Eredménytelenítés ideje
2018. 08. 06. 10:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 08. 06. 10:00

Ismertető

Megyaszó családi ház telekkel

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az adós tulajdonában álló Megyaszó belterület hrsz. 1224., természetben 3718 Megyaszó, Dorgó út 16. szám alatti, 1840 nm területű, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 1/1 eszmei tulajdoni hányada. Az ingatlan művelési ága a tulajdoni lap szerint kivett lakóház, udvar. Az ingatlanon az 1960-as évekre jellemző "kockaház" áll, melynek bruttó alapterülete cca. 100 nm. Az ingatlan az utcafront felöl előkertes épülettel, illetve kapuval ellátott kerítéssel, a környező ingatlanoktól kerítéssel, valamint az épület oldalhomlokzatával határolt. Az épület gyalogos és gépjármű közlekedéssel a település központtól közvetlen megközelíthe-tő pormentes szilárd burkolatú úton. Az épület villamos bekötéssel rendelkezik, a gázvezeték a kerítésen belüli felállással, ledugózva van, az egyéb vezetékes közművek csatlakozási lehetősége a telekhatáron. A szemrevételezés alapján a vízellátás házilagos megoldásban az udvar irányából köt be az udvari akna irányából a lakóépületbe, illetve a kerti csap kap víz betápot. A szennyvíz a lakóépület bal oldalán lévő pincelejárat toldalékból láthatóan a kamra és a für-dőszoba alatti pincenyílás födéme alatt csatlakozik az (utcafront felöl tekintve) jobb oldali ingatlan irányába, ahonnan vélelmezhetően ezen ingatlan szennyvizével közösítve az utcai közcsatorna irányába folyik. A villamos közművekről a fogyasztás saját mérő útján biztosított. Az ingatlan beköltözhető állapotú. A tulajdoni lap III. részében az alábbi bejegyzések találhatók: Az ingatlant a NAV javára 5.641.643,-Ft tőke és járulékai erejéig végrehajtási jog terheli. Az ingatlant az MB-SZER Épületgépészeti Kivitelező Kft javára 2.545.197,-Ft tőke és járulékai erejéig végrehajtási jog terheli. Az ingatlant az ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft javára vezetékjog terheli.

Pályázat kezdete
2018. 07. 20. | 10:00
Pályázat vége
2018. 08. 06. | 10:00
Ügyszám
2.Fpk.3583
Megnézem az előző kiírást
Becsérték2 900 000 Ft
Minimálár2 900 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1137 Budapest, Szent István körút 4.
Cégjegyzékszám
01-09-568162

Adós adatai

Cégnév
Dantnova Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1135 Budapest, Tahi út 53-59.. I. em. 4.
Cégjegyzékszám
Cg.01-09-950940

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 2.Fpk.3583 ügyszámú nyilvános pályázat, a Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1137 Budapest, Szent István körút 4., levelezési cím: 1137 Budapest, Szent István körút 4.) felszámoló által a DANTNOVA Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.01-09-950940, székhely: 1135 Budapest, Tahi út 53-59.. I. em. 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 2.Fpk.3583 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. augusztus 6. 10 óra 00 perckor, a Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1137 Budapest, Szent István körút 4., levelezési cím: 1137 Budapest, Szent István körút 4.) felszámoló által a DANTNOVA Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg.01-09-950940, székhely: 1135 Budapest, Tahi út 53-59.. I. em. 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2.Fpk.3583 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. július 20. 10 óra 00 perckor, a Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1137 Budapest, Szent István körút 4., levelezési cím: 1137 Budapest, Szent István körút 4.) felszámoló által a DANTNOVA Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.01-09-950940, székhely: 1135 Budapest, Tahi út 53-59.. I. em. 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1045706.

