1. Pályázat - BELCSER-BAU Kft.„f.a.”

  Érdi ingatlanokban tulajdoni hányad

  Pályázat kezdete
  2021. 09. 24. | 12:00
  Pályázat vége
  2021. 10. 11. | 10:00
  Becsérték
  28 600 000 Ft
  Minimálár
  20 020 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 52.Fpk.3.178 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 24. 12 óra 00 perckor, a OPH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-722286, székhely: 1033 Budapest, Vöröskereszt utca 14. 1 em. 5, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 33/1) felszámoló által a BELCSER-BAU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 284878, székhely: 1068 Budapest, Király utca 80..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2416466.
  8 Tétel
 2. Pályázat - Megújuló Energiapark Kutatóközpont KFT„f.a.”

  PDF-072 frsz-ú IVECO 35S13 DAILY tehergépjármű

  Pályázat kezdete
  2021. 10. 09. | 12:00
  Pályázat vége
  2021. 10. 24. | 12:00
  Becsérték
  364 000 Ft
  Minimálár
  182 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) MININVEST Zrt. (cégjegyzékszám: 09-10-000568, székhely: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 50., levelezési cím: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.), mint a(z) Megújuló Energiapark Kutatóközpont KFT „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-350081, székhely: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. fszt em. Ü-8) Debeceni Törvényszék 9.Fpk.375/2019/11. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2443955
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 9. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 24. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 18 200 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összege 237/2009. (X.20.) Korm. rendelete alapján került kiszámításra. A kiszámított ajánlati biztosítékot a(z) a Megújuló Energiapark Kutatóközpont KFT. FA" TakarékBanknál vezetett 60600084-11086727 számú bankszámlájára kell megfizetni "Megújuló Energiapark Kut. KFT "FA" PÁLYÁZAT - bánatpénz” megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot az adósi bankszámlán az ajánlattételi határidő letelte előtt hiánytalanul jóváírják. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot - ajánlatának el nem fogadása esetén - milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A szabálytalanul eljáró pályázót a felszámoló az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot kamatmentesen visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül kamatmentesen visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül kamatmentesen visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Jármű:
  Az adós társaság tulajdonát képező PDF-072 forgalmi rendszámú,IVECO gyártmányú 35S13 DAILY típusú tehergépjármű. Gyártási év: 2001.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 364 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 182 000 forint. (a becsérték 50%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: IVECO 35S13 DAILY tehergépjármű

  Típus: Jármű
  Gyártási idő: 2001.
  Állapot: Sérült/hiányos
  Tehermentes: nem NAV HBM-i Adóigazgatóság végrehajtás útján foglalás
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 364 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló által értékesíteni kívánt vagyonelem(ek) jelen hirdetmény EÉR rendszerben történő közzétételét követő 20. napon (munkaszüneti nap esetén az azt követő napon), előzetes telefonon (+52/ 316 663) az értékesítési megbízottal történő egyeztetést, és regisztrációt követően, 12:00–14:00 óra közti időpontban tekinthető(k) meg.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingóság értékesítése ÁFA köteles lesz, viszont a felszámolási eljárásra tekintettel fordított ÁFA adózás feltételei fognak teljesülni (Áfa tv. 142§ (1) g., pontja).

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázat értékelésénél elsődleges szempont az ajánlati ár nagysága. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembevételre. A pályázat értékelése az EÉR-en keresztül történik.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázatban szereplő vagyontárgy becsértéke összesen: 364.000,-Forint, amely ÁFA-t nem tartalmaz. Az értékesítésre a hatályos áfatörvény vonatkozik.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy minimálára összesen: 182.000,-Forint, amely a becsérték 50 %-a.

