Eredménytelenítés ideje
2018. 06. 10. 12:01
Eredménytelen pályázat: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 06. 10. 12:01

Ismertető

Vegyi és kozmetikai termékekekből álló készlet

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Vegyi és kozmetikai termékekekből (sampon, tusfürdő, öblítő, dezodor) álló készlet.

Pályázat kezdete
2018. 05. 26. | 12:00
Pályázat vége
2018. 06. 10. | 12:01
Ügyszám
6.Fpk.2535/2016
Becsérték1 500 000 Ft
Minimálár1 500 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
AUDITINFO Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1119 Budapest, Petzvál József utca 56..
Cégjegyzékszám
01-09-266648

Adós adatai

Cégnév
GIA HU CO Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1052 Budapest, Haris köz 5..
Cégjegyzékszám
01 09 170112

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.2535/2016 ügyszámú nyilvános pályázat, a Auditinfo Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266648, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56.., levelezési cím: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56..) felszámoló által a GIA HU CO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 170112, székhely: 1052 Budapest, Haris köz 5..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.2535/2016 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. június 10. 12 óra 01 perckor, a Auditinfo Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266648, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56.., levelezési cím: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56..) felszámoló által a GIA HU CO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 170112, székhely: 1052 Budapest, Haris köz 5..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.2535/2016 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. május 26. 12 óra 00 perckor, a Auditinfo Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266648, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56.., levelezési cím: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56..) felszámoló által a GIA HU CO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 170112, székhely: 1052 Budapest, Haris köz 5..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1019933.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Auditinfo Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266648, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56.., levelezési cím: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56..), mint a(z) GIA HU CO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 170112, székhely: 1052 Budapest, Haris köz 5..) FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK 6.Fpk.2535/2016/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. május 10. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1019933
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. május 26. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. június 10. 12 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 75 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összege 237/2009. (X.20.) Korm. rendelete alapján került kiszámításra. A kiszámított ajánlati biztosítékot a(z) felszámolóként eljáró AUDITINFO Tanácsadó Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10585749-49020026 számú bankszámlájára kell megfizetni „GIA HU CO Pályázat - bánatpénz” megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot a bankszámlán az ajánlattételi határidő letelte előtt hiánytalanul jóváírják. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot - ajánlatának el nem fogadása esetén - milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A szabálytalanul eljáró pályázót a felszámoló az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Vegyi és kozmetikai termékekekből (sampon, tusfürdő, öblítő, dezodor) álló készlet.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Vegyi és kozmetikai termékekekből (sampon, tusfürdő, öblítő, dezodor) álló készlet.

Típus:
Árukészlet
Gyártmány:
vegyes
Állapot:
Új
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
2 412 db
Becsérték:
1 500 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló által értékesíteni kívánt vagyonelem(ek) jelen hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételét követő 13. napon (munkaszüneti nap esetén az azt követő napon), előzetes telefonon (+36 1 785 6680) az értékesítési megbízottal történő egyeztetést, és regisztrációt követően, 9:00–11:00 óra közti időpontokban tekinthető(k) meg.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 nap. A vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat átutalással, egy összegben köteles megfizeti eladó részére. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.
A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 60 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által kiválasztott ügyvédet bízzák meg, akinek munkadíját (vételár 1%+áfa, de min. 30.000.-Ft+áfa) a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgyak birtokbavételéről és elszállításáról vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 15 napon belül köteles gondoskodni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A eladó és az őt képviselő felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. Az értékesítésre a mindenkor hatályos ÁFA tv. megfelelő rendelkezései irányadóak. A készletek vételárát ÁFA terheli, melynek megfizetésére a vevő köteles a fordított ÁFA-fizetés szabályai szerint. Jelen értékesítési eljárás során az értékesítési hirdetmény tervezet vonatkozásában a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént. Jelen értékesítési eljárás során a vagyonelem első értékesítésére tesz kísérletet a felszámoló.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A fenti vagyonelemeket a felszámoló kizárólag egyben kívánja értékesíteni.

Az EÉR igénybevételével elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

•a pályázó nevét, azonosító adatait,


• cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,


•a megvásárolni kívánt vagyontárgyat,


•a nettó vételi ár egyértelmű megjelölését,


•az ajánlott fizetési feltételeket,


•az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,


•120 napos ajánlati kötöttség vállalását,


•az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről. Igazolásként az erre a célra elkülönített és zárolt számlán történő pénz rendelkezésre állásának pénzügyi intézményi igazolása, vagy bankgarancia, vagy az ügyvédi letétbe helyezés hitelt érdemlő igazolása (ügyvédi letéti szerződéssel és a letéti bankszámlára történő befizetés banki igazolásával) fogadható el, melyet a pályázó a pályázathoz köteles csatolni.


•tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 15 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó elállhat a szerződéstől,


•kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított legkésőbb 15 napon belül birtokba veszi,


•a pályázók a pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadják,


•a pályázók a pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázat benyújtását megelőzően nem hagyatkoztak kizárólagosan az eladót képviselő felszámolótól származó információkra, hanem a megvásárolni kívánt vagyoni eszközöket maguk is körültekintően megvizsgálták, annak valamennyi lényeges tulajdonságát megismerték,


•az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,


•A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot - ajánlatának el nem fogadása esetén - milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó


Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja a jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási joguk fennállását és elérhetőségeiket a pályázat benyújtási határidejéig jelentsék be a felszámolónál annak érdekében, hogy a nyertes ajánlat az elővásárlási jogosultakkal közölhető legyen. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy a felszámoló által nem ismert elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázati kiírásban szereplő vagyonelemekre vonatkozóan a pályázati kiírás időpontjában nem ismert információ jut a tudomására, vagy egyéb az értékesítést befolyásoló ok merül fel, a pályázati kiírást visszavonja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1019933/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 06. 10. | 12:01 || A pályázat véget ért.

2018. 05. 26. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P1019933F4 kommentje:

  Tényleg mindenki ennyire amatőr? Tobzódnak az e-mail címek, ennyit a titkosításról...

 • || P1019933F3 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Tételes listát szeretnék kérni az alábbi e-mail címre: salggepkerkft@gmail.com

 • || P1019933F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Tételes listát szeretnék kérni az alábbi e-mail címre: punki1965@gmail.com

 • || P1019933F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Tételes listát szeretnék kérni az alábbi e-majl címre: rabakozytamas@gmail.com