Eredménytelenítés ideje
2020. 02. 25. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2020. 02. 25. 12:00

Ismertető

Tápiószentmártoni ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Tápiószentmártoni ingatlan

Pályázat kezdete
2020. 02. 07. | 12:00
Pályázat vége
2020. 02. 25. | 12:00
Ügyszám
48.Fpk.2.790
Megnézem az előző kiírást
Becsérték2 517 470 Ft
Minimálár1 765 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Alexander & Co. Gazdasági Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1042 Budapest, Árpád út 57-59. 1 em. 8
Cégjegyzékszám
01-09-709122

Adós adatai

Cégnév
BHC Ingatlanfejlesztő és Építőipari Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság„f.a.”
Székhely
1024 Budapest, Retek utca 10. fszt em. 3
Cégjegyzékszám
01 10 047511

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 48.Fpk.2.790 ügyszámú nyilvános pályázat, a Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád út 57-59. 1 em. 8, levelezési cím: 1325 Budapest, hrsz. Pf.: 344) felszámoló által a BHC Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 047511, székhely: 1024 Budapest, Retek utca 10. fszt em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 48.Fpk.2.790 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. február 25. 12 óra 00 perckor, a Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád út 57-59. 1 em. 8, levelezési cím: 1325 Budapest, hrsz. Pf.: 344) felszámoló által a BHC Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 10 047511, székhely: 1024 Budapest, Retek utca 10. fszt em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 48.Fpk.2.790 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. február 7. 12 óra 00 perckor, a Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád út 57-59. 1 em. 8, levelezési cím: 1325 Budapest, hrsz. Pf.: 344) felszámoló által a BHC Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 047511, székhely: 1024 Budapest, Retek utca 10. fszt em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1861298.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád út 57-59. 1 em. 8, levelezési cím: 1325 Budapest, hrsz. Pf.: 344), mint a(z) BHC Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 10 047511, székhely: 1024 Budapest, Retek utca 10. fszt em. 3) Fővárosi Törvényszék 48.Fpk.2.790/2018/19. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. január 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1861298
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. február 7. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. február 25. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 88 250 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vagyontárgy 2. alkalommal való meghirdetésében az ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot az adós UniCredit Banknál vezetett, 10918001-00000109-49970001 számlájára BHC Zrt "f.a." bánatpénz banki átutalással kell megfizetni oly módon, hogy az ajánlati biztosíték összege a fenti pénzintézeti bankszámlán a pályázati határidő végéig jóváírásra is kell, hogy kerüljön.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Tápiószentmártoni ingatlan

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 517 470 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 765 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett udvar, épület

Típus:
kivett udvar, épület
Területe:
792 m²
Állapota:
nincs információ
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
3170/18888
Becsérték:
2 517 470 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tápiószentmárton
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
3287
Ingatlan postai címe:
2711 Tápiószentmárton, hrsz. 3287
Művelési ág:
kivett udvar, épület
Területnagyság:
792 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett udvar, épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
BHC Zrt. „f.a”

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Váradi Aladár végrehajtás jog, NAV végrehajtás jog

A földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználat jogcíme, időtartama (ha van): ÉMÁSZ vezeték jog

