1. Pályázat - ÉRB Bank Zrt.„f.a.”

  Ingatlan (Nyíradony, Debreceni utca 14.)

  Pályázat kezdete
  2018. 02. 02. | 08:00
  Pályázat vége
  2018. 02. 22. | 08:00
  Becsérték
  4 800 000 Ft
  Minimálár
  3 600 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..), mint a(z) ÉRB Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-10-000518, székhely: 3532 Miskolc, Acél utca 12.) Fővárosi Törvényszék 32.Fpk.01-15-000887/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. január 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P924014
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2018. február 2. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2018. február 22. 08 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 144 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie átutalással, az ÉRB Bank Zrt. „f.a.” „pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel MKB Banknál vezetett 10300002-10641292-49020020 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Értékesítésre kínáljuk a 4254 Nyíradony, Debreceni utca 14. szám alatt lévő kivett lakóház, udvar megnevezésű 88 m2 nagyságú lakóingatlant. A telek területe 1050 m2. Az ingatlan közepes / helyenként felújítandó állapotú, 1963-ban épült, hagyományos építési módban. Alapja beton és terméskő sávalap, beépített talajnedvesség elleni szigeteléssel, vegyes falazatú, fafödémes, síkpala héjazattal. Vizesedés, felázás nem tapasztalható. A ház központi fűtésű, melegvíz-ellátás villanybojlerrel megoldott. Burkolatok járólap, szobákban laminált parketta, parketta és pvc. A vagyonelem további megismételt értékesítésére kerül sor. Fennáll a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltétele. A minimálár csökkentésére a 237/2009. (X.20.) Korm. Rendelet 4 § 2b. pontja alapján a becsérték 75 százalékáig került sor. Az értékesítés nem tartozik az áfa körbe, az irányár bruttó árként értendő.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 800 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 600 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett lakóház, udvar

  Típus:
  ház
  Területe:
  88 m²
  Állapota:
  közepes / helyenként felújítandó
  Közművesítettség foka:
  teljesen közművesített
  Tehermentes:
  igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1
  Becsérték:
  4 800 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Nyíradony
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  1660/2
  Ingatlan postai címe:
  4254 Nyíradony, Debreceni utca 14.
  Területnagyság:
  88 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Kivett lakóház, udvar

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  Alföld Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (az ÉRB Bank Zrt. "f.a." jogelődje)

  Ingatlan állapota: közepes / helyenként felújítandó

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: : Az értékesítésre kerülő vagyonelemek megtekinthetőek munkaidőben - az ertekesites@erbbank.hu címen történő - előzetes bejelentkezés után. A megtekintés kizárólag kísérő jelenlétében lehetséges.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában a vételárat átutalással kell megfizetnie, a szerződés aláírást követő 30 napon belül az ÉRB Bank Zrt. „f.a.” MKB Banknál vezetett 10300002-10641292-49020020 számú bankszámlájára. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálása után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg, a felmerülő ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgyat a vevő a teljes vételár megfizetésétől számított 15 napon belül, átadás - átvételi jegyzőkönyv aláírása után birtokba veheti. Késedelmes birtokbavétel esetén a felszámoló napi 50.000 Ft, forint késedelmi díjat számolhat fel.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál az egyedüli értékelési szempont az ajánlati ár nagysága. Az értékesítő az érvényes, és a pályázati felhívásban rögzített minimális vételárat elérő ajánlatot tartalmazó pályázatokat az ajánlati ár nagysága szerint sorrendbe rendezi, és ezen pályázatok közül a legmagasabb összegű, mint az összességében legkedvezőbb ajánlatot tartalmazó pályázatot választja ki nyertesként. A fizetési határidő tekintetében az előírtnál rövidebb fizetési határidős vállalható, de nem jelent előnyt az elbírálásnál, az értékelésre nem kerül.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Az együttesen meghirdetett vagyonelemek – mivel azok egy funkcionális egységet képeznek – kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre, együttes értékesítés sikertelensége esetén – megfelelő ajánlat hiányában – az eljárás eredménytelen. Eladók kellékszavatosságot nem vállalnak. Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései irányadóak.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az EÉR igénybevételével elektronikusan írásban benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy megjelölését, - a nettó vételi ár egyértelmű megjelölését, - az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 120 napos ajánlati kötöttség vállalását, - a felmerülő ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást (Vételár 1%-a, de minimum 50.000 Ft. Az ügyvédi munkadíj az áfa összegét nem tartalmazza.), - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a szerződésben rögzített fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó elállhat a szerződéstől,- kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított legkésőbb 15 napon belül birtokba veszi. A felszámoló felhívja az elővásárlási a jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási szándékot a nyilvános értékesítés során az értékesítési eljárás lezárulásáig lehet bejelenteni és az értékesítési eljárásban kialakult vételáron lehet gyakorolni. A végleges vételárról az elővásárlási szándékát bejelentő a felszámoló írásban tájékoztatja és ennek kézhezvételétől számított 10 napon belül kell a végleges elővásárlási nyilatkozatot továbbá fedezetigazolást megküldeni. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy – a felszámoló által nem ismert - elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P924014/tetelek.pdf

