Becsérték
118 608 000 Ft
Jelentkezem a pályázatra
A pályázat kezdődik: 4 nap, 23 óra és 37:10

Ismertető

Budapest XII ker "kivett lakóház, udvar és mélygarázs"

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Budapest XII. Belterület 8857/3 hrsz. alatti "kivett lakóház, udvar és mélygarázs" 286/1000 tulajdoni hányada

Pályázat kezdete
2020. 04. 10. | 12:00
Pályázat vége
2020. 04. 27. | 12:00
Ügyszám
38.Fpk.01-14-000748
Becsérték118 608 000 Ft
Minimálár118 608 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CMB Holding Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1036 Budapest, Evező utca 4. 3 em. 12
Cégjegyzékszám
01-09-160583

Adós adatai

Cégnév
Green Travel Kft. „f.a.”
Székhely
1016 Budapest, Mihály utca 3. B ép. tt em. 7
Cégjegyzékszám
01-09-707718

Pályázati Hirdetmény

A(z) CMB Holding Kft (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1036 Budapest, Evező utca 4. 3 em. 12, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 76), mint a(z) Green Travel Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-707718, székhely: 1016 Budapest, Mihály utca 3. B ép. tt em. 7) Fővárosi Törvényszék 38.Fpk.01-14-000748. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. március 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1874452
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. április 10. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. április 27. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 3 758 240 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetése a Green Travel Kft. "f.a." OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11713012-21452309 számú bankszámlájára "ajánlati biztosíték" közleménnyel legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati anyagban.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlat elfogadásával a megfizetett ajánlati biztosíték összege – a létrejött adásvételi szerződés alkalmazásában – a vételárba beszámít. Az ajánlati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlatok a pályázat benyújtásának határidejéig az előző bekezdésben megjelölt bankszámlán jóváírásra kerüljön. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest XII. Belterület 8857/3 hrsz. alatti "kivett lakóház, udvar és mélygarázs" 286/1000 tulajdoni hányada

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 118 608 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 118 608 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar és mélygarázs

Típus:
lakóépület
Területe:
163,91 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
286/1000

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan postai címe:
1120 Budapest, János Zsigmond utca 8857/30.
Területnagyság:
163,91 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar és mélygarázs

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): jelzálogjog 300.000.000,- Ft és járulékai erejéig Sberbank Magyarország Zrt. részére, elidegenítési és terhelési tilalom a jelzálogjog biztosítására, végrehajtási jog 48.062.284,- Ft és járulékai erejéig American Express Service Limited Fióktelepe részére, végrehajtási jog 450.000.000,- Ft és járulékai erejéig Sberbank Magyarország Zrt. részére, végrehajtási jog 369.200,- Ft és járulékai erejéig egy magánszemély részére, végrehajtási jog 29.182.823,- Ft és járulékai erejéig American Express Service Limited Fióktelepe részére

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan csak kívülről tekinthető meg.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlanok értékesítése során a forgalmi adó a 2007. évi CXXVII. törvény alapján kerül felszámításra, mely alapján az ingatlan mentes az ÁFA fizetési kötelezettség alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati kiírásban szereplő elemek vizsgálata és a megajánlott ár függvényében kerül sor a nyertes ajánlat kihirdetésére.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül kell megfizetni a Green Travel Kft. "f.a." OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11713012-21452309 számú bankszámlájára "vételár" közleménnyel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére a felszámoló által írásban közölt időpontban és helyszínen.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan hányadban kialakított lakás 2027 év végéig terjedő időre kötött bérleti szerződés alapján lakott, birtokba adásra nincs lehetőség.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Tájékoztatás a vagyonelemekről Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró az ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. A felszámolónak nincs tudomása az ingatlant terhelő környezeti kárról. Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása, ártárgyalás: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti. Elővásárlási jog A Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése szerint az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Az elővásárlásra jogosultakat a Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmáról és nyilatkozattételre szólítja fel, melyre az elővásárlásra jogosultaknak 15 nap áll rendelkezésükre. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljeskörűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Adóssal szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni. Ezen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. A felszámoló a vagyonelemeket a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotban hirdeti meg, ezért ehhez kapcsolódóan semmilyen szavatosságot, garanciát nem vállal, a kellékszavatosságot kizárja. A pályázat kötelező tartalmi eleme: - a pályázó főbb adatainak bemutatása (név, székhely, cégjegyzékszám, képviselő neve, adóazonosító száma, magánszemély pályázó esetén név, lakcím, anyja neve, születési hely, idő, adóazonosító szám, személyi igazolványszám) - a pályázó által minden oldalon cégszerűen aláírt ajánlat, melyben a nettó árat számmal és betűvel a vagyontárgy megnevezésével megjelöli, - 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírás-minta csatolása, e-mail cím és telefonszám megjelölése - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a pályázati benyújtás határidejétől számított 90 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy ismeri a pályázati feltételeket és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, - nyilatkozat arról, hogy a szerződéskötés ügyvédi munkadíját (becsérték 1 %-a, de minimum 100.000,- Ft + áfa) a szerződéskötéssel egyidejűleg vállalja megfizetni az adós társaság jogi képviselője részére, tudomásul veszi és elfogadja az eladó megbízásából készült adásvételi szerződést, - nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő az ingatlanokat megtekintette, fizikai, műszaki, jogi állapotát ismeri, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a befizetett ajánlati biztosíték visszautalását, - az ajánlati biztosíték befizetését igazoló banki bizonylat csatolása. Bármely kötelező tartalmi kellék hiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Minimálár a becsérték 100%-a, jelen hirdetés a vagyontárgyakra kiírt első pályázati felhívás, a műszaki adatok a mellékletben találhatóak. A felszámoló a hirdetmény tervezetét a 300/2017. (X.17.) Korm. rendelet rendelkezései szerint a jogosult hitelezők részére megküldte.

Az Ingatlanra 2012. június 5-i keltezéssel Társasház Alapító Okirat készült, mellyel az alapítók kérelmezték a társasház előzetes alapítása tényének feljegyzését az ingatlannyilvántartásba. A tulajdonosok által aláírt Alapító Okirat tervezet szerint a tulajdoni hányad természetben 163,9m2 alapterületű földszinti lakás 29,14m2 garázs, 163,91m2 borospince és 32,45m2terasz helyiségekből áll, a használatra megállapodás nem került aláírásra. A borospince fizikailag nem beazonosítható. Arra vonatkozóan nincs dokumentum, hogy a teremgarázsban melyik beállóhelyet ki használja.
A tulajdoni hányadra a felszámolás közzétételét megelőzően bérleti szerződés jött létre a tulajdonos és a magánszemély bérlő között 2027 év végéig terjedő határozott időre, a bérlő családjával együtt a lakásban lakik, a bérleti díj a szerződés megkötésekor egyösszegben megfizetésre került.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1874452/tetelek.pdf

Kérdésem van

Kérdések és válaszok


  • || P1874452F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló, A nevezett helyrajziszám egy Rácz Aladár úti ingatlanra mutat, meg tudná adni az pályázat tárgyát képző ingatlan hrszt-ét? Köszönettel

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! A pályázat részletes adatai között szereplő helyrajzi szám a helyes, mely 8857/30