Eredménytelenítés ideje
2018. 06. 10. 12:01
Eredménytelen pályázat: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 06. 10. 12:01

Ismertető

Vegyi és kozmetikai termékekekből álló készlet

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Vegyi és kozmetikai termékekekből (sampon, tusfürdő, öblítő, dezodor) álló készlet.

Pályázat kezdete
2018. 05. 26. | 12:00
Pályázat vége
2018. 06. 10. | 12:01
Ügyszám
6.Fpk.2535/2016
Becsérték1 500 000 Ft
Minimálár1 500 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
AUDITINFO Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1119 Budapest, Petzvál József utca 56..
Cégjegyzékszám
01-09-266648

Adós adatai

Cégnév
GIA HU CO Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1052 Budapest, Haris köz 5..
Cégjegyzékszám
01 09 170112

P��ly��zati K��zlem��ny

Eredm��nytelen a(z) 6.Fpk.2535/2016 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat, a Auditinfo Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 01-09-266648, sz��khely: 1119 Budapest, Petzv��l J��zsef utca 56.., levelez��si c��m: 1119 Budapest, Petzv��l J��zsef utca 56..) felsz��mol�� ��ltal a GIA HU CO Kft. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m/nyilv��ntart��si sz��m: 01 09 170112, sz��khely: 1052 Budapest, Haris k��z 5..) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.


Az eredm��nytelens��g indoka: nem ��rkezett a ki��r��snak megfelel�� aj��nlat
nem ��rkezett a ki��r��snak megfelel�� aj��nlat

Az ��rt��kes��t�� az al��bbi t��j��koztat��st adja:
Megteszi az int��zked��seket a megism��telt ��rt��kes��t��s ��rdek��ben, az ��jabb ��rt��kes��t��si hirdetm��ny az el��z�� hirdetm��ny ��gysz��m��n ker��l k��zz��t��telre.

P��ly��zati K��zlem��ny

Lez��rult a(z) 6.Fpk.2535/2016 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat 2018. j��nius 10. 12 ��ra 01 perckor, a Auditinfo Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 01-09-266648, sz��khely: 1119 Budapest, Petzv��l J��zsef utca 56.., levelez��si c��m: 1119 Budapest, Petzv��l J��zsef utca 56..) felsz��mol�� ��ltal a GIA HU CO Kft. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m / nyilv��ntart��si sz��m: 01 09 170112, sz��khely: 1052 Budapest, Haris k��z 5..) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.

P��ly��zati K��zlem��ny

Megkezd��d��tt a 6.Fpk.2535/2016 ��gysz��m�� nyilv��nos p��ly��zat 2018. m��jus 26. 12 ��ra 00 perckor, a Auditinfo Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 01-09-266648, sz��khely: 1119 Budapest, Petzv��l J��zsef utca 56.., levelez��si c��m: 1119 Budapest, Petzv��l J��zsef utca 56..) felsz��mol�� ��ltal a GIA HU CO Kft. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m/nyilv��ntart��si sz��m: 01 09 170112, sz��khely: 1052 Budapest, Haris k��z 5..) ad��ssal szembeni felsz��mol��si elj��r��s sor��n.


Aj��nlat��t megteheti a p��ly��zat oldal��n: https://eer.gov.hu/palyazat/P1019933.

P��ly��zati Hirdetm��ny

A(z) Auditinfo Kft. (c��gjegyz��ksz��m: 01-09-266648, sz��khely: 1119 Budapest, Petzv��l J��zsef utca 56.., levelez��si c��m: 1119 Budapest, Petzv��l J��zsef utca 56..), mint a(z) GIA HU CO Kft. ���f.a��� (c��gjegyz��ksz��m: 01 09 170112, sz��khely: 1052 Budapest, Haris k��z 5..) F��V��ROSI T��RV��NYSZ��K 6.Fpk.2535/2016/5.. sz. v��gz��se ��ltal kijel��lt felsz��mol��ja, a C��gk��zl��nyben 2018. m��jus 10. napj��n meghirdetett p��ly��zati felh��v��snak megfelel��en

nyilv��nos p��ly��zati felh��v��s


��tj��n, az al��bbi felt��telekkel ��rt��kes��ti az ad��s ing��s��g��t.