  A felszámolási eljárásban negyedik alkalommal történő értékesítésre kerül sor. (300/2017. (X.17) Korm. rendelet alapján)
  A pályázó az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat átutalással köteles megfizetni a Megújuló Energiapark Kutatóközpont KFT. "FA" TakarékBanknál vezetett 60600084-11086727 számú bankszámlájára, a szerződéskötéstől számított 30 napon belül, „Megújuló Energiapark Kut. KFT. "FA" vételár” közleménnyel. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése, amely nem része a vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes összegének megfizetéséig a tulajdonjog korlátozás nélkül fenntartásra kerül, az ingóság birtokba adására a vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül kerülhet sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A felszámoló a pályázatok minimálárát a becsérték 50 %-ban határozza meg, ennél alacsonyabb összegű pályázatokat a felszámoló nem fogad el. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról. Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beérkező pályázatok között a 10 %-on túlmenő különbség van, úgy döntése szerint ártárgyalást tűzhet ki a magasabb vételár elérése érdekében. A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosult figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. A eladó és az őt képviselő felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. A 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2 § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot ismerteti az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló.
  A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Megújuló Energiapark Kutatóközpont KFT "FA" (MININVET ZRT felszámoló szervezet) által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.
  Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

  • A pályázó (ajánlattevő) nevét (magánszemély esetén a személyi adatait és címét), székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát (vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány fénymásolatát, magánszemély esetén a személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adókártya másolatát),
  • külföldi székhellyel rendelkező pályázó esetén a cégkivonat és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített magyar fordítását,
  • az ajánlati ár egyértelmű meghatározását,
  • a fizetés módját, határidejét,
  • a pályázó nyilatkozatát, hogy az adásvételi szerződés előkészítése és ellenjegyzése, valamint a NAV és az illetékes földhivatal előtti eljárás során a felszámoló által megjelölt ügyvédi iroda közreműködését elfogadja, és vállalja az ügyvédi munkadíj, valamint a földhivatali eljárással összefüggő költségek megfizetését.
  • Nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.
  • Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti, és a vételárat 30 napon belül átutalja.
  • Titoktartási nyilatkozatot, nyilatkozatot a kellékszavatosság kizárásának elfogadásáról, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó az értékesítésből nem kizárt személy vagy szervezet.
  • Fedezetigazolást.
  • Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.
  • A pályázók pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadják

  Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az általa nem ismert elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási joguk fennállását és elérhetőségeiket a pályázat benyújtási határidejéig jelentsék be a felszámolónál annak érdekében, hogy a nyertes ajánlat az elővásárlási jogosultakkal közölhető legyen. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy a felszámoló által nem ismert elővásárlásra jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

  A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázati kiírásban szereplő vagyonelemekre vonatkozóan a pályázati kiírás időpontjában nem ismert információ jut a tudomására, vagy egyéb az értékesítést befolyásoló ok merül fel, a pályázati kiírást visszavonja.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2443955/tetelek.pdf

  1 Tétel
 3. Pályázat - ER+A KFT.„f.a.”

  Lőrinci ingatlan

  Pályázat kezdete
  2021. 10. 09. | 12:00
  Pályázat vége
  2021. 10. 24. | 12:00
  Becsérték
  21 500 000 Ft
  Minimálár
  15 050 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) MININVEST Zrt. (cégjegyzékszám: 09-10-000568, székhely: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 50., levelezési cím: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.), mint a(z) ER+A KFT. „f.a” (cégjegyzékszám: 10-09-024662, székhely: 3021 Lőrinci, Radnóti út 20.) Egri Törvényszék 12.Fpk.122/2020/4. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2443052
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 9. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 24. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 845 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összege 237/2009. (X.20.) Korm. rendelete alapján került kiszámításra. A kiszámított ajánlati biztosítékot a(z) a MININVEST ZRT. felszámoló szervezet ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-05948284 számú bankszámlájára kell megfizetni "ER+A KFT "FA" PÁLYÁZAT - bánatpénz” megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot az adósi bankszámlán az ajánlattételi határidő letelte előtt hiánytalanul jóváírják. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot - ajánlatának el nem fogadása esetén - milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A szabálytalanul eljáró pályázót a felszámoló az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot kamatmentesen visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül kamatmentesen visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül kamatmentesen visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Lőrinci belterület 369 helyrajzi számú - 3021 Lőrinci, Árpád utca 131. szám alatt található - kivett üzlet, 462 négyzetméter területű ingatlan 1/1 tulajdon része.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 21 500 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 15 050 000 forint. (a becsérték 70%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Lőrinci belterület 369 hrsz-ú kivett használaton kívüli üzletek

