Legmagasabb ajánlat
35 000 000 Ft
Eredménytelenítés ideje
2015. 04. 27. 14:00
Eredménytelen pályázat: Egyéb ok.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2015. 04. 27. 14:00

Ismertető

Kisbéren található kivett épület udvar, ipartelep,

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Kisbér, Kossuth u. 9-11. szám alatti, 4/7, 4/11, 4/12 hrsz-ú.: kivett épület udvar, ipartelep, magánút megnevezésű; 10691m2-es , 1/1 tulajdoni hányadú, (bejegyző határozat száma: 36287/2001.09.05, 32240/2/2004.04.23, 36240/3/2012.07.11)

Jelentkezési határidő
2015. 04. 10. | 10:00
Pályázat kezdete
2015. 04. 10. | 10:00
Pályázat vége
2015. 04. 27. | 14:00
Ügyszám
6. Fpk. 11-12-070561
EÉR azonosító
P15787
Becsérték
68 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
AGRO-ALBA Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1027 Budapest, Frankel Leó út 11..
Cégjegyzékszám
01-10-046981

Adós adatai

Cégnév
Lochinvar Hungary Ingatlanhasznosító KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG„f.a.”
Székhely
2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 9. utca 9-11.
Cégjegyzékszám
Cg. 1109003149

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6. Fpk. 11-12-070561 ügyszámú nyilvános pályázat, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a Lochinvar Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 1109003149, székhely: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 9. utca 9-11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: Egyéb ok
A vételár nagysága nem megfelelő

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6. Fpk. 11-12-070561 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 27. 14 óra 00 perckor, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a Lochinvar Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg. 1109003149, székhely: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 9. utca 9-11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6. Fpk. 11-12-070561 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 10. 10 óra 00 perckor, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a Lochinvar Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 1109003149, székhely: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 9. utca 9-11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15787.

P?ly?zati Hirdetm?ny

A(z) Agro Alba Zrt. (c?gjegyz?ksz?m: 01-10-046981, sz?khely: 1027 Budapest, Frankel Le? ?t 11.., levelez?si c?m: 1027 Budapest, Frankel Le? ?t 11..), mint a(z) Lochinvar Kft. ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m: Cg. 1109003149, sz?khely: 2870 Kisb?r, Kossuth Lajos u. 9. utca 9-11.) Tatab?nyai T?rv?nysz?k 6. Fpk. 11-12-070561/11. sz. v?gz?se ?ltal kijel?lt felsz?mol?ja, a C?gk?zl?nyben 2015. m?rcius 26. napj?n meghirdetett p?ly?zati felh?v?snak megfelel?en

nyilv?nos p?ly?zati felh?v?s


?tj?n, az al?bbi felt?telekkel ?rt?kes?ti az ad?s ingatlan?t

A p?ly?zat adatai:
A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15787
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak kezd? id?pontja:
2015. ?prilis 10. 10 ?ra 00 perc
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?rideje:
2015. ?prilis 27. 14 ?ra 00 perc

Aj?nlati biztos?t?k ?sszege: 2?240?000 forint.

Aj?nlati biztos?t?k form?ja, megfizet?s?nek m?dja ?s hat?rideje: A p?ly?z?nak a megp?ly?zott ingatlan tekintet?ben meghat?rozott aj?nlati biztos?t?kot (b?natp?nz) a p?ly?zat beny?jt?sa el?tt kell befizetni a felsz?mol? Kft. ?fa? Magnet Bankn?l vezetett 16200010-63474093-00000000 sz?m? sz?ml?j?ra ?Lochinvar Kft. ?fa? b?natp?nz? k?zlem?nnyel.

Az aj?nlati biztos?t?kkal kapcsolatos egy?b k?zlem?ny: Ha a p?ly?zati elj?r?s eredm?nytelen, az aj?nlati biztos?t?kot a felsz?mol? 8 munkanapon bel?l visszautalja. Ha a p?ly?zati elj?r?s eredm?nyes, a a felsz?mol? az aj?nlati biztos?t?kot nyertes p?ly?z?n?l a v?tel?rba besz?m?tja, a t?bbi p?ly?z?nak pedig az aj?nlati biztos?t?k teljes ?sszeg?t az eredm?nyhirdet?s napj?t?l- a Cstv. 49/A.?.(4) bekezd?s szerinti ?rt?rgyal?s eset?n az ?rt?rgyal?s eredm?nyhirdet?se napj?t?l-, sz?m?tott 8 munkanapon bel?l vissza kell utalni. Az aj?nlati biztos?t?kot a p?ly?z? abban az esetben vesz?ti el, ha a szerz?d?s a nyertes p?ly?z? ?rdekk?r?ben felmer?lt okb?l nem j?n l?tre, vagy a nyertes p?ly?z? a v?tel?rat az el??rt hat?rid?ben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.?(4) bekezd?s szerinti aj?nlatot t?v? p?ly?z? az elrendelt elektronikus ?rt?rgyal?son neki felr?hat? okb?l nem vesz r?szt, vagy a m?r megtett aj?nlat?t?l visszal?p.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak):

Kisb?r, Kossuth u. 9-11. sz?m alatti, 4/7, 4/11, 4/12 hrsz-?.: kivett ?p?let udvar, ipartelep, mag?n?t megnevez?s?; 10691m2-es , 1/1 tulajdoni h?nyad?, (bejegyz? hat?rozat sz?ma: 36287/2001.09.05, 32240/2/2004.04.23, 36240/3/2012.07.11)

A vagyont?rgy gyorsan roml? / k?l?nleges kezel?st ig?nyl? / csek?ly ?rt?k?: nem.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) ir?ny?ra ?sszesen: 68?000?000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthet?s?g?nek helye, ideje, egy?b k?zlem?ny: Az ?rt?kes?t?sre ker?l? ingatlan megtekinthet? a Kisb?r, Kossuth Lajos u. 9-11. c?men. Tov?bbi felvil?gos?t?st ny?jt dr. Szentenszki Istv?n felsz?mol?biztos(tel:1/354-0985)

V?tel?r megfizet?s?nek m?dja, hat?rideje: ?tutal?ssal, a v?tel?r szerz?d?sk?t?st k?vet? 60 napon bel?l.A v?tel?r kifizet?s?n k?v?l a p?ly?z?nak m?s k?telezetts?get nem kell v?llalnia.