P?ly?zati Hirdetm?ny

A(z) Dr. Het?nyi G?za ?s Tsa Felsz?mol? Kft. (c?gjegyz?ksz?m: 01-09-568162, sz?khely: 1137 Budapest, Szent Istv?n k?r?t 4., levelez?si c?m: 1137 Budapest, Szent Istv?n k?r?t 4.), mint a(z) DANTNOVA Kft ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m: Cg.01-09-950940, sz?khely: 1135 Budapest, Tahi ?t 53-59.. I. em. 4.) F?v?rosi T?rv?nysz?k 2.Fpk.3583/2016/10. sz. v?gz?se ?ltal kijel?lt felsz?mol?ja, a C?gk?zl?nyben 2018. j?lius 5. napj?n meghirdetett p?ly?zati felh?v?snak megfelel?en

nyilv?nos p?ly?zati felh?v?s


?tj?n, az al?bbi felt?telekkel ?rt?kes?ti az ad?s ingatlan?t.

A p?ly?zat adatai:
A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1045706
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak kezd? id?pontja:
2018. j?lius 20. 10 ?ra 00 perc
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?rideje:
2018. augusztus 6. 10 ?ra 00 perc

Aj?nlati biztos?t?k ?sszege: 140?000 forint.

Aj?nlati biztos?t?k form?ja, megfizet?s?nek m?dja ?s hat?rideje: Az aj?nlati biztos?t?kot a felsz?mol? 10700024-26647603-51200002 sz?ml?j?ra banki ?tutal?ssal kell megfizetni oly m?don, hogy az aj?nlati biztos?t?k ?sszege a fenti p?nzint?zeti banksz?ml?n a p?ly?zati hat?rid? v?g?ig j?v??r?sra is kell, hogy ker?lj?n.

Az aj?nlati biztos?t?kkal kapcsolatos egy?b k?zlem?ny: Nincs.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak):

Az ad?s tulajdon?ban ?ll? Megyasz? belter?let hrsz. 1224., term?szetben 3718 Megyasz?, Dorg? ?t 16. sz?m alatti, 1840 nm ter?let?, kivett lak?h?z, udvar megnevez?s? ingatlan 1/1 eszmei tulajdoni h?nyada.

Az ingatlan m?vel?si ?ga a tulajdoni lap szerint kivett lak?h?z, udvar. Az ingatlanon az 1960-as ?vekre jellemz? "kockah?z" ?ll, melynek brutt? alapter?lete cca. 100 nm.
Az ingatlan az utcafront fel?l el?kertes ?p?lettel, illetve kapuval ell?tott ker?t?ssel, a k?rnyez? ingatlanokt?l ker?t?ssel, valamint az ?p?let oldalhomlokzat?val hat?rolt.

Az ?p?let gyalogos ?s g?pj?rm? k?zleked?ssel a telep?l?s k?zpontt?l k?zvetlen megk?zel?the-t? pormentes szil?rd burkolat? ?ton.

Az ?p?let villamos bek?t?ssel rendelkezik, a g?zvezet?k a ker?t?sen bel?li fel?ll?ssal, ledug?zva van, az egy?b vezet?kes k?zm?vek csatlakoz?si lehet?s?ge a telekhat?ron.
A szemrev?telez?s alapj?n a v?zell?t?s h?zilagos megold?sban az udvar ir?ny?b?l k?t be az udvari akna ir?ny?b?l a lak??p?letbe, illetve a kerti csap kap v?z bet?pot.
A szennyv?z a lak??p?let bal oldal?n l?v? pincelej?rat toldal?kb?l l?that?an a kamra ?s a f?r-d?szoba alatti pinceny?l?s f?d?me alatt csatlakozik az (utcafront fel?l tekintve) jobb oldali ingatlan ir?ny?ba, ahonnan v?lelmezhet?en ezen ingatlan szennyviz?vel k?z?s?tve az utcai k?zcsatorna ir?ny?ba folyik.
A villamos k?zm?vekr?l a fogyaszt?s saj?t m?r? ?tj?n biztos?tott.

Az ingatlan bek?lt?zhet? ?llapot?.