  Típus: üzlethelyiség
  Területe: 462 m²
  Állapota: átlagos
  Közművesítettség foka: teljesen közművesített
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 21 500 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Lőrinci
  Ingatlan fekvése: belterület
  Helyrajzi szám: 369
  Ingatlan postai címe: 3021 Lőrinci , Árpád utca 131.
  Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett üzlet
  Területnagyság: 462 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Lőrinci belterület 369 hrsz-ú kivett használaton kívüli üzletek

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: ER+A KFT. "felszámolás alatt"3021 Lőrinci, Radnóti út 20., adószám: 10369328-1-10, Cg. 10-09-024662

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 3. bejegyző határozat, érkezési idő: 330667/2020.03.11Végrehajtási jog 248.800,-FT, azaz Ketőszáznegyvennyolcezer-nyolcszáz FT adótartozás és járulékai erejéig.A Magyar Államot képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága 5256301627 sz., A törölt III/2 sorszám alatti jelzálogjog rangsorában bejegyezve.Jogosult: név: MAGYAR ÁLLAMcím:-

  Az épületnél jellemző sajátosságok: A telek területe: 462 m2 (a környezetben a többi „lakóingatlanhoz” képest kisebb), alakja szabálytalan sokszög, felszíne sík, a hátsó terület elhanyagolt, gazos, kerített (az utcafronton a két épület között vaskapu van, a többi telekhatáron vegyes szerkezetű kerítés van, mely állapota gyenge.Az ingatlanon 2 épület található, egymás mellett. Mindkét épület az oldalsó telekhatárok közelébe, az utcafronti telekhatárra épült. A két épület között behajtó „telekrész” lett kialakítva. Az első üzlet épület 86 négyzetméter, a második üzlet épület 101 négyzetméter területű.Az első üzlet épületben a üzlettér mögötti egyik WC helyiségnél beázás van – a stukatúr is meggyengült, javítása szükséges!Az épületek az 1960 -as években lettek építve, azokon kb. 20, illetve 10 éve felújítások történtek. Az ingatlan közművesített, a gázóra viszont le van szerelve.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló által értékesíteni kívánt vagyonelem(ek) jelen hirdetmény EÉR rendszerben történő közzétételét követő 20. napon (munkaszüneti nap esetén az azt követő napon), előzetes telefonon (+52/ 316 663) az értékesítési megbízottal történő egyeztetést, és regisztrációt követően, 12:00–14:00 óra közti időpontban tekinthető(k) meg.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítés az Áfa tv. 86 § alapján adómentes.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázat értékelésénél elsődleges szempont az ajánlati ár nagysága. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembevételre. A pályázat értékelése az EÉR-en keresztül történik.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázatban szereplő vagyontárgy becsértéke összesen: 21.500.000,-Forint, amely ÁFA-t nem tartalmaz. Az értékesítésre a hatályos áfatörvény vonatkozik.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy minimálára összesen: 15.050.000,-Forint, amely a becsérték 70 %-a.

  A felszámolási eljárásban második alkalommal történő értékesítésre kerül sor. (300/2017. (X.17) Korm. rendelet alapján)
  A pályázó az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat átutalással köteles megfizetni a MININVEST Zrt. felszámoló szervezet Erste Bank Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-05948284 számú bankszámlájára, a szerződéskötéstől számított 30 napon belül, „ER+A KFT. "FA" vételár” közleménnyel. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése, amely nem része a vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével a felszámoló által kijelölt ügyvéd kerül megbízásra. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes összegének megfizetéséig a tulajdonjog korlátozás nélkül fenntartásra kerül, az ingatlan birtokba adására a vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül kerülhet sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A felszámoló a pályázatok minimálárát a becsérték 70 %-ban határozza meg, ennél alacsonyabb összegű pályázatokat a felszámoló nem fogad el. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról. Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beérkező pályázatok között a 10 %-on túlmenő különbség van, úgy döntése szerint ártárgyalást tűzhet ki a magasabb vételár elérése érdekében. A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosult figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. A eladó és az őt képviselő felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. A 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2 § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot ismerteti az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló.
  A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a ER+A KFT "FA" (MININVEST ZRT felszámoló szervezet) által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.
  Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

