Eredménytelenítés ideje
2020. 08. 01. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2020. 08. 01. 12:00

Ismertető

Mobil irodakonténer, kb. 5 m2

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Mobil irodakonténer, kb. 5 m2

Pályázat kezdete
2020. 07. 17. | 12:00
Pályázat vége
2020. 08. 01. | 12:00
Ügyszám
9.Fpk.241
Becsérték1 200 000 Ft
Minimálár1 200 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1
Cégjegyzékszám
01-09-724084

Adós adatai

Cégnév
Zempléni Mérnöki és Vidékfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
3934 Tolcsva, Kossuth út 29..
Cégjegyzékszám
05-09-022219

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 9.Fpk.241 ügyszámú nyilvános pályázat, a Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1) felszámoló által a Zempléni Mérnöki Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-022219, székhely: 3934 Tolcsva, Kossuth út 29..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9.Fpk.241 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. augusztus 1. 12 óra 00 perckor, a Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1) felszámoló által a Zempléni Mérnöki Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-022219, székhely: 3934 Tolcsva, Kossuth út 29..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk.241 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. július 17. 12 óra 00 perckor, a Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1) felszámoló által a Zempléni Mérnöki Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-022219, székhely: 3934 Tolcsva, Kossuth út 29..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1959155.

P?ly?zati Hirdetm?ny

A(z) Standard Kft. (c?gjegyz?ksz?m: 01-09-724084, sz?khely: 1137 Budapest, Pozsonyi ?t 32. fszt em. 1, levelez?si c?m: 1137 Budapest, Pozsonyi ?t 32. fszt em. 1), mint a(z) Zempl?ni M?rn?ki Kft. ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m: 05-09-022219, sz?khely: 3934 Tolcsva, Kossuth ?t 29..) Miskolci T?rv?nysz?k 9.Fpk.241/2019/15.. sz. v?gz?se ?ltal kijel?lt felsz?mol?ja, a C?gk?zl?nyben 2020. j?lius 2. napj?n meghirdetett p?ly?zati felh?v?snak megfelel?en

nyilv?nos p?ly?zati felh?v?s


?tj?n, az al?bbi felt?telekkel ?rt?kes?ti az ad?s ing?s?g?t.

A p?ly?zat adatai:
A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1959155
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak kezd? id?pontja:
2020. j?lius 17. 12 ?ra 00 perc
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?rideje:
2020. augusztus 1. 12 ?ra 00 perc

Aj?nlati biztos?t?k ?sszege: 60?000 forint.

Aj?nlati biztos?t?k form?ja, megfizet?s?nek m?dja ?s hat?rideje: Az aj?nlati biztos?t?kot a felsz?mol? szervezet Gr?nit Bankn?l vezetett 12100011-17947297 sz?m? banksz?ml?j?ra kell befizetni ?gy, hogy az ?sszeg a p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?ridej?ig a banksz?ml?ra meg kell, hogy ?rkezzen.

Az aj?nlati biztos?t?kkal kapcsolatos egy?b k?zlem?ny: Az ?tutal?si bizonylat a beny?jtott p?ly?zathoz mell?kelend?!
Ha a p?ly?zati elj?r?s eredm?nytelen, az aj?nlati biztos?t?k teljes ?sszege az eredm?nytelens?g meg?llap?t?s?t?l sz?m?tott 8 munkanapon bel?l valamennyi p?ly?z? r?sz?re visszautal?sra ker?l. Eredm?nyes p?ly?zati elj?r?s eset?n a befizetett b?natp?nz (aj?nlati biztos?t?k) a nyertes p?ly?z?n?l a v?tel?rba besz?m?t, a t?bbi p?ly?z?nak az eredm?nyhirdet?st?l sz?m?tott 8 munkanapon bel?l visszafizet?sre ker?l.
Az aj?nlati biztos?t?kot a nyertes p?ly?z? akkor vesztheti el, ha ?rdekk?r?ben felmer?l? okb?l a szerz?d?s nem j?n l?tre, vagy a v?tel?rat az el??rt hat?rid?ben nem fizeti meg.

A felsz?mol?nak ? a vagyonfelm?r?s, valamint az ad?s vagyon?ra vonatkoz? adatok alapj?n - el?v?s?rl?sra jogosultr?l nincs tudom?sa.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak):

Mobil irodakont?ner, kb. 5 m2

A vagyont?rgy gyorsan roml? / k?l?nleges kezel?st ig?nyl? / csek?ly ?rt?k?: nem.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) becs?rt?ke ?sszesen: 1?200?000 forint.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) minim?l?ra ?sszesen: 1?200?000 forint.


