1. Pályázat - MINORB Kft.„f.a.”

  Szörp és desszert készlet

  Pályázat kezdete
  2021. 07. 09. | 12:00
  Pályázat vége
  2021. 07. 26. | 12:00
  Becsérték
  300 000 Ft
  Minimálár
  210 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) OPH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-722286, székhely: 1033 Budapest, Vöröskereszt utca 14. 1 em. 5, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 33/1), mint a(z) MINORB Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03-09-102674, székhely: 6237 Kecel, Soltvadkerti utca 84.) Kecskeméti Törvényszék 2.Fpk.239/2017/17.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. június 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2348130
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. július 9. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 26. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 10 500 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetése az OPH Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10582402-49020023 számú bankszámlájára "MINORB Kft. ajánlati biztosíték" közleménnyel legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati anyagban.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlat elfogadásával a megfizetett ajánlati biztosíték összege – a létrejött adásvételi szerződés alkalmazásában – a vételárba beszámít. Az ajánlati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlatok a pályázat benyújtásának határidejéig az előző bekezdésben megjelölt bankszámlán jóváírásra kerüljön. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Az adós ingatlanában található készlet, mely döntő többségében RUBINTA elnevezésű szörpből és némi csomagolt desszertből (kókuszrúd, sós kuki, stb) áll.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 300 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 210 000 forint. (a becsérték 70%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Készlet

  Típus: Készlet
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak az EÉR-en a pályázati határidő lejártát megelőző 5 munkanappal előre egyeztetett időpontban, Kecel megtekinthető.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyontárgyak értékesítése során ÁFA felszámítására kerül sor, mely gazdasági társaság Vevő esetén fordítottan, magánszemély Vevő esetén ÁFA-val terhelten kerül értékesítésre.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati kiírásban szereplő elemek vizsgálata és a megajánlott ár függvényében kerül sor a nyertes ajánlat kihirdetésére.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat szerződéskötésig kell megfizetni az OPH Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10582402-49020023 számú bankszámlájára "MINORB Kft vételár" közleménnyel.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A szerződéskötéstől számított 15 napon belül kerül sor a birtokbaadásra. Amennyiben a birtokbavételre ezen időponton belül a Vevő mulasztásából nem kerül sor, a tárolási költség a Vevőt terheli. A vagyontárgyak birtokbavételével kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Tájékoztatás a vagyonelemekről Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró az ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása, ártárgyalás: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti. Elővásárlási jog A Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése szerint az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Az elővásárlásra jogosultakat a Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmáról és nyilatkozattételre szólítja fel, melyre az elővásárlásra jogosultaknak 15 nap áll rendelkezésükre. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljeskörűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Adóssal szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni. Ezen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat kötelező tartalmi eleme: - a pályázó által minden oldalon cégszerűen aláírt ajánlat, melyben nettó árat számmal és betűvel a vagyontárgy megnevezésével megjelöli, - 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírás-minta csatolása, magánszemély pályázó esetén név, születési név, lakcím, anyja neve, e-mail cím és telefonszám megjelölése, - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a pályázati benyújtás határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a vagyontárgyakat megtekintette, fizikai, műszaki állapotát ismeri, tudomásul veszi, hogy eladó a kellékszavatosságot kizárja, - nyilatkozat arról, hogy ismeri a pályázati feltételeket és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a befizetett ajánlati biztosíték visszautalását - az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló banki bizonylat csatolása. Bármely kötelező tartalmi kellék hiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Minimálár a becsérték 70%-a, jelen hirdetés a vagyontárgyra kiírt második pályázati felhívás. Jelen eljárásban a 237/2009. Korm. rend szerinti jogosult hitelező nincsen. A minimálár csökkentését 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt érintettek nem ellenezték.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2348130/tetelek.pdf

