A nyertes ár
56 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért: 2021. 03. 27. 12:00

Ismertető

2 db Komatsu PC 210 LC-11 lánctalpas kotró

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

2 db Komatsu PC 210 LC-11 lánctalpas kotró

Pályázat kezdete
2021. 03. 12. | 12:00
Pályázat vége
2021. 03. 27. | 12:00
Ügyszám
SEDFA-355.
Becsérték80 000 000 Ft
Minimálár56 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
SEDINA Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1115 Budapest, Keveháza utca 1-3.
Cégjegyzékszám
01-09-285715

Adós adatai

Cégnév
RESS KONTAKT Kft.„f.a.”
Székhely
5200 Törökszentmiklós, Esze T. út 83.
Cégjegyzékszám
16-09-016938

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a SEDFA-355. ügyszámú nyilvános pályázat, a SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-285715, székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 1-3., levelezési cím: 1115 Budapest, Keveháza utca 1-3.) felszámoló által a RESS KONTAKT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-016938, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Esze T. út 83.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 56 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P2207594F2
Szerződéskötés dátuma: A felszámoló szerződéskötésre vonatkozó felhívásának kézhezvételét követő 15. nap. Az adásvételi szerződést elkészítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló jelöli ki. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a + ÁFA, de minimum 80.000 Ft + ÁFA, amelyet a nyertes ajánlattevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg, egy összegben köteles megfizetni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) SEDFA-355. ügyszámú nyilvános pályázat 2021. március 27. 12 óra 00 perckor, a SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-285715, székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 1-3., levelezési cím: 1115 Budapest, Keveháza utca 1-3.) felszámoló által a RESS KONTAKT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 16-09-016938, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Esze T. út 83.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a SEDFA-355. ügyszámú nyilvános pályázat 2021. március 12. 12 óra 00 perckor, a SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-285715, székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 1-3., levelezési cím: 1115 Budapest, Keveháza utca 1-3.) felszámoló által a RESS KONTAKT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-016938, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Esze T. út 83.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2207594.

Pályázati Hirdetmény

A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-285715, székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 1-3., levelezési cím: 1115 Budapest, Keveháza utca 1-3.), mint a(z) RESS KONTAKT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-016938, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Esze T. út 83.) Szolnoki Törvényszék 10.Fpk.177/2019.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. február 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2207594
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2021. március 12. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. március 27. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 600 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az értékesítési eljárás ügyszámának megjelölésével, banki átutalással a felszámoló 50700114-11047667 számú bankszámlájára, vagy készpénzben az eladó pénztárába oly módon, hogy az legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig a bankszámlán jóváírásra, vagy az eladó pénztárába befizetésre kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az érvényes vételi ajánlat feltétele az ajánlati biztosíték előírt határidőben és módon történő megfizetése. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevők javára nem kamatozik, a nyertes ajánlattevő által megfizetett összeg a vételárba beszámításra kerül. Az ajánlati biztosíték nem jár vissza ha a szerződés a nyertes ajánlattevő érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a vevő a teljes vételárat határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

2 db Komatsu PC 210 LC-11 lánctalpas kotró

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 80 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 56 000 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Komatsu PC 210 LC-11 lánctalpas kotró

Típus:
Ipari gép
Gyártmány:
Komatsu
Gyártási idő:
2017.
Tehermentes:
nem Zálogjog 133.528.500 Ft és járulékai erejéig
Mennyisége:
2 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált vagyontárgyak a felszámoló sedina@sedina.hu címén előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthetők.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés ÁFA alany vevő esetén az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés g) pontja szerint a fordított adózás alá tartozik, egyéb esetben a vételárat az ÁFA törvény szerinti adómérték terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a vételi ajánlatokat az ÁFA nélkül értelmezett nettó vételár alapján bírálja el.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat egy összegben, banki átutalással kell megfizetni az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül. A fizetési határidő elmulasztása esetén az eladó jogosult az adásvételtől elállni. A vevő az eladó vételár követelésével szemben a Cstv. 49. § (4) bekezdésében meghatározott kivételtől eltekintve beszámítási igényt nem érvényesíthet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A felszámoló szerződéskötésre vonatkozó felhívásának kézhezvételét követő 15. nap. Az adásvételi szerződést elkészítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló jelöli ki. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a + ÁFA, de minimum 80.000 Ft + ÁFA, amelyet a nyertes ajánlattevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg, egy összegben köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül, saját költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgyak birtokbavételéről.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítési eljárásban a meghirdetett vagyontárgyak harmadik alkalommal történő értékesítésére kerül sor. Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakat a felszámoló együttesen, a kellékszavatosság kizárásával, megtekintett állapotban értékesíti. A jelen hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható, vagy egyéb, az értékesítést befolyásoló ok felmerülése esetén visszavonható. A pályázati ajánlathoz csatolni kell az ajánlati biztosíték összegén felül megfizetendő vételárkülönbözet rendelkezésre állásának igazolását, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a hirdetményben és a részletes értékesítési tájékoztatóban meghatározott feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek elismeri, nyilatkozatát arról, hogy ajánlatára a pályázat benyújtásának határidejétől számított 90 napra ajánlati kötöttséget vállal, nyilatkozatát arról, hogy az ajánlati biztosíték összegét – annak visszautalása esetén – milyen számlára kéri visszautalni, nyilatkozatát az ÁFA törvény 142. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek teljesüléséről, valamint nyilatkozatát arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek. A nyilatkozatokat legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, az eljáró képviselője aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát. Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát. Érvénytelen az a pályázat, amely beszámítási kikötést tartalmaz, vagy amelyben a vételár nem kerül egyértelműen megjelölésre, vagy amelyben a vételár más pályázó ajánlatától függően kerül meghatározásra. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint önálló termelő egységként, vagy az adós vagyontárgyai egészeként történő értékesítés esetén, ha nem érkezik a pályázati feltételeknek megfelelő érvényes ajánlat, az eljárást a felszámoló eredménytelennek nyilvánítja. Az értékesítés eredménytelenné nyilvánításáról szóló közleményben a felszámoló utal arra, hogy az egyes vagyoni elemekre, vagyontárgyakra vonatkozóan egy külön értékesítési hirdetménynél lehet majd ajánlatot tenni. A felszámoló felhívja a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási jogukat a Cstv. 49/C. § (3) bekezdésében, illetve a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdésében foglaltak szerint gyakorolhatják.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2207594/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 03. 27. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 03. 12. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2207594F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló, kérem szíves tájékoztatását, hogy az eszközök mikor és hol tekinthetők meg. Köszönöm