A nyertes ár
3 310 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért: 2021. 02. 22. 15:00

Ismertető

Konyhatechnológiai eszközök

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Konyhatechnológiai eszközök

Pályázat kezdete
2021. 02. 05. | 09:00
Pályázat vége
2021. 02. 22. | 15:00
Ügyszám
9.Fpk. 800
Megnézem az előző kiírást
Becsérték1 200 000 Ft
Minimálár1 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Felszámoló-REORG Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1107 Budapest, Mázsa utca 9.
Cégjegyzékszám
01-10-046665

Adós adatai

Cégnév
Home City Zrt.„f.a.”
Székhely
1106 Budapest, Csillagvirág utca 5.
Cégjegyzékszám
01 10 042841

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 9.Fpk. 800 ügyszámú nyilvános pályázat, a Felszámoló-REORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) felszámoló által a Home City Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 042841, székhely: 1106 Budapest, Csillagvirág utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 3 310 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P2176672F7
Szerződéskötés dátuma: Az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9.Fpk. 800 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. február 22. 15 óra 00 perckor, a Felszámoló-REORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) felszámoló által a Home City Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 10 042841, székhely: 1106 Budapest, Csillagvirág utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk. 800 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. február 5. 09 óra 00 perckor, a Felszámoló-REORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) felszámoló által a Home City Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 042841, székhely: 1106 Budapest, Csillagvirág utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2176672.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Felszámoló-REORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.), mint a(z) Home City Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 10 042841, székhely: 1106 Budapest, Csillagvirág utca 5.) Fővárosi Törvényszék 9.Fpk. 800/2017.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. január 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2176672
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2021. február 5. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. február 22. 15 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 60 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték átutalással kell megfizetni az Adós Magnet Banknál vezetett 16200106-11602008 számú bankszámlájára oly módon, hogy a befizetés 2021. február 22. napján 15 óráig jóváírásra kerüljön. Kérjük, hogy a közleményben az "Home City Zrt. fa bánatpénz ingóságok" megjegyzést szíveskedjenek feltüntetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén tarthat nyilvános ártárgyalást [Cstv. 49/A. § (4) bekezdés, 17/2014. (II. 3.) Korm rendelet 26. §]. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Konyhatechnológiai eszközök

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 200 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 000 000 forint. (a becsérték 83%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Készlet

Típus:
Árukészlet
Gyártmány:
Vegyes
Gyártási idő:
2008.
Tehermentes:
nem Végrehajtási jog a Yalco Socrates D. Constantinou és Fia Rt részére 1.541.912 EUR erejéig. Végrehajtási jog magánszemély részére 23.672.115,- Ft erejéig. - Végrehajtási jog NAV részére 8.203.306,- Ft erejéig.
Mennyisége:
58 000 db
Becsérték:
1 200 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóság megtekinthető, kérjük, hogy megtekintési szándékukat az EÉR-en keresztül szíveskedjenek jelezni a felszámoló részére.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 10 napon belül köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért, az ingóság őrzéséért napi nettó 10.000, -Ft összegű költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az EER rendszeren benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, eredeti aláírás címpéldányt,- a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével - az ajánlott fizetési feltételeket,- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,- 90 napos ajánlati kötöttség vállalását,- az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,- az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére- tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó a Ptk. alapján eláll a szerződéstől.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a vagyontárgyakat kizárólag egyben értékesíti. Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a +Áfát tartalmazó összeg, de legalább 75.000,- Ft + áfa, amelyet nyertes pályázat esetén a vevő legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megfizetni.
A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a vagyontárgyak negyedik alkalommal szerepelnek a nyilvános pályázati kiíráson. A nettó minimálár a becsérték 80 % összege, nettó 1.000.000, -Ft, - azaz nettó Egymillió forint. A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fenn áll. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént. A felszámoló az értékbecslést második alkalommal aktualizáltatta mivel az értékbecslés készítése óta három év eltelt. A minimálár csökkentésére a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4.§. (2c) bekezdés rendelkezése alapján került sor.
A minimálár alatti ajánlatokat a Kiíró érvénytelennek minősíti. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a minimálár összegét elérő vagy azt meghaladó vételi ajánlat benyújtása sem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget a felszámoló részére. A felszámoló ilyen ajánlat beérkezésekor is érvénytelennek és/vagy eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot, ha az a pályázati kiírásban szereplő egyéb feltételeknek nem felel meg.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2176672/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 02. 22. | 15:00 || A pályázat véget ért.

2021. 02. 05. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P2176672F4 kommentje:

  Üdv az 58000db az meg is van vagy csak elmélet?

 • || P2176672F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Szeretnénk a meghirdetett eszközöket megtekinteni,kérnénk időpontot,pontos címet. Tisztelettel: érdeklődő

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A megtekintéssel kapcsolatban kérjük hívja munkatársunkat. Jármer Richárd 302074906

 • || P2176672F1 kommentje:

  Tisztelt felszámoló! Telefonszámot,vagy pontos címet és időpontot kérnék a megtekintésre. Tisztelettel:egy érdeklődő

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A megtekintéssel kapcsolatban kérjük hívja munkatársunkat. Jármer Richárd 302074906