1. t?tel: A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) megnevez?se: Mobil kont?ner

T?pus:
Egy?b
Tehermentes:
igen
Mennyis?ge:
1 db

Az ing?s?g megtekinthet?s?g?nek helye, ideje, egy?b k?zlem?ny: Rudolftelep, id?pontja: a felsz?mol?val t?rt?n? el?zetes egyeztet?st k?vet?en (R?zsa Zolt?n: 06-1/236-0545)

?FA fizet?sre vonatkoz? szab?lyok: Mag?nszem?ly vev? eset?n a vev? az ?FA-val n?velt v?tel?rat fizeti meg elad? r?sz?re, m?g jogi szem?ly vev? eset?n ford?tott ?FA-s ?rt?kes?t?s t?rt?nik, az ?FA-t a vev? vallja be ?s fizeti meg az ad?hat?s?g fel?.

17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti p?ly?zati elb?r?l?s m?dja: Az elb?r?l?s szempontja a ki?r?snak mindenben megfelel? p?ly?zatok eset?ben az aj?nlott v?tel?r nagys?ga.

V?tel?r megfizet?s?nek m?dja, hat?rideje: A v?tel?r teljes ?sszeg?t a felsz?mol? szervezet Gr?nit Bankn?l vezetett 12100011-17947297 sz?m? banksz?ml?j?ra kell ?tutalni, legk?s?bb 2020. szeptember 30. napj?ig.

R?szletfizet?si lehet?s?g: nincs

A szerz?d?sk?t?s hat?rideje: A nyertes p?ly?z?val a szerz?d?st az eredm?nyhirdet?st?l sz?m?tott 10 munkanapon bel?l k?ti meg a felsz?mol? a r?szletes p?ly?zati ki?r?sban foglaltak szerint.

A vagyont?rgy elsz?ll?t?s?nak, ?tv?tel?nek m?dja, hat?rideje: A birtokba ad?sra kiz?r?lag a teljes v?tel?r kifizet?s?nek id?pontja ut?n ker?lhet sor, az eszk?z elsz?ll?t?sa a vev? feladata.

17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti r?szletes felt?telek: Az ?r?sos aj?nlat az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l, elektronikusan ny?jthat? be (www.eer.gov.hu). A p?ly?zatnak tartalmaznia kell a p?ly?z? f?bb adatainak bemutat?s?t, t?rsas?g eset?n 30 napn?l nem r?gebbi c?gkivonat?t, a megaj?nlott t?teles v?tel?rat az ?FA megjel?l?s?vel, a v?tel?r fedezet?nek magyar nyelv? igazol?s?t ?s a fizet?si hat?rid?t (ami nem lehet hosszabb 60 napn?l a p?ly?zatbead?s id?pontj?t?l sz?m?tva), valamint az aj?nlati biztos?t?k befizet?s?nek igazol?s?t. A p?ly?zatnak tartalmaznia kell tov?bb? azt a nyilatkozatot, mely szerint a p?ly?z? a r?szletes p?ly?zati ki?r?sban foglaltakat megismerte ?s elfogadja. A p?ly?zatban legal?bb 60 nap aj?nlati k?t?tts?get kell v?llalni.

A felsz?mol? hirdetm?nnyel kapcsolatos egy?b k?zlem?nye: Jelen p?ly?zati felh?v?sban a vagyonelem els? ?rt?kes?t?s?re ker?l sor.
Jelen elj?r?sban a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. ? (2) bekezd?se szerinti ?rtes?t?sre nem volt sz?ks?g.
A v?tel?rba t?rt?n? besz?m?t?st a t?rv?ny kiz?rja.
Az ?rt?kes?t?sre ker?l? vagyont?rgyak ut?n kell?kszavatoss?got ?s garanci?t nem v?llalunk.
A p?ly?zati elj?r?sb?l kiz?r?sra ker?l az ?rt?kes?t?sb?l jogszab?ly alapj?n kiz?rt szem?ly vagy szervezet.
A felsz?mol? hirdetm?nnyel kapcsolatos egy?b k?zlem?nye: El?v?s?rl?sra jogosultak e jogukat a p?ly?zat keretein bel?l gyakorolhatj?k.
A felsz?mol? a p?ly?zatot megfelel? aj?nlat hi?ny?ban eredm?nytelennek nyilv?n?thatja, ?s ?j p?ly?zatot ?rhat ki. Ha t?bb megfelel?, azonos ?rt?k? (a v?tel?r vonatkoz?s?ban legfeljebb 10%-kal elt?r?) p?ly?zat ?rkezik, a felsz?mol? k?teles a p?ly?z?k k?z?tt nyilv?nos elektronikus ?rt?rgyal?st tartani, melynek felt?teleit az ?rt?rgyal?s megkezd?s?t megel?z?en a felekkel k?zli.

A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett tender f?zet az al?bbi linken ?rhet? el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1959155/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 08. 01. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2020. 07. 17. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.