Legmagasabb ajánlat
Érvénytelenítés ideje
2018. 06. 13. 15:58
Érvénytelen pályázat: az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, vagy nem biztosították a titkosítást, illetve a titkosítás sérült . További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve: 2018. 06. 13. 15:58

Ismertető

Ingatlan, Zalaegerszeg, Mártírok útja 31.

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Ingatlan, Zalaegerszeg, Mártírok útja 31.

Pályázat kezdete
2018. 06. 01. | 09:55
Pályázat vége
2018. 06. 16. | 09:55
Ügyszám
1.Fpk.95
Becsérték14 700 000 Ft
Minimálár14 700 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
YPLON VAGYONKEZELŐ, FELSZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1025 Budapest, Csévi út 11..
Cégjegyzékszám
01-09-461424

Adós adatai

Cégnév
KOZBIAL Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.„f.a.”
Székhely
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 31.
Cégjegyzékszám
20-06-033283

P?ly?zati K?zlem?ny

?rv?nytelen a 1.Fpk.95 ?gysz?m? nyilv?nos p?ly?zat, a Yplon Kft. (c?gjegyz?ksz?m: 01-09-461424, sz?khely: 1025 Budapest, Cs?vi ?t 11.., levelez?si c?m: 1025 Budapest, Cs?vi ?t 11..) felsz?mol? ?ltal a KOZBIAL Bt. ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m/nyilv?ntart?si sz?m: 20-06-033283, sz?khely: 8900 Zalaegerszeg, M?rt?rok ?tja 31.) ad?ssal szembeni felsz?mol?si elj?r?s sor?n.


Az ?rv?nytelens?g indoka: Nem felelt meg az elj?r?srendnek, illetve a titkos?t?s s?r?lt
Nem felelt meg az elj?r?srendnek, a p?ly?zati ki?r?s nem tartalmazott fontos inform?ci?kat.

P��ly��zati K��zlem��ny

Megkezd��d��tt a 1.Fpk.95 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat 2018. j��nius 1. 09 ��ra 55 perckor, a Yplon Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 01-09-461424, sz��khely: 1025 Budapest, Cs��vi ��t 11.., levelez��si c��m: 1025 Budapest, Cs��vi ��t 11..) felsz��mol�� ��ltal a KOZBIAL Bt. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m/nyilv��ntart��si sz��m: 20-06-033283, sz��khely: 8900 Zalaegerszeg, M��rt��rok ��tja 31.) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.


Aj��nlat��t megteheti a p��ly��zat oldal��n: https://eer.gov.hu/palyazat/P1012726.

P��ly��zati Hirdetm��ny

A(z) Yplon Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 01-09-461424, sz��khely: 1025 Budapest, Cs��vi ��t 11.., levelez��si c��m: 1025 Budapest, Cs��vi ��t 11..), mint a(z) KOZBIAL Bt. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m: 20-06-033283, sz��khely: 8900 Zalaegerszeg, M��rt��rok ��tja 31.) Zalaegerszegi T��rv��nysz��k 1.Fpk.95/2017/7.. sz. v��gz��se ��ltal kijel��lt felsz��mol��ja, a C��gk��zl��nyben 2018. m��jus 17. napj��n meghirdetett p��ly��zati felh��v��snak megfelel��en

nyilv��nos p��ly��zati felh��v��s


��tj��n, az al��bbi felt��telekkel ��rt��kes��ti az ad��s ingatlan��t.

A p��ly��zat adatai:
A p��ly��zatok kiz��r��lag az Elektronikus ��rt��kes��t��si Rendszeren (E��R) kereszt��l ny��jthat��k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1012726
A p��ly��zatok beny��jt��s��nak kezd�� id��pontja:
2018. j��nius 1. 09 ��ra 55 perc
A p��ly��zatok beny��jt��s��nak hat��rideje:
2018. j��nius 16. 09 ��ra 55 perc

Aj��nlati biztos��t��k ��sszege: 641��000 forint.