  • A pályázó (ajánlattevő) nevét (magánszemély esetén a személyi adatait és címét), székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát (vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány fénymásolatát, magánszemély esetén a személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adókártya másolatát),
  • külföldi székhellyel rendelkező pályázó esetén a cégkivonat és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített magyar fordítását,
  • az ajánlati ár egyértelmű meghatározását,
  • a fizetés módját, határidejét,
  • Nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.
  • Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti, és a vételárat 30 napon belül átutalja.
  • Titoktartási nyilatkozatot, nyilatkozatot a kellékszavatosság kizárásának elfogadásáról, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó az értékesítésből nem kizárt személy vagy szervezet.
  • Fedezetigazolást.
  • Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.
  • A pályázók pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadják

  Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az általa nem ismert elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási joguk fennállását és elérhetőségeiket a pályázat benyújtási határidejéig jelentsék be a felszámolónál annak érdekében, hogy a nyertes ajánlat az elővásárlási jogosultakkal közölhető legyen. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy a felszámoló által nem ismert elővásárlásra jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

  A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázati kiírásban szereplő vagyonelemekre vonatkozóan a pályázati kiírás időpontjában nem ismert információ jut a tudomására, vagy egyéb az értékesítést befolyásoló ok merül fel, a pályázati kiírást visszavonja.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2443052/tetelek.pdf

  1 Tétel
 4. Pályázat - Megújuló Energiapark Kutatóközpont KFT„f.a.”

  RAZ-152 frsz-ú IVECO 49-12 Turbo Daily típusú tehergépjármű

  Pályázat kezdete
  2021. 10. 09. | 12:00
  Pályázat vége
  2021. 10. 24. | 12:00
  Becsérték
  725 500 Ft
  Minimálár
  362 750 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) MININVEST Zrt. (cégjegyzékszám: 09-10-000568, székhely: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 50., levelezési cím: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.), mint a(z) Megújuló Energiapark Kutatóközpont KFT „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-350081, székhely: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. fszt em. Ü-8) Debeceni Törvényszék 9.Fpk.375/2019/11. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2442940
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 9. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 24. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 36 275 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összege 237/2009. (X.20.) Korm. rendelete alapján került kiszámításra. A kiszámított ajánlati biztosítékot a(z) a Megújuló Energiapark Kutatóközpont KFT. FA" TakarékBanknál vezetett 60600084-11086727 számú bankszámlájára kell megfizetni "Megújuló Energiapark Kut. KFT "FA" PÁLYÁZAT - bánatpénz” megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot az adósi bankszámlán az ajánlattételi határidő letelte előtt hiánytalanul jóváírják. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot - ajánlatának el nem fogadása esetén - milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A szabálytalanul eljáró pályázót a felszámoló az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot kamatmentesen visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül kamatmentesen visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül kamatmentesen visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Jármű:
  Az adós társaság tulajdonát képező RAZ-152 forgalmi rendszámú, IVECO 49-12 Turbo Daily típusú tehergépjármű. Gyártási év: 1999.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 725 500 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 362 750 forint. (a becsérték 50%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tehergépjármű

  Típus: Jármű
  Gyártási idő: 1999.
  Állapot: Átlagos
  Tehermentes: nem NAV HBM-i Adóigazgatósága végrehajtás útján lefoglalás
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 725 500 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló által értékesíteni kívánt vagyonelem(ek) jelen hirdetmény EÉR rendszerben történő közzétételét követő 20. napon (munkaszüneti nap esetén az azt követő napon), előzetes telefonon (+52/ 316 663) az értékesítési megbízottal történő egyeztetést, és regisztrációt követően, 12:00–14:00 óra közti időpontban tekinthető(k) meg.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingóság értékesítése ÁFA köteles lesz, viszont a felszámolási eljárásra tekintettel fordított ÁFA adózás feltételei fognak teljesülni (Áfa tv. 142§ (1) g., pontja).

