Becsérték
28 000 000 Ft
Jelentkezem a pályázatra
A pályázat kezdődik: 9 nap, 2 óra és 31:47

Ismertető

Kivett meddőhányó és erdő

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Kivett meddőhányó és erdő

Pályázat kezdete
2021. 04. 23. | 09:00
Pályázat vége
2021. 05. 10. | 15:00
Ügyszám
3.Fpk.281
Becsérték28 000 000 Ft
Minimálár28 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Felszámoló-REORG Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1107 Budapest, Mázsa utca 9.
Cégjegyzékszám
01-10-046665

Adós adatai

Cégnév
SILENCIO 2007 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.”
Székhely
8000 Székesfehérvár, Zsolnai utca 63.
Cégjegyzékszám
07-09-025470

Pályázati Hirdetmény

A(z) Felszámoló-REORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.), mint a(z) SILENCIO 2007 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 07-09-025470, székhely: 8000 Székesfehérvár, Zsolnai utca 63.) Székesfehérvári Törvényszék 3.Fpk.281/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. április 8. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2262320
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2021. április 23. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. május 10. 15 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték - melynek befizetése feltétele a pályázaton történő részvételnek - 10 millió forint nettó becsérték után annak 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak 3%-a. Az ajánlati biztosíték 1.000.000,- forintos összegét, az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására az ajánlattétel benyújtásának határidejéig be kell fizetnie (forintban) átutalással „Silencio Kft. „f.a.” ajánlati biztosíték” közleménnyel a felszámoló Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett az adós társaság részére elkülönített 12001008 - 01189590 – 00400007 számlaszámú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén tarthat nyilvános ártárgyalást [Cstv. 49/A. § (4) bekezdés, 17/2014. (II. 3.) Korm rendelet 26. §]. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kivett meddőhányó és erdő

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 28 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 28 000 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett meddőhányó

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
28 885 m²
Állapota:
használt
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
28 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Petőfibánya
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0216/2
Ingatlan postai címe:
Petőfibánya, hrsz. 0216/2
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
Meddőhányó
Területnagyság:
28 885 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett meddőhányó

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SILENCIO 2007 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." 8000 Székesfehérvár, Zsolnai utca 63.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog a Magyar Állam (Képviseli: NAV Fejér Megyei Adóigazgatóság) részére 20.841.729, -Ft erejéig; Végrehajtási jog a Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal részére 1.086.135, -Ft erejéig

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlan megközelítése két magánszemély tulajdonában lévő ingatlanon keresztül lehetséges.Az ingatlan nem rendelkezik bányászati joggal.

Ingatlan állapota: használt

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 8 napon belül köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért, az ingatlan őrzéséért napi nettó 10.000, -Ft összegű költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, eredeti aláírás címpéldányt,- a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével - az ajánlott fizetési feltételeket,- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 90 napos ajánlati kötöttség vállalását,- az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (bankgarancia, letéti igazolás, vagy más megfelelő fedezetigazolás) - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó a Ptk. alapján eláll a szerződéstől.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak.
Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.
Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5 %-a +Áfát tartalmazó összeg, de legalább 75.000,- Ft + áfa, melyet nyertes pályázat esetén a vevő legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megfizetni.
A nettó minimálár 28.000.000,- Ft, - azaz nettó Huszonnyolcmillió forint.
A minimálár alatti ajánlatokat a Kiíró érvénytelennek minősíti. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a minimálár összegét elérő vagy azt meghaladó vételi ajánlat benyújtása sem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget a felszámoló részére. A felszámoló ilyen ajánlat beérkezésekor is érvénytelennek és/vagy eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot, ha az a pályázati kiírásban szereplő egyéb feltételeknek nem felel meg. A hirdetményben eladásra kínált ingatlan esetében az első értékesítésként kezeli a felszámoló az értékesítési folyamatot.
Pályázónak az adásvételi szerződésben a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés b) és c) pontja alapján kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a vagyontárgyat terhelő esetleges környezetvédelmi kötelezettségeket, kárelhárításokat, a környezeti terhek rendezését, közte a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésének kötelezettségét az Eladótól átvállalja. A pályázónak az adásvételi szerződésben – fentiekkel összefüggésben – kijelenteni szükséges, hogy felelőssége teljes tudatában, feltétlenül és visszavonhatatlanul átvállalja az ingatlanon bármikor folytatott, minden gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan, bármely használó (Eladó és jogelődjei, bérlők, egyéb jogcímen jogosan vagy jogellenesen használók, stb.) által okozott valamennyi esetleges környezeti teher rendezését és elhárítását, a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzését, valamint az esetleges környezeti tehermentesítés lefolytatását és annak költségeit, továbbá a hulladékok és veszélyes hulladékok elszállításának és ártalmatlanításának saját költségen történő biztosítását.


A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2262320/tetelek.pdf

Kérdésem van

Kérdések és válaszok