  1 Tétel
 2. Pályázat - ÉRB Bank Zrt.„f.a.”

  Személygépkocsi (Ford Fiesta 1.4)

  Pályázat kezdete
  2018. 02. 02. | 08:00
  Pályázat vége
  2018. 02. 22. | 08:00
  Becsérték
  947 000 Ft
  Minimálár
  500 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..), mint a(z) ÉRB Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-10-000518, székhely: 3532 Miskolc, Acél utca 17.) Fővárosi Törvényszék 32.Fpk.01-15-000887/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. január 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P924030
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2018. február 2. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2018. február 22. 08 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 28 410 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie átutalással, az ÉRB Bank Zrt. „f.a.” „pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel MKB Banknál vezetett 10300002-10641292-49020020 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Ford Fiesta 1.4 JH1 érvényes magyar okmányokkal. Gyártási év: 2008. Műszaki vizsga érvényessége: 2018.06.26. Szín: Szürke. Teljesítmény: 50KW. Üzemanyag: Dízel. Futott km: cca. 197 000. Váltó/fokozat: kézi/5. A jármű korának megfelelő állapotú, működőképes. A vagyonelem további megismételt értékesítésére kerül sor. Fennáll a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltétele. A minimálár csökkentésére a 237/2009. (X.20.) Korm. Rendelet 4 § 2b. pontja alapján a becsérték 52,80 százalékáig került sor. Az értékesítés nem tartozik ÁFA körbe, az irányár bruttó árként értendő.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 947 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 500 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Személygépkocsi

  Típus:
  Jármű
  Gyártmány:
  Ford Fiest
  Gyártási idő:
  2008.
  Állapot:
  Átlagos
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  1 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelemek megtekinthetőek munkaidőben - az ertekesites@erbbank.hu címen történő - előzetes bejelentkezés után. A megtekintés kizárólag kísérő jelenlétében lehetséges.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában a vételárat átutalással kell megfizetnie, a szerződés aláírást követő 30 napon belül az ÉRB Bank Zrt. „f.a.” MKB Banknál vezetett 10300002-10641292-49020020 számú bankszámlájára. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálása után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg, a felmerülő ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgyat a vevő a teljes vételár megfizetésétől számított 15 napon belül, átadás - átvételi jegyzőkönyv aláírása után birtokba veheti. Késedelmes birtokbavétel esetén a felszámoló napi 50.000 Ft, forint késedelmi díjat számolhat fel.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál az egyedüli értékelési szempont az ajánlati ár nagysága. Az értékesítő az érvényes, és a pályázati felhívásban rögzített minimális vételárat elérő ajánlatot tartalmazó pályázatokat az ajánlati ár nagysága szerint sorrendbe rendezi, és ezen pályázatok közül a legmagasabb összegű, mint az összességében legkedvezőbb ajánlatot tartalmazó pályázatot választja ki nyertesként. A fizetési határidő tekintetében az előírtnál rövidebb fizetési határidős vállalható, de nem jelent előnyt az elbírálásnál, az értékelésre nem kerül.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Az együttesen meghirdetett vagyonelemek – mivel azok egy funkcionális egységet képeznek – kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre, együttes értékesítés sikertelensége esetén – megfelelő ajánlat hiányában – az eljárás eredménytelen. Eladók kellékszavatosságot nem vállalnak. Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései irányadóak.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az EÉR igénybevételével elektronikusan írásban benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy megjelölését, - a nettó vételi ár egyértelmű megjelölését, - az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 120 napos ajánlati kötöttség vállalását, - a felmerülő ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást (Vételár 1%-a, de minimum 50.000 Ft. Az ügyvédi munkadíj az áfa összegét nem tartalmazza.), - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a szerződésben rögzített fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó elállhat a szerződéstől,- kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított legkésőbb 15 napon belül birtokba veszi. A felszámoló felhívja az elővásárlási a jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási szándékot a nyilvános értékesítés során az értékesítési eljárás lezárulásáig lehet bejelenteni és az értékesítési eljárásban kialakult vételáron lehet gyakorolni. A végleges vételárról az elővásárlási szándékát bejelentő a felszámoló írásban tájékoztatja és ennek kézhezvételétől számított 10 napon belül kell a végleges elővásárlási nyilatkozatot továbbá fedezetigazolást megküldeni. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy – a felszámoló által nem ismert - elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P924030/tetelek.pdf

