Legmagasabb ajánlat
Érvénytelenítés ideje
2018. 06. 14. 12:21
Érvénytelen pályázat: az értékesítéssel összefüggésben illetéktelenek információkat szereztek, és ezzel befolyásolhatták az értékesítés eredményét . További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve: 2018. 06. 14. 12:21

Ismertető

Tihany belterület kivett lakóház+udvar

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Tihany belterület kivett lakóház+udvar

Pályázat kezdete
2018. 06. 01. | 12:00
Pályázat vége
2018. 06. 19. | 12:00
Ügyszám
4.Fpk.01-10-006856
Becsérték128 000 000 Ft
Minimálár128 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ADVOCAT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1042 Budapest,, Árpád út 57-59..
Cégjegyzékszám
01-09-883587

Adós adatai

Cégnév
EUROSTANDARD 2000 Ingatlanforgalmazó és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
1015 Budapest, Batthyány utca 49. 5 em. 2
Cégjegyzékszám
01 09 464780

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 4.Fpk.01-10-006856 ügyszámú nyilvános pályázat, a Advocat Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-883587, székhely: 1042 Budapest,, Árpád út 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest,, Árpád út 57-59..) felszámoló által a EUROSTANDARD 2000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 464780 , székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 49. 5 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Az értékesítés eredményét befolyásolhatták
Felszámoló az EÉR rendszeren a pályázat kapcsán feltett kérdések egyértelmű tisztázása okából a pályázatot visszavonja, az ingatlanok értékesítésére új pályázatot ír ki.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.01-10-006856 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. június 1. 12 óra 00 perckor, a Advocat Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-883587, székhely: 1042 Budapest,, Árpád út 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest,, Árpád út 57-59..) felszámoló által a EUROSTANDARD 2000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 464780 , székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 49. 5 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1001352.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Advocat Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-883587, székhely: 1042 Budapest,, Árpád út 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest,, Árpád út 57-59..), mint a(z) EUROSTANDARD 2000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 464780 , székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 49. 5 em. 2) Fővárosi Törvényzék 4.Fpk.01-10-006856/12. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. május 17. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1001352
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. június 1. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. június 19. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 4 040 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vagyontárgy 1. alkalommal való meghirdetésében az ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot az adós K&H Banknál vezetett, 10401213-50526586-90551009 számlájára EUROSTANDARD 2000 Kft. "f.a." bánatpénz banki átutalással kell megfizetni oly módon, hogy az ajánlati biztosíték összege a fenti pénzintézeti bankszámlán a pályázati határidő végéig jóváírásra is kell, hogy kerüljön.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Tihany belterület kivett lakóház+udvar

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 128 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 128 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar

Típus:
lakóépület
Területe:
1 037 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
128 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tihany
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
183/1
Ingatlan postai címe:
8237 Tihany, hrsz. 183/1
Területnagyság:
1 037 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
EUROSTANDARD 2000 Kft. "f.a."

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálog

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan címén, önállóan.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Egy összegben az adásvételi szerződésben foglalt legfeljebb 45 napos fizetési határidőn belül a jelen pályázatban megadott K&H Banknál vezetett 10401213-50526586-90551009 bankszámla számra történő átutalás útján az adós cég nevére történő hivatkozással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elfogadását követő , illetve a 17/2014.(11.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) b) pontja szerinti jutalék megfizetését követően 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés kötelező feltétele az üzemeltető (EÉR) számára történt 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a vagyontárgyak birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni a vételár kiegyenlítését követő 30 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Ajánlatot csak jogképességgel rendelkező személy, szervezet nyújthat be. Ajánlatuk benyújtásánál kérem a regisztrálók által elfogadott EÉR Felhasználói szabályzat betartását, különös figyelemmel a 3.1.2.-es pont, és a 8.7.2-3.-as pontjára. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - magánszemély pályázó esetén a nevét, személyes adatait, személyazonosító igazolványának pályázó által aláírt másolatát, telefonszámát, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban - jogi személy, szervezet esetén, aki jogképességét a szükséges dokumentumokkal is igazolja (30 napnál nem régebbi cégkivonat, eredeti aláírási címpéldány), - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja, - az ajánlattevőnek a pályázatban 60 napi ajánlati kötöttséget kell vállalni, - a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy mi az értesítési címe a pályázat eredményének közlése során, - bankszámla számról nyilatkozat, hogy eredménytelen pályázat esetén a felszámoló a befizetett bánatpénzt visszautalhassa, - a pályázati vételár számmal és betűvel történő kiírása, valamint egyértelmű utalás arra, hogy a megajánlott összeg az általános forgalmi adót tartalmazza-e vagy sem, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy eredményes pályázat esetén a pályázó az általa megpályázott vagyont, milyen legkorábbi határidővel tudja birtokba venni, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a meghirdetett vagyont megtekintette, a szükséges dokumentációt megismerte, azt a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában kívánja megvásárolni, az ingatlant terhelő – jelenleg nem ismert – esetleges környezetvédelmi kötelezettségeket, kárelhárításokat az eladótól átvállalja. Felszámoló nyilatkozik, hogy nincs tudomása környezeti kárról, teherről. - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nyertes ajánlat esetén az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárások költségeit vállalja, - az ingatlan adásvételi szerződések elkészítésében, ellenjegyzésében eljáró ügyvéd kiválasztása a felszámoló jogosultsága, szerződés díjazása a vételár 1% + ÁFA, ill. min.80.000,-Ft +ÁFA - ajánlattevő számlavezető bankjának igazolása a bánatpénz átutalásáról, ill. befizetéséről, - a kialakult vételár megfizetésére 45 napon belüli teljesítést vállal.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat elbírálásakor a legmagasabb vételárat ajánló pályázó élvez elsőbbséget. Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség az adásvételi szerződés napján hatályban lévő ÁFA fizetési szabályok az irányadók. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Megfelelő pályázatok esetén, amennyiben több, a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő és a pályázat kiírója által elfogadhatónak minősített összegű ajánlat érkezik, az ajánlattevők között elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor a Cstv. 49/A. §. (4) bekezdésében és a 17/2014.(II.3.) Kormányrendelet 26.§-ban foglaltak szerint. A felszámoló felhívja a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási joguk gyakorlására irányuló esetleges szándékukat a pályázatok benyújtásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsék be, az elővásárlási jogukat a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról. A fenti ingatlan birtokával az Eladó közvetlenül nem rendelkezik. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Kormányrendelet 27. § (4) bekezdés]. Ettől eltérő eljárásról nem rendelkezhet. Felszámoló a módosított 300/2017. (X.17) kormányrendeletnek 1.§(2) pontjának megfelelően az értékesítési hirdetmény tervezetét feltöltötte a felszámoló internetes honlapjára, és erről értesítette a hitelezőt-hitelezőket. (http://www.advocat.co.hu/hu/informaciok)

