A nyertes ár
2 100 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2018. 11. 26. 12:00

Ismertető

Deszki kivett beépítetlen terület

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Deszk 1145 hrsz. alatti kivett beépítetlen terület

Pályázat kezdete
2018. 11. 09. | 12:00
Pályázat vége
2018. 11. 26. | 12:00
Ügyszám
3.Fpk.4210
Becsérték2 600 000 Ft
Minimálár1 820 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
OPH Gazdasági, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1033 Budapest, Vöröskereszt utca 14. 1 em. 5
Cégjegyzékszám
01-09-722286

Adós adatai

Cégnév
SZEFA Kft.„f.a.”
Székhely
1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. II em. 14.
Cégjegyzékszám
01-09-270815

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 3.Fpk.4210 ügyszámú nyilvános pályázat, a OPH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-722286, székhely: 1033 Budapest, Vöröskereszt utca 14. 1 em. 5, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 33/1) felszámoló által a SZEFA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-270815, székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. II em. 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 2 100 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1258931F3
Szerződéskötés dátuma: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.4210 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. november 26. 12 óra 00 perckor, a OPH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-722286, székhely: 1033 Budapest, Vöröskereszt utca 14. 1 em. 5, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 33/1) felszámoló által a SZEFA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-270815, székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. II em. 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.4210 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. november 9. 12 óra 00 perckor, a OPH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-722286, székhely: 1033 Budapest, Vöröskereszt utca 14. 1 em. 5, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 33/1) felszámoló által a SZEFA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-270815, székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. II em. 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1258931.

Pályázati Hirdetmény

A(z) OPH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-722286, székhely: 1033 Budapest, Vöröskereszt utca 14. 1 em. 5, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 33/1), mint a(z) SZEFA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-270815, székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. II em. 14.) Fővárosi Törvényszék 3.Fpk.4210/16/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. október 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1258931
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. november 9. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. november 26. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 91 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetése a SZEFA Kft. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11713012-21452921 számú bankszámlájára "ajánlati biztosíték" közleménnyel legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati anyagban.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlat elfogadásával a megfizetett ajánlati biztosíték összege – a létrejött adásvételi szerződés alkalmazásában – a vételárba beszámít. Az ajánlati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlatok a pályázat benyújtásának határidejéig az előző bekezdésben megjelölt bankszámlán jóváírásra kerüljön. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Deszk 1145 hrsz. alatti kivett beépítetlen terület

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 600 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 820 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
828 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Deszk
Ingatlan postai címe:
Deszk, hrsz. 1145
Területnagyság:
828 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): végrehajtási jog 22.730.163,- Ft és járulékai erejéig NAV részére, végrehajtási jog 5.655.774,- Ft és járulékai erejéig NAV részére, végrehajtási jog 2.068.839,- Ft és járulékai erejéig Deszk Község Polgármesteri Hivatala részére, végrehajtási jog 228.600,- Ft erejéig Gál-Car Kft. részére, végrehajtási jog 157.059,- Ft és járulékai erejéig Generali Biztosító Zrt. részére, végrehajtási jog 39.360,- Ft és járulékai erejéig Szegedi Közlekedési Kft. részére, végrehajtási jog 86.576.378,- Ft és járulékai erejéig NAV részére

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan a helyszínen megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítése során a forgalmi adó a 2007. évi CXXVII. törvény alapján kerül felszámításra, mely alapján az ingatlan mentes az ÁFA fizetési kötelezettség alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Tájékoztatás a vagyonelemekről Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró az ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. A felszámolónak nincs tudomása az ingatlant terhelő környezeti kárról. Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása, ártárgyalás: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti. Elővásárlási jog A Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése szerint az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Az elővásárlásra jogosultakat a Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmáról és nyilatkozattételre szólítja fel, melyre az elővásárlásra jogosultaknak 15 nap áll rendelkezésükre. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljeskörűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Adóssal szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni. Ezen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. A felszámoló a vagyonelemeket a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotban hirdeti meg, ezért ehhez kapcsolódóan semmilyen szavatosságot, garanciát nem vállal, a kellékszavatosságot kizárja. A pályázat kötelező tartalmi eleme: - a pályázó főbb adatainak bemutatása (név, székhely, cégjegyzékszám, képviselő neve, adóazonosító száma, magánszemély pályázó esetén név, lakcím, anyja neve, születési hely, idő, adóazonosító szám, személyi igazolványszám) - a pályázó által minden oldalon cégszerűen aláírt ajánlat, melyben nettó árat számmal és betűvel a vagyontárgy megnevezésével megjelöli, - 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírás-minta csatolása, e-mail cím és telefonszám megjelölése - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a pályázati benyújtás határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy ismeri a pályázati feltételeket és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, - nyilatkozat arról, hogy a szerződéskötés ügyvédi munkadíját (becsérték 1,5 %-a, de minimum 50.000,- Ft + áfa) a szerződéskötéssel egyidejűleg vállalja megfizetni az adós társaság jogi képviselője részére, tudomásul veszi és elfogadja az eladó megbízásából készült adásvételi szerződést, - nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő az ingatlanokat megtekintette, fizikai, műszaki, jogi állapotát ismeri, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a befizetett ajánlati biztosíték visszautalását, - az ajánlati biztosíték befizetését igazoló banki bizonylat csatolása. Bármely kötelező tartalmi kellék hiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat a szerződéskötésig kell megfizetni a SZEFA Kft. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11713012-21452921 számú bankszámlájára "vételár" közleménnyel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A szerződéskötéstől számított 15 napon belül kerül sor a birtokbaadásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázati kiírásban szereplő elemek vizsgálata és a megajánlott ár függvényében kerül sor a nyertes ajánlat kihirdetésére.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Minimálár a becsérték 70%-a, jelen hirdetés a vagyontárgyakra kiírt második pályázati felhívás, a műszaki adatok a mellékletben találhatóak. A felszámoló a hirdetmény tervezetét a 300/2017. (X.17.) Korm. rendelet rendelkezései szerint a jogosult hitelezők részére megküldte.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1258931/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 11. 26. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 11. 09. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P1258931F3 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Tudomásom szerint környezetszennyezés miatt eljárás van folyamatban a telek ügyében. Ha esetleg bármi bírság keletkezik vagy rekultiváció szükséges azt kinek kell állnia?

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A felszámolónak nincs tudomása környezetszennyezésről.

 • || P1258931F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Van-e információ arról, hogy milyen közművekkel rendelkezik a meghirdetett terület (víz, gáz, csatorna, elektromos hálózat)?

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Az ingatlan egy kivett beépítetlen terület, közművek meglétéről nincsen tudomásunk

 • || P1258931F1 kommentje:

  .