  1 Tétel
 3. Pályázat - "SIKÉR" Zrt„f.a.”

  RENAULT CLIO KSH-326 FORGALOMBÓL KIVONVA

  Pályázat kezdete
  2017. 12. 22. | 10:00
  Pályázat vége
  2018. 01. 06. | 10:00
  Becsérték
  260 000 Ft
  Minimálár
  260 000 Ft
  Nyertes ár
  475 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvényes és eredményes a 6.Fpk.70.166 ügyszámú nyilvános pályázat, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.., levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 44..) felszámoló által a "SIKÉR" Zrt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-10-001663, székhely: 2800 Tatabánya, Gerecse utca 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 475 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P916471F2
  Szerződéskötés dátuma: Az elfogadott ajánlatot tett pályázóval a felszámoló az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldését követően annak átvételétől számított 20 napon belül az adásvételi szerződést megköti. A szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő minden költség (eredetiség vizsgálat, átírási díj, illeték) a nyertes pályázót terheli.
  Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  1 Tétel
 4. Pályázat - DRB Bank Zrt.„f.a.”

  7827 Beremend, Jókai Mór utca 1.

  Pályázat kezdete
  2018. 02. 02. | 14:00
  Pályázat vége
  2018. 02. 19. | 14:00
  Becsérték
  7 000 000 Ft
  Minimálár
  4 200 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..), mint a(z) DRB Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 02-10-060351, székhely: 7800 Siklós, Felszabadulás utca 46-48..) Fővárosi Törvényszék 2.Fpk.01-15-002012/3.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. január 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P918874
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2018. február 2. 14 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2018. február 19. 14 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 350 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: : A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték befizetése (közlemény rovatban: DRB Bank Zrt. „f.a.” ajánlati biztosíték) a DRB Bank Zrt. “f.a." OTP Bank Zrt-nél vezetett 11731001-20697019-00000000 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt ajánlati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja a pályázó által, pályázatában megjelölt bankszámlaszámra. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja a pályázó által, pályázatában megjelölt bankszámlaszámra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  A Beremend, 80 hrsz alatti ingatlan. Az épület az ingatlan jelentős területét elfoglalja. Az épület állapotát tekintve kiváló állapotúnak mondható, jelenleg nem hasznosított. Az ingatlanon található épület bankfiókként üzemelt, amely funkció a későbbiekben könnyen visszaállítható, valamint az épület akadálymentesen megközelíthető, az épület bejáratnál térkövezett rámpa került kialakításra. Az épületbe szélfogón keresztül lehet bejutni. Az ügyféltérből megközelíthető a konyha és a vizes blokk, valamint a tároló. Az épület fűtését egyedi klímák, illetve központi fűtés biztosítja, radiátor hő leadókkal. A meleg víz ellátását elektromos vízmelegítő szolgáltatja. Az épület burkolatai modernek, kiváló állapotúak. A tulajdonos az épületen 2013-ban teljes körű felújítást végzet. Az ingatlan kamerákkal, riasztóval felszerelt. A mennyezet gipszkarton, valamint az épület tűzjelző készülékkel rendelkezik. Az épület beépített modern bútorzatot is tartalmaz, mely jó minőségű és állapotú.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 7 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 4 200 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Irodaház

  Típus:
  iroda
  Területe:
  123 m²
  Állapota:
  átlagos
  Közművesítettség foka:
  teljesen közművesített
  Tehermentes:
  igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Beremend
  Ingatlan postai címe:
  7827 Beremend, Jókai Mór utca 1.
  Területnagyság:
  123 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Irodaház

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  A Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet, DRB Bank Zrt. "f.a." jogelődje (7800 Siklós, Felszabadulás utca 46-48.)

