1. Pályázat - KÖRÖS-PHARMA Kft.„f.a.”

  Kunszentmárton üzlethelyiség

  Pályázat kezdete
  2022. 02. 04. | 00:00
  Pályázat vége
  2022. 02. 21. | 12:00
  Becsérték
  18 400 000 Ft
  Minimálár
  18 400 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35., levelezési cím: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.), mint a(z) KÖRÖS-PHARMA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-010693, székhely: 5440 Kunszentmárton, Alkotmány utca 4/2..) Szolnoki Törvényszék 29.Fpk.190/2020/12.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2607144
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 4. 00 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 21. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 752 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó köteles az általa pályázott vagyonelemek pályázati hirdetményben meghatározott ajánlati biztosítékát (10.000 eFt alatt 5 %-át, 10.000 eFt felett további 3 %-át) a Credit Plusz Kft. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404601-49515349-56501117 számú letéti számlájára KÖRÖS-PHARMA Kft. „f. a.” pályázata közleménnyel ajánlati biztosítékként 2022. február 2-ig átutalni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték előírt határidőben és módon történő befizetése. A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 13. § (2) és (3) bekezdései szerint az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázat hirdetményben megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi.

  Eredményes eljárás esetén a megfizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál beszámításra kerül a vételárba. A többi pályázónak, eredménytelen eljárás esetén valamennyi pályázónak az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül az ajánlati biztosíték teljes összege visszautalásra kerül.

  A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben az adás-vételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  5400 Kunszentmárton, Alkotmány utca 4. fszt. 2. szám alatti, 2032/A/2 hrsz-ú, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 18 400 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 18 400 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlethelyiség

  Típus: üzlethelyiség
  Területe: 87 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 87 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): üzlethelyiség

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Jelzálogjog 22.000.000,- Ft és járulékai erejéig. 3A Takarékszövetkezet. 1122 Budapest, Pethényi köz 10.- Elidegenítési tilalom a jelzálogjog biztosítására. 3A Takarékszövetkezet. 1122 Budapest, Pethényi köz 10.- Végrehajtási jog 4.000.000,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. 1139 Budapest, Váci út 73/A.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az egyes vagyontárgy megtekintésének időpont egyeztetése kérhető munkanapokon 9-14 óráig elektronikus úton az info@creditplusz.com email címen. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ az elektronikus értékesítési rendszeren érhető el.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján az értékesítés mentes az adó alól.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb szempontok nem kerülnek figyelembevételre.Több megfelelő, azonos értékű (a legjobb ajánlati ártól 10 %-kal eltérő sávban) árat ajánlók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontját és feltételeit az ártárgyalást megelőzően az érintettekkel a felszámoló közli.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Fizetés a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással a CREDIT PLUSZ Kft. 10404601-49515349-56501038 számú számlájára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje az eredményhirdetéstől számított 30. nap. Vevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződés elkészítéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja, az ügyvédi munkadíj vevőt terheli, amely a vételár 1%-a, de minimum 50 000 Ft/szerződés.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Vevő a vagyonelem birtokba vételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a szerződésben erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell magánszemély ajánlattevő esetében a pályázó nevét, címét, az azonosítására alkalmas további adatait, a nettó és a bruttó ajánlati árat egyértelműen meghatározva, a fizetés módját és vállalt feltételeit, valamint határidejét.Vállalkozás, illetve társaság ajánlattevő esetén a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a nettó és a bruttó ajánlati árat egyértelműen meghatározva, a fizetés módját és vállalt feltételeit, valamint határidejét.A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállaló nyilatkozatát.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A megvásárlásra felkínált vagyonelemekért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg.

  Jelen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot hiányos, nem megfelelő ajánlatok esetében a pályázót kizárhatja vagy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2607144/tetelek.pdf

  1 Tétel
 2. Pályázat - KÖRÖS-PHARMA Kft.„f.a.”

  Kunszentmárton üzlethelyiség

  Pályázat kezdete
  2021. 05. 21. | 00:00
  Eredménytelenítve
  2021. 06. 07. | 12:00
  Becsérték
  18 400 000 Ft
  Minimálár
  18 400 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 29.Fpk.190 ügyszámú nyilvános pályázat, a CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35., levelezési cím: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.) felszámoló által a KÖRÖS-PHARMA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-010693, székhely: 5440 Kunszentmárton, Alkotmány utca 4/2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 3. Pályázat - Centrál Kőrös Kft.„f.a.”