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázat értékelésénél elsődleges szempont az ajánlati ár nagysága. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembevételre. A pályázat értékelése az EÉR-en keresztül történik.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázatban szereplő vagyontárgy becsértéke összesen: 725.500,-Forint, amely ÁFA-t nem tartalmaz. Az értékesítésre a hatályos áfatörvény vonatkozik.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy minimálára összesen: 362.750,-Forint, amely a becsérték 50 %-a.

  A felszámolási eljárásban negyedik alkalommal történő értékesítésre kerül sor. (300/2017. (X.17) Korm. rendelet alapján)
  A pályázó az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat átutalással köteles megfizetni a Megújuló Energiapark Kutatóközpont KFT. "FA" TakarékBanknál vezetett 60600084-11086727 számú bankszámlájára, a szerződéskötéstől számított 30 napon belül, „Megújuló Energiapark Kut. KFT. "FA" vételár” közleménnyel. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése, amely nem része a vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes összegének megfizetéséig a tulajdonjog korlátozás nélkül fenntartásra kerül, az ingóság birtokba adására a vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül kerülhet sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A felszámoló a pályázatok minimálárát a becsérték 50 %-ban határozza meg, ennél alacsonyabb összegű pályázatokat a felszámoló nem fogad el. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról. Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beérkező pályázatok között a 10 %-on túlmenő különbség van, úgy döntése szerint ártárgyalást tűzhet ki a magasabb vételár elérése érdekében. A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosult figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. A eladó és az őt képviselő felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. A 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2 § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot ismerteti az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló.
  A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Megújuló Energiapark Kutatóközpont KFT "FA" (MININVET ZRT felszámoló szervezet) által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.
  Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

  • A pályázó (ajánlattevő) nevét (magánszemély esetén a személyi adatait és címét), székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát (vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány fénymásolatát, magánszemély esetén a személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adókártya másolatát),
  • külföldi székhellyel rendelkező pályázó esetén a cégkivonat és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített magyar fordítását,
  • az ajánlati ár egyértelmű meghatározását,
  • a fizetés módját, határidejét,
  • a pályázó nyilatkozatát, hogy az adásvételi szerződés előkészítése és ellenjegyzése, valamint a NAV és az illetékes földhivatal előtti eljárás során a felszámoló által megjelölt ügyvédi iroda közreműködését elfogadja, és vállalja az ügyvédi munkadíj, valamint a földhivatali eljárással összefüggő költségek megfizetését.
  • Nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.
  • Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti, és a vételárat 30 napon belül átutalja.
  • Titoktartási nyilatkozatot, nyilatkozatot a kellékszavatosság kizárásának elfogadásáról, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó az értékesítésből nem kizárt személy vagy szervezet.
  • Fedezetigazolást.
  • Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.
  • A pályázók pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadják

  Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az általa nem ismert elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási joguk fennállását és elérhetőségeiket a pályázat benyújtási határidejéig jelentsék be a felszámolónál annak érdekében, hogy a nyertes ajánlat az elővásárlási jogosultakkal közölhető legyen. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy a felszámoló által nem ismert elővásárlásra jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

  A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázati kiírásban szereplő vagyonelemekre vonatkozóan a pályázati kiírás időpontjában nem ismert információ jut a tudomására, vagy egyéb az értékesítést befolyásoló ok merül fel, a pályázati kiírást visszavonja.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2442940/tetelek.pdf

