Eredménytelenítés ideje
2018. 08. 06. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 08. 06. 12:00

Ismertető

FÉMIPARI HASZNÁLT SZERSZÁMOK

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

1. REMS R577000 elektrohidraulikus présgép 2. Makita FS4300 kézi elektromos csavarbehajtó 3. WELDI-MIG 322 fogyóelektródás védő gázas hegesztő 4. Makita 5604R körfűrész 5. Makita 5704R körfűrész 6. Hyundai raklapemelő 2 tonnás 7. Fini Betta kompresszor 8. Makita HP1640 ütvefúrógép 9. Metallkraft MB 754 mágnestalpas fúrógép 10. Makita GA9020 sarokcsiszoló 11. Mastroweld-Cut 100 plazmavágó 12. Optimum Optisaw S 181 G szalagfűrész 13. Bernardo DSA 150 kettős köszörű 14. Samsung SL-M2070 nyomtató A fenti ingóságok megvásárlására kizárólag együttes ajánlat nyújtható be. A hitelezők 237/2009. (X.20) Kormány rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítése, az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével megtörtént.

Pályázat kezdete
2018. 07. 16. | 09:00
Pályázat vége
2018. 08. 06. | 12:00
Ügyszám
Fpk.70.044
Megnézem az előző kiírást
Becsérték880 000 Ft
Minimálár440 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
WIND UP Felszámoló és Válságkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15
Cégjegyzékszám
01-10-047591

Adós adatai

Cégnév
FFKÉP Kereskedelmi és Általános Építő Kft.„f.a.”
Székhely
2879 KISBÉR, DOHÁNY utca 47.
Cégjegyzékszám
11 09 022922

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) Fpk.70.044 ügyszámú nyilvános pályázat, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a FFKÉP KFT. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11 09 022922, székhely: 2879 KISBÉR, DOHÁNY utca 47.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A vagyonelemek értékesítésének várható árbevétele, és az értékesítés költségeinek különbözete miatt más értékesítési formát választunk.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) Fpk.70.044 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. augusztus 6. 12 óra 00 perckor, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a FFKÉP KFT. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 11 09 022922, székhely: 2879 KISBÉR, DOHÁNY utca 47.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a Fpk.70.044 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. július 16. 09 óra 00 perckor, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a FFKÉP KFT. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11 09 022922, székhely: 2879 KISBÉR, DOHÁNY utca 47.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1075776.

P?ly?zati Hirdetm?ny

A(z) WIND UP Zrt. (c?gjegyz?ksz?m: 01-10-047591, sz?khely: 1143 Budapest, Stef?nia ?t 75. 3 em. 15, levelez?si c?m: 1143 Budapest, Stef?nia ?t 75. 3 em. 15), mint a(z) FFK?P KFT. ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m: 11 09 022922, sz?khely: 2879 KISB?R, DOH?NY utca 47.) TATAB?NYAI T?RV?NYSZ?K Fpk.70.044/2016/11.. sz. v?gz?se ?ltal kijel?lt felsz?mol?ja, a C?gk?zl?nyben 2017. szeptember 28. napj?n meghirdetett p?ly?zati felh?v?snak megfelel?en

nyilv?nos p?ly?zati felh?v?s


?tj?n, az al?bbi felt?telekkel ?rt?kes?ti az ad?s ing?s?g?t.

A p?ly?zat adatai:
A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1075776
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak kezd? id?pontja:
2018. j?lius 16. 09 ?ra 00 perc
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?rideje:
2018. augusztus 6. 12 ?ra 00 perc

Aj?nlati biztos?t?k ?sszege: 44?000 forint.

Aj?nlati biztos?t?k form?ja, megfizet?s?nek m?dja ?s hat?rideje: A p?ly?zaton val? r?szv?tel felt?tele az aj?nlati biztos?t?k igazolt megfizet?se. A felsz?mol? az aj?nlati biztos?t?kot akkor tekinti megfizetettnek, ha az a p?ly?zat beny?jt?s?nak hat?ridej?ig, ?tutal?ssal a FFK?P Kft. ?fa? MKB Bank Zrt.-n?l vezetett 10300002-10686253-49020015 sz. sz?ml?j?n j?v??r?sra ker?lt.

Az aj?nlati biztos?t?kkal kapcsolatos egy?b k?zlem?ny: Ha a p?ly?zati elj?r?s eredm?nytelen a p?ly?zati biztos?t?k visszautal?sra ker?lt. Eredm?nyes p?ly?zati elj?r?s eset?n a nyertes p?ly?z? ?ltal megfizetett aj?nlati biztos?t?k a v?tel?rba besz?m?t?sra ker?l.
A t?bbi p?ly?z? r?sz?re az aj?nlati biztos?t?kot a felsz?mol? visszautalja. Az aj?nlati biztos?t?kot. A nyertes p?ly?z? elvesz?ti, ha az aj?nlati k?t?tts?g id?tartama alatt a p?ly?zatt?l visszal?p, vagy az ad?sv?tel?i szerz?d?s a nyertes p?ly?z? ?rdekk?r?ben felmer?l? okb?l nem j?n l?tre.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak):