A p��ly��zat adatai:
A p��ly��zatok kiz��r��lag az Elektronikus ��rt��kes��t��si Rendszeren (E��R) kereszt��l ny��jthat��k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1019933
A p��ly��zatok beny��jt��s��nak kezd�� id��pontja:
2018. m��jus 26. 12 ��ra 00 perc
A p��ly��zatok beny��jt��s��nak hat��rideje:
2018. j��nius 10. 12 ��ra 01 perc

Aj��nlati biztos��t��k ��sszege: 75��000 forint.

Aj��nlati biztos��t��k form��ja, megfizet��s��nek m��dja ��s hat��rideje: Az aj��nlati biztos��t��k ��sszege 237/2009. (X.20.) Korm. rendelete alapj��n ker��lt kisz��m��t��sra. A kisz��m��tott aj��nlati biztos��t��kot a(z) felsz��mol��k��nt elj��r�� AUDITINFO Tan��csad�� Kft. MKB Bank Zrt.-n��l vezetett 10300002-10585749-49020026 sz��m�� banksz��ml��j��ra kell megfizetni ���GIA HU CO P��ly��zat - b��natp��nz��� megjel��l��ssel. Az aj��nlati biztos��t��k fizet��si k��telezetts��g csak abban az esetben tekintend�� teljes��tettnek, ha p��ly��zat bead��sakor felt��lt��sre ker��l�� befizet��st igazol�� dokumentumon t��l, a megjel��lt ��sszeg�� aj��nlati biztos��t��kot a banksz��ml��n az aj��nlatt��teli hat��rid�� letelte el��tt hi��nytalanul j��v����rj��k. A p��ly��zati felh��v��st ki��r�� felsz��mol�� az esetleges felmer��l�� bankk��lts��gekkel, ��rfolyamk��l��nbs��gekb��l ad��d�� vesztes��gekkel, hi��nyokkal kapcsolatos hivatkoz��sokat nem fogad el. A p��ly��zatban nyilatkozni kell arr��l is, hogy a befizetett aj��nlati biztos��t��kot - aj��nlat��nak el nem fogad��sa eset��n - milyen banksz��ml��ra k��ri visszautalni a p��ly��z��.

Az aj��nlati biztos��t��kkal kapcsolatos egy��b k��zlem��ny: A szab��lytalanul elj��r�� p��ly��z��t a felsz��mol�� az elj��r��sb��l kiz��rja, az ��tutalt p��ly��zati biztos��t��kot visszautalja. Ha a p��ly��zati elj��r��s eredm��nytelen, az aj��nlati biztos��t��kot a felsz��mol�� 8 munkanapon bel��l visszautalja. Ha a p��ly��zati elj��r��s eredm��nyes, a felsz��mol�� az aj��nlati biztos��t��kot nyertes p��ly��z��n��l a v��tel��rba besz��m��tja, a t��bbi p��ly��z��nak pedig az aj��nlati biztos��t��k az eredm��nyhirdet��s napj��t��l ��� a Cstv. 49/A.��.(4) bekezd��s szerinti ��rt��rgyal��s eset��n az ��rt��rgyal��s eredm��nyhirdet��se napj��t��l ��� sz��m��tott 8 munkanapon bel��l visszautalja. Az aj��nlati biztos��t��kot a p��ly��z�� abban az esetben vesz��ti el, ha a szerz��d��s a nyertes p��ly��z�� ��rdekk��r��ben felmer��lt okb��l nem j��n l��tre, vagy a nyertes p��ly��z�� a v��tel��rat az el����rt hat��rid��ben nem fizeti meg.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak):

Vegyi ��s kozmetikai term��kekekb��l (sampon, tusf��rd��, ��bl��t��, dezodor) ��ll�� k��szlet.

