Eredménytelenítés ideje
2018. 11. 26. 11:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 11. 26. 11:00

Ismertető

anyagbánya

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Pécsi ingatlan

Pályázat kezdete
2018. 11. 10. | 11:00
Pályázat vége
2018. 11. 26. | 11:00
Ügyszám
18.Fpk.3.737
Megnézem az előző kiírást
Becsérték10 700 000 Ft
Minimálár5 350 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1 em.
Cégjegyzékszám
01-10-041640

Adós adatai

Cégnév
SVG-Hungary Nógrádi Gépgyártó Kft.„f.a.”
Székhely
1012 Budapest, Pálya utca 9..
Cégjegyzékszám
01-09-185577

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 18.Fpk.3.737 ügyszámú nyilvános pályázat, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1 em., levelezési cím: 1581 Budapest, hrsz. Pf.: 108) felszámoló által a SVG-Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-185577, székhely: 1012 Budapest, Pálya utca 9..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 18.Fpk.3.737 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. november 26. 11 óra 00 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1 em., levelezési cím: 1581 Budapest, hrsz. Pf.: 108) felszámoló által a SVG-Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-185577, székhely: 1012 Budapest, Pálya utca 9..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 18.Fpk.3.737 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. november 10. 11 óra 00 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1 em., levelezési cím: 1581 Budapest, hrsz. Pf.: 108) felszámoló által a SVG-Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-185577, székhely: 1012 Budapest, Pálya utca 9..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1285698.

Pályázati Hirdetmény

A(z) KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1 em., levelezési cím: 1581 Budapest, hrsz. Pf.: 108), mint a(z) SVG-Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-185577, székhely: 1012 Budapest, Pálya utca 9..) Fővárosi Törvényszék 18.Fpk.3.737/2015/39.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. október 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1285698
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. november 10. 11 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. november 26. 11 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 267 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtásáig a felszámoló szervezet KERSZI Zrt. erre a célra elkülönített a K and H Bank Nyrt. vezetett 10200964-20213431-00000000 számú számlájára kell megfizetni SVG-Hungary Kft. fa megjelöléssel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázat esetében a bánatpénz összege a vételárba beszámít, a többi pályázó részére visszafizetésre kerül.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Pécsi ingatlan

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 10 700 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 5 350 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett anyagbánya

Típus:
anyagbánya
Területe:
111 697 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
10 700 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pécs
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0638
Ingatlan postai címe:
7623 Pécs, I. kerület telep 0638 hrsz..
Művelési ág:
Kivett anyagbánya
Területnagyság:
111 697 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett anyagbánya

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Pannon 2005 Kft. végrehajtási joga 8.410.206.-Ft főkövetelés és járulékai erejéig.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésére önállóan lehetőség van.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az áfa fizetési kötelezettséget az általános szabályok szerint állapítjuk meg.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A megajánlott legmagasabb vételár alapján kerül elbírálásra a pályázat.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat 15 napon belül megkötendő adásvételi szerződésben meghatározottak szerint átutalással, maximum 15 napon belül megfizetni. Ha ezt a vevő elmulasztja, a bánatpénz összegét elveszti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: 15 nap. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokba és tulajdonba adására a teljes vételárnak a szerződés szerinti megfizetése esetén kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos aj��nlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a pénzügyi biztosítékokat és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével , üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet. és a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek. A megvásárlásra felkínált ingatlanvagyonra az adós nevében a pályázat kiírója kellékszavatosságot nem vállal.
Az irányár az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. Az ÁFA megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik.
Jelen pályázat az ingatlan első értékesítési hirdetménye, mely a hitelezőkkel egyeztetve kerül közzétéve.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1285698/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 11. 26. | 11:00 || A pályázat véget ért.

2018. 11. 10. | 11:00 || A pályázat megkezdődött.