
  Gyártási idő:
  2001.
  Állapot:
  Átlagos
  Tehermentes:
  nem NAV foglalás
  Mennyisége:
  1 db
  Becsérték:
  150 000 forint

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Opel Corsa del Van kishaszongépjármű

  Típus:
  Jármű
  Gyártmány:
  Opel
  Gyártási idő:
  1995.
  Állapot:
  Működésképtelen
  Tehermentes:
  nem NAV foglalás
  Mennyisége:
  1 db
  Becsérték:
  40 000 forint

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Opel Corsa Combo kishaszongépjármű

  Típus:
  Jármű
  Gyártmány:
  Opel
  Gyártási idő:
  1995.
  Állapot:
  Átlagos
  Tehermentes:
  nem NAV foglalás
  Mennyisége:
  1 db
  Becsérték:
  100 000 forint

  4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: IFA L60 tgk.

  Típus:
  Jármű
  Gyártmány:
  IFA
  Gyártási idő:
  1991.
  Állapot:
  Átlagos
  Tehermentes:
  nem NAV foglalás
  Mennyisége:
  1 db
  Becsérték:
  600 000 forint

  5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Nissan Eco-T 160 tgk.

  Típus:
  Jármű
  Gyártmány:
  Nissan
  Gyártási idő:
  1998.
  Állapot:
  Átlagos
  Tehermentes:
  nem NAV foglalás
  Mennyisége:
  1 db
  Becsérték:
  600 000 forint

  6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: MAN 12.163 LC tgk.

  Típus:
  Jármű
  Gyártmány:
  MAN
  Gyártási idő:
  2001.
  Állapot:
  Átlagos
  Tehermentes:
  nem NAV foglalás
  Mennyisége:
  1 db
  Becsérték:
  1 650 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett gépjárművek 6792 Zsombó településen tekinthetők meg 2015. június 8-án (hétfő) 10-12 óra között. A megtekintéshez előzetes egyeztetés szükséges a 06 (30) 660-1658-as telefonszámon.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése banki átutalással történik a szerződéskötést követő 15 napon belül, részletfizetési lehetőség nincs.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázatok értékelésétől számított 30 napon belül kerül sor az adásvételi-szerződés megkötésére.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül elszállítja a gépjárműveket.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 8 napon belül kerül sor. A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli, az értékelés eredményéről jegyzőkönyvet vesz fel. A felszámolóbiztos a legmagasabb vételár elérése alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat kínálót választja legkedvezőbbnek.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Felszámolóbiztos tájékoztatja az érdeklődőket, hogy nyertes pályázó a teljes vételár megfizetésén felül a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6. § (1) b) pontja szerint a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot köteles megfizetni az EÉR működtetője részére.

  Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, telefonszámát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott nettó vételárat, valamint a következő nyilatkozatokat:

  - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal,
  - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adásvételi szerződést köt a felszámolóbiztos által később megjelölt időpontban,
  - nyilatkozatot arról, hogy a vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül elszállítja a gépjárműveket,
  - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni,
  - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett vagyontárgyakat pályázó megtekintette, annak állapotát megismerte,
  - kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P47311/tetelek.pdf

  A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P47311#tenderfuzet

  6 Tétel
 6. Árverés - AKA 2000 Kft.„f.a.”

  PEUGEOT EXPERT kistehergépjármű

  Árverés kezdete
  2015. 06. 18. | 09:00
  Árverés vége
  2015. 07. 03. | 11:00
  Becsérték
  1 500 000 Ft
  Kikiáltási ár
  1 500 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Modix Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9.., levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9..), mint a(z) AKA 2000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-160169, székhely: 1042 Budapest, Árpád út 56.. I. em. 2.) Fővárosi Törvényszék 54.Fpk.01-14-006466/3.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. június 4. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye:
  az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A39885)
  Az árverés kezdete:
  2015. június 18. 09 óra 00 perc
  Az árverés vége:
  2015. július 3. 11 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár):
  1 500 000 forint.
  Licitlépcső:
  1 millió forintig:
  5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között:
  30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között:
  50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között:
  200 000 forint
  200 millió forint és afelett:
  500 000 forint

