Becsérték
1 650 000 Ft
Benyújtom a pályázatom
A pályázat véget ér: 11 nap, 13 óra és 19:07

Ismertető

Eladó 107 m2 alapterületű hernádi üzlethelyiség

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

A Pest Megyei Kormányhivatalnál Hernád, belterület, 559/11 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a természetben 2376 Hernád, Köztársaság út 43/B. szám alatt található, a BASKI KERESKEDŐHÁZ Kft "felszámolás alatt" 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képező, kivett üzlet megnevezésű 107 m2 alapterületű üzlet ingatlan.

Pályázat kezdete
2020. 11. 21. | 12:00
Pályázat vége
2020. 12. 07. | 12:00
Ügyszám
8.Fpk.131
Becsérték1 650 000 Ft
Minimálár1 650 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Horizont Holding Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76.
Cégjegyzékszám
06-10-000226

Adós adatai

Cégnév
BASKI KERESKEDŐHÁZ Kft.„f.a.”
Székhely
2376 Hernád, Gyóni út 129.. A. ép.
Cégjegyzékszám
13 09 179598

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.131 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. november 21. 12 óra 00 perckor, a Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76.) felszámoló által a BASKI KERESKEDŐHÁZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 179598, székhely: 2376 Hernád, Gyóni út 129.. A. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2093998.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76.), mint a(z) BASKI KERESKEDŐHÁZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 179598, székhely: 2376 Hernád, Gyóni út 129.. A. ép.) Budapest Környéki Törvényszék 8.Fpk.131/2019/17.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. november 5. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2093998
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. november 21. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. december 7. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 80 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázatban feltüntetett összegű ajánlati biztosíték átutalása a társaság kijelölt felszámolójának a Horizont Holding Tanácsadó Zrt-nek a 10918001-00000004-28770004 számú számlájára. A közleményben kérjük feltüntetni: BASKI KERESKEDŐHÁZ Kft. „fa” – ajánlati biztosíték. A biztosíték összegét a pályázat benyújtását megelőzően teljesíteni kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc napon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított nyolc napon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Pest Megyei Kormányhivatalnál Hernád, belterület, 559/11 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a természetben 2376 Hernád, Köztársaság út 43/B. szám alatt található, a BASKI KERESKEDŐHÁZ Kft "felszámolás alatt" 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képező, kivett üzlet megnevezésű 107 m2 alapterületű üzlet ingatlan.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 650 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 650 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett üzlet

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
107 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
1 650 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Hernád
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
559/11
Ingatlan postai címe:
2376 Hernád, Köztársaság út 43.. B. ép.
Művelési ág:
kivett üzlet
Területnagyság:
107 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett üzlet

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
BASKI KERESKEDŐHÁZ Kft. "felszámolás alatt" (székhely: 2376 Hernád, Gyóni út 129/a.)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy előzetes egyeztetés alapján 2020. november 25. napján megtekinthető. A megtekintésről további felvilágosítást nyújt Dr. Fekete Zoltán a 06-62-420-945-ös telefonszámon.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítésére az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés j) pontjában foglaltak az irányadók, amely alapján a vételár mentes az általános forgalmi adó alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb egyösszegű vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással az adásvételi szerződéskötést követő 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetésével egyidejűleg.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb egyösszegű vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásban ajánlatokat kér benyújtani, melyek a Horizont Holding Tanácsadó Zrt. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével nyújthatóak be.Az ajánlatnak tartalmaznia kell:– az ajánlattevő adatait (magánszemély esetén: név, születési név, születési hely és idő, lakcím, személyi azonosító jele, adóazonosító jele, anyja neve, nem magánszemély esetén: 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, és az ügyvezető eredeti aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által hitelesített aláírási mintája eredetben, amely tartalmazza, hogy az aláírási minta cégeljáráshoz készült),– az ajánlott vételárat,– az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja ajánlatát,– nyilatkozatot arról, amennyiben a felszámoló a pályázót hirdeti ki a pályázat nyertesének, úgy a kihirdetését követő 15 napon belül adásvételi szerződést köt, és a vételárat 15 napon belül átutalja.A felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatban foglalt vagyonelem első alkalommal történő értékesítésére kerül sor.

A megvásárlásra felkínált vagyontárgyért kellékszavatosságot a felszámoló nem vállal, azt kifejezetten kizárja, a vagyon a megtekintett állapotban kerül értékesítésre.

Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat - mely a vételár 1,5 %-a + ÁFA, de minimum 150.000 Ft – a vevő köteles megfizetni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2093998/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 11. 21. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok


 • || P2093998F2 kommentje:

  T. Felszámoló! Az ingatlanban birtokban levő milyen jogcímen tartózkodik az ingatlanban? Ha bérleti szerződés alapján, akkor milyen konstrukciókkal? Gátolja-e ez bármiben a vevő részére a birtokbaadást? Köszönettel: Érdeklődő

 • || Értékesítő kommentje:

  Az ingatlan a felszámoló birtokában van.

 • || P2093998F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Az ingatlan megtekintésére szeretnék jelentkezni, szeretnék kérni egy időpontot. Válaszát előre is köszönöm!

 • || Értékesítő kommentje:

  A megtekintésről további felvilágosítást nyújt Dr. Fekete Zoltán a 06-62-420-945-ös telefonszámon.