  Ingatlan 9666/14250 hányad

  Pályázat kezdete
  2022. 02. 04. | 00:00
  Pályázat vége
  2022. 02. 21. | 10:00
  Becsérték
  200 000 000 Ft
  Minimálár
  200 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Fibona Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-305370, székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 51., levelezési cím: 1022 Budapest, Bimbó út 51.), mint a(z) Centrál Kőrös Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-975789, székhely: 1118 Budapest, Villányi út 89..) Fővárosi Törvényszék 39. Fpk.1047/2021. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2606865
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 4. 00 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 21. 10 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 6 200 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Pályázni a megvásárolni kívánt ingatlanra csak ajánlati biztosíték (bánatpénz) letételével lehet. Az ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a Fibona Kft felszámoló K&H Banknál vezetett 10405004-50526872-81701013 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni, közleményként csak az EÉR „F azonosító” számát kötelező feltüntetni. Az ajánlati biztosíték megfizetésének határideje a pályázat hirdetményében megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 óra, 2022. február 02. 24:00 óra.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A 17/2014. Korm. rendelet 13. §. (2) bek. szerint a pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót a felszámoló az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja
  Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha a fenti bankszámlán a pályázati hirdetményben megjelölt befizetési határidőben a pályázatban megjelölt ajánlati biztosíték összege hiánytalanul jóváírásra kerül, az esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat a felszámoló nem fogad el.
  A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a megadott időpontig megfizetésre kerül.
  Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik, a nyertes ajánlattevő ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít.
  A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. Amennyiben a pályázati eljárás eredménytelen, a felszámoló az ajánlati biztosítékot 8 napon belül visszautalja.
  Az ajánlati biztosítékot a pályázó az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Budapest XIX. ker. kivett telephely

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 200 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 200 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely

  Típus: fejlesztési terület
  Területe: 1,425 hektár
  Állapota: felépítmény nélküli
  Közművesítettség foka: hiányosan közművesített
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 9666/14250

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Budapest XIX. ker
  Ingatlan fekvése: belterület
  Helyrajzi szám: 169171/4
  Ingatlan postai címe: Budapest XIX. ker, hrsz. 169171/4
  Területnagyság: 1,425 hektár
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett telephely

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Centrál Kőrös Kft. f.a.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlan tulajdonlapjának III. részébe az alábbi bejegyzések kerültek:III/4. Vezeték jog 347 m² területre III/5. Jelzálogjog 170.000.000Ft és járulékai erejéig magánemberjaváraIII/6. Végrehajtási jog a Budapest XXI. kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal javára 5.516.115.-Ft és járuléka erejéigIII/7. Jelzálogjog 250.000.000.-Ft és járulékai erejéig az Országúti Tömb Kft. javáraIII/8. Egyetemleges jelzálogjog a Budapest XXI. kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal javára 27.070.644.-Ft és járuléka erejéigIII/9. Egyetemleges jelzálogjog a Budapest XXI. kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal javára 9.528.638.-Ft és járuléka erejéigIII/10. Vízvezetési szolgalmi jog 524 m² területre a Budapest Főváros Önkormányzat javáraIII/11. Egyetemleges jelzálogjog a Budapest XXI. kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal javára 9.657.294.-Ft és járuléka erejéig