  1 Tétel
 2. Pályázat - NOVERPI Kft. „f.a.”

  Diósd kivett beépítetlen terület

  Pályázat kezdete
  2021. 07. 09. | 12:00
  Pályázat vége
  2021. 07. 26. | 12:00
  Becsérték
  11 500 000 Ft
  Minimálár
  8 050 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) CMB Holding Kft (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1036 Budapest, Evező utca 4. 3 em. 12, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 76), mint a(z) NOVERPI Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-141759, székhely: 2030 Érd, Szalonka utca 29.) Budapest Környéki Törvényszék 15.Fpk.308/2020/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. június 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2331270
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. július 9. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 26. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 402 500 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetése a Noverpi Kft. "f.a." OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11713012-21463873 számú bankszámlájára "ajánlati biztosíték" közleménnyel legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati anyagban.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlat elfogadásával a megfizetett ajánlati biztosíték összege – a létrejött adásvételi szerződés alkalmazásában – a vételárba beszámít. Az ajánlati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlatok a pályázat benyújtásának határidejéig az előző bekezdésben megjelölt bankszámlán jóváírásra kerüljön. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Diósd belterület 2653/2 hrsz alatti kivett beépítetlen terület 1/2 tulajdoni hányada. A minimálár nettó módon értendő. Az ingatlan nincs a felszámoló birtokában, azt jogcím nélküli használó birtokolja. Az ingatlanban található eszközök, járművek vélhetően harmadik személy tulajdonát képezik, azok nem képezik jelen értékesítés részét.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 11 500 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 8 050 000 forint. (a becsérték 70%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

  Típus: telek
  Területe: 1 129 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/2

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Diósd
  Ingatlan postai címe: 2049 Diósd, hrsz. 2653/2
  Területnagyság: 1 129 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki jelzálogjog 14.687.800 Ft., jogosult egy magánszemély, Jelzálogjog 10.000.000 Ft, jogosult egy magánszemély, végrehajtási jog 3.438.462,- Ft és járulékai erejéig NAV részére,végrehajtási jog 2.794.461,- Ft és járulékai erejéig NAV részére, végrehajtási jog 115.402.916,- Ft és járulékai erejéig NAV részére, végrehajtási jog 40.110 EUR és járulékai erejéig egy magánszemély részére, végrehajtási jog 10.000.000,- Ft és járulékai erejéig egy magánszemély részére

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan kívülről bármikor megtekinthető.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítése során ÁFA felszámítására kerül sor, mely gazdasági társaság Vevő esetén fordítottan, magánszemély Vevő esetén ÁFA-val terhelten kerül értékesítésre.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati kiírásban szereplő elemek vizsgálata és a megajánlott ár függvényében kerül sor a nyertes ajánlat kihirdetésére.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat szerződéskötésig kell megfizetni a Noverpi Kft. "f.a." OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11713012-21463873 számú bankszámlájára "vételár" közleménnyel.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 15 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba vétel a Vevő feladata és költsége.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Tájékoztatás a vagyonelemről Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró az ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása, ártárgyalás: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti. Elővásárlási jog A Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése szerint az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Az elővásárlásra jogosultakat a Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmáról és nyilatkozattételre szólítja fel, melyre az elővásárlásra jogosultaknak 15 nap áll rendelkezésükre. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljeskörűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Adóssal szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni. Ezen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. A felszámoló a vevőkijelölési jog gyakorlását kizárja.A pályázat kötelező tartalmi eleme: - a pályázó által minden oldalon cégszerűen aláírt ajánlat, melyben nettó árat számmal és betűvel a vagyontárgy egyenkénti megnevezésével megjelöli, - 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírás-minta csatolása, magánszemély pályázó esetén név, születési név, lakcím, anyja neve, e-mail cím és telefonszám megjelölése, - nyilatkozat arról, hogy elfogadja az e-mail útján történő értesítést a felszámoló részéről, - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a pályázati benyújtás határidejétől számított 90 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a vagyontárgyakat megtekintette, fizikai, műszaki állapotát ismeri, tudomásul veszi, hogy eladó a kellékszavatosságot kizárja, - nyilatkozat arról, hogy elfogadja a felszámoló által megbízott okiratszerkesztő ügyvéd által készített adásvételi szerződést és vállalja az ügyvédi munkadíj (becsérték 1%-a+ÁFA) megfizetését az adásvételi szerződéskor, - nyilatkozat arról, hogy ismeri a pályázati feltételeket és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a befizetett ajánlati biztosíték visszautalását - az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló banki bizonylat csatolása. Bármely kötelező tartalmi kellék hiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Minimálár a becsérték 70%-a, jelen hirdetés a vagyontárgyra kiírt második pályázati felhívás. Jelen eljárásban a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti jogosultak értesítése megtörtént. A minimálár csökkentését 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt érintettek nem ellenezték.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2331270/tetelek.pdf

