Eredménytelenítés ideje
2021. 08. 02. 14:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2021. 08. 02. 14:00

Ismertető

Követelés

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Peres eljárásban jogerősen megítélt 2.037.761,- Ft tőke és járulékai, 300.000,- Ft perköltség. A követelés belföldi gazdasági társasággal szemben áll fenn, mely kártérítésből ered. A kötelezett teljesítőkészsége, vagyoni helyzete vonatkozásában kiíró érdemi információval nem rendelkezik, így a követelés behajthatósága kifejezetten bizonytalan.

Pályázat kezdete
2021. 07. 16. | 14:00
Pályázat vége
2021. 08. 02. | 14:00
Ügyszám
4.Fpk.16-13-000512
EÉR azonosító
P2297084
Becsérték
263 400 Ft
Minimálár
263 400 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
A CONT(Ó)-ROLL Szolgáltató Kft.
Székhely
1037 Budapest, Bécsi út 85. 1 em. 2
Cégjegyzékszám
01-09-681843

Adós adatai

Cégnév
Multitransz Tömegáru Fuvarozási Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
5002 Szolnok, Abonyi utca 2.
Cégjegyzékszám
16 09 000077

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.16-13-000512 ügyszámú nyilvános pályázat, a A Cont(ó)-Roll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681843, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 85. 1 em. 2, levelezési cím: 1037 Budapest, Bécsi út 85. 1 em. 2) felszámoló által a Multitransz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16 09 000077, székhely: 5002 Szolnok, Abonyi utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.16-13-000512 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. augusztus 2. 14 óra 00 perckor, a A Cont(ó)-Roll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681843, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 85. 1 em. 2, levelezési cím: 1037 Budapest, Bécsi út 85. 1 em. 2) felszámoló által a Multitransz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 16 09 000077, székhely: 5002 Szolnok, Abonyi utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.16-13-000512 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. július 16. 14 óra 00 perckor, a A Cont(ó)-Roll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681843, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 85. 1 em. 2, levelezési cím: 1037 Budapest, Bécsi út 85. 1 em. 2) felszámoló által a Multitransz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16 09 000077, székhely: 5002 Szolnok, Abonyi utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2297084.

Pályázati Hirdetmény

A(z) A Cont(ó)-Roll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681843, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 85. 1 em. 2, levelezési cím: 1037 Budapest, Bécsi út 85. 1 em. 2), mint a(z) Multitransz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16 09 000077, székhely: 5002 Szolnok, Abonyi utca 2.) Szolnoki Törvényszék 4.Fpk.16-13-000512/2.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. július 1. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2297084
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. július 16. 14 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. augusztus 2. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 13 170 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az A CONT(Ó)-ROLL Kft. felszámoló szervezet MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20609807-49020047 számú elkülönített felszámolási bankszámlájára való átutalás vagy banki pénztári befizetés útján akként, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtásának időpontjáig jóváírásra kerüljön a fenti bankszámlán.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: .

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Peres eljárásban jogerősen megítélt 2.037.761,- Ft tőke és járulékai, 300.000,- Ft perköltség.
A követelés belföldi gazdasági társasággal szemben áll fenn, mely kártérítésből ered. A kötelezett teljesítőkészsége, vagyoni helyzete vonatkozásában kiíró érdemi információval nem rendelkezik, így a követelés behajthatósága kifejezetten bizonytalan.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 263 400 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 263 400 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Peres eljárásban jogerősen megítélt 2.037.761,- Ft tőke és járulékai, 300.000,- Ft perköltség.

A követelés összege: 2 337 761
Lejárati ideje: Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása: Vevőkövetelés
A követelés kötelezettje: Más gazdálkodó
A követelés biztosított-e: nem

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Budapest, a pályázat Cégközlönyben való megjelenését követő 18. nap 9-10 óra között, legalább egy nappal dr. Csontos Ferencnél a 06-1/336-0650-es telefonszámon való bejelentkezés alapján.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az becsérték Huf-ban került meghatározásra. A felszámoló felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az értékesítés ÁFA mentes.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az értékesítő az érvényes pályázatok közül a nettó vételár nagysága alapján választja ki az összességében legkedvezőbb ajánlatot tartalmazó nyertes pályázatot.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződés megkötését követő 30 napon belül átutalás, banki pénztári befizetés, készpénz útján, a hatályos jogszabályok figyelembe vétele mellett. Részletfizetést a felszámoló nem biztosít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat elbírálását követő 30 napon belül kerül sor a felszámoló budapesti fiókirodájában, előre egyeztetett időpontban.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbavétel Vevő feladata. Az ezzel kapcsolatos valamennyi költség Vevőt terheli. A teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül kerül sor a birtokbavételre.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A vételár teljes összegét a kiírás szerinti határidőig meg kell fizetnie a pályázónak, ezen időszak alatti részteljesítési ütemezés nem szempont a kiértékelésnél. A felszámoló a jog és kellékszavatosságot, illetve az ingóságok állapotával kapcsolatos minden felelősséget kizár. A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy az ingóságok a jelenlegi állapotukban kerülnek értékesítésre.Az a pályázó, akinek a felszámolás alatt álló gazdálkodóval szemben bármilyen tartozása fennáll a pályázaton nem vehet részt, így beérkezett pályamunkáját a felszámoló nem veszi figyelembe. A beszámítást a Csődtörvény kizárja. A ajánlati biztosíték a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül. A pályázó a pályázatot és annak valamennyi mellékletét teljes bizonyító erejű magánokiratban nyújthatja be, melynek benyújtásával 60 napos ajánlati kötöttséget vállal. A teljes bizonyító erejű magánokirati pályázatnak tartalmaznia kell a kiírás szerinti vagyonelem megjelölését; a pályázó adatait; társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot; aláírási címpéldányt; esetlegesen az eljárásra jogosult személy meghatalmazását; magánszemély esetében a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatát; a fizetés módját; az ajánlott nettó vételárat.A pályázatok elbírálása: A elbírálása a benyújtási határidőt követő 20 napon belül történik. Amennyiben ugyanazon vagyonelem tekintetében több (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-ban eltérő) árajánlat érkezik, a felszámoló tárgyalást kötelezően tűz ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a Vevő a pályázati felhívásban vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel, melynek havi mértéke a nettó becsérték 5%-a. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa, vagy érvénytelenítse.

Az elővásárlási joggal rendelkezők az 1991. évi XLIX. törvény 49/C. §-ának (3) bekezdése alapján a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló felhívja az általa nem ismert elővásárlási jogosultakat, hogy a pályázat benyújtási határidő végéig elővásárlási jogosultságukat írásban, okiratokkal alátámasztottan igazolják a felszámoló felé. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A pályázatnak külön-külön okiratban tartalmaznia kell a pályázati feltételek megismerését, illetve az elfogadását tartalmazó nyilatkozatot.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2297084/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 08. 02. | 14:00 || A pályázat véget ért.

2021. 07. 16. | 14:00 || A pályázat megkezdődött.