A vagyont��rgy gyorsan roml�� / k��l��nleges kezel��st ig��nyl�� / csek��ly ��rt��k��: nem.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) becs��rt��ke ��sszesen: 1��500��000 forint.

A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) minim��l��ra ��sszesen: 1��500��000 forint.


1. t��tel: A p��ly��zatban szerepl�� vagyont��rgy(ak) megnevez��se: Vegyi ��s kozmetikai term��kekekb��l (sampon, tusf��rd��, ��bl��t��, dezodor) ��ll�� k��szlet.

T��pus:
��ruk��szlet
Gy��rtm��ny:
vegyes
��llapot:
��j
Tehermentes:
igen
Mennyis��ge:
2��412 db
Becs��rt��k:
1��500��000 forint

Az ing��s��g megtekinthet��s��g��nek helye, ideje, egy��b k��zlem��ny: A felsz��mol�� ��ltal ��rt��kes��teni k��v��nt vagyonelem(ek) jelen hirdetm��ny C��gk��zl��nyben t��rt��n�� k��zz��t��tel��t k��vet�� 13. napon (munkasz��neti nap eset��n az azt k��vet�� napon), el��zetes telefonon (+36 1 785 6680) az ��rt��kes��t��si megb��zottal t��rt��n�� egyeztet��st, ��s regisztr��ci��t k��vet��en, 9:00���11:00 ��ra k��zti id��pontokban tekinthet��(k) meg.

V��tel��r megfizet��s��nek m��dja, hat��rideje: A v��tel��r megfizet��s��nek m��dja banki ��tutal��s, hat��rideje az ad��sv��teli szerz��d��s megk��t��s��t��l sz��m��tott 15 nap. A vev�� az aj��nlati biztos��t��kon fel��l fennmarad�� v��tel��rat ��tutal��ssal, egy ��sszegben k��teles megfizeti elad�� r��sz��re. A tulajdonjogot szerz�� f��l a nyilv��nos ��rt��kes��t��sen az ad��ssal, mint elad��val szemben besz��m��t��ssal nem ��lhet.
A felsz��mol�� a v��tel��r teljes kiegyenl��t��s��ig az ��rt��kes��tend�� vagyon vonatkoz��s��ban a tulajdonjogot korl��toz��s n��lk��l fenntartja.

R��szletfizet��si lehet��s��g: nincs

A szerz��d��sk��t��s hat��rideje: Szerz��d��sk��t��sre a p��ly��zat elb��r��l��s��t k��vet�� 60 napon bel��l ker��l sor. A szerz��d��sk��t��s felt��tele az E��R rendszer ��zemeltet�� sz��m��ra t��rt��nt ��s a felsz��mol�� ��ltal v��glegesnek elfogadott v��tel��r 1%-os jutal��k fizet��si k��telezetts��g teljes��t��se, amely nem r��sze a teljes v��tel��rnak. Az ad��sv��teli szerz��d��s elk��sz��t��s��vel ��s ellenjegyz��s��vel szerz��d�� felek a felsz��mol�� ��ltal kiv��lasztott ��gyv��det b��zz��k meg, akinek munkad��j��t (v��tel��r 1%+��fa, de min. 30.000.-Ft+��fa) a vev�� k��teles megfizetni.

A vagyont��rgy elsz��ll��t��s��nak, ��tv��tel��nek m��dja, hat��rideje: A vagyont��rgyak birtokbav��tel��r��l ��s elsz��ll��t��s��r��l vev�� a saj��t k��lts��g��n, a teljes v��tel��r megfizet��s��t��l sz��m��tott 15 napon bel��l k��teles gondoskodni.