  Ingatlan állapota: felépítmény nélküli

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető előzetes bejelentkezés után. Érdeklődni és bejelentkezni Kontor Andreánál lehet a 06-1-336-3233-as telefonszámon.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik. A minimálár ár az áfa összegét nem tartalmazza. Az adós a lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítésére, illetve az egyes beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése tevékenységére az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választotta, így az ingatlan értékesítése az adóalanyokra vonatkozóan a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a szerint fordított adózás alapján történik. Magánszemély pályázó estében az áfa összegét a pályázó fizeti meg.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor.A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről. Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlott vételi ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezése esetén az EÉR-ben ártárgyalásra kerül sor, amelyről a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé. A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. A felszámolónak tudomása van elővásárlási jogosultról.A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 10 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tévő pályázó nyer vételi jogot. Az értékesítésnél egyéb szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint banki átutalással teljesíteni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés határideje: a pályázat eredményessé nyilvánításától számított 90 nap.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítése a birtokba-lépésnek a feltétele.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be. A pályázat benyújtására kizárólag regisztrált felhasználóként van lehetőség. A pályázat benyújtása a pályázati dokumentáció minden oldalának aláírt, szkennelt változatának az EÉR felületére történő feltöltésével történik.A pályázók az értékesítésben személyesen, vagy törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A pályázónak a meghatalmazást az EÉR felületre fel kell tölteni, azt a felszámoló az ajánlattételi határidő lejártakor megtekinti.A pályázatnak tartalmaznia kell:- a pályázó főbb adatainak bemutatását (cég esetén a cégjegyzékszámot, adószámot, magánszemélynél a nevét, címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további adatokat), társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cég képviseletre jogosultjának aláírási címpéldányát- a pályázatnak tartalmaznia kell a megajánlott vételárat az ÁFA megjelölésével, - a pénzügyi biztosítékokat, mely lehet banki fedezetigazolás, pénzügyi intézmény által vállalt kezesség, hitelintézet által nyújtott garancia - a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, hogy a pályázó ajánlatát a beadási határidőtől számított 120 napig fenntartja- a vállalt fizetési határidőt, valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. - az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződésének elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 0,5%-a + áfa, mely költséget a vevő viseli.- a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja.- a tulajdonjog változással kapcsolatos valamennyi költség a pályázót (vevőt) terheli.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja. A felszámoló fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot bármikor visszavonhatja. Az értékesítés során nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet, akikkel szemben a Cstv. 49.§ (3) illetve (3b) bekezdése alapján kizáró ok áll fenn. A felszámoló a pályázatok benyújtására szabott határidő megnyíltát megelőzően elvégezi a pályázó által az EÉR rendszerben megadott adatok ellenőrzését annak érdekében, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A felszámoló az értékesítésre kerülő ingatlant megtekintett állapotban kínálja megvételre, az egyéb rejtett hibákért garanciát nem vállal, a megvásárlásra felkínált vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2606865/tetelek.pdf

  1 Tétel
 4. Pályázat - Centrál Kőrös Kft.„f.a.”

  Csepel ingatlam

  Pályázat kezdete
  2022. 02. 04. | 00:00
  Pályázat vége
  2022. 02. 21. | 10:00
  Becsérték
  348 240 000 Ft
  Minimálár
  400 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Fibona Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-305370, székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 51., levelezési cím: 1022 Budapest, Bimbó út 51.), mint a(z) Centrál Kőrös Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-975789, székhely: 1118 Budapest, Villányi út 89..) Fővárosi Törvényszék 39. Fpk.1047/2021. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2606857
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 4. 00 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 21. 10 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 12 200 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Pályázni a megvásárolni kívánt ingatlanra csak ajánlati biztosíték (bánatpénz) letételével lehet. Az ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a Fibona Kft felszámoló K&H Banknál vezetett 10405004-50526872-81701013 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni, közleményként csak az EÉR „F azonosító” számát kötelező feltüntetni. Az ajánlati biztosíték megfizetésének határideje a pályázat hirdetményében megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 óra, 2022. február 02. 24:00 óra.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: - A 17/2014. Korm. rendelet 13. §. (2) bek. szerint a pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót a felszámoló az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja
  - Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha a fenti bankszámlán a pályázati hirdetményben megjelölt befizetési határidőben a pályázatban megjelölt ajánlati biztosíték összege hiánytalanul jóváírásra kerül, az esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat a felszámoló nem fogad el.
  - A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a megadott időpontig megfizetésre kerül.
  - Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik, a nyertes ajánlattevő ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít.
  - A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. Amennyiben a pályázati eljárás eredménytelen, a felszámoló az ajánlati biztosítékot 8 napon belül visszautalja.
  - Az ajánlati biztosítékot a pályázó az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Budapest XXI. ker. kivett üzem

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 348 240 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 400 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett üzem

  Típus: ipari ingatlan
  Területe: 1,962 hektár
  Állapota: bontásra váró
  Közművesítettség foka: részlegesen közművesített
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Budapest
  Ingatlan fekvése: belterület
  Helyrajzi szám: 200209/2
  Ingatlan postai címe: 1210 Budapest, Rákóczi Ferenc út 245..
  Területnagyság: 1,962 hektár
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett üzem

