Eredménytelenítés ideje
2021. 04. 26. 15:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2021. 04. 26. 15:00

Ismertető

Árukészlet és tárgyi eszközök

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Árukészlet és tárgyi eszközök

Pályázat kezdete
2021. 04. 09. | 09:00
Pályázat vége
2021. 04. 26. | 15:00
Ügyszám
6.Fpk.775
Megnézem az előző kiírást
Becsérték
2 200 000 Ft
Minimálár
2 200 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
LUBIN INVEST Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1043 Budapest, Aradi utca 16.
Cégjegyzékszám
01-10-140482

Adós adatai

Cégnév
Dorottya Diamond Palace Kft.„f.a.”
Székhely
1051 Budapest, Dorottya utca 6.
Cégjegyzékszám
01 09 993563

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.775 ügyszámú nyilvános pályázat, a Lubin Invest Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-140482, székhely: 1043 Budapest, Aradi utca 16., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 107) felszámoló által a Dorottya Diamond Palace Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 993563, székhely: 1051 Budapest, Dorottya utca 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.775 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. április 26. 15 óra 00 perckor, a Lubin Invest Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-140482, székhely: 1043 Budapest, Aradi utca 16., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 107) felszámoló által a Dorottya Diamond Palace Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 993563, székhely: 1051 Budapest, Dorottya utca 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.775 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. április 9. 09 óra 00 perckor, a Lubin Invest Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-140482, székhely: 1043 Budapest, Aradi utca 16., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 107) felszámoló által a Dorottya Diamond Palace Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 993563, székhely: 1051 Budapest, Dorottya utca 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2254221.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Lubin Invest Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-140482, székhely: 1043 Budapest, Aradi utca 16., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 107), mint a(z) Dorottya Diamond Palace Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 993563, székhely: 1051 Budapest, Dorottya utca 6.) Fővárosi Törvényszék 6.Fpk.775/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. március 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2254221
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2021. április 9. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. április 26. 15 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 100 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték - melynek befizetése feltétele a pályázaton történő részvételnek - 10 millió forint nettó becsérték után annak 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak 3%-a. Az ajánlati biztosíték 100.000,- forintos összegét, az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására az ajánlattétel benyújtásának határidejéig be kell fizetnie (forintban) átutalással „Dorottya Diamond Palace Kft. „f.a.” ajánlati biztosíték” közleménnyel a felszámoló Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett az adós társaság részére elkülönített 12001008-01439058-00200008 számlaszámú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén tarthat nyilvános ártárgyalást [Cstv. 49/A. § (4) bekezdés, 17/2014. (II. 3.) Korm rendelet 26. §].
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Árukészlet és tárgyi eszközök

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 200 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 200 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ékszerek

Típus:
Ékszer, értéktárgy
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
137 db
Becsérték:
1 000 000 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tárgyi eszközök

Típus:
Üzleti berendezés
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
90 db
Becsérték:
1 200 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelemek megtekinthetőségének helye és ideje: 1107 Budapest, Mázsa u. 9. II. em. 2021. 04. 16.-án 9 és 11 óra között. Kizárólag az a pályázó tekintheti meg a vagyonelemeket, aki ezen szándékát 2021. 04. 12-én 15 óráig előre bejelenti a felszamolas@lubin.hu e-mail címen.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A becsérték és a minimálár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 napon belül köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért napi 10.000, -Ft összegű költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az EER rendszeren benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, eredeti aláírás címpéldányt,- magánszemély pályázó esetén személy azonosító okmányt, lakcímkártyát, adóigazolványt, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölését - az ajánlott fizetési feltételeket,- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,- 90 napos ajánlati kötöttség vállalását,- az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,- az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egyösszegben megfizeti eladó részére- tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó a Ptk. alapján eláll a szerződéstől.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a vagyontárgyakat kizárólag egyben értékesíti. A felszámoló a vételár megjelölését tételenként megjelölve fogadja el. Az irányár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak.
Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja.
Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. A nettó minimálár a becsérték 100 % összege, nettó 2.200.000, -Ft, - azaz nettó kétmillió-kétszázezer forint. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn. A minimálár alatti ajánlatokat a Kiíró érvénytelennek minősíti. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a minimálár összegét elérő vagy azt meghaladó vételi ajánlat benyújtása sem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget a felszámoló részére. A felszámoló ilyen ajánlat beérkezésekor is érvénytelennek és/vagy eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot, ha az a pályázati kiírásban szereplő egyéb feltételeknek nem felel meg. Az ingóságok tekintetében a becsérték egy alkalommal került aktualizálásra. A hirdetményben eladásra kínált ingóságok esetében a negyedik értékesítésként kezeli a felszámoló az értékesítési folyamatot.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2254221/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 04. 26. | 15:00 || A pályázat véget ért.

2021. 04. 09. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.