  1 Tétel
 3. Pályázat - ÖKO-FUTURA Zrt„f.a.”

  MNE-935 frsz-ú FIAT Scudo tehergépkocsi

  Pályázat kezdete
  2021. 07. 10. | 10:00
  Pályázat vége
  2021. 07. 26. | 10:00
  Becsérték
  765 000 Ft
  Minimálár
  765 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Pre-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 993384, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8., levelezési cím: 1094 Budapest, Páva utca 8.), mint a(z) ÖKO-FUTURA Zrt „f.a” (cégjegyzékszám: 03-10-100433, székhely: 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 13.) Kecskeméti Törvényszék 9.Fpk.601/2017/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. június 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2307123
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. július 10. 10 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 26. 10 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 38 250 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a felszámoló, Pre-Holding Kft Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-01395707-00300005 jelzőszámú pénzforgalmi számlájára "Öko-Futura ajánlati biztosíték" megjelölésével jóváírásra kell kerülnie. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  MNE-935 frsz-ú FIAT Scudo üzemképtelen, forgalomból kivont tehergépkocsi. Az autó több éve nem üzemel, törzskönyvvel nem rendelkezünk.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 765 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 765 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: MNE-956 frsz-ú Fiat Scudo

  Típus: Jármű
  Márka: Fiat
  Modell: Scudo
  Jármű típusa: Haszongépjármű
  Gyártási idő: 2005.
  Állapot: Átlagos
  Üzemanyag: Dízel
  Hengerűrtartalom (cm3): 1 997
  Ülések száma: 3
  Tehermentes: nem I. Jelzálogjog: 20.000.000 Ft kölcsön és járulékai erejéig - jogosult: Pannonhitel Pénzügyi Zrt., II. Végrehajtási jog: 2.109.845 Ft erejéig- jogosult: NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámig.
  Mennyisége: 1 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A gépkocsi Kiskunhalason tekinthetőek meg 2021. július 21-én 10.00-12.00 óra között, az EÉR-en történt előzetes bejelentkezést követően.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Amennyiben a vevő áfa alany az áfa tv. 142. §. (1) bek. g) pontja alapján az adót a vevő fizeti, fordított adózás. Abban az esetben, ha a vevő nem áfa alany, a nettó vételárra 27% áfa számítandó.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a felszámoló, Pre-Holding Kft Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-01395707-00300005 jelzőszámú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 15 napon belül kell megfizetni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.Szerződést követő 15 napon belül a nyertes licitáló köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A teljes vételár megfizetését követően a vevő 8 napon belül köteles gondoskodni a gépkocsi elszállításáról, a saját költségén.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: - Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. - Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma. - A megajánlott vételárat - Bánatpénz megfizetésének igazolása. A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5 %-a összeg – de minimum 60.000 Ft., melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni. A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. Felszámolás kezdő időpontja: 2018.04.05. A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában, a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így a gépkocsik tehermentesen kerülnek értékesítésre. A felszámoló nyilatkozik, hogy jelen hirdetmény az ÖKO-FUTURA Zrt. „fa” eljárásban az első nyilvános pályázat. A 237/2009. (X.20.) Korm rendelet 2. § (2) bek. értelmében a zálogjogosult hitelezőt értesítettük az értékesítési hirdetmény tervezetéről, arra részéről észrevétel nem érkezett.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2307123/tetelek.pdf