  Árverési előleg összege: 50 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előleg megfizetésének módja átutalással történik, határideje: 2015. 07.03.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleget a MODIX KFT. Budapest Bank Nyrt-nél vezetett 10102086-10414000-01004009 számú számlájára "AKA 2000 Kft. "fa" árverési előleg"

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  1 db PEUGEOT EXPERT típusú kistehergépjármű. Gépjármű gyártási éve: 2007. Színe: fehér Üzem: disel. Sebességváltó: manuális. Teljesítmény: 66 kW. Futott km: 101204 Műszaki érvényességi ideje: lejárt. A jármű a forgalomból ki van vonva. A jármű forgalmi engedélye és hatósági jelzése bevonásra került.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 500 000 forint.


  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóság megtekinthető. 2015. június 15. napján 11.00 óra és 12.00 óra között, 5000 Szolnok, Szántó körút 61-63. szám alatt.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ingóság vételárának megfizetése az adásvételi szerződés aláírásának napjától számított 15 napon belül banki átutalással történik.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az ingóság értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés megkötése 2015. július 20. napjáig történik meg.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokba adására a teljes vételár megfizetését követően öt napon belül kerül sor.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A kikiáltási ár és a becsérték összege nettó összegben került megadásra.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A39885/tetelek.pdf

  0 Tétel
 7. Pályázat - Buba Trans Kft.„f.a.”

  Mezőfalvai ingatlanok

  Pályázat kezdete
  2015. 06. 12. | 15:33
  Pályázat vége
  2015. 06. 29. | 15:33
  Becsérték
  14 560 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Economix Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041303, székhely: 1115 Budapest, Ildikó utca 21.., levelezési cím: 1115 Budapest, Ildikó utca 21..), mint a(z) Buba Trans Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 07 09 004899, székhely: 2422 Mezőfalva, hrsz. 0269/9 hrsz.) Székesfehérvári Törvényszék 7.Fpk.07-14-000059/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P36541
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2015. június 12. 15 óra 33 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2015. június 29. 15 óra 33 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 638 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A meghirdetett vagyonelemek tekintetében a pályázat kiírója ajánlati biztosítékot (továbbiakban: bánatpénz) köt ki, a pályázat benyújtására nyitva álló határidőig beérkezőleg fizetendő ajánlati biztosíték a megpályázott vagyonelem 10 millió forintnál alacsonyabb összegű irányára esetén nettó pályázati irányárának 5 [öt] %-a, 10 millió forint vagy annál magasabb összegű irányár esetén 10 millió forint irányár után annak 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak 3%-a, 1 Mrd forint vagy annál magasabb összegű irányár esetén az 1 Mrd forint becsérték után annak 3%-a, az afeletti összeg után pedig annak 1%-a, melynek elmaradása esetén a benyújtott pályázat érvénytelennek minősül.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz(ek) befizetést a felszámoló szervezet által megjelölt bankszámlára kell teljesíteni „Buba Trans pályázat” megjegyzéssel a pályázat beadási határidejéig. A felszámoló szervezet által megjelölt MagNet Bank Zrt.-nél vezetett bankszámla száma: 16200113-18514931.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  2422 Mezőfalva, 0269/9. hrsz. alatt és 2422 Mezőfalva, 0269/10. hrsz. alatt lévő ingatlanok

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 14 560 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Mezőfalva, 0269/9. hrsz.

  Típus:
  Kivett üzemi épület és udvar
  Területe:
  10 099 m²
  Állapota:
  átlagos
  Közművesítettség foka:
  részlegesen közművesített
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1
  Becsérték:
  15 700 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Mezőfalva
  Ingatlan fekvése:
  külterület
  Helyrajzi szám:
  0269/9.
  Ingatlan postai címe:
  2422 Mezőfalva, hrsz. 0269/9.
  Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
  kivett üzemi épület és udvar
  Területnagyság:
  10 099 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Mezőfalva, 0269/9. hrsz.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 32454/5/2006/2005.12.29 bh alapjánIlleti a Mezőfalva 0268/3 hrsz.-t terhelőátjárási és úthasználati jog.30821/4/2007.2006.10.19 bh alapjánEgyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 40MFt keretösszeg erejéig az MKB Bank Zrt.javára. Lásd még a 0269/10 hrsz.-ú ingatlantis.30193/2/2012/2011.12.14 bh alapjánVégrehajtási jog 4 130 963 Ft főkövetelés ésjárulékai erejéig a Nagyvenyim KözségÖnkormányzat javára.30192/2012/2011.12.14 bh alapjánVégrehajtási jog 1 853 186 Ft főkövetelés ésjárulékai erejéig a Logist Invest Kft. javára.30191/3/2012/2011.12.14 bh alapjánVégrehajtási jog 5 541 EUR tartozás ésjárulékai erejéig a Logist Kft. javára.45433/2013.11.04 bh alapjánVégrehajtási jog 13 976 827 Ft adótartozáserejéig a NAV javára.41217/2/2014.07.28 bh alapjánJelzálogjog 2 111 103 Ft adótartozás ésjárulékai erejéig Nagykarácsony KözségÖnkormányzata javára.