1. REMS R577000 elektrohidraulikus pr?sg?p
2. Makita FS4300 k?zi elektromos csavarbehajt?
3. WELDI-MIG 322 fogy?elektr?d?s v?d? g?zas hegeszt?
4. Makita 5604R k?rf?r?sz
5. Makita 5704R k?rf?r?sz
6. Hyundai raklapemel? 2 tonn?s
7. Fini Betta kompresszor
8. Makita HP1640 ?tvef?r?g?p
9. Metallkraft MB 754 m?gnestalpas f?r?g?p
10. Makita GA9020 sarokcsiszol?
11. Mastroweld-Cut 100 plazmav?g?
12. Optimum Optisaw S 181 G szalagf?r?sz
13. Bernardo DSA 150 kett?s k?sz?r?
14. Samsung SL-M2070 nyomtat?
A fenti ing?s?gok megv?s?rl?s?ra kiz?r?lag egy?ttes aj?nlat ny?jthat? be.
A hitelez?k 237/2009. (X.20) Korm?ny rendelet 2. ? (2) bekezd?se szerinti ?rtes?t?se, az ?rt?kes?t?si hirdetm?ny tervezet?nek megk?ld?s?vel megt?rt?nt.

A vagyont?rgy gyorsan roml? / k?l?nleges kezel?st ig?nyl? / csek?ly ?rt?k?: nem.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) becs?rt?ke ?sszesen: 880?000 forint.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) minim?l?ra ?sszesen: 440?000 forint.


1. t?tel: A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) megnevez?se: F?MIPARI HASZN?LT SZERSZ?MOK

T?pus:
K?ziszersz?m
Gy?rtm?ny:
VEGYES
?llapot:
S?r?lt/hi?nyos
Tehermentes:
igen
Mennyis?ge:
14 db
Becs?rt?k:
880?000 forint

Az ing?s?g megtekinthet?s?g?nek helye, ideje, egy?b k?zlem?ny: ? A k?szletek megtekinthet?k el?zetes id?pont egyeztet?s ut?n. Id?pont egyeztet?s: Wind Up Zrt. 06-1-788-8050.

V?tel?r megfizet?s?nek m?dja, hat?rideje: A fizet?s m?dja: ?tutal?s. Az ing?s?gok eset?n a fizet?si hat?rid? az ad?sv?teli szerz?d?sben r?gz?tettek szerint, de maximum a szerz?d?sk?t?st?l sz?m?tott 90 nap. A megaj?nlott v?tel?r ?sszeg?nek tekintet?ben fedezet igazol?s sz?ks?ges az aj?nlati biztos?t?kon fel?li teljes v?tel?rra, ami lehet els?dlegesen banki garanciav?llal?s, a p?ly?z? saj?t banksz?ml?j?n elk?l?n?tett ?sszegr?l sz?l? banki igazol?s, ?gyv?di vagy banki let?ti igazol?s, m?s gazdas?gi t?rsas?g kezess?g v?llal?sa, azzal, hogy a kezess?get v?llal? t?rsas?g a fenti okiratokkal v?llal kezess?get, vagy visszavonhatatlan hitel?g?rv?ny. A vev? az ing?s?gok tulajdonjog?t csak a teljes v?tel?r megfizet?s?t k?vet?en szerezheti meg.

R?szletfizet?si lehet?s?g: nincs

A szerz?d?sk?t?s hat?rideje: A szerz?d?sk?t?s v?gs? hat?rideje a p?ly?zat nyertess?gr?l sz?l? ?rtes?t?s ?tv?tel?t?l sz?m?tott 30 nap.

A vagyont?rgy elsz?ll?t?s?nak, ?tv?tel?nek m?dja, hat?rideje: A birtokbaad?s az ing?s?gok eset?n teljes v?tel?r megfizet?s?t k?vet?en, de legk?s?bb att?l sz?m?tott 8 napon bel?l t?rt?nik meg. A sz?ll?t?sr?l a vev?nek kell gondoskodnia az elsz?ll?t?sra 15 nap ?ll rendelkez?sre, ezt k?vet?en b?rleti d?j ker?l felsz?m?t?sra.