Aj��nlati biztos��t��k form��ja, megfizet��s��nek m��dja ��s hat��rideje: Az aj��nlattev��nek az aj��nlat t��rgy��t k��pez�� vagyont��rgy vonatkoz��s��ban aj��nlati biztos��t��kot kell let��tbe megfizetnie ��tutal��ssal, "KOZBIAL Bt. f.a. p��ly��zat aj��nlati biztos��t��k��� k��zlem��nnyel, a felsz��mol�� Erste Bankn��l vezetett 11996224-06089494-10000001 sz��m�� p��nzforgalmi jelz��sz��m��ra. Az aj��nlati biztos��t��k fizet��si k��telezetts��g csak abban az esetben tekintend�� teljes��tettnek, ha p��ly��zat bead��sakor felt��lt��sre ker��l�� befizet��st igazol�� dokumentumon t��l, az el��bbiekben megadott banksz��ml��n hi��nytalanul j��v����r��sra ker��l az aj��nlati biztos��t��k teljes ��sszege. A p��ly��zati felh��v��st ki��r�� felsz��mol�� az esetleges felmer��l�� bankk��lts��gekkel, ��rfolyamk��l��nbs��gekb��l ad��d�� vesztes��gekkel, hi��nyokkal kapcsolatos hivatkoz��sokat nem fogad el.

Az aj��nlati biztos��t��kkal kapcsolatos egy��b k��zlem��ny: A p��ly��zati biztos��t��k befizet��s��t a felsz��mol�� a p��ly��zatok beny��jt��s��ra nyitva ��ll�� hat��rid�� lej��rtakor ellen��rzi. A szab��lytalanul elj��r�� p��ly��z��t az elj��r��sb��l kiz��rja, az ��tutalt p��ly��zati biztos��t��kot visszautalja. Ha a p��ly��zati elj��r��s eredm��nytelen, az aj��nlati biztos��t��kot a felsz��mol�� 8 munkanapon bel��l visszautalja. Ha a p��ly��zati elj��r��s eredm��nyes, a felsz��mol�� az aj��nlati biztos��t��kot a nyertes p��ly��z��n��l a v��tel��rba besz��m��tja, a t��bbi p��ly��z��nak pedig az aj��nlati biztos��t��k az eredm��nyhirdet��s napj��t��l ��� a Cstv. 49/A.��.(4) bekezd��s szerinti ��rt��rgyal��s eset��n az ��rt��rgyal��s eredm��nyhirdet��se napj��t��l ��� sz��m��tott 8 munkanapon bel��l ker��l visszautal��sra. Az aj��nlati biztos��t��kot a p��ly��z�� abban az esetben vesz��ti el, ha a szerz��d��s a nyertes p��ly��z�� ��rdekk��r��ben felmer��lt okb��l nem j��n l��tre, vagy a nyertes p��ly��z�� a v��tel��rat az el����rt hat��rid��ben nem fizeti meg.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak):

Ingatlan, Zalaegerszeg, M��rt��rok ��tja 31.

A vagyont��rgy gyorsan roml�� / k��l��nleges kezel��st ig��nyl�� / csek��ly ��rt��k��: nem.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) becs��rt��ke ��sszesen: 14��700��000 forint.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) minim��l��ra ��sszesen: 14��700��000 forint.


1. t��tel: A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) megnevez��se: kivett lak��h��z, udvar, gazdas��gi ��p��let

T��pus:
lak��s
Ter��lete:
94 m��
��llapota:
fel��j��tand��
K��zm��ves��tetts��g foka:
teljesen k��zm��ves��tett
Tehermentes:
igen
��rver��sre bocs��tott tulajdoni h��nyad:
1/1
Becs��rt��k:
14��700��000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilv��ntart��si adatai:

A tulajdoni lap I. r��sz��ben felt��ntetett adatok:

Telep��l��s neve (ahol az ingatlan fekszik):
Zalaegerszeg
Ingatlan fekv��se:
belter��let
Helyrajzi sz��m:
3484
Ingatlan postai c��me:
8900 Zalaegerszeg, M��rt��rok ��tja 31.. 1 em. 2
Ter��letnagys��g:
94 m��
Az ��p��let f�� rendeltet��s szerinti jellege (lak��h��z, ��d��l��, gazdas��gi ��p��let stb.):
kivett lak��h��z, udvar, gazdas��gi ��p��let

A tulajdoni lap II. r��sz��ben felt��ntetett adatok:

Tulajdonos neve, c��me:
KOZBIAL BT. "fa"

Ingatlan ��llapota: fel��j��tand��

Az ingatlan(ok) megtekinthet��s��g��nek helye, ideje, egy��b k��zlem��ny: A vagyont��rgyak megtekint��s��re az E��R fel��leten el��re egyeztetett id��pontban van lehet��s��g. A vagyont��rgyakkal kapcsolatosan tov��bbi inform��ci��k az Elektronikus ��rt��kes��t��si Rendszeren (E��R) kereszt��l k��rhet��k!

V��tel��r megfizet��s��nek m��dja, hat��rideje: Az aj��nlattev��nek az aj��nlat t��rgy��t k��pez�� vagyont��rgyak vonatkoz��s��ban a v��tel��rat ��tutal��ssal kell megfizetnie. A szerz��d��sben r��gz��t��sre ker��l�� felt��teleknek megfelel��en a felsz��mol�� Yplon Kft. Erste Bankn��l vezetett 11996224-06089494-10000001 sz��m�� banksz��ml��j��ra kell teljes��teni. A v��tel��r megfizet��s��nek m��dja banki ��tutal��s, hat��rideje az ad��sv��teli szerz��d��s megk��t��s��t��l sz��m��tott 15 napon bel��l egy ��sszegben. A tulajdonjogot szerz�� f��l a nyilv��nos ��rt��kes��t��sen az ad��ssal, mint elad��val szemben besz��m��t��ssal az aj��nlati biztos��t��k ��sszeg��n t��l nem ��lhet. A felsz��mol�� a v��tel��r teljes kiegyenl��t��s��ig az ��rt��kes��tend�� vagyon vonatkoz��s��ban a tulajdonjogot korl��toz��s n��lk��l fenntartja.

R��szletfizet��si lehet��s��g: nincs

A szerz��d��sk��t��s hat��rideje: Szerz��d��sk��t��sre a p��ly��zat elb��r��l��sa ut��n a szerz��d��sk��t��sre vonatkoz�� felh��v��s��t k��vet��en 30 napon bel��l ker��l sor. A szerz��d��s k��t��s felt��tele az E��R rendszer ��zemeltet�� sz��m��ra t��rt��nt ��s a felsz��mol�� ��ltal v��glegesnek elfogadott v��tel��r 1%-os jutal��k fizet��si k��telezetts��g teljes��t��se, amely nem r��sze a teljes v��tel��rnak. Az ad��sv��teli szerz��d��s elk��sz��t��s��vel a felsz��mol�� ��ltal kijel��lt ��gyv��det b��zz��k meg. Az ��gyv��di munkad��jat a vev�� k��teles megfizetni.

17/2014 (II.3.) Korm��nyrendelet 12.�� (5) bekezd��s szerinti r��szletes felt��telek: A felsz��mol�� a p��ly��zati aj��nlatokat a felk��n��lt v��tel��rak nagys��ga szerinti sorrendbe ��ll��tja, figyelmen k��v��l hagyva az ��rv��nytelen aj��nlatokat. A v��s��rl��sra jogosult kiv��laszt��s��n��l a kiemelt szempont az aj��nlati ��r nagys��ga ��s a teljes v��tel��r megfizet��s��nek hat��rideje. A p��ly��zatok bont��s��ra a p��ly��zati hat��rid�� lej��rt��t k��vet�� 8 napon bel��l ker��l sor. A felsz��mol�� t��bb megfelel�� azonos ��rt��k�� (v��tel��r vonatkoz��s��ban legfeljebb 10 %-al elt��r�� p��ly��zat eset��n) nyilv��nos ��rt��rgyal��s tart. Az ��rt��rgyal��sr��l az E��R rendszer��n kereszt��l t��j��koztatja az ��rdekelteket. A jelen felh��v��s a felsz��mol�� sz��m��ra nem jelent ��rt��kes��t��si k��telezetts��get, az ��rt��kes��t��si elj��r��s megfelel�� aj��nlat hi��ny��ban eredm��nytelenn�� nyilv��n��that��.