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Centrál Kőrös Kft. f.a.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlan tulajdonlapjának III. részébe az alábbi bejegyzések kerültek:III/9. Keretbiztosítéki jelzálogjog 287.000.0000.-Ft erejéig a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. javára III/12. Vezetékjog 20 m² nagyságú területre az ELMŰ Hálózati Kft. javáraIII/22. Jelzálogjog 130.000.000.-Ft és járulékai erejéig az I. zálogjogi ranghelyen a Mexikói Farkas Kft. javáraIII/23. Jelzálogjog 89.000.000.-Ft és járulékai erejéig a II. zálogjogi ranghelyen a Mexikói Farkas Kft. javáraIII/24. Jelzálogjog 110.000.000.-Ft és járulékai erejéig a IV. zálogjogi ranghelyen a Mexikói Farkas Kft. javáraIII/27. Egyetemleges jelzálogjog a Budapest XXI. kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal javára 27.070.644.-Ft és járuléka erejéigIII/28. Egyetemleges jelzálogjog a Budapest XXI. kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal javára 9.528.638.-Ft és járuléka erejéigIII/29. Egyetemleges jelzálogjog a Budapest XXI. kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal javára 9.657.294.-Ft és járuléka erejéigIII/30. Végrehajtási jog a Budapest XXI. kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal javára 47.198.198.-Ft és járuléka erejéigA 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei fennállnak, az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. (X.20.) Kormányrendelet 2.§.(2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

  Ingatlan állapota: bontásra váró

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető előzetes bejelentkezés után. Érdeklődni és bejelentkezni Kontor Andreánál lehet a 06-1-336-3233-as telefonszámon.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik. A minimálár ár az áfa összegét nem tartalmazza. Az adós a lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítésére, illetve az egyes beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése tevékenységére az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választotta, így az ingatlan értékesítése az adóalanyokra vonatkozóan a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a szerint fordított adózás alapján történik. Magánszemély pályázó estében az áfa összegét a pályázó fizeti meg.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor.A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről. Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlott vételi ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezése esetén az EÉR-ben ártárgyalásra kerül sor, amelyről a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé. A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. A felszámolónak tudomása van elővásárlási jogosultról.A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 10 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tévő pályázó nyer vételi jogot. Az értékesítésnél egyéb szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint banki átutalással teljesíteni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés határideje: a pályázat eredményessé nyilvánításától számított 90 nap.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítése a birtokba-lépésnek a feltétele.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be. A pályázat benyújtására kizárólag regisztrált felhasználóként van lehetőség. A pályázat benyújtása a pályázati dokumentáció minden oldalának aláírt, szkennelt változatának az EÉR felületére történő feltöltésével történik.A pályázók az értékesítésben személyesen, vagy törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A pályázónak a meghatalmazást az EÉR felületre fel kell tölteni, azt a felszámoló az ajánlattételi határidő lejártakor megtekinti.A pályázatnak tartalmaznia kell:- a pályázó főbb adatainak bemutatását (cég esetén a cégjegyzékszámot, adószámot, magánszemélynél a nevét, címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további adatokat), társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cég képviseletre jogosultjának aláírási címpéldányát- a pályázatnak tartalmaznia kell a megajánlott vételárat az ÁFA megjelölésével, - a pénzügyi biztosítékokat, mely lehet banki fedezetigazolás, pénzügyi intézmény által vállalt kezesség, hitelintézet által nyújtott garancia - a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, hogy a pályázó ajánlatát a beadási határidőtől számított 120 napig fenntartja- a vállalt fizetési határidőt, valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. - az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződésének elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 0,5%-a + áfa, mely költséget a vevő viseli.- a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja.- a tulajdonjog változással kapcsolatos valamennyi költség a pályázót (vevőt) terheli.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja. A felszámoló fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot bármikor visszavonhatja. Az értékesítés során nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet, akikkel szemben a Cstv. 49.§ (3) illetve (3b) bekezdése alapján kizáró ok áll fenn. A felszámoló a pályázatok benyújtására szabott határidő megnyíltát megelőzően elvégezi a pályázó által az EÉR rendszerben megadott adatok ellenőrzését annak érdekében, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A felszámoló az értékesítésre kerülő ingatlant megtekintett állapotban kínálja megvételre, az egyéb rejtett hibákért garanciát nem vállal, a megvásárlásra felkínált vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2606857/tetelek.pdf