17/2014 (II.3.) Korm��nyrendelet 12.�� (5) bekezd��s szerinti r��szletes felt��telek: A felsz��mol�� a p��ly��zati aj��nlatokat a felk��n��lt v��tel��rak nagys��ga szerinti sorrendbe ��ll��tja, figyelmen k��v��l hagyva az ��rv��nytelen aj��nlatokat. A v��s��rl��sra jogosult kiv��laszt��s��n��l a kiemelt szempont az aj��nlati ��r nagys��ga.A p��ly��zatok bont��s��ra a p��ly��zati hat��rid�� lej��rt��t k��vet�� 8 napon bel��l ker��l sor. Az ��rt��kel��sr��l k��sz��lt jegyz��k��nyvet a p��ly��zatbont��st��l sz��m��tott 20 napon bel��l a felsz��mol�� elk��sz��ti ��s az eredm��ny az E��R fel��let��n k��zz��t��telre ker��l. A felsz��mol�� t��bb megfelel�� azonos ��rt��k�� (v��tel��r vonatkoz��s��ban legfeljebb 10%-al elt��r�� p��ly��zat eset��n) nyilv��nos ��rt��rgyal��s tart. Az ��rt��rgyal��sr��l az E��R rendszer��nek ig��nybev��tel��vel, ��zenet ��tj��n ��rtes��ti az online ��rt��rgyal��si fordul��r��l, annak kezd�� ��s z��r�� id��pontj��r��l az ��rdekelteket. Jelen hirdetm��nyre a 237/2009 (X.20) Korm. rendelet ��s a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkoz�� szab��lyai az ir��nyad��ak. Ezen a jogc��men sem a felsz��mol��val, sem az ��ltala k��pviselt felsz��mol��s alatt ��ll�� t��rsas��ggal szemben semmilyen jogc��men ig��ny nem ��rv��nyes��thet��.A elad�� ��s az ��t k��pvisel�� felsz��mol�� kell��kszavatoss��got nem v��llal. Az ��rt��kes��t��sre a mindenkor hat��lyos ��FA tv. megfelel�� rendelkez��sei ir��nyad��ak. A k��szletek v��tel��r��t ��FA terheli, melynek megfizet��s��re a vev�� k��teles a ford��tott ��FA-fizet��s szab��lyai szerint. Jelen ��rt��kes��t��si elj��r��s sor��n az ��rt��kes��t��si hirdetm��ny tervezet vonatkoz��s��ban a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. �� (2) bekezd��se szerinti ��rtes��t��s megt��rt��nt. Jelen ��rt��kes��t��si elj��r��s sor��n a vagyonelem els�� ��rt��kes��t��s��re tesz k��s��rletet a felsz��mol��.

A felsz��mol�� hirdetm��nnyel kapcsolatos egy��b k��zlem��nye: A fenti vagyonelemeket a felsz��mol�� kiz��r��lag egyben k��v��nja ��rt��kes��teni.

Az E��R ig��nybev��tel��vel elektronikusan ��r��sban beny��jtott aj��nlatnak az al��bbiakat kell tartalmaznia:

���a p��ly��z�� nev��t, azonos��t�� adatait,


��� c��g eset��n 1 h��napn��l nem r��gebbi c��gkivonatot, al����r��si c��mp��ld��nyt,


���a megv��s��rolni k��v��nt vagyont��rgyat,


���a nett�� v��teli ��r egy��rtelm�� megjel��l��s��t,


���az aj��nlott fizet��si felt��teleket,


���az aj��nlati biztos��t��k befizet��s��nek igazol��s��t,


���120 napos aj��nlati k��t��tts��g v��llal��s��t,


���az aj��nlati biztos��t��kon fel��l fennmarad�� v��tel��r rendelkez��sre ��ll��s��nak megfelel�� igazol��sa a p��ly��z�� r��sz��r��l. Igazol��sk��nt az erre a c��lra elk��l��n��tett ��s z��rolt sz��ml��n t��rt��n�� p��nz rendelkez��sre ��ll��s��nak p��nz��gyi int��zm��nyi igazol��sa, vagy bankgarancia, vagy az ��gyv��di let��tbe helyez��s hitelt ��rdeml�� igazol��sa (��gyv��di let��ti szerz��d��ssel ��s a let��ti banksz��ml��ra t��rt��n�� befizet��s banki igazol��s��val) fogadhat�� el, melyet a p��ly��z�� a p��ly��zathoz k��teles csatolni.


