Eredménytelenítés ideje
2021. 07. 12. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 07. 12. 12:00

Ismertető

Eladó optikai kábelek

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

A Komárom, Temető utca – Tata vasútállomás közötti 27.436 méter hosszú optikai kábel és a Tatabánya, Fő tér 6. – Tata vasútállomás közötti 12.148 méter hosszú optikai kábel

Jelentkezési határidő
2021. 06. 26. | 12:00
Pályázat kezdete
2021. 06. 26. | 12:00
Pályázat vége
2021. 07. 12. | 12:00
Ügyszám
Fpk.03-14-000471
EÉR azonosító
P2350062
Becsérték
7 600 000 Ft
Minimálár
7 600 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Horizont Holding Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76.
Cégjegyzékszám
06-10-000226

Adós adatai

Cégnév
BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság„f.a.”
Székhely
6000 Kecskemét, Mindszenti körút 27.. A. ép.
Cégjegyzékszám
03 10 100448

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) Fpk.03-14-000471 ügyszámú nyilvános pályázat, a Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76.) felszámoló által a BUSINESS TELECOM Nyrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 10 100448, székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti körút 27.. A. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) Fpk.03-14-000471 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. július 12. 12 óra 00 perckor, a Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76.) felszámoló által a BUSINESS TELECOM Nyrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03 10 100448, székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti körút 27.. A. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a Fpk.03-14-000471 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. június 26. 12 óra 00 perckor, a Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76.) felszámoló által a BUSINESS TELECOM Nyrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 10 100448, székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti körút 27.. A. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2350062.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76.), mint a(z) BUSINESS TELECOM Nyrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 03 10 100448, székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti körút 27.. A. ép.) Kecskeméti Törvényszék Fpk.03-14-000471/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. június 10. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2350062
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. június 26. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 12. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 350 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázatban feltüntetett összegű ajánlati biztosíték átutalása a BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" társaságnak az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11743002-20189512-00000000 számú bankszámlájára. A biztosíték összegét a pályázat benyújtását megelőzően teljesíteni kell. A befizetést a benyújtott pályázatban igazolni kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az eredmény megállapítása érdekében a pályázat ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, a megfizetett ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Az elektronikus értékesítési eljárás során a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el, amennyiben a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Komárom, Temető utca – Tata vasútállomás közötti 27.436 méter hosszú optikai kábel és a Tatabánya, Fő tér 6. – Tata vasútállomás közötti 12.148 méter hosszú optikai kábel

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 7 600 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 7 600 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Eladó optikai kábelek

Típus: Egyéb
Gyártmány: ITU-T. G.652.D
Állapot: Átlagos
Tehermentes: nem jelzálogjog
Mennyisége: 2 db
Becsérték: 7 600 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az optikai kábelek jellegüknél fogva nem megtekinthetők, az optikai kábelekről további felvilágosítást nyújt Dr. Fekete Zoltán a 06-62-420-945-ös telefonszámon.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítésére az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (3) bekezdésére is figyelemmel, a 142. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak (fordított ÁFA) vonatkoznak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb egyösszegű vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással az adásvételi szerződéskötést követő 15 napon belül.
A vevő – a Cstv. 49. § (4) bekezdése értelmében és az ott meghatározott kivételtől eltekintve – az adóssal szemben beszámítási igényt nem érvényesíthet az elektronikus értékesítés során sem.
Részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetésével egyidejűleg.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat benyújtására regisztrált felhasználóként van lehetőség. A pályázatot a pályázati felhívás megtekintését követően és az abban foglalt feltételeknek megfelelően kell benyújtani. A pályázónak a pályázat minden oldalát olvasható aláírással, adószámmal rendelkező személy vagy szervezet esetén pedig bélyegzőlenyomattal is el kell látni. A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani.Az ajánlatnak tartalmaznia kell:– az ajánlattevő azonosításra alkalmas adatait (magánszemély esetén: név, születési név, születési hely és idő, lakcím, személyi azonosító jele, adóazonosító jele, anyja neve, nem magánszemély esetén: hatályos cégkivonat, a vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya(i), aláírás mintái),– az ajánlott vételárat,– az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását,– nyilatkozatot arról, hogy:- a pályázó a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja ajánlatát,- a pályázó az ingatlanokat megtekintette, s elfogadja a kellékszavatosság kizárását,- a pályázó a pályázati felhívást megismerte, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja,- amennyiben a felszámoló a pályázót hirdeti ki a pályázat nyertesének, úgy a kihirdetését követő 15 napon belül adásvételi szerződést köt, és a teljes vételárat további 15 napon belül átutalja.A pályázat ajánlattételi határidejének lejártát követően a felszámoló a benyújtott teljes pályázati dokumentációkat megtekinti és ellenőrzi annak megállapítása céljából, hogy szabályszerű volt-e az elektronikus értékesítés, és hogy melyek voltak az érvényes vételi ajánlatok, melyik lett a nyertes ajánlat, illetve kell-e második értékesítési fordulót tartani. A felszámoló ellenőrzi az értékesítési eljárásban részt vevő pályázók azonosító adatait, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet (ideértve azt is, akiről megállapításra került, hogy valótlan adatok vagy hamisított, illetve érvénytelen dokumentumok megadásával vagy más módon az eljárás eredményét csalárd módon próbálta befolyásolni, és ezért kizárták, vagy a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése alapján nem vehet részt az értékesítésben).A felszámoló a befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót kizárja az értékesítésből.A felszámoló megvizsgálja, hogy a pályázatok megfeleltek-e az értékesítési hirdetményben meghatározott feltételeknek, továbbá minden érvényes pályázatot értékel a jogszabályokban és a részletes pályázati feltételekben meghatározott módon. A pályázatok értékeléséről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül elkészíti, és feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók megtekinthetikAmennyiben a nyilvános pályázat során több közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat érkezik, a felszámoló az említett pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.A felszámoló az adásvételi szerződést akkor köti meg a nyertessel, ha az EÉR-Működtetőt megillető jutalék megfizetésre került.Ha a nyertes érdekkörében felmerült okból nem történik meg a szerződéskötés, akkor a felszámoló a sorrendben következő másodikkal köti meg a szerződést. Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni, ha a szerződéskötésre nem kerül sor a sorrendben második pályázóval sem, az említett ajánlattevő érdekkörében felmerült okból. Amennyiben a szerződéskötés a sorrendben harmadik pályázóval sem történik meg, az említett ajánlattevő érdekkörében felmerült okból, a felszámoló az elektronikus értékesítést eredménytelennek nyilvánítja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatban foglalt vagyontárgyak további megismételt értékesítési eljárásban történő értékesítésére kerül sor.

A felszámoló a megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállal, azt kifejezetten kizárja. A minimálár erre tekintettel került megállapításra, a pályázónak erre tekintettel kell ajánlatát megtennie.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2350062/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 07. 12. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 06. 26. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2350062F1 kommentje:

    Jelenleg van valamilyen élő szerződés a kábel használatára? Használja azt jelenleg valaki?

  • || Értékesítő kommentje:

    1. Nincs. 2. Nem.