Becsérték
18 000 000 Ft
Jelentkezem a pályázatra
A pályázat kezdődik: 12 nap, 6 óra és 52:41

Ismertető

Műanyag regrind újrahasznosító gép

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Műanyag regrind újrahasznosító gép

Pályázat kezdete
2021. 02. 01. | 12:00
Pályázat vége
2021. 02. 17. | 12:00
Ügyszám
4.Fpk.109/2019
Megnézem az előző kiírást
Becsérték18 000 000 Ft
Minimálár9 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
FREGAT CONSULT Felszámoló, Reorganizációs, Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1132 Budapest, Visegrádi utca 80. B ép. 5 em. 4
Cégjegyzékszám
01-09-680225

Adós adatai

Cégnév
Tomplast Kft.„f.a.”
Székhely
9400 Sopron, Kőszegi út 9.
Cégjegyzékszám
08-09-028818

Pályázati Hirdetmény

A(z) FREGAT CONSULT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-680225, székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 80. B ép. 5 em. 4, levelezési cím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 80. B ép. 5 em. 4), mint a(z) Tomplast Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 08-09-028818, székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 9.) Győri Törvényszék 4.Fpk.109/2019.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. január 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2137129
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2021. február 1. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. február 17. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 400 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A FREGAT CONSULT Kft. felszámoló Gránit Bank Zrt-nél vezetett 12100011 10013058-00000000 számú technikai bankszámlájára „Tomplast Kft. "f.a." ajánlati biztosíték” közleményi megjegyzés feltüntetésével kell átutalni. Határideje 2021. február 17. 12 óra 00 perc.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A Cstv. és az ÉRT. Rendelet szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az eredmény megállapítása érdekében a pályázat ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, a megfizetett ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Az elektronikus értékesítési eljárás során a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el, amennyiben a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Műanyag regrind újrahasznosító gép

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 18 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 9 000 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Műanyag újrahasznosító gép

Típus:
Ipari gép
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
18 000 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 2021. január 26. és február 9. napján 11.00 órakor, Czumbel Zoltán felszámolóbiztossal telefonon, legkésőbb a megtekintést megelőző napon, előre egyeztetetten. (T.06-30-455 1744).

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár nettó összegben került megjelölésre. Pályázó a vételi ajánlatát nettó összeget tartalmazó vételi ajánlatot köteles megtenni, és ezen nettó összegű vételi ajánlatot köteles az EÉR felületére feltölteni. Az ÁFA-t a Vevő a nettó vételáron felül köteles megfizetni a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Az általános forgalmi adóról 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (2) bekezdésének g) pontja alapján az adót a berendezés beszerzője fizeti.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a legmagasabb ajánlatot fogadja el nyertes ajánlatként.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A felszámoló által elfogadott vételárat a vevőnek legkésőbb az adásvételi szerződés aláírását követő nyolc (8) napon belül banki átutalással kell maradéktalanul megfizetnie.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az elfogadott ajánlatot tevő az adásvételi szerződést a vételi ajánlat elfogadásától (az eredményhirdetés) számított tizenöt (15) napon belül köteles megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonelem tulajdonba és birtokba adására a teljes vételár megfizetése esetén, okiratba foglalt tulajdonjog és bírtok átruházó nyilatkozat alapján kerül sor. A megvásárolt vagyonelemeket a vevő az adásvételi szerződés aláírását követő (3) munkanapon belül köteles birtokba venni. Késedelmes birtokbavétel esetén vevő napi 25.000,- Ft kötbért köteles fizetni. A vagyonelemek az Adós által korábban bérelt ingatlanban található, ezért a tényleges birtokba vétel időpontja az ingatlan tulajdonosának teljesítésétől is függ. Vevő tudomásul veszi, hogy birtokba vétel időpontjával összefüggésben kártérítési igényt az adóssal illetve a felszámolóval szemben nem érvényesít, a birtokbavétellel kapcsolatos esetleges költségek Vevőt terhelik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A vagyonelemek a pályázók által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű (a működésképességre, rendeltetésszerű használhatóságra, esztétikai kivitelre, működőképességre, sérülésekre, hiányosságokra stb. is kiterjedő) eladói kizárása mellett kerülnek értékesítésre. A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatnak tartalmaznia kell: az ajánlattevő nevét, székhelyét vagy címét, képviselője nevét, a gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és képviselője hiteles aláírási címpéldányát, vagy aláírásmintáját; magánszemély pályázó esetén személyi igazolványát, lakcímkártyáját és adókártyáját, meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazáson kívül a meghatalmazásra jogosult hiteles aláírási címpéldányát, aláírásmintáját vagy magánszemély meghatalmazó esetén a személyi igazolványát, lakcímkártyáját a pályázó által megajánlott vételárat. A megajánlott vételár ajánlati kötöttség idejéig fennálló rendelkezésre állását – az ajánlati biztosítékot meghaladó részben – a pályázónak igazolnia kell. Igazolásként az erre a célra elkülönített és zárolt bankszámlán történő pénz rendelkezésre állásának banki igazolása, vagy bankgarancia, vagy ügyvédi letétbe helyezés hitelt érdemlő igazolása fogadható el. Az ajánlattevő nyilatkozatát - a pályázatok benyújtásának végső határidejétől kezdődően 90 napig fennálló - ajánlati kötöttsége vállalásáról. Az EÉR felületére feltöltött dokumentumokat, meghatalmazást a szerződéskötéskor eredeti okiratban a felszámoló részére át is kell adni. Az ajánlattevő a megvásároni kivánt eszközt érintő valamennyi adatot, tényt, információt, hatósági előírást, joghelyzetet, saját költségére és üzleti kockázatára maga köteles teljes körűen felmérni, tájékozódni és ennek alapján a vételi ajánlatát megtenni. A licitálónak (pályázónak) a pályázat minden oldalát olvasható aláírással, adószámmal rendelkező személy vagy szervezet esetén pedig bélyegzőlenyomattal is el kell látni.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a jelen értékesítési hirdetmény tervezetéről az érintetteket, a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-ának (2) bekezdése szerinti módon értesítette. A meghirdetett vagyonelemek harmadik értékesítésére kerül sor. EÉR felületén megtekinthető az értékesítendő vagyontárgyat bemutató képfelvételt is. Vevő általi pénzfizetések (banki átutalások) azon a napon minősülnek teljesítettnek, amely napon az Eladó javára átutalt összegeket a számlát vezető pénzintézet jóváírja, továbbá amennyiben Vevő a fizetési kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget az előírt határidőn belül, a késedelmes fizetés esetén évi 20 %-os mértékű késedelmi kamatot köteles Eladónak megfizetni, továbbá - amennyiben a Vevő a fizetési kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget az előírt határidőn belül, a késedelem 5. napjától kezdődően az Eladót elállási jog illeti meg, továbbá az Eladói elállási jog érvényesítése esetén a Vevő az ajánlati biztosítékként előzetesen letett összeget elveszti, - a vagyonértékesítéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő mindennemű illetékek, átírási és egyéb költséget köteles a Vevő a vételáron felül megfizetni,továbbá a vételi ajánlatot az Eladó úgy tekinti, hogy a Cégközlönyben megjelenő Értékesítési Hirdetményben és az Elektronikus Értékesítési Rendszerben (EÉR) jelölt értékesítési feltételeket továbbá a vételi ajánlatra vonatkozó feltételeket a vevő teljes körűen megértette, tudomásul vette, elfogadta és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm rendelet 27. § (4) bekezdés]. Ettől eltérő eljárásról nem rendelkezhet.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2137129/tetelek.pdf

Kérdésem van

Kérdések és válaszok