A tulajdoni lap III. r?sz?ben az al?bbi bejegyz?sek tal?lhat?k:


Az ingatlant a NAV jav?ra 5.641.643,-Ft t?ke ?s j?rul?kai erej?ig v?grehajt?si jog terheli.
Az ingatlant az MB-SZER ?p?letg?p?szeti Kivitelez? Kft jav?ra 2.545.197,-Ft t?ke ?s j?rul?kai erej?ig v?grehajt?si jog terheli.
Az ingatlant az ?M?SZ H?L?ZATI Kft jav?ra vezet?kjog terheli.

A vagyont?rgy gyorsan roml? / k?l?nleges kezel?st ig?nyl? / csek?ly ?rt?k?: nem.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) becs?rt?ke ?sszesen: 2?900?000 forint.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) minim?l?ra ?sszesen: 2?900?000 forint.


1. t?tel: A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) megnevez?se: 3718 Megyasz?, Dorg? ?t 16. sz?m alatti lak?h?z

T?pus:
lak?h?z, udvar
Ter?lete:
1?840 m?
?llapota:
fel?j?tand?
K?zm?ves?tetts?g foka:
r?szlegesen k?zm?ves?tett
Tehermentes:
nem
?rver?sre bocs?tott tulajdoni h?nyad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilv?ntart?si adatai:

A tulajdoni lap I. r?sz?ben felt?ntetett adatok:

Telep?l?s neve (ahol az ingatlan fekszik):
Megyasz?
Ingatlan fekv?se:
belter?let
Helyrajzi sz?m:
1224
Ingatlan postai c?me:
3718 Megyasz?, Dorg? ?t 16.
M?vel?s al?l kivett ter?let eset?n annak elnevez?se:
kivett lak?h?z, udvar
Ter?letnagys?g:
1?840 m?
Az ?p?let f? rendeltet?s szerinti jellege (lak?h?z, ?d?l?, gazdas?gi ?p?let stb.):
3718 Megyasz?, Dorg? ?t 16. sz?m alatti lak?h?z

A tulajdoni lap II. r?sz?ben felt?ntetett adatok:

Tulajdonos neve, c?me:
DANTNOVA Kft "f.a."1135 Budapest, Tahi ?t 53-59. I. em. 4.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. r?sz): Az ingatlant a NAV jav?ra 5.641.643,-Ft t?ke ?s j?rul?kai erej?ig v?grehajt?si jog terheli.Az ingatlant az MB-SZER ?p?letg?p?szeti Kivitelez? Kft jav?ra 2.545.197,-Ft t?ke ?s j?rul?kai erej?ig v?grehajt?si jog terheli.Az ingatlant az ?M?SZ H?L?ZATI Kft jav?ra vezet?kjog terheli.

Az ?p?letn?l jellemz? saj?toss?gok: Az ingatlan m?vel?si ?ga a tulajdoni lap szerint kivett lak?h?z, udvar. Az ingatlanon az 1960-as ?vekre jellemz? "kockah?z" ?ll, melynek brutt? alapter?lete cca. 100 nm.Az ingatlan az utcafront fel?l el?kertes ?p?lettel, illetve kapuval ell?tott ker?t?ssel, a k?rnyez? ingatlanokt?l ker?t?ssel, valamint az ?p?let oldalhomlokzat?val hat?rolt.Az ?p?let gyalogos ?s g?pj?rm? k?zleked?ssel a telep?l?s k?zpontt?l k?zvetlen megk?zel?the-t? pormentes szil?rd burkolat? ?ton.Az ?p?let villamos bek?t?ssel rendelkezik, a g?zvezet?k a ker?t?sen bel?li fel?ll?ssal, ledug?zva van, az egy?b vezet?kes k?zm?vek csatlakoz?si lehet?s?ge a telekhat?ron.A szemrev?telez?s alapj?n a v?zell?t?s h?zilagos megold?sban az udvar ir?ny?b?l k?t be az udvari akna ir?ny?b?l a lak??p?letbe, illetve a kerti csap kap v?z bet?pot.A szennyv?z a lak??p?let bal oldal?n l?v? pincelej?rat toldal?kb?l l?that?an a kamra ?s a f?r-d?szoba alatti pinceny?l?s f?d?me alatt csatlakozik az (utcafront fel?l tekintve) jobb oldali ingatlan ir?ny?ba, ahonnan v?lelmezhet?en ezen ingatlan szennyviz?vel k?z?s?tve az utcai k?zcsatorna ir?ny?ba folyik. A villamos k?zm?vekr?l a fogyaszt?s saj?t m?r? ?tj?n biztos?tott.Az ingatlan bek?lt?zhet? ?llapot?.