A felsz��mol�� hirdetm��nnyel kapcsolatos egy��b k��zlem��nye: Az E��R ig��nybev��tel��vel elektronikusan ��r��sban beny��jtott p��ly��zatnak az al��bbiakat kell tartalmaznia:- a p��ly��z�� nev��t, azonos��t�� adatait (n��v, c��m, 30 napn��l nem r��gebbi c��gkivonat, al����r��si c��mp��ld��ny vagy al����r��s minta, mag��nszem��lyek eset��n szem��lyi azonoss��got igazol�� okirat, ad��sz��m, v��llalkoz��k eset��ben amennyiben van v��llalkoz��i igazolv��ny vagy m��s jogszab��lyi felt��teleknek megfelel��en igazol��s egy��ni v��llalkoz��i min��s��gr��l, ad��sz��m),- a megv��s��rolni k��v��nt vagyont��rgyat, - a nett�� v��teli ��r egy��rtelm�� megjel��l��s��t,- az aj��nlott fizet��si felt��teleket,- az aj��nlati biztos��t��k befizet��s��nek igazol��s��t,- 60 napos aj��nlati k��t��tts��g v��llal��s��t,- az ��gyv��di munkad��j megfizet��s��re vonatkoz�� k��telezetts��gv��llal��st,- tudom��sulv��teli nyilatkozat arra vonatkoz��an, hogy ha a 15 napos fizet��si hat��rid�� eredm��nytelen��l telik el, az elad��k el��llnak a szerz��d��st��l.A megv��s��rl��sra felk��n��lt vagyonelemek��rt a felsz��mol�� kell��kszavatoss��got ��s j��t��ll��st nem v��llal.A felsz��mol�� az elektronikus ��rt��kes��t��s ��rv��nyess��g��nek ��s eredm��nyess��g��nek meg��llap��t��s��t k��vet��en a nyertes aj��nlatot bemutatja az el��v��s��rl��si joggal rendelkez��knek, az ��ket megillet�� sorrendben, annak ��rdek��ben, hogy nyilatkozzanak: k��v��nnak-e ��lni el��v��s��rl��si jogukkal. A nyilatkozat t��tel��re legal��bb 10 napot kell biztos��tani, kiv��ve az 10.�� (1) bekezd��s f) pontja szerinti kis ��rt��k�� vagyont��rgyakra vonatkoz�� egyszer��s��tett elektronikus ��rt��kes��t��si elj��r��st, amely esetekben legal��bb 5 napot kell biztos��tani e nyilatkozat megt��tel��re az el��v��s��rl��si jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm rendelet 27.�� (4) bekezd��s].
A felsz��mol�� felh��vja a r��sztvev��ket, hogy az ��rt��kes��t��s a 2007. ��vi CXXVII. tv. 86. �� (1) bek. alapj��n mentes az ad�� al��l.
A meghirdetett ingatlanokat ��s ing��s��gokat a felsz��mol�� els�� alkalommal hirdeti meg.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. �� (2) bekezd��se szerinti ��rtes��t��si k��telezetts��g nem ��ll fenn.

A fenti vagyont��rgyr��l k��sz��tett tender f��zet az al��bbi linken ��rhet�� el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1012726/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 06. 13. | 15:58 || A pályázat érvénytelenítve lett.

2018. 06. 01. | 09:55 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P1012726F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Érdeklődöm a megtekintés időpontjáról,lehetőségéről. Köszönöm