17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti r?szletes felt?telek: ? A p?ly?zat kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat? be! Az E?R el?rhet?s?ge: https://eer.gov.hu/? A p?ly?zati aj?nlat ?rv?nyess?g?nek felt?tele az aj?nlati biztos?t?k megfizet?se.? A p?ly?z?nak v?llalnia kell, hogy az aj?nlat?t a bead?si hat?rid?t?l sz?m?tott 105 napig fenntartja.? A v?teli aj?nlatnak tartalmaznia kell az aj?nlattev? f?bb adatait (t?rsas?g eset?n: c?gkivonat ?s c?gk?pviseleti jogosults?got tan?s?t? al??r?si c?mp?ld?ny, elektronikus el?rhet?s?ge; mag?nszem?ly eset?n: n?v, lakc?m, anyja neve, szem?lyazonos?t? okm?nyok neve ?s sz?ma, ad?azonos?t? jele, elektronikus el?rhet?s?ge).? A p?ly?zatnak tartalmaznia kell az aj?nlott nett? v?tel?r pontos megjel?l?s?t, ?s a fizet?si felt?telek egy?rtelm? meghat?roz?s?t.? A p?ly?z?nak nyilatkozni kell arr?l, hogy elfogadja, hogy az ing?s?g ad?sv?teli szerz?d?s elk?sz?t?s?ben a felsz?mol? ?ltal megjel?lt ?gyv?d j?r el, akinek a munkad?ja a v?glegesen kialakult brutt? v?tel?r 1%-a, de minimum 50.000.- Ft. A vev? v?llalja az ad?sv?tel egy?b k?lts?g?nek megfizet?s?t. ? A felsz?mol? eredm?nytelennek nyilv?n?thatja a p?ly?zati elj?r?st, ha a ki?r?sban meghat?rozott felt?teleknek megfelel? aj?nlatot nem adtak be. ? A p?ly?zat nyertes?r?l a felsz?mol? a p?ly?zatban megjel?lt legmagasabb aj?nlati ?r alapj?n d?nt. A felsz?mol? t?bb megfelel?, azonos ?rt?k? ? a v?tel?r vonatkoz?s?ban legfeljebb 10%-kal elt?r? ? p?ly?zat eset?n az ?rintett p?ly?z?k k?z?tt m?sodik ?rt?kes?t?si fordul?t hirdet meg elektronikus (online) ?rt?rgyal?s form?j?ban.? A beny?jtott p?ly?zat ?rt?kes?t?s?r?l sz?l? jegyz?k?nyvet a p?ly?zatbont?s id?pontj?t?l sz?m?tott 20 napon bel?l a felsz?mol? elk?sz?ti ?s a jegyz?k?nyv szkennelt v?ltozat?t felt?lti az E?R fel?let?re, ahol a p?ly?z?k ?ltal megtekinthet?.

A felsz?mol? hirdetm?nnyel kapcsolatos egy?b k?zlem?nye: ? Az ad?sv?tel t?rgy?t k?pez? k?szletek ?rt?kes?t?se (ing?s?gok) ?ltal?nos forgalmi ad? fizet?s?re k?telezett, az ?ltal?nos forgalmi ad?r?l sz?l? 2007. ?vi CXXVII. t?rv?ny 142. ? (1) bek. g) pontja alapj?n ? amennyiben a vev? alanya az ?ltal?nos forgalmi ad?nak ? az ?ltal?nos forgalmi ad? megfizet?s?re a vev? k?telezett (ford?tott ?fa).

? A tulajdonjogot vagy m?s vagyoni ?rt?k? jogot szerz? f?l a nyilv?nos ?rt?kes?t?sen - a cs?delj?r?sr?l ?s a felsz?mol?si elj?r?sr?l sz?l? 1991. ?vi XLIX. t?rv?ny (Cstv.) 49.? (4) bekezd?se ?rtelm?ben ?s az ott meghat?rozott kiv?telt?l eltekintve - az ad?ssal szemben nem ?lhet besz?m?t?ssal.

? A p?ly?zatot ki?r? fenntartja mag?nak a jogot, hogy megfelel? ?raj?nlat hi?ny?ban a p?ly?zatot eredm?nytelennek nyilv?n?tsa ide?rtve a nett? ir?ny?r (becs?rt?k) 70%-?t el nem ?r? aj?nlatokat is.

? Elad? az ing?s?gok tulajdonjog?t az el?z?ekt?l eltekintve per-, ?s ig?nymentesen adja ?t, de annak ?llapot?t, haszn?lhat?s?g?t nem szavatolja, a kell?kszavatoss?got kiz?rja.

? Amennyiben a be?rkez? p?ly?zatok nem felelnek meg a jelen ki?r?sban meghat?rozott ?s a jogszab?lyban r?gz?tett felt?teleknek, akkor a p?ly?zat ?rv?nytelen.

? ?rv?nytelenn? vagy eredm?nytelenn? nyilv?n?tott p?ly?zat eset?n a felsz?mol? megteszi a sz?ks?ges int?zked?st a megism?telt ?rt?kes?t?sre.

? A Cstv. 49./E.? (4) bekezd?se alapj?n az el?v?s?rl?si joggal rendelkez?knek nem kell r?szt venni?k az elektronikus ?rt?kes?t?sben. A felsz?mol? az elektronikus ?rt?kes?t?s ?rv?nyess?g?nek ?s eredm?nyess?g?nek meg?llap?t?s?t k?vet?en a nyertes aj?nlatot bemutatja az el?v?s?rl?si joggal rendelkez?knek, az ?ket megillet? sorrendben, annak ?rdek?ben, hogy nyilatkozzanak a k?zl?st?l sz?m?tott 15 napon bel?l, hogy k?v?nnak-e ?lni el?v?s?rl?si jogukkal.

A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett tender f?zet az al?bbi linken ?rhet? el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1075776/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 08. 06. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 07. 16. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.