  1 Tétel
 5. Pályázat - Megújuló Energiapark Kutatóközpont KFT„f.a.”

  WCS-674 frsz-ú KÖNIG pótkocsi

  Pályázat kezdete
  2021. 10. 09. | 12:00
  Pályázat vége
  2021. 10. 24. | 12:00
  Becsérték
  1 050 000 Ft
  Minimálár
  525 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) MININVEST Zrt. (cégjegyzékszám: 09-10-000568, székhely: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 50., levelezési cím: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.), mint a(z) Megújuló Energiapark Kutatóközpont KFT „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-350081, székhely: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. fszt em. Ü-8) Debreceni Törvényszék 9.Fpk.375/2019/11. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2442949
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 9. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 24. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 52 500 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összege 237/2009. (X.20.) Korm. rendelete alapján került kiszámításra. A kiszámított ajánlati biztosítékot a(z) a Megújuló Energiapark Kutatóközpont KFT. FA" TakarékBanknál vezetett 60600084-11086727 számú bankszámlájára kell megfizetni "Megújuló Energiapark Kut. KFT "FA" PÁLYÁZAT - bánatpénz” megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot az adósi bankszámlán az ajánlattételi határidő letelte előtt hiánytalanul jóváírják. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot - ajánlatának el nem fogadása esetén - milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A szabálytalanul eljáró pályázót a felszámoló az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot kamatmentesen visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül kamatmentesen visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül kamatmentesen visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Jármű:
  Az adós társaság tulajdonát képező WCS-674 forgalmi rendszámú,KÖNIG gyártmányú S7 típusú pótkocsi. Gyártási év: 1985.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 050 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 525 000 forint. (a becsérték 50%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: KÖNIG pótkocsi

  Típus: Jármű
  Gyártási idő: 1985.
  Állapot: Átlagos
  Tehermentes: nem NAV HBM-i Adóigazgatóság végrehajtás útján foglalás
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 1 050 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló által értékesíteni kívánt vagyonelem(ek) jelen hirdetmény EÉR rendszerben történő közzétételét követő 20. napon (munkaszüneti nap esetén az azt követő napon), előzetes telefonon (+52/ 316 663) az értékesítési megbízottal történő egyeztetést, és regisztrációt követően, 12:00–14:00 óra közti időpontban tekinthető(k) meg.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingóság értékesítése ÁFA köteles lesz, viszont a felszámolási eljárásra tekintettel fordított ÁFA adózás feltételei fognak teljesülni (Áfa tv. 142§ (1) g., pontja).

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázat értékelésénél elsődleges szempont az ajánlati ár nagysága. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembevételre. A pályázat értékelése az EÉR-en keresztül történik.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázatban szereplő vagyontárgy becsértéke összesen: 1.050.000,-Forint, amely ÁFA-t nem tartalmaz. Az értékesítésre a hatályos áfatörvény vonatkozik.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy minimálára összesen: 525.000,-Forint, amely a becsérték 50 %-a.

  A felszámolási eljárásban negyedik alkalommal történő értékesítésre kerül sor. (300/2017. (X.17) Korm. rendelet alapján)
  A pályázó az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat átutalással köteles megfizetni a Megújuló Energiapark Kutatóközpont KFT. "FA" TakarékBanknál vezetett 60600084-11086727 számú bankszámlájára, a szerződéskötéstől számított 30 napon belül, „Megújuló Energiapark Kut. KFT. "FA" vételár” közleménnyel. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése, amely nem része a vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes összegének megfizetéséig a tulajdonjog korlátozás nélkül fenntartásra kerül, az ingóság birtokba adására a vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül kerülhet sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A felszámoló a pályázatok minimálárát a becsérték 50 %-ban határozza meg, ennél alacsonyabb összegű pályázatokat a felszámoló nem fogad el. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról. Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beérkező pályázatok között a 10 %-on túlmenő különbség van, úgy döntése szerint ártárgyalást tűzhet ki a magasabb vételár elérése érdekében. A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosult figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. A eladó és az őt képviselő felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. A 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2 § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot ismerteti az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló.
  A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Megújuló Energiapark Kutatóközpont KFT "FA" (MININVET ZRT felszámoló szervezet) által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.
  Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

  • A pályázó (ajánlattevő) nevét (magánszemély esetén a személyi adatait és címét), székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát (vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány fénymásolatát, magánszemély esetén a személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adókártya másolatát),
  • külföldi székhellyel rendelkező pályázó esetén a cégkivonat és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített magyar fordítását,
  • az ajánlati ár egyértelmű meghatározását,
  • a fizetés módját, határidejét,
  • a pályázó nyilatkozatát, hogy az adásvételi szerződés előkészítése és ellenjegyzése, valamint a NAV és az illetékes földhivatal előtti eljárás során a felszámoló által megjelölt ügyvédi iroda közreműködését elfogadja, és vállalja az ügyvédi munkadíj, valamint a földhivatali eljárással összefüggő költségek megfizetését.
  • Nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.
  • Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti, és a vételárat 30 napon belül átutalja.
  • Titoktartási nyilatkozatot, nyilatkozatot a kellékszavatosság kizárásának elfogadásáról, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó az értékesítésből nem kizárt személy vagy szervezet.
  • Fedezetigazolást.
  • Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.
  • A pályázók pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadják

  Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az általa nem ismert elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási joguk fennállását és elérhetőségeiket a pályázat benyújtási határidejéig jelentsék be a felszámolónál annak érdekében, hogy a nyertes ajánlat az elővásárlási jogosultakkal közölhető legyen. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy a felszámoló által nem ismert elővásárlásra jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

  A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázati kiírásban szereplő vagyonelemekre vonatkozóan a pályázati kiírás időpontjában nem ismert információ jut a tudomására, vagy egyéb az értékesítést befolyásoló ok merül fel, a pályázati kiírást visszavonja.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2442949/tetelek.pdf

  1 Tétel
 6. Pályázat - FISTER Kft„f.a.”

  Miskolci üzlethelység ELADÓ B10

  Pályázat kezdete
  2021. 10. 08. | 10:00
  Pályázat vége
  2021. 10. 25. | 12:00
  Becsérték
  960 000 Ft
  Minimálár
  384 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) CREEDY Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-908017, székhely: 1192 Budapest, Kenyérmező utca 3. fszt em. 3, levelezési cím: 1192 Budapest, Kenyérmező utca 3. fszt em. 3), mint a(z) FISTER Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-001368, székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 22. 4 em. 13) Miskolci Törvényszék 8.Fpk.326/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2426977
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 8. 10 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 25. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 48 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot legkésőbb a pályázat benyújtásának végső határidejéig kell megfizetni átutalással a Fister Kft f.a. OTP Banknál vezetett 11734004-25978393-00000000 számú számlájára. Az ajánlati biztosíték utalásakor fel kell tüntetni az "Üzlet B10" megjelölést.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén a pályázat elbírálását követő 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül. Amennyiben a nyertes pályázó eláll vételi szándékától, a befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  ELADÓ az adós társaság Miskolc 21788/1/B/34. hrsz alatt nyilvántartott, üzlet művelési ágú 20 m2 alapterületű ingatlana. Az ingatlan Miskolc Újgyőri főtér piacán, az ún. vasgyári piacon található B10-es sorszámmal jelzett.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 960 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 384 000 forint. (a becsérték 40%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Miskolc Vasgyári piaci Üzlethelyiség (B/10)

  Típus: üzlethelyiség
  Területe: 20 m²
  Állapota: átlagos
  Közművesítettség foka: teljesen közművesített
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 960 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Miskolc
  Ingatlan fekvése: belterület
  Helyrajzi szám: 21788
  Ingatlan postai címe: 3533 Miskolc, hrsz. 21788/1/B/34
  Művelési ág: üzlethelyiség
  Alrészlet jele: 1/B/34
  Területnagyság: 20 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Miskolc Vasgyári piaci Üzlethelyiség (B/10)

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: FISTER Kereskedelmi Kft f.a. (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 22. 4/13.)

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog: Miskolc megyei jogú városVégrehajtási jog: NAV

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az üzlethelyiség kívülről a piac nyitvatartási idejében megtekinthető. A felszámoló kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben belülről szeretnék megtekinteni a vagyonelemet, úgy megtekintési szándékukat vagy az EÉR felületén vagy a 061-450-0434-es számon szíveskedjenek előre jelezni.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan nettó vételárát ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beérkező pályázatok között a 10 %-on túlmenő különbség van, úgy döntése szerint ártárgyalást tűzhet ki a magasabb vételár elérése érdekében. A felszámoló felhívja az esetleges elővásárlásra jogosult figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ingatlan nettó vételárát ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli. A nettó vételárat a Fister Kft f.a. OTP Banknál vezetett 11734004-25978393-00000000 számú számlájára átutalással, a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-nak megfelelő jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.
  Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az eredményhirdetést követő 30. nap.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes összegének megfizetéséig a tulajdonjog fenntartásra kerül. Az eladó a meghirdetett ingatlant a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül adja birtokba.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmazni kell: • az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, e-mail elérhetőségét, • belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot, és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, • külföldi székhellyel rendelkező pályázó esetén a cégkivonat és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített magyar fordítását, • a nettó ajánlati ár egyértelmű meghatározását, • a fizetés módját, határidejét, • az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, • az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen hirdetmény a vagyonelem ötödik értékesítése. A 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 2.§ (2) bekezdés szerinti értesítés feltételei fennállnak.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2426977/tetelek.pdf

