Becsérték
18 550 000 Ft
Benyújtom a pályázatom
A pályázat véget ér:4 nap, 17 óra és 22:07

Ismertető

Használt orvostechnikai eszközök, használt informatikai eszközök és használt bútorok

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Használt orvostechnikai eszközök, használt informatikai eszközök és használt bútorok

Pályázat kezdete
2021. 10. 08. | 09:30
Pályázat vége
2021. 10. 25. | 12:00
Ügyszám
8.Fpk.110
EÉR azonosító
P2347021
Becsérték
18 550 000 Ft
Minimálár
18 550 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
YPLON VAGYONKEZELŐ, FELSZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1025 Budapest, Csévi út 11. B ép.
Cégjegyzékszám
01-09-461424

Adós adatai

Cégnév
HARGAMON Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
7400 Kaposvár, Ezredév utca 12..
Cégjegyzékszám
14-09-312504

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.110 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 8. 09 óra 30 perckor, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11. B ép., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11. B ép.) felszámoló által a HARGAMON Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14-09-312504, székhely: 7400 Kaposvár, Ezredév utca 12..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2347021.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11. B ép., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11. B ép.), mint a(z) HARGAMON Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 14-09-312504, székhely: 7400 Kaposvár, Ezredév utca 12..) Kaposvári Törvényszék 8.Fpk.110/2019/30. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2347021
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 8. 09 óra 30 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 25. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 756 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat benyújtásáig átutalással az Yplon Kft. Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11996224-06089494-10000001 bankszámlájára kell befizetni, "HARGAMON Kft. "fa" ajánlati biztosíték" közleménnyel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Használt orvostechnikai eszközök, használt informatikai eszközök és használt bútorok

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 18 550 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 18 550 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Orvostechnikai eszközök, informatikai eszközök

Típus: Műszaki cikk
Tehermentes: nem Zálogjog áll fenn az eszközökön
Mennyisége: 175 db
Becsérték: 18 550 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámolóval történő előzetes időpont egyeztetést követően lehetséges a jelenleg raktárban lévő eszközök megtekintése. A műtőasztal a jelenlegi helyéről való elmozdítása kiszerelést igényel, amely a vevőt terheli.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ÁFA tv. 142. § értelmében adózik, azonban természetes személy vevő esetében bruttó összeget kell megfizetnie.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázatok benyújtását követően formai és tartalmi szempontok alapján értékeli a pályázatokat. Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja, és új pályázatot írhat ki. A pályázatok benyújtása: Elektronikus Értékesítési Rendszer (eer.gov.hu) oldalon. A pályázat bontása a beadási határidő letelte után követő 10 napon belül történik. A felszámoló a bontást követő 10 napon belül értékeli a pályázatokat és az értékelés eredményéről a bontást követő legkésőbb 20 napon belül a pályázókat írásban értesíti. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart, melynek feltételeit a 17/2014 (II. 3.) Korm. rendelet tartalmazza. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában a vételárat átutalással kell megfizetnie. A szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően az Yplon Kft. Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11996224-06089494-10000001 bankszámlájára kell teljesíteni, HARGAMON Kft. "fa" - "vételár megfizetése" közleménnyel. A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül egy összegben. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálása után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 15 napon belül kerül sor. A szerződés kötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár megfizetését követő 10 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell: - az ajánlatot benyújtó meghatalmazott meghatalmazását, - az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, - gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, - az ajánlati ár fizetés módjának és határidejének egyértelmű meghatározását, - az (ajánlati biztosíték) bánatpénz megfizetésének igazolását, - az ajánlati kötöttség idejét, amely nem lehet kevesebb,mint a benyújtási határidőt követő 60 nap, - ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat magára nézve kötelezőnk tekinti és elfogadja, - ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a hatályos 1991. évi XLIX. (Cstv.) törvényben, továbbá más jogszabályokban meghatározott kizárási feltételek alapján nem összeférhetetlen, azaz tulajdonjogot szerezhet

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A feltüntetett ajánlati ár nettó ár. A pályázó minden esetben nettó árat kell, hogy megadjon a pályázatában. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg, azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy a birtokba vétellel és a tulajdonjog átírással összefüggésben felmerülő mindennemű intézkedés és valamennyi egyéb költség a pályázót (vevőt) terheli, továbbá az esetleges kártérítési és egyéb felelősség is a pályázót (vevőt) terheli. A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerződés létrejöttének, a tulajdonjog megszerzésének, és a birtokba lépésnek is előfeltétele. Nyertes pályázó tudomásul veszi, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéd készíti el az ingatlan adásvételi szerződést, amelynek díja az értékesítési ár 1%-a, de minimum 100.000,- Ft+ÁFA. A felszámolónak elővásárlásra jogosultakról nincs tudomása. A pályázó tudomásul veszi, hogy nyertes pályázat esetén a vevőkijelölési jogot nem gyakorolhatja. A hirdetmény 1. hirdetésnek minősül. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint értesítési kötelezettség áll fenn.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2347021/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 08. | 09:30 || A pályázat megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok