1. Pályázat - Tatai Vízgazdálkodási Társulat "f.a."„f.a.”

  Kivett árok

  Pályázat kezdete
  2021. 06. 07. | 09:00
  Eredménytelenítve
  2021. 06. 23. | 10:00
  Becsérték
  2 000 000 Ft
  Minimálár
  1 600 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 4.Vpk.2/2020 ügyszámú nyilvános pályázat, a Borex Consulting Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-049592, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 105) felszámoló által a Tatai Vízgazdálkodási Társulat "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 2159-7, székhely: 2890 Tata, Fazekas utca 11..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 2. Árverés - Somló Mezőgazdasági Zrt. „f.a.”

  Dabrony, 46 hrsz. kivett beépítetlen terület

  Árverés kezdete
  2021. 07. 03. | 07:00
  Árverés vége
  2021. 07. 18. | 07:00
  Becsérték
  280 000 Ft
  Kikiáltási ár
  200 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) ECONO-GROUP Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 22. B ép., levelezési cím: 8200 Veszprém, Házgyári út 22. B ép.), mint a(z) Somló Mezőgazdasági Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 19-10-500250, székhely: 8484 Nagyalásony, Rákóczi Ferenc utca 1/. A ép.) Veszprémi Törvényszék 4.Fpk.59/2018/13. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. június 17. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2348066)
  Az árverés kezdete: 2021. július 3. 07 óra 00 perc
  Az árverés vége: 2021. július 18. 07 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár): 200 000 forint. (a becsérték 71%-a)
  A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig: 5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
  200 millió forint és afelett: 500 000 forint

  Árverési előleg összege: 10 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az árverés tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában árverési előleget kell megfizetnie átutalással az ECONO-GROUP Kft. Erste Bank Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-78847914 számú technikai al-bankszámlájára "Somló Zrt. f.a. Dabrony 46 hrsz. árverési előleg" megjelöléssel. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, az árverés kezdő időpontjáig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terhelik. Felszámoló külön is felhívja a figyelmét az árverezni kívánóknak, hogy abban az esetben, ha az árverés kezdő időpontjáig nem fizeti meg az árverési előleget az árverező, úgy érvényesen nem licitálhat, és az eljárásból ki lesz zárva.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetését a felszámoló az árverés lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró licitálót az eljárásból kizárja, az átutalt árverési előleget visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak pedig az árverési előleg teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az árverési előleg megfizetése a kikiáltási ár megadását is jelenti egyben. Ettől kezdve az ajánlattevőnek ajánlati kötöttsége van.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  Dabrony, belterület 46 hrsz., kivett beépítetlen terület megnevezésű, 655 nm alapterületű ingatlan.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 280 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

  Típus: telek
  Területe: 655 m²
  Állapota: átlagos
  Közművesítettség foka: közművesítetlen
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 655 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan nincs bekerítve, a csatolmányok között található értékbecslés részét képező térképmásolat alapján beazonosítható, és bármikor megtekinthető.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan esetében az értékesítés mentes az adó alól.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az árverés nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, számla ellenében egy összegben a Somló Zrt. "f.a." OTP Banknál vezetett 11737007-23720943 számú bankszámlájára történő átutalással megfizetni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertessel a szerződést az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül köti meg a felszámoló. A szerződéskötés feltétele EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése, amely nem része a vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokbaadására a teljes vételár megfizetését követő 8 munkanapon belül kerül sor.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan az adott felszámolási eljárásban harmadik alkalommal történő értékesítésére kerül sor. Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó. Licitáló köteles az árverésre bocsátott ingatlannal kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlat megtételéhez és a vételár kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Az ajánlatok értékelésére az árverést követő 8 napon belül kerül sor. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Az ingatlan az ajánlattevők által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerül értékesítésre. Vevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződés elkészítéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja, az ügyvédi munkadíj a vevőt terheli, mely az ingatlan vételárának 1%-a +Áfa, de minimum 100.000.- Ft + ÁFA. A tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség is az árverezőt (vevőt) terheli. A felszámolónak nincs tudomása környezeti kárról, de a vevőnek vállalnia kell, hogy az esetlegesen felmerülő környezeti teherrel együtt vásárolja meg az ingatlant. Az értékesítést követően esetlegesen feltárt környezeti teherrel kapcsolatos felelősségét az eladó kizárja. Az árveréssel kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni az anonimitás megőrzése mellett. A 237/2009. (X.20.) Korm rendelet 2. § (2) bekezdése alapján nincs olyan érintett, akinek a felszámoló meg kellett volna küldenie észrevételezésre az árverési hirdetményt. A felszámolónak elővásárlási jogosultról nincs tudomása.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2348066/tetelek.pdf

  1 Tétel
 3. Árverés - Somló Mezőgazdasági Zrt. „f.a.”

  Somlóvecse, külterület 027 hrsz.-ú, kivett saját használatú út

  Árverés kezdete
  2021. 07. 03. | 07:00
  Árverés vége
  2021. 07. 19. | 07:30
  Becsérték
  1 480 000 Ft
  Kikiáltási ár
  1 040 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) ECONO-GROUP Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 22. B ép., levelezési cím: 8200 Veszprém, Házgyári út 22. B ép.), mint a(z) Somló Mezőgazdasági Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 19-10-500250, székhely: 8484 Nagyalásony, Rákóczi Ferenc utca 1/. A ép.) Veszprémi Törvényszék 4.Fpk.59/2018/13. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. június 17. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2348423)
  Az árverés kezdete: 2021. július 3. 07 óra 00 perc
  Az árverés vége: 2021. július 19. 07 óra 30 perc
  Kikiáltási ár (minimálár): 1 040 000 forint. (a becsérték 70%-a)
  A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig: 5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
  200 millió forint és afelett: 500 000 forint

  Árverési előleg összege: 52 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az árverés tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában árverési előleget kell megfizetnie átutalással az ECONO-GROUP Kft. Erste Bank Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-78847914 számú technikai al-bankszámlájára "Somló Zrt. f.a. Somlóvecse, 027 hrsz. árverési előleg" megjelöléssel. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, az árverés kezdő időpontjáig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terhelik. Felszámoló külön is felhívja a figyelmét az árverezni kívánóknak, hogy abban az esetben, ha az árverés kezdő időpontjáig nem fizeti meg az árverési előleget az árverező, úgy érvényesen nem licitálhat, és az eljárásból ki lesz zárva.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetését a felszámoló az árverés lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró licitálót az eljárásból kizárja, az átutalt árverési előleget visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak pedig az árverési előleg teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az árverési előleg megfizetése a kikiáltási ár megadását is jelenti egyben. Ettől kezdve az ajánlattevőnek ajánlati kötöttsége van.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  Somlóvecse, külterület 027 hrsz.-ú, kivett saját használatú út megnevezésű, 23018 alapterületű ingatlan.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 480 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 23 018 m²
  Állapota: átlagos
  Közművesítettség foka: közművesítetlen
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 23 018 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan nincs bekerítve, a csatolmányok között található értékbecslés részét képező térképmásolat alapján beazonosítható, és bármikor megtekinthető.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan esetében az értékesítés mentes az adó alól.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az árverés nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, számla ellenében egy összegben a Somló Zrt. "f.a." OTP Banknál vezetett 11737007-23720943 számú bankszámlájára történő átutalással megfizetni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertessel a szerződést az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül köti meg a felszámoló. A szerződéskötés feltétele EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése, amely nem része a vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokbaadására a teljes vételár megfizetését követő 8 munkanapon belül kerül sor.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan az adott felszámolási eljárásban harmadik alkalommal történő értékesítésére kerül sor. Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó. Licitáló köteles az árverésre bocsátott ingatlannal kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlat megtételéhez és a vételár kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Az ajánlatok értékelésére az árverést követő 8 napon belül kerül sor. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Az ingatlan az ajánlattevők által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerül értékesítésre. Vevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződés elkészítéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja, az ügyvédi munkadíj a vevőt terheli, mely az ingatlan vételárának 1%-a +Áfa, de minimum 100.000.- Ft + áFA. A tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség is az árverezőz (vevőt) terheli. A felszámolónak nincs tudomása környezeti kárról, de a vevőnek vállalnia kell, hogy az esetlegesen felmerülő környezeti teherrel együtt vásárolja meg az ingatlant. Az értékesítést követően esetlegesen feltárt környezeti teherrel kapcsolatos felelősségét az eladó kizárja. Az árveréssel kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni az anonimitás megőrzése mellett. A 237/2009. (X.20.) Korm rendelet 2. § (2) bekezdése alapján nincs olyan érintett, akinek a felszámoló meg kellett volna küldenie észrevételezésre az árverési hirdetményt. A felszámolónak elővásárlási jogosultról nincs tudomása.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2348423/tetelek.pdf