  1 Tétel
 5. Pályázat - ÉPÜLET-CENTER Kft. „f.a.”

  TOYOTA HIACE PANEL VAN 2.5L , FORD DM2 C-MAX és MERCEDES-BENZ 906 KA 35 SPRINTER 316 CDI gépjárművek

  Pályázat kezdete
  2022. 02. 05. | 09:00
  Pályázat vége
  2022. 02. 20. | 12:00
  Becsérték
  2 162 000 Ft
  Minimálár
  1 515 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Messum Hungary Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-959820, székhely: 1082 Budapest, Baross utca 21. 4 em. 1, levelezési cím: 1082 Budapest, Baross utca 21. 4 em. 1), mint a(z) ÉPÜLET-CENTER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 08-09-016510, székhely: 9024 Győr, Rét utca 7..) Győri Törvényszék Fpk.64/2020.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2595918
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 5. 09 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 20. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 108 100 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az érvényes pályázat feltétele továbbá, hogy a pályázó „ÉPÜLET-CENTER Kft. "f.a." ajánlati biztosíték” közleménnyel az ajánlati biztosíték összegét utalja át a Messum Hungary Budapest Bank Zrt.-nél vezetett 10102244-47711700-02005006 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosíték összegének a pályázat hirdetményében megjelölt kezdő időpontja előtt be kell érkeznie úgy, hogy a kezdő időpontot megelőzően 24.00 órával a felszámoló a befizetést ellenőrizni tudja. A pályázás feltétele lesz tehát a megfelelő ajánlati biztosíték, megfizetése.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (7) bekezdése].

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  TOYOTA HIACE PANEL VAN 2.5L , FORD DM2 C-MAX és MERCEDES-BENZ 906 KA 35 SPRINTER 316 CDI gépjárművek

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 162 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 515 000 forint. (a becsérték 70%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tehergépjárművek

  Típus: Jármű
  Márka: Toyota
  Modell: Hiace 2.5 D4-D Panel Van
  Jármű típusa: Haszongépjármű
  Gyártási idő: 2004.
  Kivitel: Van
  Kilométeróra állása: 539 719
  Üzemanyag: Dízel
  Hengerűrtartalom (cm3): 2 494
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 247 000 forint

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tehergépkocsi

  Típus: Jármű
  Márka: Ford
  Modell: C-Max 1.8 TDCi Trend
  Jármű típusa: Haszongépjármű
  Gyártási idő: 2008.
  Kivitel: Van
  Kilométeróra állása: 317 913
  Üzemanyag: Dízel
  Hengerűrtartalom (cm3): 1 753
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 173 000 forint

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tehergépkocsi

  Típus: Jármű
  Márka: Mercedes-Benz
  Modell: Sprinter 300
  Jármű típusa: Haszongépjármű
  Gyártási idő: 2010.
  Kivitel: Van
  Kilométeróra állása: 360 524
  Üzemanyag: Dízel
  Hengerűrtartalom (cm3): 2 143
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 1 742 000 forint

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A gépjárművek tárolási helye 9024 Győr, Rét utca 7. szám alatt található, megtekintésükre a felszámolóval történő telefonos egyeztetés (06-70-741-8210) alapján, illetve az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül van lehetőség. Telefonos egyeztetés munkanapokon 11.00 és 14.00 óra között lehetséges. A felszámoló az érdeklődők számától függően egy vagy több kijelölt napon mutatja be a gépjárműveket.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A becsérték bruttó érték, mely a 27 %-os ÁFÁ-t is tartalmazza. A Pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy az értékesítést terhelő általános forgalmi adót, a pályázó, mint a termék beszerzője köteles megfizetni az Áfa tv. 142. § (1) bekezdésének g) pontja alapján.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Pályázatok értékelése, eredményhirdetés: a beérkezett ajánlatokat a kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel azzal, hogy az elfogadható vételár – figyelemmel a minimálárra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre – nem lehet kevesebb 1.515.000 Ft-nál, a becsérték 70 %-nál.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat a szerződéskötést követő 3 napon belül kell átutalással megfizetni a Messum Hungary Kft. Budapest Bank Zrt.-nél vezetett 10102244-47711700-02005006 számú bankszámlájára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval az adásvételi szerződés a pályázat eredményhirdetését követő 15 napon belül megkötésre kerül. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbavételre a vételár teljes kiegyenlítésétől számított 8 napon belül kerül sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: • ajánlattevő adatai, társaság esetén 30 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonat és aláírási címpéldány csatolása• megvásárolni szándékozott dolog pontos megnevezése• egyértelműen meghatározott – nettó és bruttó árat is tartalmazó - vételár megjelölése• tulajdonszerzésre vonatkozó írásbeli nyilatkozat• pályázónak nyilatkoznia kell, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja• nyilatkozat arra, hogy a pályázó a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja• nyilatkozat arra, hogy a pályázó ÁFA alany-e• bankgarancia vagy egyéb fedezetigazolás (a továbbiakban: Fedezet) arra vonatkozóan, hogy a vételár megfizetéséhez szükséges összeg a pályázó rendelkezésére áll a pályázat benyújtásának időpontjában. A Pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan is, hogy a fedezet a pályázat szerinti ajánlati kötöttségének fenn álltáig folyamatosan rendelkezésére fog állni.A pályázati feltételként meghatározott, nyilatkozatot is tartalmazó dokumentumokat közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell benyújtani. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Felhívom a pályázók figyelmét, hogy a pályázás feltétele lesz tehát az EÉR rendszerbe történő bejelentkezés és az ajánlati biztosíték megfizetésének EÉR rendszeren keresztüli igazolása a kezdő időpontot megelőzően 24.00 órával.