  1 Tétel
 7. Pályázat - FISTER Kft„f.a.”

  Miskolci üzlethelység ELADÓ B8

  Pályázat kezdete
  2021. 10. 08. | 11:43
  Pályázat vége
  2021. 10. 25. | 11:43
  Becsérték
  960 000 Ft
  Minimálár
  384 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) CREEDY Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-908017, székhely: 1192 Budapest, Kenyérmező utca 3. fszt em. 3, levelezési cím: 1192 Budapest, Kenyérmező utca 3. fszt em. 3), mint a(z) FISTER Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-001368, székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 22. 4 em. 13) Miskolci Törvényszék 8.Fpk.326/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2426983
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 8. 11 óra 43 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 25. 11 óra 43 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 48 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot legkésőbb a pályázat benyújtásának végső határidejéig kell megfizetni átutalással a Fister Kft f.a. OTP Banknál vezetett 11734004-25978393-00000000 számú számlájára. Az ajánlati biztosíték utalásakor fel kell tüntetni az " Üzlet B8" megjelölést.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén a pályázat elbírálását követő 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül. Amennyiben a nyertes pályázó eláll vételi szándékától, a befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  ELADÓ az adós társaság Miskolc 21788/1/B/32. hrsz alatt nyilvántartott, üzlet művelési ágú 20 m2 alapterületű ingatlana. Az ingatlan Miskolc Újgyőri főtér piacán, az ún. vasgyári piacon található B8-as sorszámmal jelzett.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 960 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 384 000 forint. (a becsérték 40%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Miskolc vasgyári piaci üzlethelyiség (B/8)

  Típus: üzlethelyiség
  Területe: 20 m²
  Állapota: átlagos
  Közművesítettség foka: teljesen közművesített
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 960 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Miskolc
  Ingatlan fekvése: belterület
  Helyrajzi szám: 21788
  Ingatlan postai címe: 3533 Miskolc, hrsz. 21788
  Művelési ág: üzlethelyiség
  Alrészlet jele: 1/B/32
  Területnagyság: 20 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Miskolc vasgyári piaci üzlethelyiség (B/8)

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: FISTER Kereskedelmi Kft f.a. (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 22. 4/13.)

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog: Miskolc megyei jogú városVégrehajtási jog: NAV

  A földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználat jogcíme, időtartama (ha van): tulajdonos

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az üzlethelyiség kívülről a piac nyitvatartási idejében megtekinthető. A felszámoló kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben belülről szeretnék megtekinteni a vagyonelemet, úgy megtekintési szándékukat vagy az EÉR felületén vagy a 061-450-0434-es számon szíveskedjenek előre jelezni.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan nettó vételárát ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beérkező pályázatok között a 10 %-on túlmenő különbség van, úgy döntése szerint ártárgyalást tűzhet ki a magasabb vételár elérése érdekében. A felszámoló felhívja az esetleges elővásárlásra jogosult figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ingatlan nettó vételárát ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli. A nettó vételárat a Fister Kft f.a. OTP Banknál vezetett 11734004-25978393-00000000 számú számlájára átutalással, a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-nak megfelelő jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.
  Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az eredményhirdetést követő 30. nap.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes összegének megfizetéséig a tulajdonjog fenntartásra kerül. Az eladó a meghirdetett ingatlant a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül adja birtokba.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmazni kell: • az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, e-mail elérhetőségét, • belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot, és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, • külföldi székhellyel rendelkező pályázó esetén a cégkivonat és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített magyar fordítását, • a nettó ajánlati ár egyértelmű meghatározását, • a fizetés módját, határidejét, • az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, • az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen hirdetmény a vagyonelem ötödik értékesítése. A 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 2.§ (2) bekezdés szerinti értesítés feltételei fennállnak.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2426983/tetelek.pdf

  1 Tétel