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlant a 0630/7304625 telefonszámon, avagy a titkarsag@drbbank.hu e-mail címen a Felszámolóval történt előzetes időpont egyeztetést követően lehet megtekinteni.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint átutalással, maximum 15 napon belül megfizetni. Ha ezt a vevő elmulasztja, az ajánlati biztosíték összegét elveszti. Az elővásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban kell bejelenteni.
  Elővásárlásra jogosult:
  Az elővásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános pályázati felhívás keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A végleges vételárról a jogszabályban megjelölt elővásárlási jogosultat a felszámoló írásban tájékoztatja, melynek kézhezvételétől számított 15 napon belül kell az elővásárlási jogról szóló nyilatkozatát megküldenie a Felszámoló részére (PSFN Kft. 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. I.em). A nyilatkozat megküldésének elmaradása esetén a Felszámoló úgy tekinti, hogy – a felszámoló által nem ismert - elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követően a szerződéskötésre vonatkozó felhívás után 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével a felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adás határideje, a vételár jóváírását követő 10 napon belül. A vevő a vagyontárgy birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a vevő a birtokbavételre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a vagyontárgy kezelésért és őrzéséért költségtérítést számol fel.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázónak a vételárfizetésen kívül más kötelezettség átvállalására vagy teljesítésére nem kell ajánlatot tennie. A vételárat egyösszegben kell megfizetni, részletfizetési lehetőség nincsen. A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: az érvényes ajánlatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő szempontjából a felszámoló által elfogadható legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Ajánlatot ingatlan-tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek tehetnek. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. A felszámoló több megfelelő azonos értékű - vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő - pályázat esetén nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Az ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén a vagyonelem tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére. Felszámoló a vagyonelemet a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában hirdeti meg, ezért ehhez kapcsolódóan semmilyen szavatosságot, garanciát nem vállal, az eladó jog- és kellékszavatosságát kizárja.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolóbiztos tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlan értékesítése a 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdése alapján mentes az általános forgalmi adó alól. A pályázat lebonyolítására az 1991. évi XLIX. törvény, a 237/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet, a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó.
  Az EÉR igénybevételével elektronikusan írásban benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
  - a pályázó nevét, azonosító adatait (természetes személynél név, születési név, lakcím, anyja neve, születési hely és időpont; jogi személynél név, székhely, cégjegyzékszám, képviselő neve),
  - jogi személy esetén 1 hónapnál nem régebbi közjegyző által hitelesített cégkivonatot, aláírási címpéldányt, képviseleti meghatalmazást,
  - a megvásárolni kívánt vagyontárgy megjelölését,
  - a vételi ár számmal és betűvel történő egyértelmű megjelölését,
  - a szerződés megkötésére vonatkozó kötelezettségvállalást és a vételár szerződéskötéstől számított 15 napon belüli megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
  - annak kijelentését, hogy az ajánlattevő vételi ajánlata előtt a vagyontárgyat megtekintette és ennek alapján tette meg vételi ajánlatát,
  - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
  - azon bankszámlaszámot, amelyre a pályázó az ajánlati biztosíték visszautalását kéri,
  - 120 napos ajánlati kötöttség vállalását,
  - az adásvételi szerződésben megjelölt vételár 1%-a + ÁFA összegű ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
  - az EÉR üzemeltetője felé a nettó vételár 1%-os mértékű jutalék megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
  - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 15 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől azzal, hogy a pályázó részére az általa megfizetett ajánlati biztosíték nem jár vissza,
  - kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a pályázó a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított legkésőbb 10 napon belül birtokba veszi,
  - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem a 17/2014. (II.3.) Korm. Rendelet 13.§. (1) bekezdése szerinti tulajdonszerzésből kizárt személy vagy szervezet,
  - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati kiírásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja.
  A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során vagy azt követően, a felszámoló felhívásának kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg. A bejelentés elmaradása esetén – a felszámoló által nem ismert jogosultak vonatkozásában - a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.
  A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatot köteles tenni arra vonatkozóan, hogy a Cégközlönyben megjelent pályázati felhívás alapján pályázik.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P918874/tetelek.pdf