  A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. §-a szerint:
  13. § (1) Az értékesítő az árverés, illetve a pályázatok benyújtására szabott határidő megnyíltát megelőzően köteles elvégezni az EÉR-be bejelentkező licitáló által az azonosítása érdekében megadott adatok ellenőrzését annak érdekében, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet [ideértve azt is, akinek kizárására a korábbi értékesítési eljárás során történt mulasztása miatt került sor a Cstv. 49/B. § (5) bekezdése alapján, továbbá akiről megállapításra került, hogy valótlan adatok vagy hamisított, illetve érvénytelen dokumentumok megadásával vagy más módon az eljárás eredményét csalárd módon próbálta befolyásolni, és ezért kizárták, vagy a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése alapján nem vehet részt az értékesítésben].
  (2) A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg, pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az árverés, illetve a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg, pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot visszautalja.
  (3) Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként, valamint pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg vagy a pályázati biztosíték a (2) bekezdésben meghatározott időpontig megfizetésre kerül.

  Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a már megtett ajánlatától visszalép az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti.
  Több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalásra kerül sor. [Cstv. 49/A. § (4) bekezdés], melynek feltételeit a felszámoló az ártárgyalást megelőzően ismerteti a résztvevőkkel.
  A hitelezői követelések beszámítása nem lehetséges. Az eladó a vagyontárgyra szavatosságot nem vállal.
  A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, illetve megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa [Cstv. 49/A. § (4) bekezdés].

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2595918/tetelek.pdf

  3 Tétel
 6. Pályázat - "FAMILY-WOOD"„f.a.”

  fa feldolgozó üzem

  Pályázat kezdete
  2022. 02. 04. | 00:00
  Pályázat vége
  2022. 02. 22. | 10:00
  Becsérték
  78 300 000 Ft
  Minimálár
  43 065 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 51., levelezési cím: 1022 Budapest, Bimbó út 51.), mint a(z) "FAMILY-WOOD" „f.a” (cégjegyzékszám: 09-09-000602, székhely: 4254 Nyíradony, Acsádi utca 3..) Debreceni Törvényszék 11.Fpk.21/2020/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2607115
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 4. 00 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 22. 10 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 1 491 950 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: - Pályázni a megvásárolni kívánt ingatlanra csak ajánlati biztosíték (bánatpénz) letételével lehet. Az ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a FAMILY-WOOD Kft. f.a. Takarékbanknál vezetett 68800123-11141369 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni , közleményként csak az EÉR „F azonosító” számát kötelező feltüntetni.
  - Az ajánlati biztosíték megfizetésének határideje a pályázat hirdetményében megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 óra, 2022. február 02. nap 24:00 óra.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A 17/2014. Korm. rendelet 13. §. (2) bek. szerint a pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót a felszámoló az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha a fenti bankszámlán a pályázati hirdetményben megjelölt befizetési határidőben a pályázatban megjelölt ajánlati biztosíték összege hiánytalanul jóváírásra kerül, az esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat a felszámoló nem fogad el.
  A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a megadott időpontig megfizetésre kerül.
  Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik, a nyertes ajánlattevő ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít.
  A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. Amennyiben a pályázati eljárás eredménytelen, a felszámoló az ajánlati biztosítékot 8 napon belül visszautalja.
  Az ajánlati biztosítékot a pályázó az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Az adós kizárólagos tulajdonában álló, Encsencs belterület 406/2 hrsz-ú kivett üzem megnevezésű, és az Encsencs belterület 406/7 hrsz-ú kivett telephely megnevezésű ingatlant, valamint az adós társaság tevékenységéhez köthető faipari gépeket vagyonösszességként, kizárólag egyben.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 78 300 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 43 065 000 forint. (a becsérték 55%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: gépjármű

  Típus: Jármű
  Márka: Volkswagen
  Tehermentes: nem NAV vh. jog
  Mennyisége: 1 db