Ingatlan állapota: nincs információ

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan címén, önállóan.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség az adásvételi szerződés napján hatályban lévő ÁFA fizetési szabályok az irányadók.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázat elbírálásakor a pályázati kiírásnak megfelelően benyújtott, érvényes pályázat alapján a legmagasabb nettó vételárat ajánló pályázó élvez elsőbbséget.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Egy összegben az adásvételi szerződésben foglalt legfeljebb 15 napos fizetési határidőn belül a jelen pályázatban megadott bankszámla számra történő átutalás útján az adós cég nevére történő hivatkozással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elfogadását követő, illetve a 17/2014.(11.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) b) pontja szerinti jutalék megfizetését követően 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés kötelező feltétele az üzemeltető (EÉR) számára történt 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a vagyontárgyak birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni a vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Ajánlatot csak jogképességgel rendelkező személy, szervezet nyújthat be. Ajánlatuk benyújtásánál kérem a regisztrálók által elfogadott EÉR Felhasználói szabályzat betartását, különös figyelemmel a 3.1.2.-es pont, és a 8.7.2-3.-as pontjára. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - magánszemély pályázó esetén a nevét, személyes adatait, személyazonosító igazolványának pályázó által aláírt másolatát, telefonszámát, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban - jogi személy, szervezet esetén, aki jogképességét a szükséges dokumentumokkal is igazolja (30 napnál nem régebbi cégkivonat, eredeti aláírási címpéldány), - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja, - az ajánlattevőnek a pályázatban 60 napi ajánlati kötöttséget kell vállalni, - a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy mi az értesítési címe a pályázat eredményének közlése során, - bankszámla számról nyilatkozat, hogy eredménytelen pályázat esetén a felszámoló a befizetett bánatpénzt visszautalhassa, - a pályázati vételár számmal és betűvel történő kiírása, valamint egyértelmű utalás arra, hogy a megajánlott összeg az általános forgalmi adót tartalmazza-e vagy sem, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy eredményes pályázat esetén a pályázó az általa megpályázott vagyont, milyen legkorábbi határidővel tudja birtokba venni, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a meghirdetett vagyont megtekintette, a szükséges dokumentációt megismerte, azt a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában kívánja megvásárolni, az ingatlant terhelő – jelenleg nem ismert – esetleges környezetvédelmi kötelezettségeket, kárelhárításokat az eladótól átvállalja. Felszámoló nyilatkozik, hogy nincs tudomása környezeti kárról, teherről. - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nyertes ajánlat esetén az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárások költségeit vállalja, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy tudomással bír az ingatlan osztatlan közös tulajdonlás jogviszonyáról - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a felszámoló az ingatlan birtokával közvetlenül nem rendelkezik, annak birtokba vétele kizárólag a pályázó felelőssége, és ennek tudatában nyújt be pályázatot, - az ingatlan adásvételi szerződések elkészítésében, ellenjegyzésében eljáró ügyvéd kiválasztása a felszámoló jogosultsága, szerződés díjazása a vételár 1%, ill. min.80.000,-Ft +ÁFA - ajánlattevő számlavezető bankjának igazolása a bánatpénz átutalásáról, ill. befizetéséről, - a kialakult vételár megfizetésére 15 napon belüli teljesítést vállal.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A fenti ingatlan birtokával az Eladó közvetlenül nem rendelkezik. A Felszámoló az ingatlan kiürítéséért nem vállal felelősséget, azt a vevőnek kell magára vállalnia. Második alkalommal meghirdetett pályázatban szereplő vagyontárgy minimálára a Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzati Hatóság 2019.10.09. napján kiállított adó- és értékbizonyítvány alapján az értékbecslés szerinti becsérték 70 %-a. A pályázat elbírálásakor a legmagasabb vételárat ajánló pályázó élvez elsőbbséget. Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség az adásvételi szerződés napján hatályban lévő ÁFA fizetési szabályok az irányadók. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Megfelelő pályázatok esetén, amennyiben több, a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő és a pályázat kiírója által elfogadhatónak minősített összegű ajánlat érkezik, az ajánlattevők között elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor a Cstv. 49/A. §. (4) bekezdésében és a 17/2014.(II.3.) Kormányrendelet 26.§-ban foglaltak szerint. Az elővásárlók az elővásárlási jogukat a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról. A fenti ingatlan birtokával az Eladó közvetlenül nem rendelkezik. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Kormányrendelet 27. § (4) bekezdés]. Ettől eltérő eljárásról nem rendelkezhet. A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel nem áll fenn. Felszámoló a 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bek. pontjának megfelelően az értékesítési hirdetmény tervezetét feltöltötte a felszámoló internetes honlapjára, és erről értesítette a hitelezőt-hitelezőket. (http://www.alexander.co.hu/hu/informaciok)

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1861298/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 02. 25. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2020. 02. 07. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.