  1 Tétel
 4. Pályázat - ÖKO-FUTURA Zrt„f.a.”

  Emelővillás targonca, IVECO -Magirus 440 E43, Iveco 120 E24, MAN TGA 26.390

  Pályázat kezdete
  2021. 07. 10. | 10:00
  Pályázat vége
  2021. 07. 26. | 10:00
  Becsérték
  6 505 000 Ft
  Minimálár
  6 505 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Pre-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 993384, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8., levelezési cím: 1094 Budapest, Páva utca 8.), mint a(z) ÖKO-FUTURA Zrt „f.a” (cégjegyzékszám: 03-10-100433, székhely: 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 13.) Kecskeméti Törvényszék 9.Fpk.601/2017/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. június 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2307106
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. július 10. 10 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 26. 10 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 325 250 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a felszámoló, Pre-Holding Kft Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-01395707-00300005 jelzőszámú pénzforgalmi számlájára "Öko-Futura ajánlati biztosíték" megjelölésével jóváírásra kell kerülnie. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Emelővillás targonca, mely akkumulátorral nem rendelkezik, több éve használaton kívül van.
  LJB-863 frsz-ú IVECO -Magirus 440 E43 forgalomból kivont tehergépkocsi, mely akkumulátorral nem rendelkezik, több éve használaton kívül van.
  MIS-517 frsz-ú Iveco 120 E24, forgalomból kivont tehergépkocsi, mely akkumulátorral nem rendelkezik, több éve használaton kívül van.
  LNX-582 frsz-ú MAN TGA 26.390, kivont tehergépkocsi, mely akkumulátorral nem rendelkezik, több éve használaton kívül van. A gépkocsi törzskönyve nem áll rendelkezésre.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 6 505 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 6 505 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Emelővillás targonca

  Típus: Jármű
  Modell: E001BO5555B
  Jármű típusa: Munkagép
  Tehermentes: nem Jelzálogjog 20.000.000 Ft kölcsön és járulékai erejéig - jogosult: Pannonhitel Pénzügyi Zrt. -
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 340 000 forint

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: LJB-863 frsz-ú IVECO Magirus 440 E43

  Típus: Jármű
  Márka: Iveco
  Modell: Magirus 440 E43
  Gyártási idő: 2000.
  Állapot: Sérült/hiányos
  Üzemanyag: Dízel
  Hengerűrtartalom (cm3): 10 380
  Tehermentes: nem Jelzálogjog 20.000.000 Ft kölcsön és járulékai erejéig - jogosult: Pannonhitel Pénzügyi Zrt.
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 1 485 000 forint

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: MIS-517 frsz-ú IVECO tehergépkocsi 120E24

  Típus: Jármű
  Márka: Iveco
  Modell: 120E24
  Jármű típusa: Haszongépjármű
  Gyártási idő: 2002.
  Állapot: Sérült/hiányos
  Üzemanyag: Dízel
  Ülések száma: 2
  Tehermentes: nem Jelzálogjog 20.000.000 Ft kölcsön és járulékai erejéig - jogosult: Pannonhitel Pénzügyi Zrt.
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 1 800 000 forint

  4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: LNX-582 frsz-ú MAN TGA 26.390 tehergépkocsi

  Típus: Jármű
  Márka: MAN
  Modell: TGA 26.390
  Gyártási idő: 2005.
  Állapot: Sérült/hiányos
  Üzemanyag: Dízel
  Ülések száma: 2
  Tehermentes: nem Jelzálogjog 20.000.000 Ft kölcsön és járulékai erejéig - jogosult: Pannonhitel Pénzügyi Zrt.
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 2 880 000 forint