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: fa megmunkáló gépek és berendezések

  Típus: Ipari gép
  Tehermentes: nem NAV vh. jog
  Mennyisége: 15 db

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett üzem

  Típus: ipari ingatlan
  Területe: 9 624 m²
  Állapota: átlagos
  Közművesítettség foka: részlegesen közművesített
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Encsencs
  Ingatlan fekvése: belterület
  Helyrajzi szám: 406/2
  Ingatlan postai címe: 4374 Encsencs, Bogáti 25/B.
  Területnagyság: 9 624 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett üzem

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Family-Wood Kft. f.a.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. sor Önálló szöveges bejegyzés alakult a 406 hrsz-ú ingatlan megosztásából 12. sor Végrehajtási jog a NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatóság (4029 Debrecen, Faraktár utca 29/c) javára 10.924.000.-Ft tőke és járulékai erejéig 13. sor Jelzálogjog magánszemély javára 17.900.000.-Ft tőke és járulékai erejéig 14. Elidegenítési és terhelési tilalom Bejegyzett jelzálog biztosítása utalás III/13.

  Ingatlan állapota: átlagos

  4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely

  Típus: ipari ingatlan
  Területe: 3 593 m²
  Állapota: felújítandó
  Közművesítettség foka: közművesítetlen
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Encsencs
  Ingatlan fekvése: belterület
  Helyrajzi szám: 406/7
  Ingatlan postai címe: 4374 Encsencs, Bogáti út 25/F.
  Területnagyság: 3 593 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett telephely

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Family- Wood Kft. f.a.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. sor Önálló szöveges bejegyzés alakult a 406 hrsz-ú ingatlan megosztásából10. sor Vezetékjog az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth utca 41.) javára bejegyezve 0.4 Kv-os közcélú légvezetékre vagy földkábelre, 21 m² területre 13. sor Végrehajtási jog a NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatóság (4029 Debrecen, Faraktár utca 29/c) javára 10.924.000.-Ft tőke és járulékai erejéig 14. sor Jelzálogjog magánszemély javára 17.900.000.-Ft tőke és járulékai erejéig 15. Elidegenítési és terhelési tilalom Bejegyzett jelzálog biztosítása utalás III/13.

  Ingatlan állapota: felújítandó

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthetősége után érdeklődni Kontor Andreánál lehet a 06-1-336-3233-as telefonszámon.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A minimálár az áfa összegét nem tartalmazza. Az ingatlanok és az ingó eszközök értékesítésekor az áfa megállapítása külön-külön, a hatályos áfatörvény alapján történik. Az ingatlan értékesítése a 2007. évi CXXVII. tv. 86 §. (1) bek. szerint mentes az adótól, az eszközök értékesítése a 142. §-a szerint fordított adózás alapján történik

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor.A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről. Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlott vételi ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezése esetén az EÉR-ben ártárgyalásra kerül sor, amelyről a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé. A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. A felszámolónak elővásárlási jogosultról nincs tudomása.A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 10 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tévő pályázó nyer vételi jogot. Az értékesítésnél egyéb szempontok nem kerülnek figyelembevételre

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint banki átutalással teljesíteni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés határideje: a pályázat eredményessé nyilvánításától számított 90 nap.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítése a birtokba-lépésnek a feltétele.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be. A pályázat benyújtására kizárólag regisztrált felhasználóként van lehetőség. A pályázat benyújtása a pályázati dokumentáció minden oldalának aláírt, szkennelt változatának az EÉR felületére történő feltöltésével történik. A pályázók az értékesítésben személyesen, vagy törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A pályázónak a meghatalmazást az EÉR felületre fel kell tölteni, azt a felszámoló az ajánlattételi határidő lejártakor megtekinti.A pályázatnak tartalmaznia kell:- a pályázó főbb adatainak bemutatását (cég esetén a cégjegyzékszámot, adószámot, magánszemélynél a nevét, címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további adatokat), társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cég képviseletre jogosultjának aláírási címpéldányát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, - a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, hogy a pályázó ajánlatát a beadási határidőtől számított 120 napig fenntartja- a vállalt fizetési határidőt, valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. - az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződésének elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1,5%-a + áfa, de legalább 80.000.-Ft+áfa, mely költséget a vevő viseli.- a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja.- a tulajdonjog változással kapcsolatos valamennyi költség a pályázót (vevőt) terheli.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja. A felszámoló fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot bármikor visszavonhatja. Az értékesítés során nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet, akikkel szemben a Cstv. 49.§ (3) illetve (3b) bekezdése alapján kizáró ok áll fenn. A felszámoló a pályázatok benyújtására szabott határidő megnyíltát megelőzően elvégezi a pályázó által az EÉR rendszerben megadott adatok ellenőrzését annak érdekében, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.
  A minimálár az áfa összegét nem tartalmazza. A felszámoló az értékesítésre kerülő ingatlant megtekintett állapotban kínálja megvételre, az egyéb rejtett hibákért garanciát nem vállal, a megvásárlásra felkínált vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2607115/tetelek.pdf

