Eredménytelenítés ideje
2019. 01. 07. 20:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2019. 01. 07. 20:00

Ismertető

Gépek, berendezések

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Bútorgyártáshoz használt gépek, berendezések

Pályázat kezdete
2018. 12. 21. | 08:00
Pályázat vége
2019. 01. 07. | 20:00
Ügyszám
10.Fpk.117
Becsérték2 328 290 Ft
Minimálár2 328 290 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Havlin Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
2013 Pomáz, József Attila utca 17. 2 em.
Cégjegyzékszám
13-09-186206

Adós adatai

Cégnév
ABSTRAKT DESIGN SOLUTIONS Szolgáltató Kft. „f.a.”
Székhely
5525 Füzesgyarmat, Kont utca 60.
Cégjegyzékszám
04 09 012173

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 10.Fpk.117 ügyszámú nyilvános pályázat, a Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-186206, székhely: 2013 Pomáz, József Attila utca 17. 2 em., levelezési cím: 1593 Budapest, hrsz. Pf.: 732) felszámoló által a ABSTRAKT DESIGN SOLUTIONS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04 09 012173, székhely: 5525 Füzesgyarmat, Kont utca 60.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett pályázat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 10.Fpk.117 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. január 7. 20 óra 00 perckor, a Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-186206, székhely: 2013 Pomáz, József Attila utca 17. 2 em., levelezési cím: 1593 Budapest, hrsz. Pf.: 732) felszámoló által a ABSTRAKT DESIGN SOLUTIONS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 04 09 012173, székhely: 5525 Füzesgyarmat, Kont utca 60.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 10.Fpk.117 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. december 21. 08 óra 00 perckor, a Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-186206, székhely: 2013 Pomáz, József Attila utca 17. 2 em., levelezési cím: 1593 Budapest, hrsz. Pf.: 732) felszámoló által a ABSTRAKT DESIGN SOLUTIONS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04 09 012173, székhely: 5525 Füzesgyarmat, Kont utca 60.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1433373.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-186206, székhely: 2013 Pomáz, József Attila utca 17. 2 em., levelezési cím: 1593 Budapest, hrsz. Pf.: 732), mint a(z) ABSTRAKT DESIGN SOLUTIONS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 04 09 012173, székhely: 5525 Füzesgyarmat, Kont utca 60.) Gyulai Törvényszék 10.Fpk.117/2017/7 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. december 6. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1433373
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. december 21. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. január 7. 20 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 116 414 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése a felszámoló B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett 73609155-10227660-00000000 számú elkülönített bankszámlájára „Abstrakt Design eszközök bánatpénz" közleménnyel a banki átutalási napokat is figyelembe véve úgy, hogy az legkésőbb a pályázat leadására nyitva álló határidőig a bankszámlán jóváírásra kerüljön. Felszámoló az esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Eredménytelen pályázónak, ill. a pályázat bármilyen okból történő eredménytelensége esetén a befizetett bánatpénz kamatmentesen a befizető által megjelölt bankszámlára visszafizetésre kerül az erről való értesítést követő 8 munkanapon belül. Nem jár vissza a bánatpénz, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Bútorgyártáshoz használt gépek, berendezések

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 328 290 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 328 290 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Bútorgyártáshoz használt gépek, berendezések

Típus:
Ipari gép
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
5 db
Becsérték:
2 328 290 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok Füzesgyarmat, Árpád út 11. szám alatt 2019. január 3-án 10 és 14 óra között az EÉR-en vagy telefonon (+36(1)219-0473) történő előzetes időpont egyeztetést követően tekinthetők meg.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az árverésen a nettó árat kell megjelölni. A nettó vételáron felül még a nyertesnek a 27 % ÁFA-t az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (Áfa tv.) foglaltaknak megfelelően kell megfizetni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a szempont az ajánlati ár nagysága. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a legmagasabb ajánlati árhoz képest legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalást tart. Az érdekelteket az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az EÉR igénybevételével, üzenet útján értesíti. Több ártárgyalás is tartható. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat. Jelen hirdetményre a módosított 237/2009. (X.20.) Kormányrendelet és a 17/2014. (II. 3.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai az irányadók. A felszámoló megfelelő ajánlat hiányában is - minimál ár alatt – eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot és lezárja. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötése esetén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat forintban, a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül átutalással, egy összegben köteles megfizetni a felszámoló B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett 73609155-10227660-00000000 számú elkülönített bankszámlájára. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 20 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR-t üzemeltető számára a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-ának megfizetése, amely nem része a teljes vételárnak. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevőnek az ingóságokat a teljes vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül kell elszállítania. Az ingóságok leszerelésekor az ingatlanban esetleg okozott kárt meg kell térítenie az eladónak. Amennyiben vevő az ingóságokat a megadott határidőn belül nem szállítja el, 1000 Ft+ÁFA / nap meg tárolási díjat kell fizetnie az eladónak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatot kér, mely a felszámoló által feltöltött hirdetmény alapján az EÉR igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - A pályázó adatait, gazdálkodó szervezet esetén: nevet, székhelyet, adószámot, telefonszámot, e-mail címet, a hatályos 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) eredeti, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát; magánszemély esetén: nevet, lakcímet, születési adatokat, adóazonosító jelet, személyi igazolványszámot (külföldi ajánlattevő esetén útlevélszámot), telefonszámot, e-mail címet; külföldi pályázó esetén a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását. Amennyiben pályázó meghatalmazott útján nyújtja be ajánlatát, a meghatalmazott igénybevételére vonatkozóan a Pp.(2016. évi CXXX. tv.) 64-70. §-ában foglalt jogszabályok az irányadóak, - Az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot a pályázat lejárati határidejétől számított 90 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, - Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelés eredményének EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 20 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 15 napon belül átutalja, - Nyilatkozatot, hogy a pályázó a hirdetményben és az értékesítési tájékoztatóban meghatározott feltételeket magára nézve elfogadja, - Nyilatkozatot, hogy a pályázó nem tartozik a Cstv. alapján a vásárlási lehetőségből kizártak körébe (Cstv. 49. § (3) bek., (3b) bek.).

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen hirdetmény az első pályázati kiírás. Az ingóságok kizárólag együttesen a pályázók által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerülnek értékesítésre. Az adásvételi szerződés elkészítésével a szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat, mely a vételár 1%-a +ÁFA, a vevő köteles megfizetni.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1433373/tetelek.pdf

Licitnapló

2019. 01. 07. | 20:00 || A pályázat véget ért.

2018. 12. 21. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.