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A gépkocsik Kiskunhalason tekinthetőek meg 2021. július 21-én 10.00-12.00 óra között, az EÉR-en történt előzetes bejelentkezést követően.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Amennyiben a vevő áfa alany az áfa tv. 142. §. (1) bek. g) pontja alapján az adót a vevő fizeti, fordított adózás. Abban az esetben, ha a vevő nem áfa alany, a nettó vételárra 27% áfa számítandó.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a felszámoló, Pre-Holding Kft Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-01395707-00300005 jelzőszámú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 15 napon belül kell megfizetni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.Szerződést követő 15 napon belül a nyertes licitáló köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A teljes vételár megfizetését követően a vevő 8 napon belül köteles gondoskodni a gépkocsik elszállításáról, a saját költségén.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: - Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. - Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma. - A tételenként megajánlott vételárat - Bánatpénz megfizetésének igazolása. A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5 %-a összeg – de minimum 60.000 Ft, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. Felszámolás kezdő időpontja: 2018.04.05. A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában, a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így a gépkocsik tehermentesen kerülnek értékesítésre. A felszámoló nyilatkozik, hogy jelen hirdetmény az ÖKO-FUTURA Zrt. „fa” eljárásban az első nyilvános pályázat. A 237/2009. (X.20.) Korm rendelet 2. § (2) bek. értelmében a zálogjogosult hitelezőt értesítettük az értékesítési hirdetmény tervezetéről, arra részéről észrevétel nem érkezett.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2307106/tetelek.pdf

  4 Tétel
 5. Pályázat - "Dörgicse Bor" Kereskedelmi és Vendéglátó KFt.„f.a.”

  követelés

  Pályázat kezdete
  2021. 06. 05. | 08:00
  Pályázat vége
  2021. 06. 20. | 16:00
  Becsérték
  12 000 000 Ft
  Minimálár
  6 000 000 Ft
  Nyertes ár
  7 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvényes és eredményes a 4.Fpk.259 ügyszámú nyilvános pályázat, a Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-070938, székhely: 4625 Záhony, Ady E. út 13., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady E. út 13.) felszámoló által a "Dörgicse Bor" Kereskedelmi és Vendéglátó KFt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19 09 501219, székhely: 8244 Dörgicse, Fő utca 67..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 7 000 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P2334021F1
  Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére a pályázat eredményének közlésétől számított 30 napon belül kerül sor, melynek időpontjáról a felszámoló írásban értesíti a nyertes pályázót. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történő a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1% -nak megfelelő jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
  Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  1 Tétel
 6. Pályázat - Jeklotehna Hungaria Kft.„f.a.”

  ingatlan és vagyontárgyak

  Pályázat kezdete
  2021. 07. 09. | 08:00
  Pályázat vége
  2021. 07. 26. | 12:00
  Becsérték
  379 506 956 Ft
  Minimálár
  800 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) ÁZSIÓ Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-141369, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, hrsz. Pf.: 54), mint a(z) Jeklotehna Hungaria Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-061914, székhely: 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Nyírség út 5..) Nyíregyházi Törvényszék 6.Fpk.405/2019.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. június 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2338716
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. július 9. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 26. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 11 585 208 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati kiírásban szereplő nettó becsértéknek a törvényben előírt mértékű, 11.585.208,- Ft összegű ajánlati biztosíték megfizetése a Jeklotehna Hungaria Kft. f.a. Polgári Bank Zrt. nyíregyházi fiókjánál vezetett 61200412-10041084-00000000 számú számlájára 2021. július 26. napján 12:00 óráig.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a megadott időpontig jóváírták. Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. Amennyiben a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  4400 Nyíregyháza, külterület 0220/1. hrsz-ú ingatlan
  Saválló tartályok, gépjármű, targonca, címkéző gép, gyártósor, készlet.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 379 506 956 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 800 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Peugeot Boxer 350 LH

  Típus: Jármű
  Gyártási idő: 2001. március 20.
  Állapot: Átlagos
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 426 000 forint

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Komatsu targonca

  Típus: Jármű
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 913 000 forint

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Gyártósor VN 24

  Típus: Ipari gép
  Állapot: Átlagos
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 13 711 000 forint

  4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kosme címkéző

  Típus: Ipari gép
  Gyártmány: Kosmac 6T S2E4
  Állapot: Átlagos
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 731 000 forint