  1 Tétel
 5. Pályázat - DRB Bank Zrt.„f.a.”

  7400 Kaposvár Damjanich utca 98.

  Pályázat kezdete
  2018. 02. 02. | 14:00
  Pályázat vége
  2018. 02. 19. | 14:00
  Becsérték
  27 300 000 Ft
  Minimálár
  16 380 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..), mint a(z) DRB Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 02-10-060351, székhely: 7800 Siklós, Felszabadulás utca 46-48..) Fővárosi Törvényszék 2.Fpk.01-15-002012/3.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. január 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P955810
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2018. február 2. 14 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2018. február 19. 14 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 1 000 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték befizetése (közlemény rovatban: DRB Bank Zrt. „f.a.” ajánlati biztosíték) a DRB Bank Zrt. “f.a." OTP Bank Zrt-nél vezetett 11731001-20697019-00000000 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt ajánlati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja a pályázó által, pályázatában megjelölt bankszámlaszámra. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja a pályázó által, pályázatában megjelölt bankszámlaszámra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Kaposvár belterület, 2106/4 hrsz-ú ingatlan. Az ingatlanon 7 épület található. Az 1. számú főépület használaton kívül van, melynek következtében az épület állapota folyamatosan romlik. A tető és a födémszerkezet teljes felújítást igényel. Az épületben gerébtokos ablakok és cserélt, azonban régebbi nyílászárók találhatóak. A burkolatokat és csempéket cserélni, javítani szükséges. A falazat több helyen rossz állapotú. A belső nyílászárók fa szerkezetű pácolt ajtók. A földszint nettó alapterülete 478,46 m2. Az emelet nettó alapterülete 377,53 m2

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 27 300 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 16 380 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Főépület,Tárolók

  Típus:
  Kivett telephely
  Területe:
  4 936 m²
  Állapota:
  felújítandó
  Tehermentes:
  igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Kaposvár
  Helyrajzi szám:
  2106/4
  Ingatlan postai címe:
  7400 Kaposvár, Damjanich utca 98..
  Területnagyság:
  4 936 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  Főépület,Tárolók

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  7800 Siklós, Felszabadulás utca 46-48.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - III/1. szám alatt a Somogy Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat javára vízvezeték szolgalmi jog;- III/3. szám alatt Önálló szöveges bejegyzés a 2106/1 hrsz-ból alakult. - III/23. szám alatt az E.On Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára vezetékjog 0,4 kV-os vezeték 54 m² területre.  