  1 Tétel
 4. Pályázat - DEPOZIT-2005 Kft.„f.a.”

  eladó kivett közút Dorogon

  Pályázat kezdete
  2021. 06. 23. | 12:00
  Pályázat vége
  2021. 06. 23. | 17:00
  Becsérték
  200 000 Ft
  Minimálár
  200 000 Ft
  Kikiáltási ár
  300 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  A(z) Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76.) felszámoló által a DEPOZIT-2005 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 11 09 002440, székhely: 2510 Dorog, Esztergomi utca 125..) adóssal szembeni, 14.Fpk.70.042 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

  1 Tétel
 5. Pályázat - Umwelt Technik Kft „f.a.”

  Eger belterület kivett lakóépület megnevezésű ingatlan 1/6-d tulajdoni hányada. A felépítmény területe 18 m2.

  Pályázat kezdete
  2021. 03. 16. | 12:00
  Érvénytelenítve
  2021. 06. 23. | 11:45
  Becsérték
  2 900 000 Ft
  Minimálár
  2 900 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvénytelen a 2.Fpk.13-2015-000212 ügyszámú nyilvános pályázat, a CÉL-ORG Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8. félemelet em. 2, levelezési cím: 1539 Budapest, hrsz. Pf.: 630) felszámoló által a Umwelt Technik Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-141372, székhely: 2440 Százhalombatta, Ifjúság útja 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
  A pályázati kiírás téves adatot tartalmaz
  1 Tétel
 6. Pályázat - VITÁL Zrt.„f.a.”

  FORD (diesel) Típus: Mondeo Turnier 2.0 TDI GHIA

  Pályázat kezdete
  2021. 06. 07. | 10:00
  Eredménytelenítve
  2021. 06. 23. | 11:00
  Becsérték
  289 000 Ft
  Minimálár
  144 500 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 7.Fpk.157 ügyszámú nyilvános pályázat, a CSE-LEX Kft. (cégjegyzékszám: 14-09-311744, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 7., levelezési cím: 1427 Budapest, hrsz. Pf.: 635) felszámoló által a VITÁL Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-10-060245, székhely: 7759 Lánycsók, Dózsa György utca 68-70..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  A VITÁL Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Zrt. "fal" tulajdonában álló FORD (diesel) Típus: Mondeo Turnier 2.0 TDI GHIA gépjárműre nem érkezett ajánlat.

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 7. Pályázat - SCHNELL ÖL Kft.„f.a.”

  Balatonfüred belterületi kivett lakóház, udvar eladó

  Pályázat kezdete
  2021. 05. 07. | 08:00
  Pályázat vége
  2021. 05. 25. | 11:00
  Becsérték
  31 500 000 Ft
  Minimálár
  45 000 000 Ft
  Nyertes ár
  80 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvényes és eredményes a 2.Fpk.2.122/2020 ügyszámú nyilvános pályázat, a Válságmendzser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-164088, székhely: 1039 Budapest, Petőfi utca 3., levelezési cím: 1039 Budapest, Petőfi utca 3.) felszámoló által a SCHNELL ÖL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-461766, székhely: 1105 Budapest, Gergely utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 80 000 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P2082682F7
  Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésének előfeltétele az EÉR üzemeltetője számára történő 1 %-os jutalék megfizetése és ennek a kiíró felé történő igazolása. A pályázó a nyertes pályázati értesítést követően haladéktalanul köteles az EÉR felé az 1 %-os jutalékot megfizetni, továbbá a nyertes pályázati értesítést követően 15 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni az értékesítővel.
  Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  1 Tétel