Legmagasabb ajánlat
Érvénytelenítés ideje
2018. 06. 13. 16:00
Érvénytelen pályázat: az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, vagy nem biztosították a titkosítást, illetve a titkosítás sérült . További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve: 2018. 06. 13. 16:00

Ismertető

Teremgarázs, Budapest XI. kerület

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Teremgarázs, Budapest XI. kerület

Pályázat kezdete
2018. 05. 31. | 11:48
Pályázat vége
2018. 06. 16. | 11:48
Ügyszám
1.Fpk.95
Becsérték3 000 000 Ft
Minimálár3 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
YPLON VAGYONKEZELŐ, FELSZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1025 Budapest, Csévi út 11..
Cégjegyzékszám
01-09-461424

Adós adatai

Cégnév
Kozbial Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.„f.a.”
Székhely
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 31..
Cégjegyzékszám
20-06-033283

P?ly?zati K?zlem?ny

?rv?nytelen a 1.Fpk.95 ?gysz?m? nyilv?nos p?ly?zat, a Yplon Kft. (c?gjegyz?ksz?m: 01-09-461424, sz?khely: 1025 Budapest, Cs?vi ?t 11.., levelez?si c?m: 1025 Budapest, Cs?vi ?t 11..) felsz?mol? ?ltal a KOZBIAL Bt. ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m/nyilv?ntart?si sz?m: 20-06-033283, sz?khely: 8900 Zalaegerszeg, M?rt?rok ?tja 31..) ad?ssal szembeni felsz?mol?si elj?r?s sor?n.


Az ?rv?nytelens?g indoka: Nem felelt meg az elj?r?srendnek, illetve a titkos?t?s s?r?lt
Nem felelt meg az elj?r?srendnek

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.95 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. május 31. 11 óra 48 perckor, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..) felszámoló által a KOZBIAL Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-06-033283, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 31..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1013040.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) KOZBIAL Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-06-033283, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 31..) Zalaegerszeg 1.Fpk.95/2017/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. május 17. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1013040
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. május 31. 11 óra 48 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. június 16. 11 óra 48 perc

Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie átutalással, "KOZBIAL Bt. f.a. pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel, a felszámoló Erste Banknál vezetett 11996224-06089494-10000001 számú pénzforgalmi jelzőszámára. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Teremgarázs, Budapest XI. kerület

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: teremgarázs

Típus:
garázs
Területe:
30 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
hiányosan közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2371/4/A/9
Ingatlan postai címe:
1112 Budapest, Dayka Gábor utca 62.
Területnagyság:
30 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
teremgarázs

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak megtekintésére az EÉR felületen előre egyeztetett időpontban van lehetőség. A vagyontárgyakkal kapcsolatosan további információk az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül kérhetők!

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában a vételárat átutalással kell megfizetnie. A szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően a felszámoló Yplon Kft. Erste Banknál vezetett 11996224-06089494-10000001 számú bankszámlájára kell teljesíteni. A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül egy összegben. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálása után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. A szerződés kötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: : A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága és a teljes vételár megfizetésének határideje. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. A felszámoló felhívja a résztvevőket, hogy: - magánszemély vevő esetén az ingatlanok és ingóságok értékesítését a mindenkori hatályos áfatörvény szerinti adómérték terheli. - adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a szerint – amennyiben annak feltételei fennállnak – a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A tételesen felsorolt vagyontárgyakra kizárólag egyben tehető ajánlat. A nyertes pályázóval történő szerződéskötés során az egyes vagyontárgyak vételára azok becsértéke alapján arányosítással kerül meghatározásra! A meghirdetett vagyont a felszámoló jelenleg bérleti szerződés keretében hasznosítja. A bérleti szerződés határozott idejű, melynek lejárata 2018.08.31. A birtokba vételre ezt követően kerülhet sor.Az EÉR igénybevételével elektronikusan írásban benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:- a pályázó nevét, azonosító adatait (név, cím, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírás minta, magánszemélyek esetén személyi azonosságot igazoló okirat, adószám, vállalkozók esetében amennyiben van vállalkozói igazolvány vagy más jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolás egyéni vállalkozói minőségről, adószám),- a megvásárolni kívánt vagyontárgyat,- a nettó vételi ár egyértelmű megjelölését,- az ajánlott fizetési feltételeket,- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,- 60 napos ajánlati kötöttség vállalását,- az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,- tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 15 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladók elállnak a szerződéstől.A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm rendelet 27. § (4) bekezdés].A 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

A felszámoló felhívja a résztvevőket, hogy az értékesítés a 2007. évi CXXVII. tv. 86. § (1) bek. alapján mentes az adó alól.

A meghirdetett ingatlant a felszámoló első alkalommal hirdeti meg.

A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1013040/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 06. 13. | 16:00 || A pályázat érvénytelenítve lett.

2018. 05. 31. | 11:48 || A pályázat megkezdődött.