Eredménytelenítés ideje
2021. 07. 03. 08:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 07. 03. 08:00

Ismertető

Gáborjáni kivett géppark ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Gáborjáni kivett géppark ingatlan

Jelentkezési határidő
2021. 06. 18. | 08:00
Pályázat kezdete
2021. 06. 18. | 08:00
Pályázat vége
2021. 07. 03. | 08:00
Ügyszám
10.Fpk.235
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2300696
Becsérték
24 000 000 Ft
Minimálár
12 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CORABIL Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20
Cégjegyzékszám
01-09-721251

Adós adatai

Cégnév
Berettyó-Gáborjáni Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
4122 Gáborján, Fő utca 29.
Cégjegyzékszám
09 09 017677

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 10.Fpk.235 ügyszámú nyilvános pályázat, a CORABIL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-721251, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20) felszámoló által a Berettyó-Gáborjáni Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09 09 017677, székhely: 4122 Gáborján, Fő utca 29.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 10.Fpk.235 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. július 3. 08 óra 00 perckor, a CORABIL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-721251, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20) felszámoló által a Berettyó-Gáborjáni Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09 09 017677, székhely: 4122 Gáborján, Fő utca 29.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

P?ly?zati K?zlem?ny

Megkezd?d?tt a 10.Fpk.235 ?gysz?m? nyilv?nos p?ly?zat 2021. j?nius 18. 08 ?ra 00 perckor, a CORABIL Kft. (c?gjegyz?ksz?m: 01-09-721251, sz?khely: 1052 Budapest, Pet?fi S?ndor utca 11. 4 em. 20, levelez?si c?m: 1052 Budapest, Pet?fi S?ndor utca 11. 4 em. 20) felsz?mol? ?ltal a Beretty?-G?borj?ni Kft. ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m/nyilv?ntart?si sz?m: 09 09 017677, sz?khely: 4122 G?borj?n, F? utca 29.) ad?ssal szembeni felsz?mol?si elj?r?s sor?n.


Aj?nlat?t megteheti a p?ly?zat oldal?n: https://eer.gov.hu/palyazat/P2300696.

Pályázati Hirdetmény

A(z) CORABIL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-721251, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20), mint a(z) Berettyó-Gáborjáni Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 09 09 017677, székhely: 4122 Gáborján, Fő utca 29.) Debreceni Törvényszék 10.Fpk.235/2019/15. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. június 3. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2300696
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. június 18. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 3. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 720 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét, az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására az ajánlattétel benyújtásának határidejéig az adós társaság rendelkezésére kell bocsátania, ha azt átutalással fizeti, úgy a „Berettyó-Gáborjáni Kft. FA ajánlati biztosíték” közleménnyel, az adós társaság Erste Bank Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-76283121 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Gáborjáni kivett géppark ingatlan

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 24 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 12 000 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett géppark

Típus: ház
Területe: 18 646 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Gáborján
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 361/1
Ingatlan postai címe: 4122 Gáborján, Dózsa utca 14.
Területnagyság: 18 646 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett géppark

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Bányaszolgalmi jog: Tigáz Zrt.; Vezetékjog: E.ON Zrt.; Vezetékjog: E.ON Zrt.; Vételi jog 2018.02.04-ig, jogosult, Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet; Elővásárlási jog: Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet; Végrehajtási jog (127.113.633 Ft és járulékai), Nemzeti Adó- és Vámhivatal; Végrehajtási jog (34.546.514 Ft és járulékai), Nemzeti Adó- és Vámhivatal; Keretbiztosítéki jelzálogjog (210.000.000 Ft), Delta Faktor Zrt.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintéséhez előzetes regisztráció szükséges a felszámolónál. Telefonos elérhetőség: 06-1-411-1036, munkanapokon 14-16 óra között. E-mailes elérhetőség: iroda@corabil.hu.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlan értékesítése az Áfa tv. 86. §-a alapján mentes az általános forgalmi adó alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: az érvényes ajánlatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő szempontjából a felszámoló által elfogadható legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével a szerződő felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg, díját a nyertes pályázat esetén a vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg köteles megfizetni, továbbá annak kiegyenlítésére a pályázati ajánlatában kötelezettséget kell vállalnia. Az ügyvédi munkadíj a vételár 2 %-a, de minimum 100.000 Ft + ÁFA.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötéstől számított legfeljebb 30 napon belül. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben az ajánlati biztosíték összegén túl beszámítással nem élhet, kivéve a Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltakat.A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig, illetve a pályázati anyagban és szerződésben vállalt további kötelezettségeinek teljesüléséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötése a kiértékelési jegyzőkönyv feltöltésétől számított 30 napon belül történik.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokbaadás a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: az érvényes ajánlatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő szempontjából a felszámoló által elfogadható legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével a szerződő felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg, díját a nyertes pályázat esetén a vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg köteles megfizetni, továbbá annak kiegyenlítésére a pályázati ajánlatában kötelezettséget kell vállalnia. Az ügyvédi munkadíj a vételár 2 %-a, de minimum 100.000 Ft + ÁFA.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban negyedik alkalommal történő értékesítésére kerül sor. A minimálár 12 000 000 Ft, ami a becsérték 50 %-a.A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó adatait (cég esetén: 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, eredeti aláírási címpéldányt, magánszemély esetén: személyes adatokat)- a vagyontárgy pontos megnevezését- egyösszegű, nettó vételár megjelölését- az ajánlott fizetési feltételeket- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását- a 60 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó nyilatkozatot- nyilatkozatot, hogy a vagyontárgy állapotát megismerte, a kellékszavatossági, illetve garanciális igényeiről lemond- az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy ajánlatának el nem fogadása esetén az ajánlati biztosítékot milyen bankszámlára kéri visszautalni- hogy elfogadja az elektronikus (e-mail) kapcsolattartást- a vételárfizetésen kívüli egyéb kötelezettségek megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást- nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket teljes terjedelemben elfogadja. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.Amennyiben a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő összegű pályázati ajánlatok érkeznek, úgy a kiíró ártárgyalást tart. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló 10 napot biztosít, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben a felszámoló 5 napot biztosít e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei fennállnak.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2300696/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 07. 03. | 08:00 || A pályázat véget ért.

2021. 06. 18. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.