  5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Siem 3 fejes zárazógép

  Típus: Ipari gép
  Állapot: Átlagos
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 14 908 000 forint

  6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Saválló tartály, 1000 L-es

  Típus: Egyéb
  Állapot: Jó
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 116 000 forint

  7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Saválló tartály, 1200 L-es

  Típus: Egyéb
  Állapot: Jó
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 111 000 forint

  8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Saválló tartály, 1000 L-es, digitális cukormérő

  Típus: Egyéb
  Állapot: Jó
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 133 000 forint

  9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Saválló tartály, 1800 L-es

  Típus: Egyéb
  Állapot: Jó
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 3 db
  Becsérték: 1 166 000 forint

  10. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Saválló tartály, 2000 L-es

  Típus: Egyéb
  Állapot: Jó
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 427 000 forint

  11. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Saválló tartály, 2100 L-es

  Típus: Egyéb
  Állapot: Jó
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 129 000 forint

  12. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Saválló tartály, 5000 L-es

  Típus: Egyéb
  Állapot: Jó
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 2 db
  Becsérték: 1 660 000 forint

  13. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Saválló tartály, 6500 L-es

  Típus: Egyéb
  Állapot: Jó
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 1 069 000 forint

  14. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Saválló tartály, 12000 L-es

  Típus: Egyéb
  Állapot: Jó
  Tehermentes: nem végrehajtási jog
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 1 250 000 forint

  15. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Saválló tartály, 13000 L-es

  Típus: Egyéb
  Állapot: Jó
  Tehermentes: nem végrehajtási jog
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 1 250 000 forint

  16. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: készlet

  Típus: Készlet
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 267 777 db
  Becsérték: 4 006 956 forint

  17. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Nyíregyháza, külterület 0220/1. hrsz-ú ingatlan, kivett üzem

  Típus: ipari ingatlan
  Területe: 30 008 m²
  Állapota: felújítandó
  Közművesítettség foka: teljesen közművesített
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 337 500 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Nyíregyháza
  Ingatlan fekvése: külterület
  Helyrajzi szám: 0220/1
  Ingatlan postai címe: 4400 Nyíregyháza, Nyírség utca 5.
  Művelési ág: kivett üzem
  Területnagyság: 30 008 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Nyíregyháza, külterület 0220/1. hrsz-ú ingatlan, kivett üzem

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Jeklotehna Hungaria Kft. f.a., 4400 Nyíregyháza, Nyírség út 5.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): vezetékjog, jelzálogjog, keretbiztosítéki jelzálogjog, végrehajtási jog

  Az ingatlan tartozékai: portairodacsarnokfedett színiparvágány

  Ingatlan állapota: felújítandó

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak a 4400 Nyíregyháza, Nyírség út 5. címen, 2021. július 14. és 2021. július 21. napján 10-11 óra között tekinthető meg, az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül történt egyeztetést (bejelentkezést) követően.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A becsérték az ÁFA-t nem tartalmazza. Ingatlan: A felszámolás alatt álló társaság ingatlan értékesítése az ÁFA törvény 86. §-a alapján ÁFA mentes.Vagyontárgyak: Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak nem alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (3) bekezdése alapján az ajánlati áron felül az ÁFA megfizetésére is kötelezett. Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (1) bekezdése alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló előnyben részesíti azon ajánlatot, amelyben a vételár megfizetésére nyitva álló határidőn belül, az ajánlattevő a legrövidebb határidő alatt egy összegben vállalja megfizetni a vételárat. A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagysága, valamint a vállalt fizetési határidő alapján bírálja el. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlott vételárat átutalással, az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül kell megfizetni.
  A szerződés kötéssel egyidejűleg a Vevő a megfizetett ajánlati biztosítékot kiegészíteni köteles a vételár 10 %-ának megfelelő mértékig, amely együttes összeget a felek foglalónak tekintenek.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Eredményes pályázat esetén az adásvételi szerződést az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül kell megkötni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A Vevő a teljes vételár megfizetését követő 10 napon belül, előre egyeztetett időpontban lép az ingatlan birtokába, ezen időponttól kezdődően jogosult szedni az ingatlan hasznait és viseli a kárveszélyt, illetve az ingatlan fenntartásával járó költségeket.
  A felek a birtokbaadás napján közösen jegyzőkönyvet vesznek fel.