  4 Tétel
 7. Pályázat - PANNON PUR Kft.„f.a.”

  Hűtőkamra 5

  Pályázat kezdete
  2022. 02. 04. | 12:00
  Pályázat vége
  2022. 02. 21. | 12:00
  Becsérték
  2 600 000 Ft
  Minimálár
  1 300 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Gemini Censor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-272562, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3), mint a(z) PANNON PUR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 351990, székhely: 1096 Budapest, Sobieski János utca 36. al em. 1) Kecskeméti Törvényszék 9.Fpk.72/2020/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2591853
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 4. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 21. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 130 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az ajánlati biztosítékot a felszámolás alatt álló gazdasági társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732064-20066136-00000000 jelzőszámú pénzforgalmi számlájára kell átutalni "ajánlati biztosíték" és a pályázónak az eljárás során kapott "F......" azonosítóját is tartalmazó közleménnyel oly módon, hogy az ajánlati biztosíték összege 2022. február 3. 12 óra 00 percig a fenti bankszámlára jóváírásra kerüljön. Amennyiben a pályázó az ajánlati biztosítékot ezen időpontig nem teljesíti, az értékesítésen nem vehet részt. A felszámoló tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a fenti határidőig az EÉR felületén a pályázatra jelentkezniük is kell.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén a pályázat elbírálását követő 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül. Amennyiben a nyertes pályázó eláll vételi szándékától, a befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  1. Hűtőkamra( gyártó: Hűtőépítő Kft, becsérték: 2.600.000.-Ft)

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 600 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 300 000 forint. (a becsérték 50%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Hűtőkamra

  Típus: Ipari gép
  Gyártási idő: 2018.
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 2 600 000 forint

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A tárgyi eszközök az EER rendszeren történt előzetes bejelentkezés alapján 2022. február 2. (szerda) 11:00 és 12:00 óra közötti időpontban tekinthetők meg Kiskunhalas, Tinódi utca 25. szám alatt. A megtekintésén való részvételi szándékot legkésőbb 2022. február 1. nap (kedd) 15:00 óráig kell az EÉR rendszer felületén bejelenteni. A fentiekben meghatározott előzetes bejelentkezés hiányában a tárgyi eszközök megtekintését a felszámoló szervezetnek nem áll módjában biztosítani.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: ÁFA fizetésre kötelezett pályázókra a fordított ÁFA szabályok, nem ÁFA alanyokra az egyenes ÁFA szabályok érvényesek.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beérkező pályázatok között a 10 %-on túlmenő különbség van, úgy döntése szerint ártárgyalást tűzhet ki a magasabb vételár elérése érdekében. A felszámoló felhívja az esetleges elővásárlásra jogosult figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékon felüli vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 8 napon belül köteles megfizetni a felszámolás alatt álló gazdasági társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732064-20066136-00000000 jelzőszámú pénzforgalmi számlájára banki átutalással.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenését és a vételár 1%-ának üzemeltető felé történő befizetését követően kerül sor, a szerződéskötésre vonatkozó felhívás átvételét követő 30 napon belül.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámolás alatt álló gazdasági társaság képviseletét ellátó felszámoló szervezet a vételár hiánytalan megfizetését követő 8 napon belül, előre egyeztetett időpontban a tárgyi eszközöket birtokba adja a nyertes pályázó részére.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmazni kell: • az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, e-mail elérhetőségét, • belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot, és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, • külföldi székhellyel rendelkező pályázó esetén a cégkivonat és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített magyar fordítását, • a megpályázott vagyontárgy pontos megnevezését, darabszámát • a nettó ajánlati ár egyértelmű meghatározását, • a fizetés módját, határidejét, • az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, • az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen hirdetmény a vagyonelem ötödik értékesítési felhívása. A 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 2.§ (2) bekezdés szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2591853/tetelek.pdf

  1 Tétel