Becsérték
175 000 Ft
Jelentkezem a pályázatra
A pályázat kezdődik: 4 nap, 23 óra és 33:22

Ismertető

Kisecset beépítetlen terület

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Kisecset belterület 159 hrsz-ú "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 4/8 tulajdoni hányada

Pályázat kezdete
2020. 04. 10. | 12:00
Pályázat vége
2020. 04. 27. | 12:00
Ügyszám
53.Fpk.1395/2019/4
Megnézem az előző kiírást
Becsérték175 000 Ft
Minimálár122 500 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
OPH Gazdasági, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1033 Budapest, Vöröskereszt utca 14. 1 em. 5
Cégjegyzékszám
01-09-722286

Adós adatai

Cégnév
EVAGUS Kft.„f.a.”
Székhely
1125 Budapest, Alsó-Svábhegyi út 1. B ép.
Cégjegyzékszám
01-09-739187

Pályázati Hirdetmény

A(z) OPH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-722286, székhely: 1033 Budapest, Vöröskereszt utca 14. 1 em. 5, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 33/1), mint a(z) EVAGUS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-739187, székhely: 1125 Budapest, Alsó-Svábhegyi út 1. B ép.) Fővárosi Törvényszék 53.Fpk.1395/2019/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. március 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1882487
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. április 10. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. április 27. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 8 750 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetése az OPH Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10582402-49020023 számú bankszámlájára "Evagus Kft. ajánlati biztosíték" közleménnyel legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati anyagban.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlat elfogadásával a megfizetett ajánlati biztosíték összege – a létrejött adásvételi szerződés alkalmazásában – a vételárba beszámít. Az ajánlati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlatok a pályázat benyújtásának határidejéig az előző bekezdésben megjelölt bankszámlán jóváírásra kerüljön. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kisecset belterület 159 hrsz-ú "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 4/8 tulajdoni hányada

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 175 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 122 500 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
885 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
4/8

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
885 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): végrehajtási jog 3.346.014,- Ft és járulékai erejéig NAV részére, végrehajtási jog 8.964.000,- Ft és járulékai erejéig NAV részére

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan a helyszínen megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyonelemek értékesítése a 2007. évi CXXVII. törvény 88.§ alapján általános forgalmi adó köteles, mely a törvény 142.§ (1) bekezdés e) pontja alapján kerül megállapításra. Magánszemély vevő esetén az értékesítést a 2007. évi CXXVII. törvény szerinti adómérték terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati kiírásban szereplő elemek vizsgálata és a megajánlott ár függvényében kerül sor a nyertes ajánlat kihirdetésére.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat a szerződéskötésig kell megfizetni az OPH Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10582402-49020023 számú bankszámlájára "Evagus Kft. vételár" közleménnyel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A szerződéskötéstől számított 15 napon belül kerül sor a birtokbaadásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Tájékoztatás a vagyonelemekről Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró az ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. A felszámolónak nincs tudomása az ingatlant terhelő környezeti kárról. Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása, ártárgyalás: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti. Elővásárlási jog A Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése szerint az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Az elővásárlásra jogosultakat a Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmáról és nyilatkozattételre szólítja fel, melyre az elővásárlásra jogosultaknak 15 nap áll rendelkezésükre. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljeskörűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Adóssal szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni. Ezen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. A felszámoló a vagyonelemeket a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotban hirdeti meg, ezért ehhez kapcsolódóan semmilyen szavatosságot, garanciát nem vállal, a kellékszavatosságot kizárja. A pályázat kötelező tartalmi eleme: - a pályázó főbb adatainak bemutatása (név, székhely, cégjegyzékszám, képviselő neve, adóazonosító száma, magánszemély pályázó esetén név, lakcím, anyja neve, születési hely, idő, adóazonosító szám, személyi igazolványszám) - a pályázó által minden oldalon cégszerűen aláírt ajánlat, melyben nettó árat számmal és betűvel a vagyontárgy megnevezésével ingatlanonként külön-külön megjelöli, - 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírás-minta csatolása, e-mail cím és telefonszám megjelölése - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a pályázati benyújtás határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy ismeri a pályázati feltételeket és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, - nyilatkozat arról, hogy a szerződéskötés ügyvédi munkadíját (becsérték 1 %-a, de minimum 100.000,- Ft + áfa) a szerződéskötéssel egyidejűleg vállalja megfizetni az adós társaság jogi képviselője részére, tudomásul veszi és elfogadja az eladó megbízásából készült adásvételi szerződést, - nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő az ingatlanokat megtekintette, fizikai, műszaki, jogi állapotát ismeri, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a befizetett ajánlati biztosíték visszautalását, - az ajánlati biztosíték befizetését igazoló banki bizonylat csatolása. Bármely kötelező tartalmi kellék hiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Minimálár a becsérték 70%-a, jelen hirdetés a vagyontárgyakra kiírt második pályázati felhívás, a műszaki adatok a mellékletben találhatóak. A felszámoló a hirdetmény tervezetét a 300/2017. (X.17.) Korm. rendelet rendelkezései szerint a jogosult hitelezők részére megküldte.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1882487/tetelek.pdf

Kérdésem van

Kérdések és válaszok