1. Pályázat - Z & Z Medical Kft.„f.a.”

  Soltvadkerti ingatlan

  Pályázat kezdete
  2018. 10. 19. | 12:46
  Pályázat vége
  2018. 11. 04. | 12:46
  Becsérték
  21 000 000 Ft
  Minimálár
  21 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 2.Fpk.13-2015-001099 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. október 19. 12 óra 46 perckor, a CONCURS Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, hrsz. Pf.: 43) felszámoló által a Z & Z Medical Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 127671, székhely: 2135 Csörög, Kisfaludy utca 24/a.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1231015.
  1 Tétel
 2. Pályázat - hq Install Kft.„f.a.”

  Kehidakustányi lakás (40m2)

  Pályázat kezdete
  2018. 11. 02. | 08:01
  Pályázat vége
  2018. 11. 20. | 08:01
  Becsérték
  4 745 000 Ft
  Minimálár
  7 300 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) TM-LINE Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 136), mint a(z) hq Install Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-936590, székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 27. 2 em. 8) Fővárosi Törvényszék 55.Fpk.483/2018. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. október 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P1333546
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2018. november 2. 08 óra 01 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2018. november 20. 08 óra 01 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 237 250 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással a TM-LINE Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072507-00370600-00800008. számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig. Közleménybe kérjük rögzíteni: hq Install Kft. f.a. - bánatpénz)

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Kehidakustány 815/A/6 helyrajzi számon nyilvántartott 40m2 alapterületű „lakás” megnevezésű ingatlan kizárólagos tulajdonjoga. Az ingatlan természetben 8784 Kehidakustány, Vágóhíd u. 5. tetőtér, ajtó: 6. szám alatt található. Helyiségei (kerekített m2 ): előtér 3, fürdő 4, háló 10, nappali-am. konyha 21, terasz 1.
  Tulajdoni lap III rész: nem tartalmaz bejegyzést.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 745 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 7 300 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakás

  Típus:
  lakás
  Területe:
  40 m²
  Állapota:
  átlagos
  Tehermentes:
  igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság:
  40 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  lakás

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy 2018. nov. 9-én 15 és 16 óra között tekinthető meg. Előre bejelentkezni a +36308410901 telefonszámon lehet, nov. 8. délig.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A benyújtott ajánlatok és a minimál ár nettóban értendő.Adóalany vevő esetén az értékesítése a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Magánszemély vevő esetén a meghirdetett ingatlan értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Adásvételi szerződés megkötéséig vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett bánatpénzt, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A vételárnak egy összegben a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással történő kifizetése a TM-LINE Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072507-00370600-00800008. számú bankszámlájára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül. Ha ezen határidőt a vevő túllépi, akkor az ingatlan karbantartásáért, tárolásáért biztosításáért és őrzéséért költségtérítést számít fel a felszámoló.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Jelen közlemény a meghirdetett vagyon első hirdetése. A 237/2009. (X.20) Korm r. 2.§ (2) bek. szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a hq Install Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégkivonatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri. Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy pályázó az értékesítés jogi eljárásának költségét (ingatlan adásvételi szerződéskötés díja: a bruttó vételár 1,5%-a + áfa) megtéríti. Az adásvételi szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti, az aláírásra Pécsett kerül sor. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1333546/tetelek.pdf

  A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P1333546#tenderfuzet

  1 Tétel
 3. Pályázat - KÖRMEND-FRUCHT Kft.„f.a.”

  Körmendi 1540/25 HRSZ. kivett telephely (tárolóépület)

  Pályázat kezdete
  2018. 10. 19. | 12:00
  Pályázat vége
  2018. 11. 04. | 12:00
  Becsérték
  45 000 000 Ft
  Minimálár
  45 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 5 Fpk. 59/2017 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. október 19. 12 óra 00 perckor, a CONCURS Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, hrsz. Pf.: 43) felszámoló által a KÖRMEND-FRUCHT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18 09 108997, székhely: 9900 Körmend, Alkotás utca 10. 5 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1267596.
  1 Tétel
 4. Pályázat - Vindő Services Kft.„f.a.”

  6.000.000 Ft összegű követelés

  Pályázat kezdete
  2018. 09. 28. | 12:01
  Pályázat vége
  2018. 10. 19. | 12:00
  Becsérték
  6 000 000 Ft
  Minimálár
  6 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Lezárult a(z) 6.Fpk.291 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. október 19. 12 óra 00 perckor, a EC-CONT Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-517982, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9., levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.) felszámoló által a Vindő Services Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19-09-516717, székhely: 8597 Ganna, 010/18 hrsz út ..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  1 Tétel
 5. Pályázat - KESELYŰS-HÚS Kft.„f.a.”

  Szekszárdi vágóhíd, húsfeldolgozó üzem

  Pályázat kezdete
  2018. 10. 19. | 12:00
  Pályázat vége
  2018. 11. 05. | 12:00
  Becsérték
  150 000 000 Ft
  Minimálár
  138 510 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 28.Fpk.125 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. október 19. 12 óra 00 perckor, a Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-163235, székhely: 1115 Budapest, Ildikó utca 21., levelezési cím: 1519 Budapest, hrsz. Pf.: 353) felszámoló által a KESELYŰS-HÚS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 17 09 003994, székhely: 7100 Szekszárd, hrsz. 0163/18.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1231929.
  1 Tétel
 6. Pályázat - SCREEN Kft.„f.a.”

  Önkormányzati út

  Pályázat kezdete
  2018. 10. 04. | 12:00
  Pályázat vége
  2018. 10. 19. | 12:00
  Becsérték
  1 800 000 Ft
  Minimálár
  1 440 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Lezárult a(z) 2.Fpk.231/2016/5 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. október 19. 12 óra 00 perckor, a DÉLPRODUKT Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca 16. 4 ép., levelezési cím: 6722 Szeged, Attila utca 11.) felszámoló által a SCREEN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0909002151, székhely: 4024 DEBRECEN, SZENT ANNA utca 33.. FSZT. em. 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  1 Tétel
 7. Pályázat - SCREEN Kft.„f.a.”

  Telephely

  Pályázat kezdete
  2018. 10. 04. | 12:00
  Pályázat vége
  2018. 10. 19. | 12:00
  Becsérték
  1 485 000 Ft
  Minimálár
  1 188 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Lezárult a(z) 2.Fpk.231/2016/5. ügyszámú nyilvános pályázat 2018. október 19. 12 óra 00 perckor, a DÉLPRODUKT Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca 16. 4 ép., levelezési cím: 6722 Szeged, Attila utca 11.) felszámoló által a SCREEN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0909002151, székhely: 4024 DEBRECEN, SZENT ANNA utca 33.. FSZT. em. 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  1 Tétel