  Ingatlan állapota: felújítandó

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlant a 0630/7304625 telefonszámon, avagy a titkarsag@drbbank.hu e-mail címen a Felszámolóval történt előzetes időpont egyeztetést követően lehet megtekinteni.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint átutalással, maximum 15 napon belül megfizetni. Ha ezt a vevő elmulasztja, az ajánlati biztosíték összegét elveszti. Az elővásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban kell bejelenteni.
  Elővásárlásra jogosult:
  Az elővásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános pályázati felhívás keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A végleges vételárról a jogszabályban megjelölt elővásárlási jogosultat a felszámoló írásban tájékoztatja, melynek kézhezvételétől számított 15 napon belül kell az elővásárlási jogról szóló nyilatkozatát megküldenie a Felszámoló részére (PSFN Kft. 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. I.em). A nyilatkozat megküldésének elmaradása esetén a Felszámoló úgy tekinti, hogy – a felszámoló által nem ismert - elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követően a szerződéskötésre vonatkozó felhívás után 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével a felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbaadás határideje, a vételár jóváírását követő 10 napon belül. A vevő a vagyontárgy birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a vevő a birtokbavételre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a vagyontárgy kezelésért és őrzéséért költségtérítést számol fel.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázónak a vételárfizetésen kívül más kötelezettség átvállalására vagy teljesítésére nem kell ajánlatot tennie. A vételárat egyösszegben kell megfizetni, részletfizetési lehetőség nincsen. A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: az érvényes ajánlatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő szempontjából a felszámoló által elfogadható legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Ajánlatot ingatlan-tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek tehetnek. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. A felszámoló több megfelelő azonos értékű - vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő - pályázat esetén nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Az ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén a vagyonelem tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére. Felszámoló a vagyonelemet a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában hirdeti meg, ezért ehhez kapcsolódóan semmilyen szavatosságot, garanciát nem vállal, az eladó jog- és kellékszavatosságát kizárja.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolóbiztos tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlan értékesítése a 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdése alapján mentes az általános forgalmi adó alól. A pályázat lebonyolítására az 1991. évi XLIX. törvény, a 237/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet, a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó.
  Az EÉR igénybevételével elektronikusan írásban benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
  - a pályázó nevét, azonosító adatait (természetes személynél név, születési név, lakcím, anyja neve, születési hely és időpont; jogi személynél név, székhely, cégjegyzékszám, képviselő neve),
  - jogi személy esetén 1 hónapnál nem régebbi közjegyző által hitelesített cégkivonatot, aláírási címpéldányt, képviseleti meghatalmazást,
  - a megvásárolni kívánt vagyontárgy megjelölését,
  - a vételi ár számmal és betűvel történő egyértelmű megjelölését,
  - a szerződés megkötésére vonatkozó kötelezettségvállalást és a vételár szerződéskötéstől számított 15 napon belüli megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
  - annak kijelentését, hogy az ajánlattevő vételi ajánlata előtt a vagyontárgyat megtekintette és ennek alapján tette meg vételi ajánlatát,
  - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
  - azon bankszámlaszámot, amelyre a pályázó az ajánlati biztosíték visszautalását kéri,
  - 120 napos ajánlati kötöttség vállalását,
  - az adásvételi szerződésben megjelölt vételár 1%-a + ÁFA összegű ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
  - az EÉR üzemeltetője felé a nettó vételár 1%-os mértékű jutalék megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
  - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 15 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől azzal, hogy a pályázó részére az általa megfizetett ajánlati biztosíték nem jár vissza,
  - kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a pályázó a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított legkésőbb 10 napon belül birtokba veszi,
  - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem a 17/2014. (II.3.) Korm. Rendelet 13.§. (1) bekezdése szerinti tulajdonszerzésből kizárt személy vagy szervezet,
  - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati kiírásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja.
  A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során vagy azt követően, a felszámoló felhívásának kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg. A bejelentés elmaradása esetén – a felszámoló által nem ismert jogosultak vonatkozásában - a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.
  A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatot köteles tenni arra vonatkozóan, hogy a Cégközlönyben megjelent pályázati felhívás alapján pályázik.


  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P955810/tetelek.pdf

  1 Tétel
 6. Pályázat - "SIKÉR" Zrt„f.a.”

  RENAULT CLIO KSH-326 FORGALOMBÓL KIVONVA

  Pályázat kezdete
  2018. 01. 18. | 14:00
  Pályázat vége
  2018. 01. 18. | 20:03
  Becsérték
  260 000 Ft
  Minimálár
  260 000 Ft
  Kikiáltási ár
  485 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.., levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 44..) felszámoló által a "SIKÉR" Zrt „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 11-10-001663, székhely: 2800 Tatabánya, Gerecse utca 2..) adóssal szembeni, 6.Fpk.70.166 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

  1 Tétel
 7. Pályázat - "SIKÉR" Zrt„f.a.”

  "SIKÉR" MÁRKANÉV

  Pályázat kezdete
  2018. 02. 02. | 10:00
  Pályázat vége
  2018. 02. 17. | 10:00
  Becsérték
  30 000 000 Ft
  Minimálár
  30 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.., levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 44..), mint a(z) "SIKÉR" Zrt „f.a” (cégjegyzékszám: 11-10-001663, székhely: 2800 Tatabánya, Gerecse utca 2..) Tatabányai Törvényszék 6.Fpk.70.166/2016/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. január 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P933463
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2018. február 2. 10 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2018. február 17. 10 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 1 100 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: átutalással a "SIKÉR" Malomipari Zrt "fa" B3Takarék Szövetkezetnél vezetett 73600149-11132495 számú bankszámlájára „SIKÉR MÁRKANÉV ajánlati biztosíték” megjegyzéssel.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének az igazolását a pályázathoz mellékelni kell. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kezelési, illetőleg bankköltséget nem számít fel. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít. A pályázati eljárás eredménytelensége esetén az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül a pályázók részére visszafizetésre kerül.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  "SIKÉR" MÁRKANÉV a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által 205379 lajstromszámon nyilvántartott védjegy, vagyoni értékű jog.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 30 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 30 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: "SIKÉR" védjegy