Ingatlan ?llapota: fel?j?tand?

Az ingatlan(ok) megtekinthet?s?g?nek helye, ideje, egy?b k?zlem?ny: Az ingatlan a Megyasz?, Dorg? ?t. 16. sz?m alatt tekinthet? meg munkanapon, munkaid?ben.

V?tel?r megfizet?s?nek m?dja, hat?rideje: A nyertes p?ly?z? a v?tel?rat legk?s?bb a szerz?d?s al??r?sakor k?teles ?tutal?ssal megfizetni, melybe az aj?nlati biztos?t?k ?sszege besz?m?t.

R?szletfizet?si lehet?s?g: nincs

A szerz?d?sk?t?s hat?rideje: A nyertes p?ly?z? k?teles a szerz?d?st az eredm?nyhirdet?st k?vet? 15 napon bel?l megk?tni az elj?r? felsz?mol?val.

A vagyont?rgy elsz?ll?t?s?nak, ?tv?tel?nek m?dja, hat?rideje: A nyertes p?ly?z? legk?s?bb a szerz?d?s al??r?s?t k?vet? 10 napon k?teles a vagyont?rgy ?tv?tele (birtokba v?tele) ?rdek?ben elj?rni.

17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti r?szletes felt?telek: A p?ly?zatnak tartalmaznia kell a p?ly?z? szerz?d?sk?t?shez sz?ks?ges minden adat?t. T?rsas v?llalkoz?s eset?ben hiteles form?ban csatolni kell az al??r?si c?mp?ld?nyt, 30 napn?l nem r?gebbi c?gkivonatot ?s nyilatkozatot arra vonatkoz?an, hogy van-e folyamatban a c?gadatokban v?ltoz?s bejegyz?si k?relem. A p?ly?zatnak tartalmaznia kell banksz?mla sz?mr?l nyilatkozatot, hogy eredm?nytelen p?ly?zat eset?n a befizetett b?natp?nzt a felsz?mol?biztos visszautalhassa.A meghirdetett vagyont?rgy tekintet?ben el?v?s?rl?si jog nem ?ll fenn.A p?ly?zatok ?rt?kel?s?n?l a felsz?mol? a megaj?nlott v?tel?r alapj?n d?nt. Megfelel? p?ly?zatok eset?n a t?bb azonos ?rt?k? (a v?tel?r vonatkoz?s?ban legfeljebb 10%-kal elt?r?) p?ly?zat eset?n ezen p?ly?z?k k?z?tt nyilv?nos ?rt?rgyal?s ker?l megtart?sra.

A felsz?mol? hirdetm?nnyel kapcsolatos egy?b k?zlem?nye: Az ?rt?kes?t?si hirdetm?ny tervezete a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2.? (2) bekezd?s?ben meghat?rozott szem?lyek r?sz?re ?rtes?t?sk?nt megk?ld?sre ker?lt.
A vagyoni elem m?sodik alkalommal ker?l meghirdet?sre.
Eredm?nytelen p?ly?zat eset?n az aj?nlati biztos?t?k teljes ?sszeg?t felsz?mol? az eredm?nytelens?g meg?llap?t?s?t?l sz?m?tott 8 munkanapon bel?l valamennyi p?ly?z? r?sz?re visszautalja.

A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett tender f?zet az al?bbi linken ?rhet? el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1045706/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 08. 06. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2018. 07. 20. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.