Legmagasabb ajánlat
Érvénytelenítés ideje
2021. 07. 22. 16:16
Érvénytelen pályázat: az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, vagy nem biztosították a titkosítást, illetve a titkosítás sérült.További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve:2021. 07. 22. 16:16

Ismertető

Fémipari eszközök

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Fémipari gyártó berendezés és szerszámgépek a mellékelt lista szerint Az ár nettó módon értendő és a felszámoló nettó ajánlatokat kér benyújtani.

Jelentkezési határidő
2021. 07. 09. | 12:00
Pályázat kezdete
2021. 07. 09. | 12:00
Pályázat vége
2021. 07. 26. | 12:00
Ügyszám
2.Fpk.241/2018/8.
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2348111
Becsérték
6 444 000 Ft
Minimálár
3 222 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
OPH Gazdasági, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1033 Budapest, Vöröskereszt utca 14. 1 em. 5
Cégjegyzékszám
01-09-722286

Adós adatai

Cégnév
Best-Végh Kft.„f.a.”
Székhely
4271 Mikepércs, Szakács Andor utca 11.
Cégjegyzékszám
09-09-003167

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 2.Fpk.241/2018/8. ügyszámú nyilvános pályázat, a OPH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-722286, székhely: 1033 Budapest, Vöröskereszt utca 14. 1 em. 5, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 33/1) felszámoló által a Best-Végh Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-003167, székhely: 4271 Mikepércs, Szakács Andor utca 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
Tévesen került kiírásra a hirdetmény.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2.Fpk.241/2018/8. ügyszámú nyilvános pályázat 2021. július 9. 12 óra 00 perckor, a OPH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-722286, székhely: 1033 Budapest, Vöröskereszt utca 14. 1 em. 5, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 33/1) felszámoló által a Best-Végh Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-003167, székhely: 4271 Mikepércs, Szakács Andor utca 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2348111.

Pályázati Hirdetmény

A(z) OPH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-722286, székhely: 1033 Budapest, Vöröskereszt utca 14. 1 em. 5, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 33/1), mint a(z) Best-Végh Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-09-003167, székhely: 4271 Mikepércs, Szakács Andor utca 11.) Debreceni Törvényszék 2.Fpk.241/2018/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. június 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2348111
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. július 9. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 26. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 161 100 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetése az OPH Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10582402-49020023 számú bankszámlájára "Best-Végh Kft. ajánlati biztosíték" közleménnyel legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati anyagban.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlat elfogadásával a megfizetett ajánlati biztosíték összege – a létrejött adásvételi szerződés alkalmazásában – a vételárba beszámít. Az ajánlati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlatok a pályázat benyújtásának határidejéig az előző bekezdésben megjelölt bankszámlán jóváírásra kerüljön. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Fémipari gyártó berendezés és szerszámgépek a mellékelt lista szerint
Az ár nettó módon értendő és a felszámoló nettó ajánlatokat kér benyújtani.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 6 444 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 222 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: fémipari eszközök

Típus: Ipari gép
Tehermentes: igen
Mennyisége: 19 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak az EÉR rendszeren a pályázati határidő lejártát megelőző 10 nappal előre egyeztetett időpontban Hosszúpályiban megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyontárgyak értékesítése során ÁFA felszámítására kerül sor, mely gazdasági társaság Vevő esetén fordítottan, magánszemély Vevő esetén ÁFA-val terhelten kerül értékesítésre.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati kiírásban szereplő elemek vizsgálata és a megajánlott ár függvényében kerül sor a nyertes ajánlat kihirdetésére.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat szerződéskötésig kell megfizetni az OPH Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10582402-49020023 számú bankszámlájára "Best-Végh Kft vételár" közleménnyel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A szerződéskötéstől számított 15 napon belül kerül sor a birtokbaadásra. Amennyiben a birtokbavételre ezen időponton belül a Vevő mulasztásából nem kerül sor, a tárolási költség a Vevőt terheli. A vagyontárgyak birtokbavételével kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Tájékoztatás a vagyonelemekről Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró az ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása, ártárgyalás: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti. Elővásárlási jog A Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése szerint az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Az elővásárlásra jogosultakat a Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmáról és nyilatkozattételre szólítja fel, melyre az elővásárlásra jogosultaknak 15 nap áll rendelkezésükre. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljeskörűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Adóssal szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni. Ezen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat kötelező tartalmi eleme: - a pályázó által minden oldalon cégszerűen aláírt ajánlat, melyben nettó árat számmal és betűvel a vagyontárgy megnevezésével megjelöli, - a pályázati felhívás mellékletében szereplő táblázat megajánlott vételárral kitöltött és aláírással ellátott példányának csatolása- 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírás-minta csatolása, magánszemély pályázó esetén név, születési név, lakcím, anyja neve, e-mail cím és telefonszám megjelölése, - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a pályázati benyújtás határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a vagyontárgyakat megtekintette, fizikai, műszaki állapotát ismeri, tudomásul veszi, hogy eladó a kellékszavatosságot kizárja, - nyilatkozat arról, hogy ismeri a pályázati feltételeket és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a befizetett ajánlati biztosíték visszautalását - az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló banki bizonylat csatolása. Bármely kötelező tartalmi kellék hiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Minimálár a becsérték 50%-a, jelen hirdetés a vagyontárgyra kiírt negyedik pályázati felhívás. A minimálár csökkentését 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek nem ellenezték. Jelen eljárásban a 300/2017. (X.17.) Korm. rendelet rendelkezései szerinti jogosult hitelező nincsen.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2348111/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 07. 22. | 16:16 || A pályázat érvénytelenítve lett.

2021. 07. 09. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.