R?szletfizet?si lehet?s?g: nincs

A szerz?d?sk?t?s hat?rideje: Az ad?sv?teli szerz?d?st az ?rt?kel?si jegyz?k?nyv E?R rendszerben t?rt?nt megjelen?s?t?l sz?m?tott 15 napon bel?l kell megk?tni, a szerz?d?sk?t?s tov?bbi felt?tele az ?zemeltet? sz?m?ra t?rt?nt 1%-os jutal?k fizet?si k?telezetts?g megfizet?se.

17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti r?szletes felt?telek: A p?ly?zatok bont?s?ra a p?ly?zati hat?rid? lej?rt?t k?vet? 8 napon bel?l ker?l sor. Az ?rt?kel?sr?l sz?l? jegyz?k?nyvet p?ly?zatbont?st?l sz?m?tott 20 napon bel?l a felsz?mol? elk?sz?ti ?s a jegyz?k?nyv szkennelt v?ltozat?t felt?lti az E?R fel?let?re, ahol a p?ly?z?k ?ltal megtekinthet?. A felsz?mol? az ?rv?nyes p?ly?zatok k?z?l a magasabb egy?sszeg? v?tel?rat tartalmaz? aj?nlatot r?szes?ti el?nyben. A felsz?mol? csak a v?tel?r ?sszeg?t veszi figyelembe az ?rt?kel?sn?l. A felsz?mol? t?bb megfelel? azonos ?rt?k? ( a v?tel?r vonatkoz?s?ban legfeljebb 10 %-al elt?r?) p?ly?zat eset?n nyilv?nos ?rt?rgyal?st tart. Az ?rt?rgyal?sr?l az E?R rendszer ig?nybev?tel?vel, ?zenet ?tj?n ?rtes?ti a az online ?rt?rgyal?si fordul?r?l, annak kezd? ?s z?r? id?pontj?r?l az ?rdekelteket. Felsz?mol? eredm?nytelennek nyilv?n?tja a p?ly?zati elj?r?st, ha a p?ly?zati ki?r?sban meghat?rozott felt?teleknek megfelel? aj?nlatot nem adtak be. Jelen hirdetm?nyre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet ?s a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkoz? szab?lyai az ir?nyad?ak.

A felsz?mol? hirdetm?nnyel kapcsolatos egy?b k?zlem?nye: A felsz?mol? az elektronikus ?rt?kes?t?s ?rv?nyess?g?nek ?s eredm?nyess?g?nek meg?llap?t?s?t k?vet?en a nyertes aj?nlatot bemutatja az el?v?s?rl?si joggal rendelkez?knek, az ?ket megillet? sorrendben, annak ?rdek?ben, hogy nyilatkozzanak: k?v?nnak-e ?lni el?v?s?rl?si jogukkal. A nyilatkozattt?telre 10 napos hat?rid?t biztos?t a felsz?mol?. A felsz?mol? az ?rt?kes?t?ssel kapcsolatban ?r?sos aj?nlatokat k?r beny?jtani, melyeket az Els? AGRO-ALBA Zrt. ?ltal felt?lt?tt hirdetm?ny alapj?n az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszer (E?R) ig?nybev?tel?vel, elektronikusan ny?jthat? be. Az aj?nlatoknak tartalmazniuk kell: A p?ly?z? nev?t, sz?khely?t, az azonos?t?sra alkalmas tov?bbi adatokat, gazd?lkod? szervezetek hat?lyos c?gkivonat?t, a c?gjegyz?sre jogosult vezet? tisztvisel?(k) al??r?si c?mp?ld?ny?t, az aj?nlott v?tel?rat, nyilatkozatot 60 napos aj?nlati k?t?tts?g v?llal?s?r?l. K?telezetts?gv?llal?i nyilatkozatot, hogy az ad?s v?teli szerz?d?st az ?rt?kel?si jegyz?k?nyv E?R rendszerben t?rt?nt megjelen?s?t?l sz?m?tott 15 napon bel?l megk?ti ?s a v?tel?rat 60 napon bel?l ?tutalja. Az aj?nlati biztos?t?k befizet?s?nek igazol?s?t a p?ly?zat beny?jt?s?ig. A meghirdetett ingatlanr?l r?szletes tenderf?zet k?sz?lt, mely az E?R rendszerben megtekinthet?, illetve let?lthet?, el?zetes k?lts?gt?r?t?s ellen?ben. A k?lts?gt?r?t?s ?sszege 50.000,- Ft + ?FA, amelyet a p?ly?z? az E?R elektronikus fizet?si fel?let?n teljes?thet. A p?ly?zat beny?jt?s?nak nem felt?tele a tenderf?zet megv?s?rl?sa.

A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett tender f?zet az al?bbi linken ?rhet? el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15787/tetelek.pdf

A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett r?szletes tender f?zet megv?s?rolhat? az al?bbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P15787#tenderfuzet

Licitnapló

2015. 04. 27. | 14:00 || A pályázat véget ért.

2015. 04. 10. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.