  Típus:
  Szellemi termék
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  1 db
  Becsérték:
  30 000 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságról készült szakértői értékbecslés összefoglaló jelentése a dokumentumok között megtekinthető.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat A "SIKÉR" Malomipari Zrt "fa" B3Takarék Szövetkezetnél vezetett 73600149-11132495 számú bankszámlájára átutalással kell megfizetni a szerződéskötést követő 15 napon belül. Hitelből történő fizetés esetén a felszámoló további 30 nap fizetési haladékot ad. A pályázónak a vételár hitelből történő megfizetési szándékát a pályázatban jelezni kell. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az elfogadott ajánlatot tett pályázóval a felszámoló az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldését követően annak átvételétől számított 20 napon belül az adásvételi szerződést megköti. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő minden költség, munkadíj, illeték a nyertes pályázót terheli.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes kiegyenlítésével egyidejűleg történik az értékesítésre kerülő márkanév vevő részére történő birtokba adása. A védjegy jogosultjának változását a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál a vevő kötelessége bejelenteni, mely az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázatra érkezett ajánlatokat ellenőrzi, a feltételeket nem teljesítő, vagy hiányos pályázatokat érvénytelenné nyilvánítja. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága és a fizetési határidő. A meghirdetett márkanév per-, teher- és igénymentességét a felszámoló szavatolja. Az egyértelmű vételi ajánlatnak tartalmaznia kell a forintban meghatározott nettó összegű árajánlatot és a vételár megfizetésének a módját és határidejét. A 2007. CXXVII. Törvény (ÁFA Tv.) 142 § (1) g) pontja értelmében, ha a pályázó adófizetésre kötelezett, ebben az esetben az általános forgalmi adót az adóhivatal részére a vevő fizeti meg, az elfogadott ajánlat szerinti nettó vételáron felül (fordított adózás). Amennyiben az ajánlattevő nem adófizetésre kötelezett, a minimál árat terhelő 27%-os forgalmi adót a vevő az eladó felé teljesíti. A szerződéskötés feltétele a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételárhoz viszonyított 1% -os jutalék befizetési kötelezettség az EÉR-t üzemeltető számára, mely nem része a teljes vételárnak. A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett bánatpénzt – az ajánlat el nem fogadása esetén – milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait. Gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, melyet aláírási címpéldánnyal és cégkivonattal kell igazolni. Magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá, míg egyéni vállalkozó esetében a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolnia kell e minőségét. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázatának elfogadása esetén az adásvételi szerződést a felszámoló írásbeli értesítésében foglalt határidőig megköti és az ajánlatában feltüntetett vételárat megfizeti. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó a "SIKÉR" Malomipari Zrt.„fa”-val szemben beszámítással nem élhet. Több megfelelő, azonos értékű, (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) árajánlat esetén a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart (Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer igénybevételével történik). A felszámoló a nyertes pályázót értesíti az adásvételi szerződés aláírásának időpontjáról, az el nem fogadott ajánlatot tevők részére a bánatpénzt visszautalja. A benyújtási határidőtől számított 90 napos ajánlati kötöttség vállalása kötelező. A pályázati ajánlathoz csatolni kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a hirdetményben és az értékesítési tájékoztatóban meghatározott feltételeket magára nézve kötelezőnek elismeri, valamint arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49 § (3) bekezdésben meghatározott kizáró feltételek. A pályázathoz csatolni kell a bánatpénz megfizetését igazoló bizonylatot, továbbá a fizetőképesség, a vételár rendelkezésre állására vonatkozó, 30 napnál nem régebbi fedezet igazolást (banki fedezetigazolás, hiteligérvény, ügyvédi letét, egyéb fizetőképességet igazoló okirat). A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázati határidőt követő 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre, és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen felhívás a felszámoló számára csak a minimál árat elérő érvényes pályázat esetében jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Az elővásárlási jog jogosultja a felszámoló felhívására gyakorolhatja elővásárlási jogát oly módon, hogy a véglegesen kialkudott vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Elővásárlási jogosultról a felszámolónak nincs tudomása. A "SIKÉR" Malomipari Zrt "fa" felszámolási eljárásában hitelezői választmány, (hitelezői képviselő), a meghirdetett márkanév felett zálogjoggal rendelkező hitelező nincs. A meghirdetett ingóságot a felszámoló az első alkalommal hirdeti meg. A minimálár meghatározására a 237/2009 Korm. rendelet 4.§.(2) bekezdésében foglaltak alapján került sor. A "SIKÉR" Malomipari Zrt "fa" felszámolásának kezdő napja 2016.10.20.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P933463/tetelek.pdf

  1 Tétel