���tudom��sulv��teli nyilatkozat arra vonatkoz��an, hogy ha a 15 napos fizet��si hat��rid�� eredm��nytelen��l telik el, az elad�� el��llhat a szerz��d��st��l,


���k��telezetts��gv��llal�� nyilatkozat, hogy a vev�� a vagyont��rgyakat a v��tel��r kifizet��s��t��l sz��m��tott legk��s��bb 15 napon bel��l birtokba veszi,


���a p��ly��z��k a p��ly��zatukban k��telesek nyilatkozni, hogy a p��ly��zati ki��r��sban foglalt felt��teleket elfogadj��k,


���a p��ly��z��k a p��ly��zatukban k��telesek nyilatkozni, hogy a p��ly��zat beny��jt��s��t megel��z��en nem hagyatkoztak kiz��r��lagosan az elad��t k��pvisel�� felsz��mol��t��l sz��rmaz�� inform��ci��kra, hanem a megv��s��rolni k��v��nt vagyoni eszk��z��ket maguk is k��r��ltekint��en megvizsg��lt��k, annak valamennyi l��nyeges tulajdons��g��t megismert��k,


���az ��gyv��di munkad��j megfizet��s��re vonatkoz�� k��telezetts��gv��llal��st,


���A p��ly��zatban nyilatkozni kell arr��l is, hogy a befizetett aj��nlati biztos��t��kot - aj��nlat��nak el nem fogad��sa eset��n - milyen banksz��ml��ra k��ri visszautalni a p��ly��z��


Az el��v��s��rl��si jog gyakorl��sa ��rdek��ben a felsz��mol�� felh��vja a jogosultak figyelm��t arra, hogy el��v��s��rl��si joguk fenn��ll��s��t ��s el��rhet��s��geiket a p��ly��zat beny��jt��si hat��ridej��ig jelents��k be a felsz��mol��n��l annak ��rdek��ben, hogy a nyertes aj��nlat az el��v��s��rl��si jogosultakkal k��z��lhet�� legyen. A bejelent��s elmarad��sa eset��n a felsz��mol�� ��gy tekinti, hogy a felsz��mol�� ��ltal nem ismert el��v��s��rl��si jogosultak el��v��s��rl��si jogukkal ��lni nem k��v��nnak, az aj��nlatok k��zl��s��t nem k��rik.

A ki��r�� fenntartja mag��nak a jogot, hogy amennyiben a p��ly��zati ki��r��sban szerepl�� vagyonelemekre vonatkoz��an a p��ly��zati ki��r��s id��pontj��ban nem ismert inform��ci�� jut a tudom��s��ra, vagy egy��b az ��rt��kes��t��st befoly��sol�� ok mer��l fel, a p��ly��zati ki��r��st visszavonja.

A fenti vagyont��rgyr��l k��sz��tett tender f��zet az al��bbi linken ��rhet�� el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1019933/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 06. 10. | 12:01 || A pályázat véget ért.

2018. 05. 26. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P1019933F4 kommentje:

  Tényleg mindenki ennyire amatőr? Tobzódnak az e-mail címek, ennyit a titkosításról...

 • || P1019933F3 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Tételes listát szeretnék kérni az alábbi e-mail címre: salggepkerkft@gmail.com

 • || P1019933F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Tételes listát szeretnék kérni az alábbi e-mail címre: punki1965@gmail.com

 • || P1019933F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Tételes listát szeretnék kérni az alábbi e-majl címre: rabakozytamas@gmail.com