Becsérték
9 300 000 Ft
Benyújtom a pályázatom
A pályázat véget ér: 11 nap, 15 óra és 28:00

Ismertető

Kaposvári telephely tulajdoni hányada

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Kaposvár 9328. helyrajzi számú „kivett telephely” megnevezésű 89.756 m2 - es ingatlan 12135/269268 tulajdoni hányada.

Pályázat kezdete
2021. 06. 18. | 08:01
Pályázat vége
2021. 07. 06. | 08:01
Ügyszám
3.Fpk.14-11-000413
Becsérték
9 300 000 Ft
Minimálár
9 300 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
PÉNZINFÓ Felszámoló és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3
Cégjegyzékszám
01-09-906722

Adós adatai

Cégnév
FORMA Bútorasztalos Belsőépítész Tervező Kivitelező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.„f.a.”
Székhely
7400 Kaposvár, Szent László utca 18-20.
Cégjegyzékszám
14 09 001222

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.14-11-000413 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. június 18. 08 óra 01 perckor, a Pénzinfó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-906722, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3) felszámoló által a Forma Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14 09 001222, székhely: 7400 Kaposvár, Szent László utca 18-20.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2334522.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pénzinfó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-906722, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3), mint a(z) Forma Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 14 09 001222, székhely: 7400 Kaposvár, Szent László utca 18-20.) Kaposvári Törvényszék 3.Fpk.14-11-000413. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. június 3. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2334522
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. június 18. 08 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 6. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 465 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele a fent meghatározott összegű bánatpénz befizetése a FORMA Kft. „f.a.” Raiffeisen Bank-nál vezetett 12092309-01407595-00100008 számú bankszámlájára, és ennek igazolása (feltöltése) a pályázat benyújtásakor az EÉR-ben. A pályázat feltétele, hogy a bánatpénz a megadott bankszámlaszámra jóváírásra kerüljön pályázat határidejéig. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: FORMA Kft. f.a. - bánatpénz.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kaposvár 9328. helyrajzi számú „kivett telephely” megnevezésű 89.756 m2 - es ingatlan 12135/269268 tulajdoni hányada.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 9 300 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 9 300 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: ipari ingatlan

Típus: ipari ingatlan
Területe: 89 756 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 12135/269268

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Kaposvár
Ingatlan postai címe: 7400 Kaposvár, Cseri út 2..
Területnagyság: 89 756 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): ipari ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): ivóvíz vezeték szolgalmi jog, vízvezetési szolgalmi jog, vezetékjogok

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintése kizárólag előzetes regisztrációt követően lehetséges. A megtekintés időpontja a pályázat lejárati időpontját megelőző hét szerdai napja 10 és 11 óra között. A megtekintéshez a 30/660-1652-es telefonszámon szükséges regisztrálni, legkésőbb a megtekintés napját megelőző nap 12 óráig.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés ÁFA mentes.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az ajánlatok értékelésére a benyújtási határidőt követő 15 napon belül kerül sor, amelyről felszámoló jegyzőkönyvet készít és az EÉR-be feltölti. A felszámolóbiztos a legmagasabb vételár elérése alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat kínálót választja legkedvezőbbnek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Adásvételi szerződés megkötéséig vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett ajánlati biztosítékot, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A foglalón felüli teljes vételár összegének megfizetése banki átutalással történik a szerződéskötést követő 30 napon belül egy összegben.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázatok értékelésétől számított 30 napon belül kerül sor az adásvételi-szerződés megkötésére Pécsett.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül. Ha e határidőt a vevő túllépi, akkor az ingatlan karbantartásáért, biztosításáért és őrzéséért költségtérítést számít fel a felszámoló.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Jelen közlemény a meghirdetett vagyon első hirdetése, amelyben a becsérték 100 %-ában került meghatározásra a minimálár. Felszámolóbiztos tájékoztatja az érdeklődőket, hogy nyertes pályázó a teljes vételár megfizetésén felül a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) b) pontja szerint a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot köteles megfizetni az EÉR működtetője részére. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adásvételi szerződést köt a felszámolóbiztos által később megjelölt időpontban, - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, - kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat. Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy pályázó az értékesítés jogi eljárásának költségét megtéríti, amelynek mértéke a vagyon vételárának 1,5%-a + ÁFA, továbbá 6.600,- Ft illeték. Az adásvételi szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti, az aláírásra Pécsett kerül sor. Megfelelő azonos értékű pályázatok esetén a felszámoló értékesítési ártárgyalást tart az EÉR weboldalon. melynek idejéről és szabályairól az ajánlattevőket értesíti. Azonos értékű ajánlatnak minősül, ha a megadott vételárak közötti eltérés 10 %-nál nem nagyobb. A felszámoló a beszámítás lehetőségét az 1991. évi XLIX. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja. A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló 15 napot biztosít.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Kaposvár 9328. helyrajzi számú „kivett telephely” megnevezésű 89.756 m2 - es ingatlan 12135/269268 tulajdoni hányada. A 89.756 m2 alapterületű ingatlannak – miután az osztatlan közös tulajdonú –
csak 12135/269268 tulajdoni hányadban tulajdonosa. Az ingatlan közúton jól megközelíthető, a telepen belül is kialakított utak, rakodó területek szilárd burkolatúak, többségben betonozottak.
A gazdasági társaság tulajdonában álló ingatlan szabálytalan alakú, sík terület, részben gépfonatos dróttal bekerített. A telephely közvetlen közelében kisebb ipari üzemek, raktárak találhatók. Infrastrukturális ellátottsága kedvező, közműről elektromos energia, víz, szennyvíz, telefoncsatlakozása biztosított.
Fűtés PB tartályról illetve saját kazánról történik. A területen két, szabályos téglalap alakú, lapostetős, beton elemekből készült több funkciós /raktár-műhely-iroda-szociális helyiségek/ épület áll, melyek a
80-as évek elején készültek.
1. sz. épület: műhely, raktár, iroda és szociális helyiségek

Mérete: 18,30 x 33,30 méter
Az épület bejárati részét körülvevő helyiségek, például irodák, üzlet jó állapotúak, míg az épület többi helyisége különösen a raktár és a szabászműhelyben helyszínelésünk alkalmával az oldalfalakon, a tetőről
csurgott a víz. A beázás már hosszabb ideje megtörténhetett. Állagmegóvás nélkül, már csak jelentős költséggel történhet egy esetleges felújítás.

2. sz. épület: raktár, asztalosműhely

Mérete: 18,20 x 36,65 méter
Az épület felújítandó állapotú, tetőszigetelés javítást igényel, több helyen beázás nyomai tapasztalhatók. Jelenlegi állapotában hasznosíthatósága behatárolt.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2334522/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2334522#tenderfuzet

Licitnapló

2021. 06. 18. | 08:01 || A pályázat megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok


 • || P2334522F2 kommentje:

  Értem a választ , de a kérdésre kérem válaszolni, van e használati megosztás, és kizárólagos használati jog ki van e kötve : A vevő kizárólagos használatát akadályozza valami. A közművek hogyan vannak megoldva ?

 • || P2334522F2 kommentje:

  A tulajdoni hányadhoz kizárólagos használati jog tartozik ? Van esetleg használati megosztás.?

 • || P2334522F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló ! Kérem tájékoztasson, hogy az értékesítésre kerülő tulajdoni hányadhoz a meghirdetett felépítmények kizárólagos tulajdoni joga tartozik, vagy a felépítmények is osztatlan közös tulajdonban vannak.

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A meghirdetett tulajdoni hányadot testesíti meg a két felépítmény. Üdvözlettel