A nyertes ár
18 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2018. 09. 29. 15:10

Ismertető

Bizonytalan lejárt követelés 116.846 e Ft összegben, melyből a kötelezett 15.000 e Ft-ot ismer el, azonban azt fizetési határidőn belül nem egyenlítette ki

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Bizonytalan lejárt követelés 116.846 e Ft összegben, melyből a kötelezett 15.000 e Ft-ot ismer el, azonban azt fizetési határidőn belül nem egyenlítette ki

Pályázat kezdete
2018. 09. 14. | 15:10
Pályázat vége
2018. 09. 29. | 15:10
Ügyszám
Fpk.612
Becsérték15 000 000 Ft
Minimálár15 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Innovit Üzleti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1074 Budapest, Dohány utca 12.
Cégjegyzékszám
01-10-046010

Adós adatai

Cégnév
Brentwood Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
2336 Dunavarsány, Malomos J. utca 2-4. 4 ép.
Cégjegyzékszám
13 09 104145

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a Fpk.612 ügyszámú nyilvános pályázat, a Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 109) felszámoló által a Brentwood Kft. "f. a." „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 104145, székhely: 2336 Dunavarsány, Malomos J. utca 2-4. 4 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 18 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1183420F1
Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázóval a felszámoló az eredményhirdetést követő 30 napon belül adásvételi szerződést köt.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) Fpk.612 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. szeptember 29. 15 óra 10 perckor, a Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 109) felszámoló által a Brentwood Kft. "f. a." „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 104145, székhely: 2336 Dunavarsány, Malomos J. utca 2-4. 4 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a Fpk.612 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. szeptember 14. 15 óra 10 perckor, a Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 109) felszámoló által a Brentwood Kft. "f. a." „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 104145, székhely: 2336 Dunavarsány, Malomos J. utca 2-4. 4 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1183420.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 109), mint a(z) Brentwood Kft. "f. a." „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 104145, székhely: 2336 Dunavarsány, Malomos J. utca 2-4. 4 ép.) Budapest Környéki Törvényszék Fpk.612/2015. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. augusztus 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1183420
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. szeptember 14. 15 óra 10 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. szeptember 29. 15 óra 10 perc

Ajánlati biztosíték összege: 650 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték - melynek befizetése feltétele a pályázaton történő részvételnek - 10 millió forint nettó irányár után annak 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak 3%-a. Az ajánlati biztosíték 650.000,- forintos összegét, az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására az ajánlattétel benyújtásának határidejéig be kell fizetnie (forintban) átutalással „Brentwood Kft. „f.a.” ajánlati biztosíték” közleménnyel az adós társaság Magnet Banknál vezetett 16200106-11617538-00000000 számlaszámú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Bizonytalan lejárt követelés 116.846 e Ft összegben, melyből a kötelezett 15.000 e Ft-ot ismer el, azonban azt fizetési határidőn belül nem egyenlítette ki

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 15 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 15 000 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Bizonytalan lejárt követelés

A követelés összege:
15 000 000
Lejárati ideje:
Lejárt (1 éven belül)
Számviteli besorolása:
Egyéb követelés
A követelés kötelezettje:
Más gazdálkodó
A követelés biztosított-e:
igen I. és II. rangelyi ingatlant terhelő jelzálogjog
Becsértéke:
15 000 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárggyal kapcsolatosan érdeklődni kizárólag az EÉR rendszeren keresztül lehetséges. A felszámoló előzetes egyeztetést követően - a megtekintést napját megelőzően minimum 2 munkanappal kérelmezett - biztosítja a vagyontárgy megtekinthetőségét.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak. Magánszemély ajánlatevő esetén a nettó vételárat Áfa fizetési kötelezettség is terheli.Gazdasági társaság ajánlattevő esetén a fordított adózás szabályai érvényesülnek.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A Kiíró a jelen pályázat tekintetében azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés rendelkezései szerint a nyertes pályázónak a vételárat a szerződés aláírását követő 30 napon belül kell megfizetnie (forintban) átutalással, „Brentwood Kft. „f.a.” ajánlati biztosíték” közleménnyel az adós társaság Magnet Banknál vezetett 16200106-11617538-00000000 számú számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a felszámoló az eredményhirdetést követő 30 napon belül adásvételi szerződést köt.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 8 napon belül köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért, az ingatlan őrzéséért költségtérítést számolhat fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az EER rendszeren benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, eredeti aláírás címpéldányt,- a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével - az ajánlott fizetési feltételeket,- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,- 90 napos ajánlati kötöttség vállalását,- az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,- az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (a pályázónak csatolnia kell banki igazolást arról, hogy az általa megajánlott ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár olyan elkülönített számlán áll rendelkezésre, amely kizárólag a pályázati vagyon kiegyenlítésére használható fel)- kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egyösszegben megfizeti eladó részére- tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó a Ptk. alapján eláll a szerződéstől. Az adásvételi szerződés elkészítésével, esetleges ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a +Áfát tartalmazó összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megfizetni.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre. A minimálár a becsérték 100 %-a. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak értesítése megtörtént. Az irányár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak. Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. A felszámoló, mint Kiíró az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a Kiíró legalább 10 napot kell, hogy biztosítson.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1183420/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 09. 29. | 15:10 || A pályázat véget ért.

2018. 09. 14. | 15:10 || A pályázat megkezdődött.