  A vagyontárgyak birtokba adása a teljes vételár kiegyenlítését követően történik. A vagyontárgyak tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a Vevőre. A vagyontárgyak felrakásának és elszállításának költsége a Vevőt terheli. A Vevő a saját költségén köteles a megvásárolt vagyontárgyakat elszállítani. Amennyiben a Vevő a tulajdonába került vagyontárgyakat 15 napon belül nem szállítja el, az Eladó a vagyontárgyak tárolásáért, kezeléséért költségtérítést számol fel. A tulajdonjog megszerzésével kapcsolatos költségeket a Vevő viseli.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok elektronikus úton nyújthatók be, az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat, a vételár megfizetésének módját és határidejét. A pályázatnak tartalmaznia kell - a pályázó főbb adatait, (a pályázó nevét, székhelyét, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát vagy aláírásmintáját, magánszemély pályázó esetén a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét) elérhetőségét (cím, telefonszám). - a pályázó nyilatkozatát, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja. - a pályázó nyilatkozatát miszerint tudomásul veszi, hogy a vagyontárgy értékesítésére megtekintett állapotban kerül sor, arra sem az adós társaság, sem a felszámoló kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Cstv. kizárja. A felszámoló a pályázat eredményéről a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő utolsó napjától számított 20 napon belül elektronikus úton értesíti az ajánlattevőket a www.eer.gov.hu oldalon keresztül.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgyakra csak egyben lehet ajánlatot tenni.

  A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának 147-7/2021. sz. határozatában foglaltak szerint a felszámolási eljárás lezárását követő 60 napon belül a telephelyen lévő vízilétesítmények vonatkozásában az új tulajdonosnak vízjogi rendezést kell kezdeményeznie a Katasztrófavédelmi Igazgatóság előtt.

  A felszámoló által kijelölt ügyvéd által elkészített tartalmú ingatlan adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázó (vevő) vállalja és annak költségeit viseli, amely a vételár 1 %-a, de minimum 50.000,- Ft + ÁFA összegű. A felszámoló felhívja a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy az ingatlanok esetében, a közüzemi szolgáltatások átírásáról a nyertes Pályázónak magának kell gondoskodnia.

  A 237/2009. Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdése szerint a vagyonelemek második értékesítési eljárására kerül sor.

  A 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

  Az elővásárlásra jogosultak elővásárlási jogukat a Csődtörvény 49/C. §-ában meghatározottak szerint kizárólag a jelen eljárás keretében jogosultak gyakorolni. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 15 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 10 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés].
  A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.
  A Cstv. 49. § 3b bekezdése alapján ”Az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja.”
  A pályázatról további felvilágosítás kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül kérhető.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2338716/tetelek.pdf

  17 Tétel
 7. Pályázat - Ronel Auto Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.„f.a.”

  Ingatlan

  Pályázat kezdete
  2021. 06. 05. | 08:00
  Pályázat vége
  2021. 06. 20. | 16:00
  Becsérték
  790 000 Ft
  Minimálár
  790 000 Ft
  Nyertes ár
  900 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvényes és eredményes a 8.Fpk.265 ügyszámú nyilvános pályázat, a Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-070938, székhely: 4625 Záhony, Ady E. út 13., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady E. út 13.) felszámoló által a Ronel Auto Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10 09 036429, székhely: 3000 Hatvan, Móricz Zsigmond utca 18..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 900 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P2334082F1
  Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére a pályázat eredményének közlésétől számított 30 napon belül kerül sor, melynek időpontjáról a felszámoló írásban értesíti a nyertes pályázót. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1% -ának megfelelő mértékű jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
  Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  1 Tétel