  Ingatlan állapota: átlagos

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Mezőfalva 0269/10. hrsz.

  Típus:
  kivett udvar
  Területe:
  8 542 m²
  Állapota:
  átlagos
  Közművesítettség foka:
  közművesítetlen
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1
  Becsérték:
  2 500 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Mezőfalva
  Ingatlan fekvése:
  külterület
  Helyrajzi szám:
  0269/10.
  Ingatlan postai címe:
  2422 Mezőfalva, hrsz. 0269/10.
  Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
  kivett udvar
  Területnagyság:
  8 542 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Mezőfalva 0269/10. hrsz.

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 30821/4/2007.2006.10.19 bh alapjánEgyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 40MFt keretösszeg erejéig az MKB Bank Zrt.javára. Lásd még a 0269/10 hrsz.-ú ingatlantis.40899/2/2009.07.20 bh alapjánVezetékjog az okiratban foglalt tartalommal20 kV-os légvezeték,re az E.ON. Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára.30484/2/2012/2011.12.14 bh alapjánVégrehajtási jog 5 541 EUR tartozás ésjárulékai erejéig a Logist Kft. javára.30481/2012/2011.12.14 bh alapjánVégrehajtási jog 1 853 186 Ft főkövetelés ésjárulékai erejéig a Logist Invest Kft. javára.31235/2012/2011.12.14 bh alapjánVégrehajtási jog 4 130 963 Ft főkövetelés ésjárulékai erejéig a Nagyvenyim KözségÖnkormányzat javára.44832/2013.10.17 bh alapjánVégrehajtási jog 13 976 827 Ft adótartozáserejéig a NAV javára.41217/2014.07.28 bh alapjánJelzálogjog 2 111 103 Ft adótartozás ésjárulékai erejéig Nagykarácsony KözségÖnkormányzata javára.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésének feltétele a felszámoló irodájába történő, a megtekintést megelőző bejelentkezés. Az időpont egyeztetéssel kapcsolatban, érdeklődni a +36-30/2900-438-as telefonszámon, munkaidőben, 8-17 óra között lehet.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázó a vételárat átutalással köteles megfizetni adós cég fentiekben – ajánlati biztosíték megfizetésére vonatkozó rendelkezéseknél - megjelölt számlájára, a szerződéskötéstől számított 8 napon belül. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázat sikerétől függetlenül a pályázót terheli. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázat nyertese számára a szerződéskötési határidő legkésőbb az értesítéstől számított 30. nap. Ha az értesítésétől számított 30. nap az ajánlati kötöttség időpontját követő időpontra esik, úgy a kiíró jogosult felhívni az ajánlattevőt nyilatkozattételre, hogy ajánlati kötöttségét a kiíró által a szerződéskötésre megjelölt határidőig fenntartja-e, melyre ezen időpontig - úgy hogy arról a kiíró tudomást is szerezzen - köteles az ajánlattevő nyilatkozni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítése az ingatlan birtokbavételének feltétele. A birtokbavétel költségei a vevőt terhelik.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat elbírálásának alapja: az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontjai szerint (a vételár teljesítésének határideje, a vagyonelem egészére tett ajánlat). Az ingatlan per és tehermentesen kerül értékesítésre és a teherlapon szereplő azon bejegyzések melyek a Csődtörvény 38. §. (4) bekezdése alapján törölhetőek a tulajdonjog bejegyzésével egyidejűleg kerülnek törlésre. Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázati kiírásban szereplő vagyonra vonatkozóan a pályázati kiírás időpontjában nem ismert információ jut a tudomására, vagy egyéb, az értékesítést befolyásoló ok merülne fel, a pályázati kiírást visszavonja. A pályázók a visszavonás megállapításától számított 8 munkanapon belül visszakapják bánatpénzüket, mely a pályázati eljárás visszavonásáról történő tájékoztatásnak minősül. Az ajánlati kötöttség a pályázati beadási határidejének utolsó napjától számított 90 nap. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását (cég esetén a cégjegyzékszámot, adószámot, magánszemélynél az ajánlatnak tartalmaznia kell nevét, címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további adatokat), társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (azon nyilatkozatával együtt, hogy azok adataiban a pályázat benyújtásáig változás nem történt), a cég képviseletre jogosultjának aláírási nyilatkozatát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolványát, vagy a 2009. évi CXV. törvény 9. §-ban meghatározott hatósági igazolás másolatának közjegyző által hitelesített példányát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a pénzügyi biztosítékokat és a fizetési határidőt, valamint a bánatpénz befizetésének igazolását, végezetül „A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye” rovatban valamennyi nyilatkozatot. A pályázók pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket a maga teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadják. A nem nyertes pályázók az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül visszakapják bánatpénzüket, mely a pályázati ajánlatuk eredménytelenségéről történő tájékoztatásnak minősül. A pályázók pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket a maga teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadják. A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A bánatpénz az ajánlattevő javára nem kamatozik, a nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít. Nem jár vissza a bánatpénz, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat határidőben nem fizeti meg. A nyertes pályázónak a bánatpénz akkor sem jár vissza, ha az ajánlatot tevő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy fenntartja a jogot arra, miszerint a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – részben vagy egészben eredménytelenné nyilvánítsa. A felszámoló egyebek mellett érvénytelennek nyilváníthatja a pályázatot abban az esetben is, ha a felszámolás alatt lévő társaság illetőleg a hitelezői érdekek szempontjából az adós társaság vagyoni elemeinek vagyon összességként történő értékesítése látszik indokoltnak. Ezen a jogcímen azonban sem a kiíróval, sem az adóssal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. Ebben az esetben a hatályos Cstv. idevonatkozó rendelkezései alapján kifejezetten fenntartja jogát további új pályázat kiírására. A felszámoló ezen döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja. A pályázatok bontására és értékelésére az EÉR rendelkezései szerint kerül sor. Amennyiben több megfelelő vagy azonos értékű, vagy a vételár vonatkozásában 10%-kal eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart. A bánatpénz visszafizetésére ez esetben a nem nyertes pályázóknak az ártárgyalás időpontjától számított 8 munkanapon belül kerül sor, melyen a nyertes ajánlat kihirdetésre kerül. A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról. Az elővásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult (nyertes pályázati) vételár ismeretében nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy e jog gyakorlására irányuló szándékukat (szándéknyilatkozat formájában) a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolóbiztos által kijelölt ügyvéd által elkészített tartalmú ingatlan adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázó (vevő) vállalja és annak költségeit viseli, mely a vételár 1,5%-a +ÁFA, de minimum 50.000,- forint+ÁFA összegű. A felszámoló felhívja a T. Pályázók figyelmét, hogy az ingatlanok esetében, a közüzemi szolgáltatások átírásáról a Pályázóknak maguknak kell gondoskodniuk. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, beszámítást tartalmaz, avagy nem határidőben érkezett, vagy a pályázó bánatpénzt nem, vagy nem a pályázati kiírás szerint helyezte letétbe, vagy nem jelöl meg konkrét vételárat, vagy az árat (ajánlatát) más pályázattól teszi függővé. A felszámoló az értékesített vagyontárgyakért szavatosságot, jótállást nem vállal, azok megtekintett állapotban kerülnek értékesítésre. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező társaság vehet részt. Az értékesítés az ÁFA törvény 86. § k) pontja szerint tárgyi adómentes. A pályázó köteles az ajánlatában nettó árat megjelölni.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P36541/tetelek.pdf

  2 Tétel