Becsérték
1 444 000 Ft
Jelentkezem a pályázatra
A pályázat kezdődik: 12 nap, 1 óra és 30:35

Ismertető

Üzletrész (15 % mértékű)

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

GÉV Ingatlan Építőipari Kft (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A., cégjegyzékszáma: 13 09 093913, adószáma: 12995154-2-13) társaságban meglévő 450.000,- Ft összegű, 15 % mértékű üzletrész. A cég jegyzett tőkéje összesen 3.000.000,- Ft, fő tevékenysége: lakó- és nem lakó épület építése. A felszámoló a felszámolási eljárás során második alkalommal hirdeti meg a hirdetményben nevezett vagyontárgyat. (237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontja)

Pályázat kezdete
2021. 04. 26. | 09:00
Pályázat vége
2021. 05. 12. | 10:00
Ügyszám
11.Fpk.3381/2010
Becsérték1 444 000 Ft
Minimálár1 010 800 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Innovit Üzleti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1074 Budapest, Dohány utca 12.
Cégjegyzékszám
01-10-046010

Adós adatai

Cégnév
GÉV-HUNIBER Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A..
Cégjegyzékszám
13 09 091843

Pályázati Hirdetmény

A(z) Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 109), mint a(z) GÉV-HUNIBER Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 091843, székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A..) Budapest Környéki Törvényszék 11.Fpk.3381/2010/14. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. április 8. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2255018
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2021. április 26. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. május 12. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 72 200 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie (forintban) átutalással „GÉV-HUNIBER Kft. FA pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel a GÉV-HUNIBER Kft FA MagNet Banknál vezetett 16200106-11605403-00000000 számú számlájára, oly módon, hogy az összeg legkésőbb 2021. május 12. napjával jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

GÉV Ingatlan Építőipari Kft (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A., cégjegyzékszáma: 13 09 093913, adószáma: 12995154-2-13) társaságban meglévő 450.000,- Ft összegű, 15 % mértékű üzletrész. A cég jegyzett tőkéje összesen 3.000.000,- Ft, fő tevékenysége: lakó- és nem lakó épület építése.

A felszámoló a felszámolási eljárás során második alkalommal hirdeti meg a hirdetményben nevezett vagyontárgyat. (237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontja)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 444 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 010 800 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üzletrész

Cég neve:
GÉV Ingatlan Építőipari Kft
Cégjegyzékszáma:
13-09-093913
Cég főtevékenysége:
TEÁOR 41-43 Építőipar
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad:
Kisebbségi tulajdon 15 %
Tehermentes:
nem Üzletrészen alapított zálogjog a Hungarian Real Estate Financing Zrt javára
Szavazati jog:
15 %
Pótbefizetési kötelezettség:
Pótbefizetési kötelezettségről nincs tudomása a felszámolónak.
Becsérték:
1 444 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy vonatkozásában rendelkezésre álló dokumentumok előre egyeztetett időpontban megtekinthető(k). Az időpontot előre egyeztetni kell az INNOVIT Üzleti Tanácsadó ZRT központi ügyintézési helyén (Tel: 06 1 882-3723, Somogyi Szabolcs felszámoló biztos). A megtekintésre a Kiíró munkanapokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ÁFA Tv megfelelő rendelkezései az irányadók. Az üzletrész értékesítése mentes az adó alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerénekigénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A felszámoló, mint Kiíró az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a Kiíró legalább 10 napot kell, hogy biztosítson.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5 % + Áfát tartalmazó összeg, minimum 70.000,- Ft + ÁFA összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:- a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, magánszemély esetén a személyi okmányok másolatát, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
A felszámoló a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet szerint előírt értesítendő hitelező(ke)t az értékesítési hirdetményről előzetesen tájékoztatta.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2255018/tetelek.pdf

Kérdésem van

Kérdések és válaszok