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1001352/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 06. 14. | 12:21 || A pályázat érvénytelenítve lett.

2018. 06. 01. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P1001352F5 kommentje:

  Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium Felszámolási Csoport Budapest, II, Varsányi I. u. 38-40. 1535 Budapest, Pf. 887. 4. Fpkh. 394/2018/3. A Fővárosi Törvényszék a Szajbert Ügyvédi Iroda által képviselt SAIT Gmbh. és Chibanova Elena hitelező részéről az EUROSTANDARD 2000 Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. „f.a.” (1015 Budapest, Batthyány u. 49. 5. em. 2.) adós ellen indított kifogásolási eljárásban meghozta a következő V é g z é s t: A bíróság felfüggeszti az adós ingatlanjainak értékesítését a jelen kifogás bíróság általi jogerős elbírálásáig. Budapest, 2018. június 5. dr. Szántó Csilla s. k. bíró

 • || Értékesítő kommentje:

  Felszámoló az EÉR rendszeren a pályázat kapcsán feltett kérdések egyértelmű tisztázása okából a pályázatot visszavonja, az ingatlanok értékesítésére új pályázatot ír ki.

 • || P1001352F7 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! A helyszíni bejárás és a földhivatali térkép alapján a meghirdetett ingatlan csak az egybekerített ingatlan felső része. A 183/2 hrsz. a tulajdoni lap szerint magánszemélyeké. Kérdésem: Ez az ingatlan ugye nem tárgya az árverésnek? Tisztelettel, Érdeklődő

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Kérem olvassa el figyelmesen a hirdetmény szövegét. Kizárólag a felszámolási eljárás alatt álló adós társaság tulajdonát képező ingatlant, 183/1 hrsz. ingatlant hirdeti a felszámoló.

 • || P1001352F6 kommentje:

  Ügyes.Ha nincs bérleti szerződés,márpedig felszámoló ekkorát ritkán téved, ez igen jó módszer a pályázók távoltartására.Kíváncsian várom a kifogás elbírálását. Ha ugyan beadták ......és nem elkésetten.

 • || P1001352F5 kommentje:

  Tisztelt Érdeklődők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi ingatlanokat SAIT Gmbh és Elena Chibanova 2009.02.12 napján kelt bérleti szerződéssel 2035.12.31. napjáig tartó határozott időre bérbe vette, és ezen bérleti szerződés alapján birtokolja. Bérlemény címe: ​​​​helyrajzi száma:​​Megnevezése: 8237 Tihany, Árpád út 8.​​​​183/1​​​lakóház, udvar Az ingatalonokat az EUROSTANDARD 2000 Kft . f.a. felszámolója ( Advocat Kft) a bérleti szerződés feltüntetése nélkül hirdette meg eladásra. A felszámoló intézkedése ellen kifogást terjesztettünk elő, amelynek elbírálása folyamatban van.

 • || P1001352F4 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Kellene a pontos cím, hogy Önállóan meg tudjam tekinteni, mert hrsz alapján nem lehet megtalálni az ingatlant. Köszönöm

 • || Értékesítő kommentje:

  8237 Tihany, Árpád u. 6., hrsz. 183/1, mint ahogy a hirdetmény szövege is tartalmazza. (Cégközlöny) Gyakorlatilag az értékesítő az EÉR felületén is kitöltötte, hiszen ugyan az jelenik meg a Cégközlönyben is.

 • || P1001352F4 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Érdeklődöm, hogy mikor lehet megtekinteni az ingatlant. Köszönettel

 • || Értékesítő kommentje:

  A bejárás, mint ahogy a hirdetmény szövege is tartalmazza, ÖNÁLLÓAN!

 • || P1001352F3 kommentje:

  Tisztelt felszámoló! Szeretnék időpontot egyeztetni megtekintésre. Köszönöm

 • || Értékesítő kommentje:

  A bejárás, mint ahogy a hirdetmény szövege is tartalmazza, ÖNÁLLÓAN!

 • || P1001352F2 kommentje:

  Mikor lehet megtekinteni az ingatlant?

 • || Értékesítő kommentje:

  A bejárás, mint ahogy a hirdetmény szövege is tartalmazza, ÖNÁLLÓAN!

 • || P1001352F1 kommentje:

  Tisztelt felszámoló!Ha egy időpontot kaphatnék a bejárásra megköszönném!

 • || Értékesítő kommentje:

  A bejárás, mint ahogy a hirdetmény szövege is tartalmazza, ÖNÁLLÓAN!