Eredménytelenítés ideje
2021. 06. 19. 14:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 06. 19. 14:00

Ismertető

Üzletrész

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

"Hódmezővásárhelyi" - Olajos Növények Termékcsoport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-ben (főtevékenysége: Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme) fennálló 260.000,- Ft-os névértékű üzletrész.

Jelentkezési határidő
2021. 06. 04. | 14:00
Pályázat kezdete
2021. 06. 04. | 14:00
Pályázat vége
2021. 06. 19. | 14:00
Ügyszám
8.Fpk.06-14-000223
EÉR azonosító
P2262171
Becsérték
900 000 Ft
Minimálár
900 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
HELP Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
9700 Szombathely, Kiskar utca 1.
Cégjegyzékszám
18-09-000505

Adós adatai

Cégnév
Május 1 Mezőgazdasági Termelőszövetkezet„f.a.”
Székhely
6800 Hódmezővásárhely, hrsz. Tanya 1664
Cégjegyzékszám
06-02-000053

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 8.Fpk.06-14-000223 ügyszámú nyilvános pályázat, a HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) felszámoló által a Május 1 Mgtsz „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-02-000053, székhely: 6800 Hódmezővásárhely, hrsz. Tanya 1664) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az értékesítési eljárás eredménytelenségére tekintettel az értékesítő intézkedik ismételt nyilvános pályázati felhívás megjelentetéséről.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.06-14-000223 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. június 19. 14 óra 00 perckor, a HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) felszámoló által a Május 1 Mgtsz „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 06-02-000053, székhely: 6800 Hódmezővásárhely, hrsz. Tanya 1664) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.06-14-000223 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. június 4. 14 óra 00 perckor, a HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) felszámoló által a Május 1 Mgtsz „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-02-000053, székhely: 6800 Hódmezővásárhely, hrsz. Tanya 1664) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2262171.

Pályázati Hirdetmény

A(z) HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.), mint a(z) Május 1 Mgtsz „f.a” (cégjegyzékszám: 06-02-000053, székhely: 6800 Hódmezővásárhely, hrsz. Tanya 1664) Szegedi Törvényszék 8.Fpk.06-14-000223/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. május 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2262171
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. június 4. 14 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. június 19. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 45 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a vagyonelemnél meghatározott ajánlati biztosíték (bánatpénz) összegét kell megfizetni, legkésőbb a pályázat benyújtásának időpontjáig a HELP Kft. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11749008-20177968 számú bankszámlaszámra történő átutalással, "Május 1. Mgtsz fa. pályázat - ajánlati biztosíték" közleménnyel. Az ajánlati biztosítékfizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó befizetett bánatpénze a vételárba beszámít, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja, kamat nélkül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

"Hódmezővásárhelyi" - Olajos Növények Termékcsoport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-ben (főtevékenysége: Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme) fennálló 260.000,- Ft-os névértékű üzletrész.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 900 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 900 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: "Hódmezővásárhelyi" - Olajos Növények Termékcsoport Kft.-ben lévő üzletrész

Cég neve: "Hódmezővásárhelyi" - Olajos Növények Termékcsoport Kft.
Cégjegyzékszáma: 06-09-008887
Cég főtevékenysége: TEÁOR 45-47 Kereskedelem, gépjárműjavítás
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kisebbségi tulajdon 260.000 Ft-os névértékű üzletrész 0,253%-os részesedése
Tehermentes: igen
Szavazati jog: kisebbségi

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő üzletrésszel kapcsolatosan az EÉR-en történik a tájékoztatás.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az üzletrész értékesítése mentes az adó alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: a legmagasabb ajánlati ár alapján történik a kiválasztás.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belüli, banki utalással történő vételár megfizetés, részletfizetésre nincs lehetőség. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat alapfeltételei: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, gazdasági társaság, jogi személy vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezet vehet részt. A társasági szerződés kiköti: „A Kft. tagjai a TCS rendelet 2. § (1) bekezdése alapján olyan mezőgazdasági, erdészeti vagy halászati alaptevékenységet folytató természetes személyek, jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (a továbbiakban: a termelők) lehetnek, akik (amelyek) piaci vagy feldolgozóipari értékesítésre szánt terméket termelnek, és a mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásról és nyilvántartásba vételről szóló 236/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben, illetve a hegyközségek adatszolgáltatási rendjéről szóló 34/1997. (V.9.) FM rendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tettek, és őket nyilvántartásba vették.” A társasági szerződésben megjelölt jogszabályokat már hatályon kívül helyezték, helyettük a megfelelő jogszabályok az irányadók és alkalmazandók.A pályázatnak tartalmaznia kell: - gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: hatályos cégkivonatát, cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő, képviselő aláírási címpéldányát; - magánszemély pályázó esetében: név, állampolgárság, születési név, anyja neve, lakcím, levelezési címe, születési hely, idő, személyazonosító okmány neve és száma, adóazonosító jel, esetleges általános forgalmi adó alanyiság, kizárólag a pályázó által használt elektronikus elérhetősége: e-mail címe) - Külföldi pályázó esetén a pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak továbbá tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakra vonatkozóan: - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyonelemet meg kívánja vásárolni, - a pályázati árat, amelyet a pályázó a meghirdetett vagyonelemért fizet. A tulajdonjog változásával kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja. A Cstv. 49/A.§ (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között online ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról, annak kezdő és záró időpontjáról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet – a pályázatbontástól számított 20 napon belül – a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják, továbbá elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során a pályázati határidő lejártáig tehetik meg, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében 10 napon belül írásban nyilatkoznak vételi szándékukról.

A vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban első alkalommal történő értékesítésére kerül sor.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2262171/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 06. 19. | 14:00 || A pályázat véget ért.

2021. 06. 04. | 14:00 || A pályázat megkezdődött.