Legmagasabb ajánlat
Érvénytelenítés ideje
2020. 03. 26. 12:19
Érvénytelen pályázat: az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, vagy nem biztosították a titkosítást, illetve a titkosítás sérült . További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve: 2020. 03. 26. 12:19

Ismertető

Ipari gépek

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

A társaság működési profiljához kapcsolódó, működésképtelen gépek és berendezések

Pályázat kezdete
2020. 03. 20. | 00:00
Pályázat vége
2020. 04. 07. | 13:00
Ügyszám
2.Fpk.90/2018
Becsérték4 000 000 Ft
Minimálár4 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
MUDIS Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép.
Cégjegyzékszám
01-09-920370

Adós adatai

Cégnév
CH-PLUSSZ-2000 Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. "f.a." „f.a.”
Székhely
6750 Algyő Ipartelep , hrsz. hrsz 01884/2
Cégjegyzékszám
06 09 006891

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 2.Fpk.90/2018 ügyszámú nyilvános pályázat, a Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép.) felszámoló által a CH-PLUSSZ -2000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06 09 006891, székhely: 6750 Algyő Ipartelep , hrsz. hrsz 01884/2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
A kialakult járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel a felszámoló a pályázatban írt megtekintési feltételeket nem tudja biztosítani. A felszámoló az ismételt pályázati kiírásról fog gondoskodni.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2.Fpk.90/2018 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. március 20. 00 óra 00 perckor, a Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép.) felszámoló által a CH-PLUSSZ -2000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06 09 006891, székhely: 6750 Algyő Ipartelep , hrsz. hrsz 01884/2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1889267.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép.), mint a(z) CH-PLUSSZ -2000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 06 09 006891, székhely: 6750 Algyő Ipartelep , hrsz. hrsz 01884/2) Szegedi Törvényszék 2.Fpk.90/2018/13.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. március 5. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1889267
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. március 20. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. április 7. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 200 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Pályázni a megvásárolni kívánt ingóságokra csak ajánlati biztosíték (bánatpénz) letételével lehet. Az ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a MUDIS Kft felszámoló. K&H Banknál vezetett 10405004-50526683-84701036 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni, „CH-PLUSSZ 2000" Kft. f.a. ajánlati biztosíték” megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek a pályázat beadáskor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, ha a fenti bankszámlán a pályázatok benyújtásának határidejéig hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték összege, az esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat a felszámoló nem fogad el

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: - Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik, a nyertes ajánlattevő ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít.
- A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. Amennyiben a pályázati eljárás eredménytelen, a felszámoló az ajánlati biztosítékot 8 napon belül visszautalja.
- Az ajánlati biztosítékot a pályázó az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A társaság működési profiljához kapcsolódó, működésképtelen gépek és berendezések

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 4 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ipari gépek

Típus:
Ipari gép
Állapot:
Sérült/hiányos
Tehermentes:
nem NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága
Mennyisége:
17 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok megtekinthetőek előzetes időpont egyeztetést követően. Az időpont egyeztetéssel kapcsolatban Kontor Andreánál lehet érdeklődni a 06-1-336-3233-as telefonszámon

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik. Az adós áfa fizetési kötelezettsége az általános szabályok szerinti került megállapításra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatnak tartalmaznia kell:- a pályázó főbb adatainak bemutatását (cég esetén a cégjegyzékszámot, adószámot, magánszemélynél a nevét, címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további adatokat), társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cég képviseletre jogosultjának aláírási címpéldányát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, - a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, hogy a pályázó ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja- a vállalt fizetési határidőt, valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. - a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja.- a tulajdonjog változással kapcsolatos valamennyi költség (szállítási, rakodási, stb.) a pályázót (vevőt) terheli.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor.Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről. Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlott vételi ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezése esetén az EÉR-ben ártárgyalásra kerül sor, amelyről a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé. A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. A felszámolónak elővásárlási jogosultról nincs tudomása. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tévő pályázó nyer vételi jogot. Az értékesítésnél egyéb szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint banki átutalással teljesíteni

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés határideje: a pályázat eredményessé nyilvánításától számított 60 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítése a birtokba-lépésnek a feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be. A pályázat benyújtására kizárólag regisztrált felhasználóként van lehetőség. A pályázat benyújtása a pályázati dokumentáció minden oldalának aláírt, szkennelt változatának az EÉR felületére történő feltöltésével történik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az ingóságokat kizárólag egyben, egy tételben kívánja értékesíteni. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja. A felszámoló fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot bármikor visszavonhatja. Az értékesítés során nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet, akikkel szemben a Cstv. 49.§ (3) illetve (3b) bekezdése alapján kizáró ok áll fenn.
A felszámoló az értékesítésre kerülő ingóságokat megtekintett állapotban kínálja megvételre, az egyéb rejtett hibákért garanciát nem vállal, a megvásárlásra felkínált vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1889267/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 03. 26. | 12:19 || A pályázat érvénytelenítve lett.

2020. 03. 20. | 09:45 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 3 órával.

2020. 03. 20. | 00:00 || A pályázat megkezdődött.